Uredba o Tarifi sudskih pristojbi

NN 53/2019 (24.5.2019.), Uredba o Tarifi sudskih pristojbi

Vlada Republike Hrvatske

1015

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O TARIFI SUDSKIH PRISTOJBI

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se iznosi pristojbenih obveza u postupcima pred sudovima.

(2) Pristojbene obveze iz stavka 1. ovoga članka propisane su tarifnim brojevima u Tarifi sudskih pristojbi u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-03/33
Urbroj: 50301-25/06-19-2
Zagreb, 23. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

TARIFA SUDSKIH PRISTOJBI

POGLAVLJE I.
PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK

Podnesci

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga i prigovor protiv rješenja o ovrsi plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća pristojba:

iznaddo kunakuna
0,003.000,00100,00
3.000,016.000,00200,00
6.000,019.000,00300,00
9.000,0112.000,00400,00
12.000,0115.000,00500,00


Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

(2) Za tužbu s prijedlogom za izdavanje platnog naloga, prijedlog za ovrhu, protuovrhu i osiguranje, rješenje o ovrsi, protuovrsi i osiguranju, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, prijedlog za osiguranje dokaza i odgovor na prijedlog za ponavljanje postupka, tužbu, žalbu i reviziju plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za priznanje odluke stranog suda ili odluke drugog tijela koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskim odlukama te za ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe ako je prijedlog za odgodu ovrhe odbijen plaća se pristojba u iznosu od 150,00 kuna.

Napomena:

1. Ako bračni drugovi podnose prijedlog za sporazumni razvod braka, plaća se samo jedna pristojba.

2. Ako su podnesci primljeni na zapisnik kod suda, uključujući i one koji su primljeni na zapisnik tijekom rasprave, plaća se pristojba propisana za odnosni podnesak. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tar. br. plaća se i za odgovor na tužbu primljen na zapisnik tijekom rasprave, ako tuženik prije ročišta nije podnio odgovor na tužbu, a bio je pozvan da to učini.

3. Kada je već u tužbi stavljen prijedlog radi određivanja privremene mjere ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, pored pristojbe za tužbu ili žalbu plaća se i pristojba za odnosni prijedlog, osim ako je predloženo određivanje privremene mjere u statusnim sporovima (razvod ili poništaj braka, utvrđivanje očinstva i drugo) ili u sporovima radi uzdržavanja djece u kojima su djeca tužitelji.

4. Za prijedlog za ovrhu, protuovrhu ili osiguranje plaća se jedna pristojba i kada se istodobno ili naknadno predlaže više sredstava ovrhe, protuovrhe ili osiguranja.

5. Ako je u kojem od podnesaka navedenih u ovom Tar. br. stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati pristojba propisana za podnesak kojim se traži upis u zemljišne knjige.

6. Ne plaća se pristojba za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za prijedloge uz podneske.

Odluke

Tar. br. 2.

(1) Za prvostupanjsku presudu i za rješenje u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(2) Za presudu zbog ogluhe, presudu bez održavanja rasprave, presudu zbog izostanka, presudu na temelju odricanja i presudu na temelju priznanja plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1.

(3) Za rješenje o odbačaju revizije kao nedopuštene plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(4) Za rješenje o izdavanju platnog naloga plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1.

(5) Za rješenje o ovrsi, protuovrsi, osiguranju dokaza ili osiguranju prema odredbama Ovršnog zakona plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1., a ako se ovo rješenje donosi na temelju stranih ovršnih isprava, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(6) Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(7) Za rješenje o prijedlogu za priznanje odluke stranog suda ili odluke drugog tijela koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskim odlukama plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(8) Za rješenje o prijedlogu za odgodu ili obustavu ovrhe plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(9) Ne plaća se pristojba za sudske nagodbe.

Napomena:

1. Obveza plaćanja pristojbe za prvostupanjsku odluku ne ovisi o tome je li odluka postala pravomoćna.

2. Ne plaća se pristojba za odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br.

3. Ako viši sud ukine odluku nižeg suda i predmet vrati na ponovno raspravljanje nižem sudu, ne plaća se pristojba za novu odluku.

