Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN 66/2019 (10.7.2019.), Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Općina Brela

1316

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela« broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Brela, na sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE BRELA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brela (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili boravište na području Općine.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Brela.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, nadležna Ispostava Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Državljani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na području Općine Brela, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području Općine Brela, niti ostvaruju mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće na području Općine Brela, obveznici su poreza na kuće za odmor.

Članak 11.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina naknade troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podatci.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Općine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na korištenje javnih površina nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke za Općinu Brela obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. i 4. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Brela.

Članak 16.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 3. i 4. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 17.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela«, broj 1/10).

Članak 19.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela« broj 1/10).

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku« – službenom glasilu Općine Brela.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku« – službenom glasilu Općine Brela, osim članaka 3., 4. i 5. koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-01/19-01/256
Urbroj: 2147/03-02-01-19
Brela, 17. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Predsjednik
Berislav Filipović, v. r.