Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 54/2019 (29.5.2019.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1035

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

2. »Digitalna ortofoto karta« (u daljnjem tekstu: DOF) je list karte u elektroničkom obliku sastavljen od jedne ili više ortofotografija (zračnih snimki) jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom i kartografskim znacima za neke objekte, izohipsama, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podacima koji predstavlja podlogu prema kojoj se produciraju i ažuriraju podaci o uporabi poljoprivrednog zemljišta. Agencija za plaćanja preuzima DOF od Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: DGU).

3. »Digitalni katastarski plan« (u daljnjem tekstu: DKP) je katastarski plan preveden ili izrađen u elektroničkom obliku koji Agencija za plaćanja preuzima od DGU-a, a predstavlja skupni prikaz katastarskih podataka.

4. »Topografska karta« je karta producirana sredstvima digitalne kartografije koju Agencija za plaćanja preuzima od DGU-a, a dostupna je u analognom i digitalnom rasterskom obliku.

5. »Registar prostornih jedinica« (RPJ) sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene.

6. »Digitalni model reljefa« (DMR) numerički je zapis položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju reljef zemljišta i iz njih izračunat matematički model površine Zemlje (digitalni model visina).

7. »ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz šifrarnika u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

8. »Fotointerpretacija« je postupak prepoznavanja poljoprivrednih površina na DOF-u i vektoriziranja ARKOD parcela prema vidljivim granicama obrade kojeg provodi Agencija za plaćanja.

9. »Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe poljoprivrednika. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

10. »Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta« (dalje u tekstu: zapisnik) je dokument Agencije za plaćanja koji sadrži ARKOD podatke dobiven nakon unosa podataka u sustav uz nazočnost poljoprivrednika.

11. »Brza terenska provjera« (dalje u tekstu: BTP) je terenska provjera prihvatljivosti ARKOD podataka koju provodi Agencija za plaćanja.

12. »Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva« (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj koji za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA).

13. »Privremeno neodržavana parcela« je ARKOD parcela na kojoj poljoprivrednik trenutno ne obavlja poljoprivrednu djelatnost utvrđenu Zakonom o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: poljoprivredna aktivnost), odnosno ne proizvodi poljoprivredne proizvode niti održava poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj u skladu s pravilnikom koji uređuje provedbu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja.

14. »Geotagirana fotografija« je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i drugo. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav GPS (u daljnjem tekstu: GPS) u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja.

15. »ARKOD preglednik« je web-aplikacija pomoću koje je moguće pregledavati podatke o ARKOD parcelama te prostorne podatke preuzete od DGU-a i drugih institucija.

16. »Ekološki značajne površine« (u daljnjem tekstu: EZP) su površine definirane pravilnikom kojim se uređuje provedba izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja.

17. »Rubni pojasevi duž vodotoka« su travnati pojasevi najmanje širine 3 metra koji se nalaze na granici obradivog zemljišta udaljenog do 10 metara od ruba korita vodotoka.

18. »Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma« su rubni pojasevi na granici obradivog zemljišta, duž rubova šume, na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja. Šumom u smislu ovoga Pravilnika smatra se zemljište obraslo šumskim drvećem na površini većoj od 0,2 ha, a koja nije uža od 20 metara.

19. »Obilježja krajobraza« su sastavni dijelovi ARKOD parcele, nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na njegovoj granici, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću te obuhvaćaju sljedeće elemente: šumarak, pojedinačno stablo, drvored, živica, lokva (jezerce), jarak, suhozid.

20. »Šumarak« je neprekinuto i homogeno područje pokriveno drvećem i grmljem, koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe i čija je ukupna minimalna površina 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazan u ARKOD-u kao poligon.

21. »Pojedinačno stablo« je stablo minimalnog promjera krošnje 4 m², najmanje visine 2 metra te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazano u ARKOD-u kao točka.

22. »Drvored« je pravilan red koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu, minimalnog promjera krošnji 4 m², a prostor između krošnji ne prelazi 5 metara te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

23. »Lokva (jezerce)« je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon.