4. Pristojba se ne plaća za odluku koja bude donesena nakon što se dopusti povrat u prijašnje stanje ili ponavljanje postupka.

5. Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati pristojba, ako je za odluku koja je dopunjena plaćena pristojba prema punoj vrijednosti predmeta spora.

6. Ako je tijekom parnice donesena međupresuda, plaća se pristojba na puni iznos vrijednosti predmeta spora. U tom slučaju neće se plaćati pristojba za konačnu odluku koja bude donesena poslije međupresude.

7. Ako je tijekom parnice donesena djelomična presuda, plaća se pristojba prema vrijednosti zahtjeva o kojem je odlučeno. Pristojba za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog zahtjeva koji nije obuhvaćen djelomičnom presudom.

8. Za prvostupanjsku presudu kojom je odlučeno o tužbenom i protutužbenom zahtjevu plaća se pristojba kao da je zasebno raspravljano o protutužbi.

9. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se zasebno za svaku parnicu kao da parnice nisu spojene.

10. Pristojba za platni nalog uračunava se u pristojbu za odluku suda koja bude donesena povodom prigovora protiv platnog naloga.

11. Pristojba za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen prijedlog za izdavanje platnog naloga plaća se prilikom podnošenja prijedloga ili tužbe.

12. Pristojba za rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uračunava se u pristojbu za odluku.

13. Pristojba za rješenje o ovrsi, protuovrsi, osiguranju dokaza ili osiguranju prema odredbama Ovršnog zakona plaća se prilikom podnošenja prijedloga.

14. Za rješenje o ovrsi, protuovrsi ili osiguranju plaća se jedna pristojba i kada je bilo odlučeno o više sredstava za ovrhu, protuovrhu ili osiguranje, bez obzira na to je li o njima odlučeno istodobno ili naknadno.

Pravni lijekovi

Tar. br. 3.

(1) Za žalbu i reviziju protiv presude te žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se iznos pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 1. uvećan za 100%.

(2) Za žalbu i reviziju protiv rješenja te prijedlog za ponavljanje postupka plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za žalbu protiv rješenja prvostupanjskog suda plaća se pristojba samo ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br. 2. ili ako se pobija rješenje o troškovima postupka.

(4) Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje i kojim se odlučuje o priznanju odluke stranoga suda ili odluke drugog tijela koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskim odlukama plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1., ali ne više od 160,00 kuna.

POGLAVLJE II.
IZVANPARNIČNI POSTUPAK

ODJELJAK A.
OPĆE ODREDBE

Tar. br. 4.

(1) Za prijedlog za pokretanje postupka ili za povrat u prijašnje stanje plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za odluku prvostupanjskog suda o osnovanosti prijedloga plaća se pristojba od 150,00 kuna.

(3) Za žalbu protiv odluke prvostupanjskog suda o osnovanosti prijedloga plaća se pristojba od 200,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba iz ovoga Tar. br. plaća se u izvanparničnim postupcima koji nisu propisani posebnim odredbama za pojedine izvanparnične postupke.

2. Ne plaća se pristojba na žalbu protiv rješenja o lišenju poslovne sposobnosti ako je podnosi osoba lišena poslovne sposobnosti, njezin zakonski zastupnik ili skrbnik.

3. U svim izvanparničnim postupcima primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe iz točke 5. Napomene uz Tar. br. 1. i iz točaka 1., 3. i 4. Napomene uz Tar. br. 2.

ODJELJAK B.
POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE VRSTE IZVANPARNIČNOG POSTUPKA

Postupak za diobu

Tar. br. 5.

(1) Za prijedlog za diobu suvlasništva i zajedničke imovine plaća se pristojba prema vrijednosti imovine i to:

iznaddo kunakuna
020.000,00100,00
20.000,0130.000,00150,00
30.000,0150.000,00200,00


Ako vrijednost imovine prelazi iznos od 50.000,00 kuna plaća se pored pristojbe od 200,00 kuna i još 100,00 kuna na svakih započetih 10.000,00 kuna, ali ne više od 3.000,00 kuna.

