Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 67/2019 (12.7.2019.), Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

Ministarstvo pravosuđa

1351

Na temelju članka 13. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15. i 104/17.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 1.)

2. Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka na temelju članka 16. Stečajnog zakona (obrazac 2.)

3. Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na temelju članka 36. Stečajnog zakona (obrazac 3.)

4. Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 4.)

5. Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama na temelju članka 41. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 5.)

6. Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika na temelju članka 42. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 6.)

7. Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 7.)

8. Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 8.)

9. Tablica osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 3. Stečajnog zakona (obrazac 9.)

10. Dopuna tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju članka 43. stavka 5. Stečajnog zakona (obrazac 10.)

11. Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku na temelju članka 58. Stečajnog zakona (obrazac 11.)

12. Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 12.)

13. Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 13.)

14. Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 14.)

15. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju članka 429. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 15.)

16. Prijava tražbine u stečajnom postupku na temelju članka 257. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 16.)

17. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava na temelju članka 259. stavka 1. Stečajnog zakona (obrazac 17.)

18. Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase na temelju članka 89. stavka 2. Stečajnog zakona (obrazac 18.)

19. Izvješće stečajnoga upravitelja o stanju stečajne mase na temelju članka 289. stavka 6. Stečajnog zakona (obrazac 19.)

20. Završni račun stečajnoga upravitelja (obrazac 20.).

Obrasci iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio ovog Pravilnika.

Obrasci na kojima Financijska agencija podnosi podneske u predstečajnom i stečajnom postupku ovjeravaju se elektroničkim pečatom Financijske agencije.

Članak 2.

Sadržaj i oblik obrazaca propisanih ovim Pravilnikom objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (»Narodne novine«, broj 107/15.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/23

Urbroj: 514-05-01-02-02/1-19-02

Zagreb, 1. srpnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

OBRAZAC 1.

_______________________

(naziv nadležnog suda)

_______________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa

__________________________________________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa _______________________________

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom ________ (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što _____________________________________

(navesti razlog/pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz _____________________________________________

(potvrda Financijske agencije/obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

•     Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

•     Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

•     Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

•     Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

•     Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

•     Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

•     Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

•     Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

•     Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

•     Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

•     Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Mjesto i datumPotpis podnositelja prijedloga
_______________________________________


U privitku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

OBRAZAC 2.

_______________________

(naziv nadležnog suda)

_______________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa _______________________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

__________________________________________________

OIB ______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa

__________________________________________________

Adresa prebivališta

PODACI O DUŽNIKU:

Tvrtka ili naziv za pravnu osobu/ ime i prezime za dužnika pojedinca

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa

__________________________________________________

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona, podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom ________ (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što _____________________________________

(navesti razlog/pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz _____________________________________________

(potvrda Financijske agencije/obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave)

Mjesto i datumPotpis podnositelja prijedloga
_______________________________________


U privitku prijedloga dostavlja se:

1. Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

2. Suglasnost dužnika prema članku 25. stavku 2. Stečajnog zakona

OBRAZAC 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

__________________________________________________

Iznos dospjele tražbine _____________________________ (kn)

Glavnica ________________________________________ (kn)

Kamate ________________________________________ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka ____________________________________________ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

__________________________________________________

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave __________________________________

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava ____________________________________________________________________________

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _________________________________________________________________

Iznos tražbine ____________________________________ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM/NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM/NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava ___________________________

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo __________________________________________________________________

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM/NE PRISTAJEM

Mjesto i datumPotpis vjerovnika
_________________________________


OBRAZAC 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

__________________________________________________

OIB_______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _______________

Vjerovnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) ______________________________________________________

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi ____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi ____(kn)

Razlozi osporavanja _____________________________________________________________________________________

Mjesto i datumPotpis dužnika
_________________________________


Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

OBRAZAC 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime _______________________________________

OIB _______________________________________________

Adresa ____________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

__________________________________________________

Vjerovnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _____________________________________________________

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi ____ (kn)

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi ___ (kn)

Razlozi osporavanja

__________________________________________________

Mjesto i datumPotpis povjerenika
____________________________________________


Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se povjerenik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se povjerenik očituje.