24. »Živica« je prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.

25. »Jarak« je potok ili kanal za navodnjavanje ili odvodnju, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

26. »Suhozid« je građevina od kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, najmanje 0,5 metara širine, najviše 2 metra širine unutar parcele i 4 metara na granici parcele, te najmanje 0,2 metra visine i najviše 3 metra visine. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.

27. »Okolišno osjetljivi trajni travnjak« je trajni travnjak koji se nalazi na definiranom području Karte staništa RH unutar Ekološke mreže – Natura 2000, koji se ne smije prenamijeniti niti preorati.

28. »Sentinel satelitski podaci« predstavljaju skupove optičkih i radarskih podataka koji nastaju u sklopu Copernicus programa Europske unije u nadležnosti Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske svemirske agencije (ESA), a koriste se za automatsku i pojedinačnu detekciju promjena na poljoprivrednim površinama u pravilnim vremenskim razmacima od 5 do 6 dana.

Sadržaj ARKOD-a

Članak 3.

(1) Osnovni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– naziv poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika

– vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom iz šifrarnika u Prilogu I ovoga Pravilnika

– naziv ARKOD parcele (domaće ime)

– površina ARKOD parcele

– koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake.

(2) Osnovni atributni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– prostorni podaci iz Priloga II ovoga Pravilnika

– područja s prirodnim ograničenjima

– obilježja krajobraza iz Priloga III ovoga Pravilnika

– okolišno-osjetljivi trajni travnjaci

– navodnjavanje.

(3) Agencija za plaćanja može ARKOD parceli dodavati druge raspoložive prostorne podatke.

(4) Nadležne institucije iz Priloga II ovoga Pravilnika sukladno sklopljenim sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka dostavljaju Agenciji za plaćanja prostorne i alfanumeričke podatke iz svoje nadležnosti o nastalim promjenama u prostoru potrebnih za vođenje i održavanje ARKOD-a.

Evidencija obilježja krajobraza

Članak 4.

(1) Evidencija obilježja krajobraza je dio ARKOD-a, i sadrži elemente obilježja krajobraza iz članka 2. ovoga Pravilnika koji se nalaze na ARKOD parceli.

(2) Ukoliko su obilježja krajobraza iz članka 2. točaka 22., 24. i 26. ovoga Pravilnika tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse u određenom području, njihova širina može izuzetno biti do 4 metra, ako se nalaze između dvije ARKOD parcele jednog ili više poljoprivrednika.

(3) Površina obilježja krajobraza koje se nalazi na granici ili između više ARKOD parcela ulazi u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele sukladno dogovorenoj podjeli između poljoprivrednika ili prema granicama posjeda.

Evidencija stabilnih elemenata EZP

Članak 5.

(1) Evidencija stabilnih elemenata EZP je dio ARKOD-a i uključuje sljedeće elemente:

– obilježja krajobraza

– pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šuma

– rubne pojaseve duž vodotoka i stajaćih voda

– površine pod kulturama kratkih ophodnji na kojima se ne primjenjuje gnojidba niti uporaba zaštitnih sredstva.

(2) EZP, osim površina s kulturama kratkih ophodnji, nalaze se na obradivom zemljištu. Rubni pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljišta.

(3) Izračuni površina potencijalnih EZP stabilnih elemenata dobivaju se umnoškom faktora i vrijednosti elemenata EZP-a iz Priloga III ovoga Pravilnika.

Dostupnost ARKOD-podataka

Članak 6.

(1) Podaci o ARKOD parceli iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na ARKOD pregledniku nisu dostupni atributni podaci iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. koji se odnose na minski sumnjiva područja.

Jedinica upisa i najmanje površine

Članak 7.

(1) Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

(2) U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha.

(4) ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD

Članak 8.