(2) Za odluku suda o osnovanosti prijedloga i za žalbu protiv odluke suda o osnovanosti prijedloga plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Uređenje odnosa između suvlasnika

Tar. br. 6.

(1) Za prijedlog za uređenje odnosa između suvlasnika plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za odluku suda o osnovanosti prijedloga i za žalbu protiv odluke suda o osnovanosti prijedloga plaća se pristojba od 300,00 kuna.

Postupak za uređenje međe, osnivanje nužnog prolaza te predlaganje služnosti ili nužnog prolaza

Tar. br. 7.

(1) Za prijedlog za uređenje međe, osnivanje nužnog prolaza te predlaganje služnosti ili nužnog prolaza plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za odluku suda o osnovanosti prijedloga i za žalbu protiv odluke suda o osnovanosti prijedloga plaća se pristojba od 600,00 kuna.

Ovjera isprava koje su namijenjene za uporabu u inozemstvu

Tar. br. 8.

(1) Za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(2) Za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(3) Za ovjeru rukopisa za svaki poluarak plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(4) Za ovjeru prijepisa za svaki poluarak plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(5) Za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača na prijevodu ili stalnog sudskog vještaka na nalazu i mišljenju plaća se pristojba od 60,00 kuna.

Napomena:

1. Potpisi na ispravi koju izdaje tijelo državne vlasti Republike Hrvatske, jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo ili druga pravna osoba smatraju se jednim potpisom ako je više osoba propisima ovlašteno za potpisivanje.

2. Pristojbu za ovjeru potpisa, rukopisa ili prijepisa plaća osoba koja traži ovjeru, a sud obavlja ovjeru nakon naplate pristojbe.

3. U potvrdi o ovjeri prijepisa treba naznačiti iznos pristojbe plaćene za izvornik isprave čiji se prijepis ovjerava.

4. Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak računa se kao cijeli poluarak.

5. Ne plaća se pristojba za ovjeru isprava potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u inozemstvu.

6. Ne plaća se pristojba na zahtjev ili prijedlog za ovjeravanje.

Upis brodova u upisnik brodova

Tar. br. 9.

(1) Za prijedlog za prvi upis broda u upisnik brodova plaća se pristojba od 3.000,00 kuna.

(2) Za rješenje o upisu plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za daljnje upise u upisnik brodova plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br., a za rješenje o tim upisima polovica pristojbe iz stavka 2. ovoga Tar. br.

(4) Za žalbu protiv rješenja o upisu plaća se dvostruki iznos pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Napomena:

Ako se jednim podneskom zahtijeva prvi upis za više brodova, plaća se pristojba za svaki brod.

Osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara

Tar. br. 10.

(1) Za prijedlog za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara i prijedlog za diobu fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(2) Za rješenje o osnivanju fonda ograničene odgovornosti brodara i rješenje o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 3.

(3) Za žalbu protiv rješenja o osnivanju fonda ograničene odgovornosti brodara i žalbu protiv rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 3.

POGLAVLJE III.
OSTAVINSKI POSTUPAK

Postupak za raspravljanje ostavine

Tar. br. 11.

(1) Za rješenje o nasljeđivanju plaća se pristojba prema vrijednosti čiste ostavine, i to:

iznaddo kunakuna
025.000,00100,00
25.000,0135.000,00150,00
35.000,0160.000,00200,00


Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 60.000,00 kuna, pored pristojbe od 200 kuna plaća se još 100 kuna na svakih započetih 10.000,00 kuna, ali ne više od 2.500,00 kuna.

(2) Za rješenje o naknadno pronađenoj imovini plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br. prema vrijednosti naknadno pronađene imovine.

(3) Za legat se plaća pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br. prema vrijednosti legata.

Napomena:

1. Sud po slobodnoj ocjeni utvrđuje vrijednost ostavine mjerodavnu za odmjeravanje pristojbe, na temelju izjava nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli, a po potrebi i putem stalnog sudskog procjenitelja odnosno stalnog sudskog vještaka na trošak nasljednika. Vrijednost čiste ostavine radi naplate pristojbe utvrđuje se prema vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.