OBRAZAC 6.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

OSPORAVANJE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU OD STRANE VJEROVNIKA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O VJEROVNIKU KOJI OSPORAVA TRAŽBINU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI KOJA SE OSPORAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina ______________________________________________________________

Vjerovnik koji je prijavio tražbinu (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) ____________________________________________________________________________________

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Vjerovnik izjavljuje da osporava predmetnu tražbinu u iznosu od __________________ (kn) i po osnovi ___________________

Razlozi osporavanja

__________________________________________________

Mjesto i datumPotpis vjerovnika
__________________________________


Napomena: Za svaku pojedinačnu osporavanu tražbinu potrebno je dio obrasca koji se odnosi na podatke o osporavanoj tražbini umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu osporavanu tražbinu.

OBRAZAC 7.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

__________________

(datum)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) ________________________________________________________

TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Redni brojIme i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnikaOIB vjerovnikaAdresa/sjedište vjerovnika

Iznos prijavljene tražbine

(kn)

Pravna osnova tražbine
      
      
      
      


Predmet na kojem postoji razlučno pravoPredmet na kojem postoji izlučno pravo

Je li podnesena prijava tražbine

(DA/NE)

Datum podnošenja prijave tražbine

Je li tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka

(DA/NE)

Iznos tražbine naveden u prijedlogu dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka (kn)
      
      


OBRAZAC 8.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

__________________

(adresa nadležne jedinice)

__________________

(datum)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

DOPUNA TABLICE PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Redni brojIme i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnikaOIB vjerovnikaAdresa/sjedište vjerovnikaIznos prijavljene tražbine
(kn)
Pravna osnova tražbine
      
      
      


Predmet na kojem postoji razlučno pravoPredmet na kojem postoji izlučno pravoJe li podnesena prijava tražbine
(DA/NE)
Datum podnošenja prijave tražbine

Je li tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka

(DA/NE)

Iznos tražbine naveden u prijedlogu dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka (kn)Predmet na kojem postoji razlučno pravo
       
       
       


OBRAZAC 9.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

___________________

(adresa nadležne jedinice)

__________________

(datum)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

TABLICA OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Redni broj osporene tražbine iz tablice prijavljenih tražbinaIme i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaOIB vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaAdresa/sjedište vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaIznos prijavljene tražbine koja je osporena iz tablice prijavljenih tražbina (kn)Ime i prezime/tvrtka ili naziv osporavatelja tražbine
      
      
      


OIB osporavatelja tražbineAdresa/sjedište osporavateljaDatum podnošenja osporavanja tražbineOsporavani iznos tražbineRazlozi osporavanja
     
     
     


OBRAZAC 10.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

___________________

(adresa nadležne jedinice)

__________________

(datum)

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

DOPUNA TABLICE OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Redni broj osporene tražbine iz tablice prijavljenih tražbinaIme i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaOIB vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaAdresa/sjedište vjerovnika koji je prijavio tražbinu koja se osporavaIznos prijavljene tražbine koja je osporena iz tablice prijavljenih tražbina (kn)Ime i prezime/tvrtka ili naziv osporavatelja tražbine
      
      
      


OIB osporavatelja tražbineAdresa/sjedište osporavateljaDatum podnošenja osporavanja tražbineOsporavani iznos
tražbine
Razlozi
osporavanja
     
     
     


OBRAZAC 11.

OBRAZAC ZA GLASOVANJE

Ime i prezime/tvrtka ili naziv dužnika _____________________

OIB dužnika ________________________________________

Adresa/sjedište dužnika

__________________________________________________

Datum objave plana restrukturiranja za koji se glasuje ___________________________________________________________

Ime i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnika _____________________

OIB vjerovnika ______________________________________

Adresa/sjedište vjerovnika

__________________________________________________

Glasam (zaokružiti)ZA/PROTIV


Ime i prezime, svojstvo potpisnika (čitko popuniti štampanim slovima)

__________________________________________________

Mjesto i datumPotpis vjerovnika
__________________________________


NAPOMENA: Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac se dostavlja dokaza da je obrazac potpisala ovlaštena osoba (članak 58. stavak 1. Stečajnog zakona).

