Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

NN 58/2019 (12.6.2019.), Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

Grad Ilok

1116

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17), te članka 28. Statuta Grada Iloka (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 3. sjednici, održanoj 23. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA ILOKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Iloku, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Iloka su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor

3. porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Grada Iloka.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Grada Iloka.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2% od utvrđene osnovice.

Članak 7.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada Iloka.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Grada Iloka.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Grada Iloka koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Iloka.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 11.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada Iloka.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Grada Iloka.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera, sukladno Odluci o korištenju javnih površina (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« 1/17).

Članak 13.

Porez iz članka 12. stavka 1. plaća se po stopi od 5%.

Članak 14.

Osnovica za obračunavanje poreza je iznos zakupnine, utvrđene u Odluci o korištenju javnih površina (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« 1/17):

Vrsta objektaVisina zakupnineVisina zakupnine za crkvenog goda i
manifestacija
KIOSK20 kn po m2 mjesečno20 kn po m2 dnevno
UGOSTITELJSKE TERASE20 kn po m2 mjesečno20 kn po m2 dnevno
ŠTANDOVI50 kn po m2 dnevno50 kn po m2 dnevno
ŠTANDOVI GRADA ILOKA15 kn po štandu dnevno100 kn po štandu dnevno
PRODAJA ROBE I POLJOP. PROIZVODA NEPOSREDNO S JAVNE POVRŠINE10 kn po m2 dnevno30 kn po m2 dnevno
PRODAJA ROBE IZ VOZILA10 kn po vozilu dnevno10 kn po vozilu dnevno
REKLAMNI PANOI10 kn po m2 reklamnog panoa mjesečno10 kn po m2 reklamnog panoa mjesečno
OSTALO (zabavni park, naprave za zabavu, šator i sl.)Prema najpovoljnijoj ponudi ili 10 kn/m2 dnevnoPrema najpovoljnijoj ponudi ili 10 kn/m2Članak 15.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Grada Iloka.

Članak 16.

Javnom površinom smatraju se površine javne namjene, odnosno površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, i to: javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.

Članak 17.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na javne površine obavlja Porezna uprava.

Porez na korištenje javnih površina prihod je Proračuna Grada Iloka.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Grad Ilok poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za poreze iz članka 2. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 19.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 20.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama navedenog Zakona i ove Odluke.

Članak 21.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, smisleno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka (»Narodne novine« br. 105/17 i »Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« broj 14/17) i Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima Grada Iloka (»Narodne novine« br. 129/17 i »Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« broj 20/17).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«, a stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/19-01/02

Urbroj: 2196/02-02-19-1

Ilok, 23. svibnja 2019.

Predsjednica Gradskog vijeća
Marija Dobošević, dipl. ing. agr., v. r.