2. Prilikom utvrđivanja vrijednosti čiste ostavine radi odmjeravanja pristojbe odbit će se ostaviteljevi dugovi, troškovi sahrane ostavitelja, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine te drugi troškovi.

3. Nasljednici plaćaju pristojbu u omjeru naslijeđenih dijelova.

4. Ne plaća se posebna pristojba za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju.

5. Ne plaća se pristojba za prijedlog za provođenje ostavinske rasprave i za druge podneske tijekom prvostupanjskog postupka.

Tar. br. 12.

Za žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju, rješenja o naknadno pronađenoj imovini i rješenja o legatu plaća se pristojba od 500,00 kuna.

Sastavljanje i čuvanje oporuke

Tar. br. 13.

(1) Za sastavljanje sudske oporuke i opoziv oporuke pred sudom plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(2) Za čuvanje oporuke u sudu i vraćanje oporuke koja se nalazi na čuvanju u sudu plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:

1. Ako se obavlja zamjena oporuke koja se čuva u sudu, naplaćuje se samo pristojba za vraćanje oporuke koja se zamjenjuje.

2. Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se predlaže sastavljanje sudske oporuke.

3. Ne plaća se pristojba za čuvanje isprava o usmenoj oporuci, niti za davanje izjava svjedoka usmene oporuke o oporučiteljevoj posljednjoj volji.

4. Ne plaća se pristojba za opoziv ako se kasnijom oporukom opoziva prijašnja i ujedno sastavlja nova oporuka.

POGLAVLJE IV.
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Podnesci

Tar. br. 14.

(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(2) Za podnesak kojim se pokreće pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak plaća se pristojba od 250,00 kuna.

(3) Za podnesak iz stavka 1. ovog Tar. br. podnesen nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava plaća se pristojba u peterostrukom iznosu pristojbe iz stavka 1. ovog Tar. br.

Napomena:

1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova, plaća se pristojba onoliko puta koliko ima sudova kod kojih se upis ili brisanje treba obaviti. Isto vrijedi i u slučaju zajedničkog založnog prava, kada treba provesti upise i u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.

2. Ako se jednim podneskom predlaže više upisa, plaća se jedna pristojba za podnesak.

3. Ako je zahtjev za upis stavljen u nekom od podnesaka iz stavaka 1. i 2. Tar. br. 1., neće se naplaćivati i pristojba za podnesak iz ovoga Tar. br.

4. Za podnesak kojim se podnosi prijava ili prigovor u pojedinačnom ispravnom postupku plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

5. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. za podneske kod:

1) poduzimanja službenih radnji u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom nositelja prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge. Ovo oslobođenje vrijedi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je bila plaćena pristojba za taj upis

2) provođenja diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava. To oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama

3) upisa na temelju rješenja o nasljeđivanju

4) upisa u korist Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5) upisa u zemljišne knjige na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama i Pomorskog zakonika

6) upisa koji se odnose na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije i na temelju Zakona o izvlaštenju

7) upisa izvršenih u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja te upisa založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu odobrenog za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja.

6. Ne plaća se pristojba za podneske koji nisu naznačeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.

7. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. ako je prijedlog za upis stavljen na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.

Upisi

Tar. br. 15.

(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava plaća se pristojba od 200,00 kuna.

(2) Za zabilježbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

(3) Za upise (založno pravo, zabilježba i dr.) obavljene u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu plaća se 10% pristojbe propisane ovim Tar. br.

(4) Za upis posebnih dijelova nekretnine (etažiranje), kao i u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora plaća se pristojba prema broju posebnih dijelova:

– upis do 10 posebnih dijelova u iznosu od 100,00 kuna

– upis 11 – 100 posebnih dijelova u iznosu od 300,00 kuna

– upis 101 – 500 posebnih dijelova u iznosu od 500,00 kuna

– upis više od 500 posebnih dijelova u iznosu od 1000,00 kuna.