(1) Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

(2) Dokazi o vlasništvu ili posjedu su: izvadak iz zemljišnih knjiga, izvadak iz katastra, ovjereni ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu, davanju na korištenje izravnom pogodbom, privremenom korištenju, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćna sudska odluka, drugo pravomoćno rješenje nadležnog tijela i drugo.

(3) Poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca 2019. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava.

(4) Ukoliko prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD Agencija za plaćanja ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika temeljem fotointerpretacije DOF-a, za upis u ARKOD poljoprivrednik treba nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede. Poljoprivrednik za takve površine mora Agenciji za plaćanja dostaviti dokaz koji potvrđuju jednu od vrsta uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika, u vidu geotagirane fotografije s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli i prepoznatljivim elementima u prostoru, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

(5) Šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje poljoprivrednik koristi kao jednu od vrsta uporabe iz Priloga I ovoga Pravilnika, može se upisati u ARKOD uz pravno valjanu dokumentaciju u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje šumarstva.

(6) Zemljište obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i na kojem obrada ne može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja i čišćenja, nije poljoprivredno zemljište i ne može se upisati u ARKOD.

(7) Atributno povezivanje podataka nadležnih institucija s ARKOD podacima provodi se temeljem definiranih tehničkih uvjeta u Prilogu II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Agencija za plaćanja izdaje zapisnik kojeg potpisuje poljoprivrednik. Poljoprivrednik potpisom zapisnika jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u ARKOD istiniti i vjerodostojni.

Promjene ARKOD podataka

Članak 9.

(1) Promjene ARKOD podataka, ukoliko je došlo do promjene na ARKOD parceli, može inicirati poljoprivrednik ili Agencija za plaćanja.

(2) Promjene ARKOD podataka iz ovog članka uključuju i brisanje ARKOD parcela iz ARKOD-a.

(3) Promjene iz stavka 1. ovoga članka poljoprivrednik je dužan prijaviti podružnici Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od njihova nastanka.

(4) Agencija za plaćanja inicira promjene ARKOD podataka:

– prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka

– na temelju rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere

– na temelju rješenja poljoprivredne inspekcije

– na temelju administrativnih odluka Agencije za plaćanja

– na temelju provedene vizualne provjere i rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a

– na temelju Sentinel satelitskih podataka dostupnih u okviru programa Copernicus.

(5) U slučaju promjene iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja može uskladiti granice i druge podatke pojedine ARKOD parcele, a da pri tome ne poziva poljoprivrednika na sastanak.

(6) Ukoliko Agencija za plaćanja kontrolom na terenu ili BTP utvrdi zapuštenost određene ARKOD parcele ili nekog njenog dijela s očitim izostankom poljoprivredne aktivnosti u određenoj proizvodnoj godini, označit će predmetnu površinu u ARKOD-u vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«.

(7) Kada poljoprivrednik ponovno počne koristiti ARKOD parcelu označenu vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, dužan je o tome dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja geotagirane fotografije s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na toj ARKOD parceli i prepoznatljivim elementima u prostoru, koje nisu starije od 30 dana od dana dostave u Agenciju za plaćanja, zajedno s dokazom o vlasništvu ili posjedu zemljišta na istoj ARKOD parceli.

(8) Agencija za plaćanja će ARKOD parcelu koja je duže od dvije godine označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, računajući od 31. prosinca godine u kojoj je označena vrstom uporabe »privremeno neodržavana parcela«, brisati iz ARKOD-a.

(9) Ukoliko vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi koje je u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je njegovo zemljište bez suglasnosti upisano u ARKOD i pri tom dostavi dokumentaciju iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će predmetnu parcelu brisati iz ARKOD-a.

(10) Poljoprivrednik može biti pozvan na usklađivanje podataka i podnošenje dokumentacije o pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

(11) Za promjenu ARKOD podataka koju inicira poljoprivrednik i za promjenu površine ARKOD parcele koju Agencija za plaćanja obavlja prilikom zanavljanja DOF-a uz prisutnost poljoprivrednika, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik kojeg poljoprivrednik ovjerava potpisom.

