Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe

NN 66/2019 (10.7.2019.), Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1306

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA GIMNAZIJSKE PROGRAME

I.

Ovom Odlukom donosi se Nastavni plan za gimnazijske programe.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Nastavni plan za gimnazijske programe.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage:

– Zajednički i izborni dio plana gimnazija koji je dio zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje školske spreme u programima opće, jezične, klasične i prirodoslovno-matematičke gimnazije, a koji je donesen Odlukom o zajedničkom i izbornom dijelu programa za stjecanje srednje školske spreme u programima opće, jezične, klasične i prirodoslovno-matematičke gimnazije Ministarstva kulture i prosvjete (klasa: 602-03/94-01-109, urbroj: 532-02-2/1-94-01) od 2. ožujka 1994. godine.

– Nastavni plan prirodoslovne gimnazije koji je dio Nastavnog plana i programa za prirodoslovnu gimnaziju, a koji je donesen Odlukom o nastavnom planu i programu prirodoslovne gimnazije Ministarstva prosvjete i športa (klasa: UP/I-602-03/03-01/0115, urbroj: 532-02-02-01/2-03-2) od 2. prosinca 2003. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-05/00038

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

NASTAVNI PLAN* ZA GIMNAZIJSKE PROGRAME S GODIŠNJIM BROJEM SATI

*Plan je iskazan na osnovi 35 nastavnih tjedana u 35., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.
**U jezičnoj gimnaziji u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizike, kemije i biologije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika ili III. strani jezik.Plan je iskazan na osnovi 35 nastavnih tjedana u 35., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.
***U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji umjesto drugog stranog jezika mogu se birati prošireni programi matematike ili matematike i informatike. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.Plan je iskazan na osnovi 35 nastavnih tjedana u 35., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.
****Učenici svih vrsta gimnazija biraju vjeronauk ili etiku kao specifični izborni predmet. Izborom vjeronauka ili etike kao izbornoga predmeta učenik ne gubi pravo na izbor drugih izbornih predmeta.
*****U općoj gimnaziji učenik u drugoj, trećoj i četvrtoj godini obvezno, uz vjeronauk ili etiku, bira dodatno 70 sati izbornih predmeta. Tijekom obrazovanja u programu opće gimnazije učenik može odabrati jedan, dva ili više izborih predmeta ovisno o fondu sati i trajanju programa.
******Kurikulumi koji se izvode kao međupredmetne teme izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog standarda i programa u koje je učenik uključen. Realizacija odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema je obavezna u svim razredima, a za to se koriste sati planirani za pojedine nastavne predmete i sat razrednog odjela.
*******U svim gimnazijama učenicima mogu biti ponuđeni i fakultativni premeti koji se mogu izvoditi po postojećim programima izbornih predmeta ili prema programima koje određuje sama školi.