(5) Za upis iz stavka 1. ovoga Tar. br. predložen nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava pristojba za upis plaća se pristojbe u peterostrukom iznosu za tu vrstu upisa.

Napomena:

1. Pristojbu za upis dužna je platiti osoba koja podnosi prijedlog za upis.

2. Ako se na temelju jednog prijedloga upisuje više prava u korist jedne osobe kod istog suda, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.

3. Pristojba za upis plaća se i kada se upis vrši tijekom parničnog, izvanparničnog ili ovršnog postupka, osim ako je ispravu temeljem koje je potrebno provesti upis dostavio sud odnosno drugo nadležno tijelo.

4. Pristojba za upis plaća se i kada se upis provodi u pojedinačnom ispravnom postupku.

5. Pristojba za upis prema ovom Tar. br. plaća se uz pristojbu za podnesak.

6. Ne plaća se pristojba za:

1) upis opravdanja predbilježbe

2) upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava

3) službene radnje u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom nositelja prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge. Ovo oslobođenje vrijedi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je bila plaćena pristojba za taj upis.

4) ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe

5) upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika te za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela. Ovo oslobođenje vrijedi samo ako nisu nastupile promjene glede opsega prava ili ovlaštene osobe.

6) provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava. Ovo oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

7) upis na temelju rješenja o nasljeđivanju

8) upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena pristojba

9) upise u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

10) naknadni upis suvlasništva bračnih drugova na temelju sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama i za upis kojim se označava idealni dio svakog bračnog druga na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu

11) upise u zemljišne knjige na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama i Pomorskog zakonika

12) upise koji se odnose na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije i upise na temelju Zakona o izvlaštenju

13) upise izvršene u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja te upise založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu odobrenom za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja

14) upise na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.

Prigovor i žalba

Tar. br. 16.

Za prigovor i žalbu protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna.

Napomena:

Pristojba se plaća samo ako se prigovorom ili žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br. 15.

Zemljišnoknjižni izvadak

Tar. br. 17.

(1) Za izvatke iz zemljišnih knjiga, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se po poluarku pristojba od 20 kuna.

(2) Za ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.

(3) Za povijesne izvatke iz zemljišne knjige i za povijesne ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.

Napomena:

1. Ne plaća se pristojba za pisani ili usmeni zahtjev stranke kojim se traži izdavanje izvatka i ispisa iz Baze zemljišnoknjižnih podataka.

2. Ne plaća se pristojba za izvatke iz zemljišnih knjiga i za ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu, radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći ili radi provođenja ostavinskog postupka.

3. Pristojbe za izvatke iz stavaka 1. do 3. ovoga Tar. br. mogu se platnom karticom uplatiti na daljinu izravno na određeni račun kada se njihovo izdavanje traži putem javnog bilježnika, odvjetnika, kao i putem pravne osobe koja ima javne ovlasti.

4. Ovaj Tar. br. primjenjuje se na zemljišnoknjižne izvatke iz elektronički vođene zemljišne knjige.

5. Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak se računa kao cijeli poluarak.

Preslika ili ispis zbirke isprava

Tar. br. 18.

Za ovjeru preslike ili ispisa isprava koje se nalaze u zbirci isprava plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna, bez obzira na broj poluaraka izvornika.

Preslika ručno vođene zemljišne knjige

Tar. br. 19.

Za ovjeru preslike ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku.

POGLAVLJE V.
KAZNENI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI

Podnesci

Tar. br. 20.

(1) Za privatnu tužbu i za protutužbu plaća se pristojba od 250,00 kuna.

(2) Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se pristojba od 150,00 kuna.

Napomena:

1. Ako se kazneni postupak vodi zajednički, nema utjecaja na pristojbu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužitelja ili više okrivljenika ili što podnesak obuhvaća više kaznenih djela jednog okrivljenika.

2. Za podnesak kojim se kazneni postupak proširuje na druga kaznena djela istog okrivljenika koja se gone po privatnoj tužbi plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

3. Ne plaća se pristojba za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.

Odluke

Tar. br. 21.

