Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN 63/2019 (28.6.2019.), Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede

1248

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 14. stavka 4. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

Članak 1.

U Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 48/18) u članku 3. stavku 1. točki 1. riječi: »sigurnosno područje koje ih okružuje« zamjenjuju se riječima: »jedno ili više sigurnosnih područja koja ih okružuju«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava za stručnu podršku)«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »inspektora« dodaju se riječi: »ili poljoprivrednog redara u skladu s člankom 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora«.

U stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Upute i preporučeni rokovi suzbijanja vektora objavljuju se na mrežnim stranicama Uprave za stručnu podršku.«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Naredbe riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Naredbe riječ: »Služba« zamjenjuje se riječima: »Uprava za stručnu podršku« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/50
Urbroj: 525-09/1177-19-4
Zagreb, 14. lipnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.