Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN 55/2019 (31.5.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1047

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA U SUVLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11 i 145/12), u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zauzetom površinom smatra se površina kampa koja nije procijenjena u pretvorbi društvenog poduzeća, a bila je dijelom kampa u trenutku pretvorbe.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade izračunava se razmjerno zauzetim metrima kvadratnim u odnosu na cjelokupnu površinu kampa, a prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJ 1 – camp 1
Redni brojOpremljenost kampa – kategorizacija
1.pet zvjezdica0,25
2.četiri zvjezdice0,50
3.tri zvjezdice0,75
4.dvije zvjezdice1


Izvor podataka o opremljenosti kampa – važeće rješenje o kategorizaciji.

KRITERIJ 2 – camp 2
Redni brojIndeks razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi
1.I.0,5
2.II.0,5
3.III.0,5
4.IV.0,5
5.V.0,6
6.VI.0,7
7.VII.0,9
8.VIII.1,0Indeks razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi određuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, koja je važila na dan 1. siječnja godine u kojoj su prihodi ostvareni.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječi: »31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »31. svibnja«.

Članak 4.

Iza članka 19.a dodaje se članak 19.b koji glasi:

»Članak 19.b

Na zahtjev trgovačkog društva, obveza plaćanja razlike naknade za koncesiju iz članka 19. stavka 1. ove Uredbe može biti plativa u razdoblju od tri godine, u tri jednaka godišnja obroka na način da svaki obrok dospijeva 30. rujna tekuće godine.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/14
Urbroj: 50301-27/12-19-3
Zagreb, 30. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.