Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1019

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini nagrađivanja učitelja, nastavnika (nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji), stručnih suradnika i ravnatelja (u daljnjem tekstu odgojno-obrazovnih radnika) u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Povjerenstvo za nagrađivanje

Članak 3.

(1) Na temelju javnoga poziva ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje predsjednika i četrnaest članova Povjerenstva za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

(2) Predsjednik i članovi Povjerenstva za nagrađivanje imenuju se na rok od tri godine.

(3) Član Povjerenstva za nagrađivanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

Kriteriji vrednovanja

Članak 4.

Kategorije i aktivnostiBodovi
MENTORSTVO UČENICIMA NA NATJECANJIMA
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)2
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)3
PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE
Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora)2
Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora)3
Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora)4
Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja (primjerice u Edutoriju, na obrazovnim portalima, školskim mrežnim stranicama, knjigama, zbornicima i brošurama) ako nije vrednovano u kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI2
Vođenje ili mentoriranje (online) edukacije na državnoj razini u trajanju od barem 20 sati (po edukaciji)2
RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.
Doprinos struci radom u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)1
Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji ustanova ili udruga civilnog društva koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)3
STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I
OBRAZOVNI SADRŽAJI
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova)3
Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnoga obrazovnog programa i sl.3
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija)6
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija)3
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s teškoćama (po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova)2
Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu (obuhvat većeg dijela nekog nastavnog predmeta; po broju objavljenih sadržaja)6
PROJEKTI
Vođenje ili koordiniranje projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini (po projektu)3
Vođenje ili koordiniranje međunarodnoga projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje godinu dana (po projektu)5
Vođenje ili koordiniranje međunarodnoga projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje dvije godine (po projektu)6
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini (po projektu)3
UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE
Uređivanje školske mrežne stranice, školskoga lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)2
Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnoga događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događaju)2
Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnome centru kompetentnosti (po godini)2
RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA
Sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju)2
Sudjelovanje u eksperimentalnome programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (po školskoj godini)4
Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju)2
Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju)3
Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međunarodnoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju)4
Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini)3
Poziv za nagrađivanje

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnome proračunu.

(2) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka može se javiti ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova iz barem tri kategorije sukladno kriterijima vrednovanja iz članka 4. ovoga Pravilnika i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija:

– izradio i primijenio istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnog rada u školi;

– javno objavio istaknuti znanstveni ili stručni članak ili bes­platni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada;

– ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava.

(3) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka vrednuju se za razdoblje od 16. lipnja godine koja je prethodila godini u kojoj je objavljen javni poziv do 15. lipnja godine u kojoj je javni poziv objavljen.

(4.) Prijave na javni poziv dostavljaju se Povjerenstvu za nagrađivanje do 30. lipnja godine u kojoj je javni poziv objavljen.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo za nagrađivanje utvrđuje ispunjenost uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika te prijedlog za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika dostavlja ministru, koji donosi odluku o nagrađivanju.

(2) Svečana dodjela nagrada održava se na svjetski Dan učitelja odnosno drugi radni dan ako Dan učitelja u godini za koju se dodjeljuju nagrade pada u neradni dan.

Nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima

Članak 7.

(1) Odgojno-obrazovni radnici koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo te koji obavljaju postupke praćenja i vrednovanja eksperimentalnih programa i sudjeluju u svim edukacijama u sklopu eksperimentalnog programa imaju pravo na mjesečnu nagradu u postotku od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće ovisno o broju sati sudjelovanja u eksperimentalnom programu i to na sljedeći način:

– ako odgojno-obrazovni radnik izvodi neposredni rad s učenicima, postotak od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće koji određuje mjesečnu nagradu izračunava se množenjem mjesečnoga broja sati neposrednoga rada u eksperimentalnom programu s 0,16.

– ako odgojno-obrazovni radnik ne izvodi neposredni rad s učenicima nego u eksperimentalnome programu pruža potporu učenicima ili odgojno-obrazovnim radnicima, postotak od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće koji određuje mjesečnu nagradu izračunava se množenjem mjesečnog broja sati pružanja potpore u eksperimentalnome programu s 0,12.

– 15 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće za vođenje škole koja sudjeluje u eksperimentalnome programu.

(2) Školska ustanova dužna je Ministarstvu podnijeti zahtjev za ostvarenje nagrade za sudjelovanje u eksperimentalnome programu za sve odgojno-obrazovne radnike koji u njoj rade, a koji ispunjavaju uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.

(3) Odluku o nagrađivanju odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00324
Urbroj: 533-08-19-0001
Zagreb, 17. svibnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.