Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike

NN 61/2019 (21.6.2019.), Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1178

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAJMANJEM IZNOSU POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŽELJEZNIČKE PRIJEVOZNIKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se najmanji iznos pokrića police osiguranja izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama u slučaju nesreće, posebno u odnosu na putnike, prtljagu, teret i poštu, a u odnosu na treće osobe (u daljnjem tekstu: polica osiguranja).

Članak 2.

(1) Za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, domaća pravna osoba mora biti osigurana kod osiguravajućeg društva u najmanjem iznosu od 4.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja police osiguranja.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka domaća pravna osoba dokazuje izvornikom police osiguranja ili njezinom preslikom ovjerenom od strane javnog bilježnika.

(3) Uz dokaze iz stavka 2. ovog članka domaća pravna osoba dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka ovjerenim prijevodom police osiguranja na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača, ako polica osiguranja nije napisana hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/37

Urbroj: 530-08-2-19-2

Zagreb, 5. lipnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.