OBRAZAC 12.

________________

(naziv nadležnog suda)

_________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv ______________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa _______________________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA DUŽNIKA POJEDINCA:

Ime i prezime _______________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa _______________________________

Adresa prebivališta

__________________________________________________

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom ________________ (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji stečajni razlog zato što ___________________________________________________________________

(navesti razlog/pozvati se na neku od okolnosti iz članka 6. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz _____________________________________________

(potvrda Financijske agencije/obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave/podatak da je imovina manja od dugova)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

•     Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

•     Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

•     Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

•     Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

•     Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

•     Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

•     Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

•     Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

•     Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

•     Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

•     Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Svojstvo podnositelja prijedloga u ime pravne osobe

__________________________________________________

Mjesto i datumPotpis podnositelja prijedloga
_______________________________________


* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Podnositelji prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka nad pravnom osobom koji nisu zastupnici po zakonu dužnika/članovi upravnog odbora/likvidatori dužni su uz prijedlog podnijeti ispravu iz koje proizlazi da dužnik nema ovlaštenih osoba za zastupanje.

OBRAZAC 13.

_________________

(naziv nadležnog suda)

_________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv ______________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa

__________________________________________________

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa _______________________________

Adresa prebivališta

__________________________________________________

PODACI O DUŽNIKU:

Tvrtka ili naziv za pravnu osobu/ ime i prezime za fizičku osobu

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Sjedište/poslovna adresa

__________________________________________________

Adresa prebivališta

__________________________________________________

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom __________________ (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Vjerovnik ima tražbinu prema dužniku u iznosu od ________ (kn) koja se temelji na ______________ (navesti osnovu tražbine).

Dužnik tražbinu nije namirio ______________________________________________________________________________

Kod dužnika postoji stečajni razlog zato što __________________________________________________________________

(navesti razlog/pozvati se na neku od okolnosti iz članka 6. stavka 2. Stečajnog zakona)

Dokaz _____________________________________________

(potvrda Financijske agencije/obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija Porezna uprava)

Mjesto i datumPotpis podnositelja prijedloga
______________________________________


Privitak:

1. Dokaz o vjerojatnosti tražbine

2. Dokaz o postojanju stečajnoga razloga

OBRAZAC 14.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ____________________

Podružnica ______________

_______________________

(adresa podružnice)

Datum: _________________

Klasa: __________________

Ur.broj: _________________

_______________________

(naziv nadležnog suda)

______________________

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA
POSTUPKA

Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika _______________ (podaci za identifikaciju).

Na dan ________________ dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od ____________ dana, u ukupnom iznosu od ________ kuna, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavoda za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima _____________ zaposlenih.

Na dan _________ dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva: ______________.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže/raspolaže________ drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan _____________ na ime predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od _________________ kuna.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijskoj agenciji pripada naknada za obavljanje poslova u stečajnom postupku u skladu sa Stečajnim zakonom. Predlaže se sudu odrediti u korist Financijske agencije isplatu predmetne naknade u propisanom iznosu od __________ kuna uvećano za troškove poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od _____________ kuna, na račun Financijske agencije broj HR4223900011100017042, model HR05, poziv na broj 7524005-OIB dužnika.

Financijska agencija:

_________________

OBRAZAC 15.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ____________________

Podružnica ______________

_______________________

(adresa podružnice)

Datum: _________________

Klasa: __________________

Ur.broj: _________________

_______________________

(naziv nadležnog suda)

______________________

(adresa nadležnog suda)

ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA

Na temelju članka 429. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka za dužnika _____________ (podaci za identifikaciju).

Na dan ________________ dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od __________ dana, u ukupnom iznosu od ______________________________ kuna, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencija za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavoda za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnoga postupka dužnik nema zaposlenih.