(12) Sve promjene ARKOD podataka vidljive su u ARKOD pregledniku i na AGRONET-u.

ARKOD parcele u preklapanju

Članak 10.

(1) Ukoliko poljoprivrednik izjavi da koristi ARKOD parcelu koja je u ARKOD-u već upisana kod drugog poljoprivrednika, ista se u ARKOD-u i u zapisniku evidentira kao ARKOD parcela »u preklapanju«.

(2) Agencija za plaćanja poziva poljoprivrednike kojima je evidentirano preklapanje ARKOD parcela na sastanak za rješavanje preklapanja, odnosno usklađivanje ARKOD podataka.

(3) Ukoliko se poljoprivrednici ne mogu dogovoriti oko korištenja ARKOD parcele, Agencija za plaćanja će nakon provedene administrativne kontrole pridružiti ARKOD parcele u preklopu onom poljoprivredniku koje svoje pravo korištenja ili vlasništva može potkrijepiti dokumentacijom iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko se jedan od poljoprivrednika čije su ARKOD parcele u preklapanju ne odazove na sastanak za rješavanje preklapanja, preklapanje se rješava sukladno dokumentaciji iz stavka 3. ovoga članka na temelju koje poljoprivrednik koji se odazvao na sastanak ima pravo na pridruživanje ARKOD parcele. O provedenoj promjeni Agencija za plaćanja dostavlja obavijest poljoprivredniku koji se nije odazvao na sastanak.

(5) Ukoliko stranke u preklapanju ne riješe preklapanje dogovorno, Agencija za plaćanja preklapanje rješava prema rješenju nadležnog suda.

(6) O brisanju spornih površina ARKOD parcela iz ARKOD-a Agencija za plaćanja obavještava poljoprivrednika kojem su iste brisane slanjem zapisnika poštom.

Brza terenska provjera (BTP)

Članak 11.

(1) U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka, Agencija za plaćanja provodi BTP koristeći fotoaparat, laserski daljinomjer i GPS uređaj minimalne točnosti 1,5 metara.

(2) BTP se prema potrebi provodi tijekom cijele kalendarske godine kako bi se utvrdilo korištenje odnosno prihvatljivost ARKOD parcele na dijelu ili na čitavoj površini.

(3) Odabir parcela za BTP provjeru vrši se temeljem administrativnih kontrola.

(4) Nakon obavljenog mjerenja i fotografiranja na terenu, Agencija za plaćanja provjerava podatke i prenosi ih u ARKOD.

(5) Agencija za plaćanja o namjeri provođenja BTP i o njenim rezultatima ne obavještava poljoprivrednika, osim u slučaju utvrđene nepravilnosti.

Završne odredbe

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 17/18).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/36
Urbroj: 525-07/0208-19-2
Zagreb, 10. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

