Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

NN 54/2019 (29.5.2019.), Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1036

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 68/18 i 115/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU MOTRENJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici (SL L 334, 30. 11. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1737/2006) u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, propisuje se način prikupljanja podataka, sadržaj i vođenje Registra šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u dijelu upisnika oštećenosti šumskih ekosustava te uvjeti korištenja podataka.

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1737/2006 u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava je ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (u daljnjem tekstu: Program) na mreži točaka Razine 1 i plohama Razine 2, sukladno Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka.

Članak 4.

(1) Nacionalnim koordinacijskim centrom za procjenu i motrenje utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske ekosustave (u daljnjem tekstu: Nacionalni centar) određuje se Hrvatski šumarski institut, kao javna ustanova Republike Hrvatske.

(2) Nacionalni centar je u obvezi imati imenovanog Koordinatora za poslove procjene i motrenja utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske ekosustave.

Članak 5.

(1) Za potrebe motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, kao i za potrebe izvješćivanja domaćih i međunarodnih tijela i institucija, Nacionalni centar ustrojava i vodi jedinstveni Upisnik oštećenosti šumskih ekosustava (u daljnjem tekstu: Upisnik) u elektronskom obliku, kao i arhiv uzoraka okoliša.

(2) Upisnik se vodi za Razinu 1 (u daljnjem tekstu: Upisnik Razine 1) i za Razinu 2 (u daljnjem tekstu: Upisnik Razine 2).

(3) Upisnik Razine 1 sastoji se od: Upisnika osutosti krošanja, Upisnika stanja šumskih tala, Upisnika stanja ishrane šumskog drveća i drugih upisnika koji se ustanovljuju i vode u skladu s Nacionalnim programom motrenja oštećenosti šumskih ekosustava iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(4) Upisnik Razine 2 sastoji se od: Upisnika osutosti krošanja, Upisnika stanja šumskog tla, Upisnika stanja ishrane šumskog drveća, Upisnika vegetacije, Upisnika prirasta i drugih upisnika koji se ustanovljuju i vode u skladu s Nacionalnim programom.

(5) Upisnik se formira na način da je iz njega moguće dobiti podatke o oštećenosti šumskih ekosustava prema različitim pokazateljima.

(6) Arhiv uzoraka okoliša sastoji se od uzoraka tla i biljnog materijala s točaka Razine 1 i ploha Razine 2.

(7) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka je javan i čini sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Članak 6.

Podaci iz Upisnika služe za:

1. utvrđivanje stanja šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj,

2. potrebe gospodarenja šumama,

3. znanstvene svrhe,

4. izvješćivanje institucija Republike Hrvatske i međunarodnih institucija.

II. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Članak 7.

Na mreži točaka Razine 1 i plohama Razine 2, osim trajnih motrenja propisanih Uredbom (EZ) br. 1737/2006, mogu se provoditi i druga trajna motrenja za nacionalne potrebe, što će biti propisano Nacionalnim programom.

Članak 8.

Za odabir i uspostavu točaka Razine 1 i ploha Razine 2 na područjima koja su zaštićena temeljem posebnog propisa, potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela samo na onim zaštićenim područjima na kojima nisu dopuštene gospodarske djelatnosti sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

(1) Na mreži točaka Razine 1 podatke u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske prikupljaju javni šumoposjednik, pravne osobe iz članka 14. stavka 2. točke c Zakona o šumama i javne ustanove iz članka 16. stavka 6. Zakona o šumama, a u šumama privatnih šumoposjednika Ministarstvo.

(2) Sve pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su prikupljene podatke dostaviti u Nacionalni centar do kraja mjeseca kolovoza tekuće godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podatke za Upisnik stanja šumskih tala i Upisnik stanja ishrane šumskog drveća na točkama Razine 1 prikuplja Nacionalni centar.

Članak 10.

(1) Podatke potrebne za Upisnik Razine 1 mogu prikupljati samo službeno ovlaštene osobe svih pravnih osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nacionalni centar ovlašćuje osobe za prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka i vodi središnji popis ovlaštenih osoba.

(3) Nacionalni centar obvezan je za ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka svake godine organizirati najmanje jedan seminar za procjenu osutosti krošanja i za procjenu šteta od biotičkih i abiotičkih čimbenika.

(4) Nacionalni centar obvezan je ažurirani središnji popis ovlaštenih osoba za prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka objavljivati na vlastitim internetskim stranicama.

Članak 11.

(1) Nacionalni centar obvezan je svake godine obaviti kontrolnu procjenu osutosti krošanja na najmanje 10% točaka Razine 1.

(2) Podaci dobiveni procjenom iz stavka 1. ovoga članka prilog su godišnjem izvješću o oštećenosti šumskih ekosustava iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Prikupljanje podataka za Upisnik Razine 2 provodi Nacionalni centar u suradnji s drugim znanstvenim institucijama.

Članak 13.

Za prikupljanje podataka na točkama Razine 1 i plohama Razine 2 na područjima koja su zaštićena temeljem posebnog propisa potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela samo na onim zaštićenim područjima na kojima nisu dopuštene gospodarske djelatnosti sukladno posebnom propisu.

III. PRISTUP PODACIMA I UVJETI KORIŠTENJA PODATAKA IZ UPISNIKA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA

Članak 14.

(1) Nacionalni centar u obvezi je godišnje izvješće o oštećenosti šumskih ekosustava Republike Hrvatske javno objaviti na internetskim stranicama Nacionalnog centra zaključno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Nacionalni centar u obvezi je redovito dostavljati podatke o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj u bazu podataka Programa pri Europskoj komisiji.

Članak 15.

(1) Nacionalni centar u obvezi je do 30. rujna za iduću godinu izraditi Nacionalni program i predložiti ga Ministarstvu.

(2) Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka mora obavezno sadržavati podatke o opsegu, vrsti i načinu prikupljanja podataka te troškovnik za njegovu provedbu.

(3) Ministarstvo će na temelju predloženog Nacionalnog programa iz stavka 1. ovoga članka odlučiti o financijskom doprinosu za prihvatljive troškove, za koje nije osigurano financiranje od strane Europske unije ili drugih izvora.

(4) Ministarstvo i Nacionalni centar sklopit će sporazum o financijskom doprinosu iz stavka 3. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Provedba Nacionalnog programa započetog prema odredbama Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (»Narodne novine«, broj 76/13 i 122/14) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (»Narodne novine«, broj 76/13 i 122/14).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/64
Urbroj: 525-11/1059-19-10
Zagreb, 20. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.