Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

NN 56/2019 (5.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1066

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 94/13, 73/17 i 14/19), ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/15) u članku 3. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Ostali opasni otpad – svaki otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997 i koji nije obuhvaćen točkama od 1. do 6. ovoga stavka.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ljekarne, osim bolničkih ljekarni dužne su od građana preuzimati farmaceutski otpad neovisno o njegovu podrijetlu.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Zdravstvena ustanova, odnosno pružatelj zdravstvene zaštite sukladno posebnom propisu koji uređuje zdravstvenu zaštitu, dužan je:

1. od svog korisnika zdravstvene usluge preuzeti bez naknade medicinski otpad koji će nastati tijekom liječenja ili nastavka liječenja kod kuće u slučaju kada bolesnici lijekove primjenjuju samostalno umjesto zdravstvenih djelatnika, a to čine isključivo prema uputi liječnika te dati pisanu uputu o gospodarenju otpadom

2. osigurati obradu opasnog medicinskog otpada iz točke 1. ovoga stavka sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.«.

(6) Veterinarska ambulanta dužna je:

1. od svog korisnika veterinarske usluge preuzeti bez naknade medicinski otpad koji će nastati tijekom liječenja ili nastavka liječenja izvan veterinarske ambulante u slučaju kada lijekove ne primjenjuje veterinar, ali se primjenjuju isključivo prema uputi veterinara, te dati pisanu uputu o gospodarenju otpadom

2. osigurati obradu opasnog medicinskog otpada iz točke 1. ovoga stavka sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mali izvor medicinskog otpada nije obvezan imati skladište otpada na mjestu nastanka, već je dužan opasni medicinski otpad odvojeno sakupljati u odgovarajuće spremnike, a zarazni medicinski otpad i na propisanoj temperaturi do +8° C te ga u roku ne duljem od 30 dana obraditi na propisani način ili predati ovlaštenoj osobi za obradu ili ga isporučiti na obradu izvan Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. 5. i 6. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka proizvođač može sterilizirati vlastiti zarazni medicinski otpad i pelene na lokaciji na kojoj je taj otpad nastao, ako se postupak sterilizacije obavlja u skladu s internim protokolom čime se osigurava provedba članka 9. stavka 1. Zakona, o postupku sterilizacije vodi evidencija koja sadrži datum i vrijeme obavljanja postupka, parametre postupka i naziv osobe koja je postupak obavila te za takav postupak sterilizacije proizvođač navedenog medicinskog otpada nije dužan ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

(5) Proizvođač medicinskog otpada dužan je proizvedeni otpad skladištiti u spremniku koji udovoljava uvjetima iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(6). Proizvođač iz stavka 4. ovoga članka dužan je ispuniti obaveze sukladno članku 15. i članku 19. Pravilnika, a evidenciju iz stavka 4. ovoga članka obavezan je čuvati 5 godina.«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Posebni uvjet za obavljanje postupka sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja medicinskog otpada je raspolaganje skladištem za medicinski otpad koje udovoljava uvjetima iz posebnog propisa kojim se propisuje gospodarenje otpadom i iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Obrada medicinskog otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja je zabranjena.

(5) Zabranjena je obrada zaraznog medicinskog otpada osim postupkom D10 – spaljivanje otpada na kopnu i postupaka sterilizacije iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Otpad sljedećih ključnih brojeva, propisanih posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada, zabranjeno je obraditi osim postupcima D10 – spaljivanje otpada na kopnu i R1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije:

18 01 06*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
18 01 07kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06*
18 01 08*citotoksici i citostatici
18 01 09lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*
18 02 05*kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže
18 02 06kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05*
18 02 07*citotoksici i citostatici
18 02 08lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07*
20 01 31*citotoksici i citostatici
20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31.«.


Članak 6.

Članci 16., 17. i 18. brišu se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/18-04/15

Urbroj: 517-03-2-2-19-33

Zagreb, 29. svibnja 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.