Uredba o Uredu za zakonodavstvo

NN 63/2019 (28.6.2019.), Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Vlada Republike Hrvatske

1237

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA ZAKONODAVSTVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

(1) Ured kao stručna služba Vlade obavlja sljedeće poslove:

– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije

– daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i hrvatskim pravnim sustavom

– sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, uvažavajući pri tome temeljna načela i metodološko-nomotehnička pravila za izradu propisa i drugih akata

– priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade

– sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske

– priprema i predlaže donošenje zakona o procjeni učinaka propisa te drugih propisa i akata procjene učinaka propisa

– koordinira sustav procjene učinaka propisa sa središnjim tijelima državne uprave

– nadzire provedbu Zakona o procjeni učinaka propisa

– daje stručna mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa i obavlja poslove analize obrazaca prethodne procjene, iskaza o procjeni učinaka propisa i naknadne procjene učinaka propisa

– koordinira izradu i izrađuje Plan zakonodavnih aktivnosti, nadzire i prati provedbu Plana zakonodavnih aktivnosti te o tome redovito izvještava Vladu

– izrađuje i upućuje Vladi na usvajanje Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu

– koordinira, kontrolira i nadzire rad središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva

– razvija i unaprjeđuje sadržaj središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva

– koordinira izradu i izrađuje Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

– priprema objavu i brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u Narodnim novinama – službenom listu Republike Hrvatske, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka

– obavlja odgovarajuće metodološko-pravne i sadržajne preinake i korekcije u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade te u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta

– daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela

– pruža, po potrebi, stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske u pitanjima iz njegovog djelokruga

– sudjeluje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi akata koje donosi Vlada

– razmatra pravna i druga stručna pitanja od značaja za razvoj hrvatskog pravnog sustava u suradnji sa znanstvenim, stručnim i drugim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije te sa drugim srodnim međunarodnim tijelima i institucijama

– sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave

– priprema i predlaže akte strateškog planiranja iz djelokruga Ureda

– sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, sukladno djelokrugu Ureda

– uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama i sudjeluje u njihovom radu, sukladno djelokrugu Ureda

– sudjeluje u međunarodnoj pomoći Europske unije i mehanizmima pomoći trećim zemljama sukladno djelokrugu Ureda

– priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području izrade propisa, području procjene učinaka propisa i u području savjetovanja s javnošću.

(2) Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u Uredu se obavljaju i sljedeći poslovi:

– poslovi pripreme, izrade, praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi Strateškog plana Vlade u dijelu koji se odnosi na poboljšanje kvalitete propisa i procesa donošenja akata Vlade

– poslovi izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenja, analiziranja i izvješćivanja o rizicima

– poslovi pripreme, planiranja i izrade akata vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnom tijelu za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske

– poslovi uređivanja sadržaja mrežne stranice Ureda i mrežne stranice e-Savjetovanja

– administrativni poslovi za potrebe rada Ureda i pravodobne objave zakona i drugih propisa u Narodnim novinama – službenom listu Republike Hrvatske.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 3.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda propisanog Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Zakonom o procjeni učinaka propisa, Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske i ovom Uredbom, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Jedinica za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije

– Jedinica za zakonodavne poslove za sektorske politike

– Jedinica za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku

– Jedinica za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti

– Jedinica za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa

– Jedinica za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Repub­like Hrvatske.

Članak 4.

U Jedinici za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: razvoja i unapređenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, poticanja investicija, instrumenata i mjera gospodarske politike, industrijske politike, politike inovacija i novih tehnologija, upravljanja jamstvenim fondom, poticanja stvaralaštva u industriji i trgovini; djelatnosti trgovine i usluga uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, politike normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja; malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zadrugarstva, poticanja ulaganja, zaštite potrošača, inspekcijskog nadzora u navedenim područjima, strateških robnih zaliha, sustava javne nabave, javno-privatnog partnerstva, brodogradnje, rudarstva, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, turizma i sustava turističkih zajednica, ugostiteljstva, prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, geodetskih i katastarskih poslova, stvaranje uvjeta za obnovu i održivi razvoj te stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima Republike Hrvatske; razvoja sustava službene statistike Republike Hrvatske, monetarnog sustava, sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnog sustava i sustava nadzora financijskih institucija, poreznog sustava i porezne politike, carinskog sustava i carinske politike, državnih potpora, sustava koncesija, financiranja javnih potreba, državnog proračuna i izvanproračunskih fondova te druga pitanja u području ekonomije i financija; sudjelovanja Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

Članak 5.

