Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

NN 65/2019 (5.7.2019.), Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

Ministarstvo pravosuđa

1279

Na temelju članka 397.a Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PODUZIMANJU RADNJI U POSTUPKU OSNIVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA DALJINU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se poduzimanje radnji te sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (dalje u tekstu: trgovačka društva na daljinu).

Članak 2.

Osnivanje trgovačkog društva na daljinu je postupak u kojem osnivači i druge osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja uređuju međusobne odnose te određuju ustroj i osnivaju trgovačko društvo korištenjem propisanih elektroničkih obrazaca pri nadležnom trgovačkom sudu.

Pristup informacijskom sustavu

Članak 3.

Postupak osnivanja trgovačkog društva na daljinu (dalje u tekstu: postupak osnivanja na daljinu) provodi se putem informacijskog sustava dostupnog na internetskoj stranici sudskog registra (dalje u tekstu: informacijski sustav sudskog registra) ili putem jedinstvenog informacijskog sustava uspostavljenog za pokretanje poslovanja sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 98/05., 106/12. i 71/18.) i Odluci Vlade o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (»Narodne novine«, broj 103/18.) – START (u daljnjem tekstu: sustav START).

Za pristup sustavu iz stavka 1. ovoga članka osnivač ili druga osoba koja sudjeluje u postupku osnivanja mora osigurati osnovne preduvjete – pristup internetu, podržani internet preglednik, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) te posjedovanje valjanih vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti.

Prihvaćanjem osnivanja na daljinu osnivač ili druga osoba koja sudjeluje u postupku osnivanja na daljinu i postupku pokretanja poslovanja potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u tim postupcima.

Elektronički obrasci

Članak 4.

U postupku osnivanja na daljinu koriste se elektronički obrasci (dalje u tekstu: obrasci) čiji sadržaj je određen zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, pravilnikom kojim se uređuje način upisa u sudski registar i pravilnikom kojim se propisuje oblik i sadržaj obrasca izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

Obrasce iz stavka 1. ovoga članka osnivač ili druga osoba koja sudjeluje u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu popunjava u informacijskom sustavu sudskog registra i u znak suglasnosti potvrđuje svojim kvalificiranim elektroničkim potpisom bez javnobilježničke ovjere.

Radnje u postupku osnivanja trgovačkog društva na daljinu

Članak 5.

Postupak osnivanja na daljinu pokreće jedan od osnivača koji se u svojstvu predlagatelja prvi prijavi u informacijski sustav sudskog registra, započne postupak i popunjava obrazac prijave za upis u sudski registar i druge potrebne podatke.

Radnje koje poduzima osnivač predlagatelj bez učinka su dok ih ne potvrde ostali osnivači i druge osobe u postupku osnivanja na daljinu.

Članak 6.

Sve osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja na daljinu čiji podaci u OIB sustavu nisu potpuni ili točni dužne su kod nadležnih tijela zatražiti njihovu dopunu ili ispravak.

Članak 7.

Za naznaku imena tvrtke koja nije na hrvatskom jeziku ili za prijevod tvrtke na strani jezik predlagatelj je dužan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u obrazloženju naznake imena tvrtke navesti doslovno i preneseno značenje stranih riječi.

Članak 8.

Osnivač koji je pravna osoba koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj kao dokaz svog postojanja dužna je priložiti izvadak iz registra ili drugog upisnika u elektroničkom obliku potpisan naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Izvadak mora biti ovjeren od nadležnog tijela i u trenutku podnošenja prijave za upis u registar ne smije biti stariji od trideset dana.

Osnivač je dužan uz izvadak iz stavka 1. ovoga članka priložiti i njegov prijevod preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača u elektroničkom obliku potpisan naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Članak 9.

Sukladno preuzetim obvezama, svaki osnivač će izvršiti uplatu uloga u temeljni kapital društva putem informacijskog sustava sudskog registra na privremeni podračun Državnog proračuna Republike Hrvatske koji je otvoren za tu svrhu.

U postupku osnivanja na daljinu uloge svih osnivača može uplatiti jedan od osnivača ako ga na to ovlaste svi drugi osnivači uz naznaku točnog iznosa koji uplaćuje u ime i za račun svakog osnivača.

Kada se utvrdi da je društvo otvorilo svoj poslovni račun, sredstva temeljnog kapitala će se prenijeti automatski na poslovni račun društva na način da njime može raspolagati.

Članak 10.

Prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima podnosi se nadležnom registarskom sudu nakon što su osnivač i drugi sudionici u osnivanju popunili sve tražene podatke, potvrdili točnost podataka i svoja imenovanja, potvrdili društveni ugovor odnosno izjavu o osnivanju, priložili potrebne isprave te izvršili uplatu sudske pristojbe i uloga u skladu sa zakonom.

Prijava za upis u postupku osnivanja na daljinu smatra se zaprimljenom kada sustav registra potvrdi primitak prijave i dodijeli poslovni broj iz Tt upisnika.

O primitku prijave sustav će elektroničkim putem obavijestiti osnivače i druge osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja na daljinu.

Članak 11.

U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave registarski sud će zaključkom pozvati osnivače da u određenom roku otkloni nedostatke u prijavi ili dostavljenim prilozima i upozoriti ga na posljedice.

Ispravak ili dopunu prijave u skladu sa zaključkom suda vrši predlagatelj putem informacijskog sustava sudskog registra. Pri tome se generira nova prijava za upis u sudski registar, koju potpisuju sve osobe koje su zakonski obvezne potpisati prijavu za upis u sudski registar.

Ako protekom roka osnivači ne postupe po zaključku, registarski sud će odbaciti prijavu.

Članak 12.

Sve odluke i potvrde registarskog suda u postupku osnivanja na daljinu dostavljaju se sustavu START putem informacijskog sustava sudskog registra.

Osnivačima će se putem informacijskog sustava sudskog registra ili sustava START dostaviti i Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku i Potvrda o osobnom identifikacijskom broju Ministarstva financija, Porezne uprave.

Informacijski sustav sudskog registra će poslati osnivačima obavijest o dostavi pismena na adresu elektroničke pošte iz prijave o upisu i/ili u osobni korisnički pretinac ako ga osnivači imaju.

Osnivač može preuzeti pismena iz ovog članka pristupom informacijskog sustava sudskog registra na način da dokaže svoj identitet putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i elektronički potvrdi njihov primitak.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22
Urbroj: 514-05-01-02-02/1-19-01
Zagreb, 13. lipnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.