Odluka o izmjeni Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

NN 66/2019 (10.7.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

Hrvatska narodna banka

1311

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 134. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015 i 15/2018.), članka 3. stavka 2. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) i Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 15. siječnja 2019. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2019/1) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOSTI ZA MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE (ESRB/2016/4)

Članak 1.

U Odluci o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4) (u nastavku teksta: Odluka), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, na kreditne institucije primjenjuje se izuzeće (de minimis) ako su njihove izloženosti smještene u Estoniji ispod praga značajnosti od 250.000.000,00 EUR (slovima: dvjestopedesetmilijunaeurainulacenti).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 171-020/06-19/BV

Zagreb, 28. lipnja 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.