Na dan ________ dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva: ________________.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže/raspolaže______________ drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan ______ na ime predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od _________________ kuna.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijska agencija:

________________

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju _________________________

adresa _____________________________________

Poslovni broj spisa __________________________

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

__________________________________________________

Iznos tražbine ____________________________________ (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga) _____________________________________

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave __________________________________

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava ___________________________

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava) _____________________________________________

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom ______________ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava ___________________________

Predmet izlučnog prava ________________________________

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona ________________________________________________________

Mjesto i datumPotpis vjerovnika
__________________________________


OBRAZAC 17.

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA

I. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA

Redni broj prijavljene tražbineIme i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnikaOIB vjerovnikaAdresa/sjedište vjerovnikaIznos prijavljene tražbine (kn)1Pravna osnova prijavljene tražbine

Iznos priznate tražbine

(kn)

Pravna osnova priznate tražbine
        
        


1 Za radnike i prijašnje radnike tražbina se iskazuje u bruto i neto iznosu

Iznos osporene tražbine

(kn)

Razlog osporavanja tražbineOznaka ovršne isprave ako se tražbine zasniva na ovršnoj ispravi
   
   
   


II. TABLICA RAZLUČNIH PRAVA

Redni brojIme i prezime/tvrtka ili naziv razlučnog vjerovnikaOIB razlučnog vjerovnikaAdresa/sjedište razlučnog vjerovnikaJavna knjiga u koju je razlučno pravo upisanoIznos tražbine osigurane razlučnim pravomPravnu osnovu tražbine osigurane razlučnim pravomDio imovine na koji se odnosi razlučno pravo
        
        
        


III. TABLICA IZLUČNIH PRAVA

Redni brojIme i prezime/tvrtka ili naziv razlučnog vjerovnikaOIB razlučnog vjerovnikaAdresa/sjedište razlučnog vjerovnikaPravna osnova izlučnog pravaPredmet izlučnog prava
      
      
      


Mjesto i datumStečajni upravitelj
______________________________________


OBRAZAC 18.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD__________ DO ___________

Navesti radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo u određenom razdoblju radi prikupljanja stečajne mase u skladu sa svojim dužnostima, popis postupaka pred sudovima i drugim tijelima u kojima je sudjelovao, popis radnika koji su nastavili s radom, dati podatak ima li dužnik izgleda za nastavak poslovanja i mogućnost za izradu stečajnoga plana, dati mišljenje o mogućnosti zaključenja stečajnoga postupka, odnosno što sprječava zaključenje stečajnoga postupka.

____________________________________________________________________________________________________

II. STANJE STEČAJNE MASE

1.     dati sustavan pregled predmeta stečajne mase s početka razdoblja izvješća prema članku 223. Stečajnog zakona

2.     dati podatak koji su predmeti stečajne mase unovčeni i u kojem iznosu

3.     dati podatak koji predmeti stečajne mase nisu unovčeni i zbog kojeg razloga

4.     dati podatak o tome kako je ostvareno razlučno pravo, ako ono postoji

5.     dati podatak o tome kako je ostvareno izlučno pravo, ako ono postoji

6.     dati podatak o vjerovnicima stečajne mase i njihovom namirenju

7.     dati podatak o isplatama plaća radnika ako su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka

8.     dati podatak o namirenju stečajnih vjerovnika (diobe).

9.     ostali podaci.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Naznačiti radnje koje će se poduzeti u naredom razdoblju od _____ do ______.

Ako stečajni upravitelj izvješće podnosi radi donošenja odluka pojedinog tijela stečajnoga postupka, izvješće sadrži i prijedlog odluka.

Mjesto i datumStečajni upravitelj
______________________________________


OBRAZAC 19.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O STANJU STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU
OD_____________ DO ________________

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) ________________________________________________________

I. STANJE STEČAJNE MASE NAKON ZAVRŠNOG ROČIŠTA, ODNOSNO ZAKLJUČENJA STEČAJNOGA POSTUPKA

Navesti koje su pretpostavke iz članka 289. Stečajnog zakona ispunjene, o kojoj se stečajnoj masi radi i kolika je njena vrijednost.