Za presudu prvostupanjskog suda i za rješenje kojim se izriče sudska opomena plaća se pristojba od 500,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba za prvostupanjsku presudu plaća se samo jedanput, bez obzira na broj privatnih tužitelja i broj kaznenih djela koja su obuhvaćena jednom presudom.

2. Ako su za više kaznenih djela istim osobama, uslijed razdvajanja postupka, donesene posebne presude od strane istog suda, plaća se pristojba za presudu samo jedanput.

3. Ako se ukine presuda povodom žalbe ili obnove kaznenog postupka, u pristojbu za novu prvostupanjsku presudu uračunat će se pristojba plaćena za ukinutu presudu.

4. Ne plaćaju se pristojbe za odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br.

Pravni lijekovi

Tar. br. 22.

(1) Za žalbu protiv presude prvostupanjskog suda i za žalbu protiv rješenja kojim se izriče sudska opomena plaća se pristojba od 600,00 kuna.

(2) Za odgovor na žalbu plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 20.

(3) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i za zahtjev za obnovu kaznenog postupka plaća se pristojba kao i na žalbu.

POGLAVLJE VI.
PRISTOJBE U STEČAJNIM POSTUPCIMA I POSTUPKU LIKVIDACIJE

Predstečajni sporazum

Tar. br. 23.

(1) Za prijedlog rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma plaća se pristojba od 1.000,00 kuna.

(2) Za žalbu protiv rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma plaća se pristojba od 2.000,00 kuna.

Podnesci

Tar. br. 24.

(1) Za prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te za prijedlog za pokretanje postupka likvidacije plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu svakog pojedinog potraživanja vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti tražbine, ali ne više od 500,00 kuna.

(3) Za žalbu protiv odluke suda u stečajnom postupku ili postupku likvidacije, plaća se dvostruki iznos pristojbe iz stavka 2. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika uzima se iznos potraživanja kojeg prijavljuje vjerovnik. Pri tome će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, pristojba se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

2. Ne plaća se pristojba za:

a) podneske stečajnog upravitelja ili likvidatora

b) podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.

3. Pristojba prema ovom Tar. br. plaća se u postupku stečaja ili likvidacije pravnih osoba nad kojima se provodi postupak stečaja ili likvidacije.

Paušalna pristojba

Tar. br. 25.

(1) Nakon donošenja rješenja o završnoj odnosno naknadnoj diobi stečajni upravitelj dužan je iz stečajne mase položiti pristojbu u iznosu od 2% od zbroja iznosa koji su upotrijebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase (diobne mase), ali ne više od 2.000,00 kuna.

(2) Paušalna pristojba u postupku likvidacije plaća se po ovom Tar. br.

Napomena:

1. Paušalna pristojba smatra se dugom stečajne mase.

2. Pristojba prema ovom Tar. br. plaća se u postupku stečaja ili likvidacije pravnih osoba nad kojima se provodi postupak stečaja ili likvidacije.

POGLAVLJE VII.
UPISI U SUDSKI REGISTAR

Prijave za upis u sudski registar

Tar. br. 26.

(1) Za prijavu za upis u sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu za upis jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, plaća se pristojba od 30,00 kuna.

Napomena:

Kada se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Upis u sudski registar

Tar. br. 27.

(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kuna.

(4) Za upis promjene podataka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(5) Za podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na mrežnoj stranici sudskog registra plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:

1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.

2. Ne plaća se pristojba za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom.

Upis podružnice

Tar. br. 28.

(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kuna.

(2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se 100,00 kuna.

Napomena:

Za prijavu za upis i upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u Republici Hrvatskoj kojoj je osnivač inozemna osoba plaćaju se pristojbe iz ovoga Tar. br.

Tar. br. 29.

(1) Za izdavanje izvatka, preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba od 5,00 kuna.

(2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Napomena:

Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje izvatka, preslika, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti.

POGLAVLJE VIII.
POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA

Podnesci

Tar. br. 30.

(1) Za tužbu u upravnom sporu plaća se pristojba u iznosu od 400,00 kuna.

