Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

NN 57/2019 (7.6.2019.), Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1082

Na temelju članka 145. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane i ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZVANAERODROMSKOM SLIJETANJU I UZLIJETANJU HELIKOPTERA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za izvođenje povremenih pojedinačnih operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja helikoptera s prirodnih mjesta za slijetanje helikoptera (u daljnjem tekstu: NHLS).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na operacije izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja helikoptera:

a) koji slijeću u slučaju nužde,

b) koji pružaju hitnu medicinsku pomoć, ili

c) kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, aktivnosti traganja i spašavanja, gašenja požara, nadzora granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu (državne aktivnosti).

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Gusto naseljeno područje (Congested area): bilo koje područje unutar grada, mjesta ili naselja koje se pretežito koristi za stanovanje, poslovne ili rekreacijske svrhe;

2. Prirodno mjesto za slijetanje helikoptera (NHLS): mjesto pogodno za slijetanje i uzlijetanje helikoptera koje nije aerodrom ili registrirana površina;

3. Sigurni prostor (SA): određeno područje oko NHLS koje služi kako bi se smanjio rizik od oštećenja helikoptera ukoliko se nekontrolirano odvoji od NHLS;

4. Lokalitet: uže područje u kojem se nalazi NHLS;

5. Povremena pojedinačna operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja helikoptera: letačka operacija koja nema karakter trajnog, učestalog i kontinuiranog slijetanja i uzlijetanja s istog lokaliteta.

(2) U ovom Pravilniku upotrebljavaju se sljedeće kratice:

1. A: promjer rotora helikoptera;

2. B: raspon između kotača, skija ili plovaka helikoptera;

3. D: najveća dimenzija helikoptera;

4. ft (feet): stopa;

5. NHLS (Natural Helicopter Landing Site): prirodno mjesto za slijetanje helikoptera;

6. SA (Safe Area): sigurni prostor;

7. TLOF (Touch-down and lift-off area): površina koju helikopter dotakne kod slijetanja ili s koje uzlijeće.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS zapovjednik helikoptera smije izvoditi samo ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom i primjenjivim propisima za izvođenje letačkih operacija te u skladu s letačkim priručnikom helikoptera.

(2) Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS u linijskom zračnom prijevozu nije dozvoljeno.

(3) Slijetanje i uzlijetanje s NHLS-a smije se izvoditi isključivo danju u vizualnim meteorološkim uvjetima.

(4) Prije slijetanja na NHLS, zapovjednik helikoptera mora nadlijetanjem najmanje utvrditi: smjer vjetra, mogućnost održavanja ravnine prilaza i odlaska, nagib NHLS-a, pogodnost NHLS-a i SA za prisilno slijetanje te mogućnost nadvisivanja prepreka.

(5) Prilaz i odlazak moraju se izvoditi unutar sektora prilaza/odlaska koji se nastavlja na pravac slijetanja i uzlijetanja ili približno tom pravcu.

(6) Odredbe ovog Pravilnika ne oslobađaju operatora helikoptera od obveze pribavljanja drugih suglasnosti i odobrenja koja proizlaze iz odredaba propisa iz područja vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa te propisa iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša koja je dužan ishoditi prije početka korištenja NHLS.

Odobrenje

Članak 4.

(1) Za slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS operator helikoptera mora ishoditi odobrenje. Odobrenje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) na zahtjev operatora helikoptera.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka odobrenje nije potrebno u slučaju operatora helikoptera koji posjeduje važeći certifikat za izvođenje letačkih operacija ili osposobljavanje pilota helikoptera, izdan od strane Agencije.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se na obrascu kojeg utvrđuje Agencija i objavljen je na službenoj internet stranici Agencije.

(4) Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja operator mora priložiti dokumente važne za evaluaciju zahtjeva koji su navedeni na obrascu zahtjeva. Agencija može po potrebi zatražiti i druge dokumente važne za izvođenje slijetanja i uzlijetanja s NHLS koje smatra relevantnim za izdavanje odobrenja.

(5) Na obrascu zahtjeva operator helikoptera podnosi Izjavu kojom preuzima odgovornost i potvrđuje da odabrani NHLS i okolni prostor udovoljava minimalnim uvjetima iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(6) Agencija izdaje odobrenje za slijetanje i uzlijetanje helikoptera s NHLS na vremenski rok koji ne može biti duži od tri mjeseca i može ograničiti broj slijetanja i uzlijetanja, vrstu operacija, područje operacija, lokalitet, tip helikoptera i sl.

(7) Odobrenjem se mogu propisati dodatni uvjeti i ograničenja u svrhu sigurnog izvođenja operacija.

(8) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti.

Iskustvo pilota

Članak 5.

Osim u slučaju obavljanja osposobljavanja i provjera pilota helikoptera, slijetanje i uzlijetanje s NHLS smije izvoditi zapovjednik helikoptera koji ima odgovarajuću pilotsku dozvolu i najmanje tri slijetanja i uzlijetanja u posljednjih 90 dana na helikopteru koji se navodi u zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Obavještavanje

Članak 6.

(1) Prije početka izvođenja operacija s NHLS operator helikoptera o tome mora obavijestiti operativno-komunikacijski centar nadležne policijske uprave.

(2) Nakon obavljenih operacija s NHLS operator helikoptera o tome mora obavijestiti Agenciju pisanim putem. Obavijest mora sadržavati podatke koje zatraži Agencija.

NHLS i okolni prostor

Članak 7.

(1) NHLS se ne smije nalaziti u gusto naseljenom području i na udaljenosti manjoj od 500 ft (150 m) od gusto naseljenog područja.

(2) NHLS se ne smije koristiti ako se ljudi, životinje, vozila, instalacije i sl. od helikoptera nalaze na udaljenosti manjoj od vrijednosti dobivene množenjem 3xA.

(3) NHLS se ne smije koristiti ako se na njemu nalaze predmeti koji uslijed pokretanja mogu ugroziti sigurno slijetanje i uzlijetanje helikoptera.

(4) NHLS mora biti takvog oblika i veličine da se u njega može smjestiti krug promjera ne manjeg od vrijednosti dobivene množenjem 1,5xD.

(5) Unutar NHLS mora se nalaziti TLOF koji ima oblik kvadrata dimenzija 2Bx2B i nosivost koja odgovara ukupnoj težini helikoptera koji se koristi.

(6) NHLS mora biti okružen sa SA čija širina ne smije biti manja od 10 metara.

(7) NHLS mora biti bez ikakvih prepreka, a SA bez prepreka viših od 1 metra.

(8) Površina unutar SA mora biti pogodna za prisilno slijetanje.

(9) Sektor prilaza/odlaska mora biti širine ne manje od vrijednosti dobivene množenjem 3xA.

(10) Sektor prilaza/odlaska mora se nastavljati na SA i pružati do točke vertikalne projekcije na zemljinoj površini i sjecišta ravnine prilaza/odlaska s ravninom minimalne visine leta.

(11) Sektor prilaza/odlaska mora biti slobodan od prepreka u cijeloj širini i najmanje za 35 ft (10 m) nadvisivati prepreke.

Stupanje na snagu

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (»Narodne novine«, broj 52/12 i 8/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/95

Urbroj: 530-07-1-1-19-10

Zagreb, 27. svibnja 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.