U Jedinici za zakonodavne poslove za sektorske politike obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: unutarnjeg i međunarodnog pomorskog, nautičkog, cestovnog, željezničkog, kombiniranog i zračnog prometa, žičara te prometa na unutarnjim vodama, morskih luka, pomorskog dobra i utvrđivanja granica pomorskog dobra, koncesija na pomorskom dobru te zaštite mora od onečišćenja s brodova, elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijske komunikacije) i poštanskih usluga, infrastrukture u navedenim područjima; zaštite okoliša i prirode, ostvarivanja uvjeta za održivi razvitak, gospodarenja otpadom, zaštite zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta, energetike, vodnog gospodarstva, pružanja vodnih usluga i financiranja vodnoga gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva; planiranja i provođenja regionalne razvojne politike, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja, održivog razvoja Jadranskog mora, otoka i priobalja, pripreme prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije te u drugim područjima sektorskih politika; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

Članak 6.

U Jedinici za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: sustava i ustrojstva državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, političkog sustava, sustava državnih službenika i namještenika, upravnog postupanja i osobnih stanja građana, ustanova, zaklada i drugih evidencija; državne informacijske infrastrukture i razvoja digitalnog društva, građanskoga, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; pomilovanja, međunarodne pravne pomoći, prava vlasništva, izvlaštenja, sukcesije; policijskih poslova, kretanja i boravka stranaca, državljanstva; privatne zaštite, sustava domovinske sigurnosti, civilne zaštite, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, eksplozivnih tvari; obrambenog sustava Republike Hrvatske, međunarodne vojne suradnje i suradnje s međunarodnim obrambenim organizacijama, sigurnosno-obavještajnog sustava; pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštite sudionika Drugog svjetskog rata; upravljanja, raspolaganja, stjecanja i prodaje državne imovine, upravljanja i raspolaganja udjelima i dionicama te osnivačkim pravima u trgovačkim društvima i pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, vršenja vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske te drugih imovinskopravnih poslova; odnosa Republike Hrvatske s drugim državama i subjektima međunarodnog prava, pripreme i izvršavanja preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

Članak 7.

U Jedinici za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: politike zapošljavanja, uređivanja radnih odnosa, tržišta rada, radnopravnog statusa hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i radnopravnog statusa stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; socijalnog partnerstva i odnosa sa sindikatima i udrugama poslodavaca, kolektivnog pregovaranja i javnih službi; sustava zaštite na radu; sustava i politike mirovinskoga osiguranja; sustava predškolskoga odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja; razvitka školstva; učeničkog standarda, nacionalnog kurikuluma i udžbenika; sustava visokog obrazovanja, znanstvene i tehnologijske djelatnosti, studentskog standarda; provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, poticanja cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih; športa; industrijskog i intelektualnog vlasništva; kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, javnog informiranja; sustava zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; neionizirajućih zračenja, zaštite od buke, zdravstvene ispravnosti, kakvoće i higijene hrane, vode za ljudsku potrošnju, genetski modificiranih organizama, lijekova i medicinskih proizvoda, proizvodnje, prometa i potrošnje droga, psihotropnih tvari i prekursora; sustava socijalne skrbi, demografskog razvitka i populacijske politike, obiteljskih odnosa, unapređenja kvalitete života mladih i djece, osoba s invaliditetom i starijih osoba te drugih socijalno osjetljivih skupina stanovništva; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

Članak 8.