(2) Za prijedlog za obnovu upravnog spora plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(3) Za prijedlog o ocjeni zakonitosti općih akata plaća se pristojba od 2.000,00 kuna.

(4) Za podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

(5) Za žalbu protiv prvostupanjske presude u upravnom sporu i za žalbu protiv rješenja donesenog u upravnom sporu plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

Odluke

Tar. br. 31.

(1) Za presudu i rješenje doneseno u upravnom sporu plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

(2) Za odluku o prijedlogu za obnovu upravnog spora plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

(3) Za prvostupanjsku odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

Napomena:

Ako je više upravnih sporova spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se zasebno za svaki upravni spor kao da upravni sporovi nisu spojeni.

POGLAVLJE IX.
OSTALI SLUČAJEVI

Izdavanje uvjerenja

Tar. br. 32.

(1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba od 10,00 kuna.

(2) Za uvjerenje se plaća pristojba od 20,00 kuna.

Napomena:

1. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču koji su bili nazočni na ročištu, ako su na to oni bili obvezni i ako im uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.

2. Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i za uvjerenje izdano radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

Ovjera ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života

Tar. br. 33.

Za ovjeru ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života plaća se pristojba od 300,00 kuna.

Razmatranje spisa

Tar. br. 34.

Za razmatranje sudskih spisa, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:

1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je postupak u tijeku, ako spise razmatra stranka, njezin zastupnik ili punomoćnik te oštećenik.

2. Ne plaća se pristojba za pisani ili usmeni zahtjev za razmatranje spisa.

Sudski polog

Tar. br. 35.

(1) Za prijedlog o osnivanju pologa plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za rješenje kojim sud odobrava osnivanje pologa (novca, stvari ili vrijednosnih papira) predlagatelj (polagatelj) plaća unaprijed za prvu godinu pologa pristojbu u iznosu od 20,00 kuna za svakih započetih 1.000,00 kuna vrijednosti pologa, ali ne više od 2.000,00 kuna.

(3) Osoba u čiju se korist polog osniva, prilikom podizanja pologa, za sve ostale godine plaća pristojbu od 20,00 kuna za svakih započetih 1.000,00 kuna vrijednosti, ali ne više od 2.000,00 kuna.

(4) U slučaju prijenosa pologa iz jednog u drugi sud na zahtjev polagatelja za prijenos se plaća iznos jednogodišnje pristojbe sukladno stavku 2. ovog Tar. br.

Napomena:

1. Kada je polog osnovan po službenoj dužnosti ili na zahtjev Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih tijela, pristojba za polog ne naplaćuje se unaprijed, već se obračunava i naplaćuje za drugu te iduće godine od korisnika pologa u trenutku preuzimanja položene vrijednosti.

2. Ako je položen novčani iznos, a pristojba za polog nije naplaćena unaprijed za prvu godinu, pristojba se naplaćuje od položenog iznosa.

3. Pristojba za polog plaća se i u slučaju kada predlagatelj odustane od pologa i zatraži njegovo izručenje (vraćanje).

4. Kada korisnik ne podigne polog u roku od 30 dana od dana kada mu je priopćeno da ga može podići, sud može položiti novčani iznos kod poslovne banke uz uvjet da se ta banka obveže isti dan isplatiti novčani iznos pologa kada to zatraži sud ili korisnik pologa. Kamate od položenog novčanog iznosa prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

5. Za plaćanje pristojbe iz ovog Tar. br. započeta godina računa se kao cijela.

6. Kada se vrijednost stvari može utvrditi tek procjenom, predlagatelj (polagatelj) dužan je predati procjenu obavljenu od strane stalnog sudskog vještaka.

Imenovanje stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača

Tar. br. 36.

(1) Za zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

(2) Za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom, stalnim sudskim procjeniteljem ili stalnim sudskim tumačem plaća se pristojba u iznosu od 200,00 kuna.

Primanje i čuvanje općih punomoći

Tar. br. 37.

(1) Za zahtjev za pohranjivanje opće punomoći plaća se pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

(2) Za odluku o utvrđivanju da je opća punomoć pohranjena plaća se pristojba u iznosu od 200,00 kuna.