Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

NN 56/2019 (5.6.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

Grad Ogulin

1072

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), i članka 25. Statuta Grada Ogulina (»Glasnik Karlovačke županije« broj 10/18), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA OGULINA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Ogulina (»Narodne novine« br. 132/17 i »Glasnik Karlovačke županije« br. 42/17) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%«.

Članak 2.

Ova Odluka bit će objavljena u »Narodnim novinama« i »Glas­niku Karlovačke županije«, a stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Klasa: 023-01/19-01/54

Urbroj: 2133/02-02-19-1

Ogulin, 16. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik Gradskog vijeća
Marinko Herman, struč. spec. krim., v. r.