ŠIFRARNIK
S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ŠIFRAVRSTA UPORABE ZEMLJIŠTAOPIS I KARAKTERISTIKE
200OranicaPoljoprivredno zemljište redovito obrađeno radi proizvodnje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina te umjetno zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva i nalazi se u sustavu plodoreda te površina pod ugarom. Parcele uglavnom karakterizira homogenost područja i pravilan oblik.
210Staklenici na oraniciPoljoprivredno zemljište na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.
310LivadaPrirodni ili zasnovani travnjak koji se koristi za proizvodnju krmiva (pretežito košenjem trave) ili bivša oranica koja je pod travnim smjesama više od 5 godina te se više ne nalazi se u sustavu plodoreda.
320PašnjakTrajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja. Površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6 i 0 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.
321Krški pašnjakTrajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja na području krša. Ekstenzivni pašnjak prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na krškim pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.
410VinogradPoljoprivredno zemljište zasađeno vinovom lozom.
411Iskrčeni vinogradPoljoprivredno zemljište na kojem je bio vinograd koji je zbog starosti, prorijeđenosti ili drugih razloga iskrčen zbog ponovne sadnje. Iskrčeni vinograd obuhvaća i površine za koje je prijavljena namjera sadnje vinograda.
421MaslinikPoljoprivredno zemljište zasađeno maslinama. Intenzivni maslinik karakterizira homogenost i pravilni raspored stabala, a ekstenzivni maslinik može sadržavati praznine. Maksimalna udaljenost između pojedinih stabala maslina u masliniku je 20 metara.
422VoćnjakPoljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. U voćne vrste ubrajamo vrste uključene u popis sorata voćnih vrsta RH. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala, a ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala.
430Kulture kratke ophodnjePodručja zasađena s autohtonim drvenastim vrstamakoje se na parceli nalaze u obliku drvenastih biljaka, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon sječe, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom sječe do 8 godina, sukladno uvjetima koji su propisani Zakonom kojim se uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji i podzakonskim propisima.
450RasadnikPoljoprivredno zemljište zasađeno mladim drvenastim biljkama koje rastu na tlu na otvorenom za kasnije presađivanje (voćne i lozne sadnice, te sadnice ukrasnog i šumskog drveća i grmlja).
490Mješoviti višegodišnji nasadiPoljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim višegodišnjim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama (npr. nekoliko redova vinove loze i maslina). U mješovitom trajnom nasadu moguće su kombinacije vinove loze, maslina i voćnih vrsta.
900Ostale vrste uporabe zemljištaOstale vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta (npr. plantaže za uzgoj božićnih drvaca, ukrasnih vrsta drveća i grmlja, ribnjaci i ostale poljoprivredne kulture koje nisu u sustavu potpore).
910Privremeno neodržavana parcelaARKOD parcela na kojoj poljoprivrednik trenutno ne obavlja poljoprivrednu aktivnost, odnosno ne proizvodi poljoprivredne proizvode niti održava poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj u skladu s pravilnikom koji uređuje provedbu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja.PRILOG II

TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA NADLEŽNIH INSTITUCIJA

Nadležna institucijaProstorni podatakUvjet i kriterij preklopa s ARKOD parcelom
Hrvatski centar za razminiranjeMinski sumnjivo područje≥1 točka
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Definirana područja Karte staništa RH u okviru Ekološke mreže – NATURA 2000,

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci

≥30% površine
Ministarstvo poljoprivredePodručja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (granice administrativnih općina)≥50% površine
Ministarstvo poljoprivredeRanjiva područja na nitrate (granice administrativnih općina)≥1 točka
Ministarstvo zaštite okoliša i energetikeTravnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)≥50% površine
Hrvatske vodeZona ograničenja≥1 točka
Zona ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog ograničenja i nadzora≥1 točka
Zona strogog režima zaštite i nad­zora≥1 točka
Državna geodetska upravaRPJ (administrativne granice naselja, općina/gradova i katastarskih općina)≥50% površine
DMR (prosječne vrijednosti nad­morske visine, nagiba, ekspo­zicije)Prosjek izračunat temeljem vrijednosti iz 25 metarske mreže
DKPAtributi vezani uz granice administrativnih općina temelje se na službenim prostornim podacima Republike Hrvatske posljednjeg dana prethodne kalendarske godine.

PRILOG III

TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA SUKLADNO UREDBI (EU) br. 1307/2013


EZP ELEMENTIKONVERZIJSKI FAKTOR –
m u m²
PONDERACIJSKI FAKTOREKOLOŠKI ZNAČAJNA POVRŠINA
Obilježja krajobraza
1.Živica (m.d.)5210 m²
2.Pojedinačno stablo201,530 m²
3.Drvored (m.d.)5210 m²
4.Šumarak (m²)n.p.1,51,5 m²
5.Lokva (m²)n.p.1,51,5 m²
6.Jarak (m.d.)5210 m²
7.Suhozid (m.d.)111 m²
8.Rubi pojas duž vodotoka (m.d.)61,59 m²
9.Pojas prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje (m.d.)61,59 m²
10.Kulture kratkih ophodnji (m²)n.p.0,50,5m²