Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

NN 61/2019 (21.6.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

Ministarstvo unutarnjih poslova

1174

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU MATERIJALNIH UVJETA PRIHVATA

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (»Narodne novine« 135/15.) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovog članka tražitelj mora priložiti ovjerenu presliku ugovora o najmu nekretnine ili ovjerenu izjavu vlasnika nekretnine da prima tražitelja na stanovanje i da će mu osigurati odgovarajući životni standard ili vlasnički list ako je tražitelj vlasnik nekretnine u kojoj namjerava boraviti ili rezervaciju hotela ako je tražitelj smješten u hotelu.«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Tražitelj može izbivati izvan Prihvatilišta duže od 24 sata uz prethodno odobrenje Prihvatilišta, a najduže do 15 dana. U tome slučaju tražitelju se, osim u iznimnim slučajevima(nedostatak/popunjenost smještajnih kapaciteta u Prihvatilištu, privremena nemogućnost rada Prihvatilišta radi renoviranja i sl.), čuva dodijeljena soba u Prihvatilištu. Za svako izbivanje duže od 15 dana tražitelj mora dostaviti odgovarajući dokument iz članak 10. stavak 2. ovog Pravilnika te prijaviti boravište na novu adresu.

Zahtjev za odobravanje izbivanja iz Prihvatilišta iz stavka 1. ovog članka predaje se Prihvatilištu na Obrascu 2. ovog Pravilnika najmanje 2 dana prije namjeravanog izbivanja iz Prihvatilišta.

Prihvatilište može na temelju individualne procjene uskratiti odobrenje izbivanja, o čemu se donosi odluka.

Kada je tražitelju odobreno izbivanje iz Prihvatilišta, u periodu izbivanja tražitelj nema pravo na smještaj i prehranu u Prihvatilištu.

Ako se tražitelj ne vrati u Prihvatilište u roku 2 dana od datuma do kojega mu je odobreno izbivanje, smatrat će se da je samovoljno napustio Prihvatilište, u skladu s odredbama Zakona kojim se uređuje područje o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Samovoljnim napuštanjem smatra se svaka promjena boravišta bez obavijesti ili suglasnosti Prihvatilišta, istekom 2 dana od dana promjene.

Prihvatilište je dužno osobne stvari tražitelja čuvati u posebnoj prostoriji 15 dana od dana kada se tražitelj trebao vratiti u Prihvatilište, nakon čega Prihvatilište više ne odgovara za njegove stvari.«.

Članak 3.

Obrazac 2. tiskan uz Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (»Narodne novine«, broj: 135/15.) zamjenjuje se Obrascem 2. tiskanim uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/22

Urbroj: 511-01-152-19-10

Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTRY OF THE INTERIOR

Prihvatilište za tražitelje azila

Reception Centre for Asylum Seekers


Prijamni štambilj


Received stamp


ZAHTJEV TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE ZA IZBIVANJE IZ PRIHVATILIŠTA

REQUEST OF THE SEEKER OF INTERNATIONAL PROTECTION FOR ABSENCE FROM THE RECEPTION CENTRE

Ime:
Name:


Prezime:
Surname:


Datum i mjesto rođenja:
Date and place of birth:


Državljanstvo:
Citizenship:


Podaci o razlozima izbivanja:
Information about reasons of absence:


Podaci o izbivanju (obvezno navesti vremenski period izbivanja – najduže moguće vrijeme izbivanja je 15 dana):
Information about absence (it is mandatory to state period of absence – the longest possible time of absence is 15 days):


Podaci o osobi kod koje će tražitelj boraviti:
Information about a person at whose place a seeker will reside:


Ime:
Name:


Prezime:
Surname:


Adresa (mjesto, ulica i kućni broj):
Address (place, street and house number):


U ___________,_______________________________________
vlastoručni potpis tražitelja međunarodne zaštite
Insignature of the seeker of international protection