II. POSTUPANJE SA STEČAJNOM MASOM

Navesti na koji način će se postupiti s preostalom stečajnom masom.

III. PRIJEDLOG NAKNADNE DIOBE PREMA ZAVRŠNOM POPISU AKO SE PREOSTALA STEČAJNA MASA DIJELI STEČAJNIM VJEROVNICIMA

Mjesto i datumStečajni upravitelj
_____________________________________


OBRAZAC 20.

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud _____________________

Poslovni broj spisa ________________________

Dužnik (ime i prezime/tvrtka ili naziv, OIB, adresa/sjedište) _______________________________________________________

Završni račun sadrži: I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka), II. završnu bilancu (fakultativno), III. završni izvještaj stečajnoga upravitelja i IV. završni (diobni) popis.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda treba izraditi na temelju tekućeg knjigovodstva, pri čemu treba obuhvatiti sve financijske promjene u formi prihoda i rashoda tijekom stečajnoga postupka prema kronološkom redu te razvrstati ih prema stvarnim kriterijima (vrstama prihoda i rashoda). Treba priložiti sve potrebne potvrde, dokaze, bankovne izvatke, kako bi se osigurala mogućnost ispitivanja navedenih podataka i urednog vođenja financija.

II. ZAVRŠNA BILANCA (Fakultativno)

Bilanca treba biti izrađena u usporedbi s pregledom imovine imovine i obveza (članak 223. Stečajnog zakona) te predstavlja računski, brojčani rezultat cjelokupne aktivnosti stečajnoga upravitelja u upravljanju i unovčenju predmeta stečajne mase, odnosno, u slučaju nastavka poslovanja treba sadržavati prikaz postojeće imovine u trenutku polaganja završnog računa. Treba biti vidljivo kakvo je stanje mase zatečeno na početku stečajnoga postupka, kako je ono procijenjeno, koja su izlučna i razlučna prava istaknuta, te koji su predmeti na kraju stečajnoga postupka unovčeni, koja su izlučna i razlučna prava realizirana, s kakvim uspjehom je stečajni upravitelj riješio pravne poslove koje nije u potpunosti ispunila nijedna ugovorna strana, kako je vodio sudske postupke i što se vratilo masi kroz pobijanje pravnih radnji stečajnoga dužnika. Osim toga tu se mora dati informacija o obvezama stečajne mase, o eventualno još neunovčivim predmetima stečajne mase, dok bi rezultati nastavka poslovanja poduzeća morali biti posebno prikazani.

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

U završnom izvještaju stečajni upravitelj treba prikazati i obrazložiti (razjasniti) čitav tijek stečajnoga postupka u obliku navođenja svojih djelatnosti. Treba prikazati i razjasniti računske prikaze završnog računa (račun prihoda i rashoda, završnu bilancu, završni popis), primjerice bitna odstupanja u odnosu na izrađen pregled imovine i obveza na početku stečajnoga postupka, bitno niži ili viši postignuti iznos pri unovčavanju pojedinih predmeta stečajne mase no što se to procijenilo, zatim imovina koja nije unovčena odnosno koja nije unovčiva, rezultati nastavljanja poslovanja stečajnoga dužnika, koji su dvostranoobvezni pravni poslovi koje nije ispunila nijedna strana u potpunosti realizirani, u kojoj su mjeri stečajnoj masi vraćeni predmeti uslijed uspješnog pobijanja radnji stečajnoga dužnika, itd.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Završni (diobni) popis predstavlja listu svih tražbina s naznakom njihovih vjerovnika koje će se pri završnoj diobi uzeti u obzir te je popraćen prijedlogom stečajnoga upravitelja za podjelu iznosa stečajne mase, koji će preostati po ispunjenju obveza stečajne mase radi namirenja ukupne sume prema listi (tablici) utvrđenih tražbina u stečajnoj kvoti.

Mjesto i datumStečajni upravitelj
_________________________________