Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

NN 63/2019 (28.6.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

HRVATSKI SABOR

1235

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/90
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Članak 1.

U Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 139/08. i 41/14.) u članku 1. nakon riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i Ujedinjenih naroda«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Imovina i druga sredstva u smislu ovog Zakona je bilo koja imovina koja uključuje, ali se ne ograničava na financijsku imovinu, gospodarske resurse (uključujući naftu i druge prirodne resurse), imovinu svake vrste, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, neovisno kako je ona stečena, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u takvim sredstvima i imovini što uključuje, ali se ne ograničava na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane uputnice, dionice, vrijednosnice, obveznice, mjenice ili akreditive te bilo kakve kamate, dividende ili drugi prihod ili vrijednost koja je stečena ili proizlazi iz takvih sredstava i druge imovine te svaka druga imovina koja može biti upotrijebljena za stjecanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući virtualnu imovinu kako je definirana u zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vlada može donositi odluke o uvođenju međunarodnih mjera ograničavanja u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada osniva Stalnu skupinu za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja iz ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Skupina). Odlukom o osnivanju Skupine Vlada detaljno uređuje ustroj, ovlasti, način i pravila djelovanja Skupine koju vodi predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Skupina, radi učinkovitog praćenja i koordinacije primjene mjera ograničavanja iz ovoga Zakona, može obrađivati podatke iz Zbirke podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka).

(3) Skupina može predlagati Vladi uvođenje mjera ograničavanja u odnosu na određene fizičke i pravne osobe i druge subjekte, na prijedlog člana Skupine ili na inicijativu države članice Europske unije ili treće države.

(4) Na temelju prijedloga iz stavka 3. ovoga članka, Vlada može predložiti Vijeću Europske unije donošenje odluke, uredbe ili provedbene uredbe o međunarodnoj mjeri ograničavanja.«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) S ciljem učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka Vlada donosi odluku o uspostavi Zbirke podataka kojom propisuje način vođenja Zbirke podataka, obradu podataka i njezino održavanje.«.

U stavku 4. riječi: »matični broj (MBS)« zamjenjuju se riječima: »matični broj subjekta (MBS)«.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti imaju pravo pristupa podacima u Zbirci podataka sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka.

(2) Fizičke osobe izvijestit će se, u roku od tri mjeseca od dana prestanka važenja mjera ograničavanja, o pravu na upoznavanje s podacima koji su prikupljeni bez njihova znanja te nisu izbrisani iz Zbirke podataka.«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »na temelju« dodaju se riječi: »ovoga Zakona i«, a riječi: »na osnovi« zamjenjuju se riječima: »na temelju«.

U stavku 2. riječi: »odlučuje ministarstvo nadležno« zamjenjuju se riječima: »odlučuju nadležna tijela državne uprave i nositelji javnih ovlasti nadležni«.

U stavku 3. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Nadležno tijelo državne uprave i nositelj javnih ovlasti«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječ: »osobama« zamjenjuje se riječima: »fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »Zakonu« dodaju se riječi: »i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »uprave« dodaju se riječi: »i nositelji javnih ovlasti«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Dostava podataka iz članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Zakona ne smatra se povredom obveze čuvanja profesionalne, poslovne ili bankovne tajne.

(4) Popis fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata pod međunarodnim mjerama ograničavanja Europske unije i Ujedinjenih naroda dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »imovinom« dodaju se riječi: »i drugim sredstvima«.

Točka a) mijenja se i glasi:

»a) zamrzava sva imovina i druga sredstva koja su u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripadaju subjektu prema kojem se mjere primjenjuju ili su pod njegovom kontrolom ili nadzorom te imovina i druga sredstava pod zajedničkim ili neizravnim nadzorom subjekta,«.

Točka b) mijenja se i glasi:

»b) imovina i druga sredstva ne smiju učiniti dostupnim, izravno ili neizravno, subjektu prema kojemu se mjere primjenjuju niti ih smiju kontrolirati ili posjedovati osobe koje djeluju u ime ili za račun subjekta,«.

U točki c) na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka d) koja glasi:

»d) zamrzavanje imovine i drugih sredstava subjekata prema kojima se mjere primjenjuju provodi se bez prethodne najave/obavijesti tim subjektima.«.

U stavku 2. riječi: »na osnovi« zamjenjuju se riječima: »na temelju«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i drugih sredstava« te se riječ: »navedena« zamjenjuje riječima: »imovina i druga«.

U stavku 2. iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i drugih sredstava«.

U točki a) iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i drugih sredstava«.

U stavku 3. iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i drugih sredstava«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. riječi: »pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »prekršajno odgovorna pravna osoba«.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/62

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.