U Jedinici za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa obavljaju se poslovi pripreme i predlaganja donošenja zakona o procjeni učinaka propisa te podzakonskih propisa i akata iz područja procjene učinaka propisa; poslovi koordinacije sustava procjene učinaka propisa sa središnjim tijelima državne uprave, nadzor provedbe Zakona o procjeni učinaka propisa; poslovi pripreme i predlaganja akata strateškog planiranja iz djelokruga Ureda; poslovi analize obrazaca prethodne procjene u pripremi Plana zakonodavnih aktivnosti, poslovi analize iskaza o procjeni učinaka propisa i naknadne procjene učinaka propisa; davanja stručnih mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa, poslovi pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija vezano uz djelokrug Ureda; izrada Godišnjeg plana rada Ureda te Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana rada Ureda; poslovi pripreme, izrade, praćenja provedbe i izvješćivanja u dijelu strateškog plana Vlade koji se odnosi na poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade; poslovi izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenje, analiziranje i izvješćivanje o rizicima; poslovi pripreme analitičkih podloga vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

Članak 9.

U Jedinici za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u Narodnim novinama – službenom listu Republike Hrvatske obavljaju se poslovi koordinacije, kontrole i nadzora rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva; poslovi razvoja i unaprjeđenja sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva, poslovi koordinacije izrade i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; poslovi koordinacije izrade i izrada Plana zakonodavnih aktivnosti nakon provedene analize obrazaca prethodne procjene, poslovi nadzora i praćenja provedbe Plana zakonodavnih aktivnosti te redovitog izvješćivanja Vlade o tome; poslovi izrade i upućivanja Vladi na usvajanje Izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu; poslovi pripreme za pravodobnu objavu zakona i drugih propisa u Narodnim novinama – službenom listu Republike Hrvatske, poslovi komunikacije s ovlaštenim donositeljima zakona i drugih propisa, Uredom Predsjednika Republike Hrvatske u vezi s pitanjima objave akata iz nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske te s izvršnim urednikom Narodnih novina d.d., poslovi pripreme i izrade ispravaka tiskarskih pogrešaka te objave ispravaka zakona i drugih propisa; uređivanje mrežne stranice Ureda i mrežne stranice e-Savjetovanja; poslovi uspostave, provedbe i razvoja međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama te sudjelovanja u njihovom radu, sukladno djelokrugu Ureda, kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 10.

(1) Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

(2) Ravnatelj Ureda za svoj rad odgovoran je predsjedniku Vlade i Vladi.

(3) Ravnatelj Ureda, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske, sudjeluje u radu sjednice Vlade.

(4) Ravnatelj Ureda glavni je urednik Narodnih novina – službenog lista Republike Hrvatske.

(5) Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

(6) Ravnatelj Ureda donosi Godišnji plan rada Ureda najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Članak 11.

(1) Ravnatelj Ureda ima zamjenika i pomoćnike koji za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

(2) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

(3) Pomoćnik ravnatelja upravlja radom Jedinice za koju je zadužen i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 12.

(1) Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 13.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 14.

Ravnatelj Ureda može iznimno, ovisno o potrebama službe, za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i za pojedine službenike, odrediti drukčiji raspored tjednog radnog vremena nego što je to propisano Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Uredbe Ured za zakonodavstvo od Ureda za udruge preuzima poslove koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, pismohranu i drugu dokumentaciju te prava i obveze Ureda za udruge u dijelu preuzetih poslova.

Članak 16.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda iz članka 12. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda iz članka 12. ove Uredbe.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine«, broj 17/12).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/41
Urbroj: 50301-25/05-19-5
Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA ZAKONODAVSTVO

Red. brojPlanirani/ sistematizirani broj službenika
1.ravnatelj Ureda1
2.zamjenik ravnatelja Ureda1
3.administrativni tajnik1
4.Jedinica za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije4
5.Jedinica za zakonodavne poslove za sektorske politike4
6.Jedinica za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku4
7.Jedinica za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti4
8.Jedinica za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa4
9.Jedinica za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske4
SVEUKUPNO27