Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

NN 59/2019 (14.6.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1140

Na temelju članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (»Narodne novine«, broj: 102/18) u članku 7. stavku 2. briše se riječ: »škola«, a iza riječi: »sklapa« dodaje se riječ: »se«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00398

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 14. lipnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.