Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

NN 57/2019 (7.6.2019.), Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1076

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 73. stavkom 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DONOŠENJE ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture.

II.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, donosi odluke iz točke I. ove Odluke u slučaju ispunjenja sljedećih uvjeta:

– kada nekretnine ili dijelovi nekretnina koje imaju status javnog dobra u općoj uporabi više nisu nužne za upravljanje željezničke infrastrukture

– kada je potrebno uskladiti formalno pravno, projektirano stanje s činjeničnim, izvedenim stanjem željezničke infrastrukture.

III.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, prije donošenja odluka iz točke I. ove Odluke, dužno je od državnog tijela ili pravne osobe koja preuzima na upravljanje nekretninu nad kojom se ukida statusa javnog dobra u općoj uporabi, zatražiti prethodnu suglasnost za troškove upravljanja i održavanja navedene nekretnine na teret svoga financijskog plana.

Prethodna suglasnost iz stavka 1. ove točke mora sadržavati dokaz da su u financijskom planu državnog tijela ili pravne osobe, osigurana sredstava za troškove upravljanja i održavanja takvih nekretnina.

IV.

O donesenim odlukama iz točke I. ove Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvješćuje Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/206

Urbroj: 50301-27/12-19-2

Zagreb, 6. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.