Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

NN 68/2019 (17.7.2019.), Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Ministarstvo pravosuđa

1368

Na temelju članka 4. stavka 9. Zakona o probaciji (»Narodne novine«, broj 99/18), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA PROBACIJSKIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuju se način obavljanja probacijskih poslova propisanih Zakonom o probaciji, sadržaj službene iskaznice i službene značke, ovlasti za njihovo korištenje te izobrazba probacijskih službenika.

(2) U obavljanju probacijskih poslova probacijski službenik neposredno surađuje s punoljetnim članovima obitelji te drugim osobama koje bi mogle imati saznanja o podacima važnim za procjenu osobe uključene u probaciju, kao i stručnjacima, tijelima javne vlasti, znanstvenim i drugim ustanovama, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama i udrugama u lokalnoj zajednici u kojoj osoba uključena u probaciju živi, a koji su značajni za njezinu socijalnu reintegraciju.

(3) Probacijski službenik je u svrhu izvršavanja probacijskih poslova ovlašten prikupljati osobne i ostale podatke o osobama uključenim u postupke probacije, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije.

(4) Prikupljanje podataka i uvid u službenu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga Pravilnika obavljaju se bez posebnog pristanka osobe uključene u probaciju. Dobiveni podaci su neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona i smiju se koristiti samo u službene svrhe.

(5) Probacijski poslovi utemeljeni su na načelima jednakosti i dobrovoljnosti uz poštivanje dostojanstva i prava osobe uključene u probaciju.

(6) Za obavljanje probacijskih poslova mjesno je nadležan probacijski ured prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe uključene u probaciju.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga Pravilnika, Središnji ured unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za probacijske poslove u čijem sastavu su i probacijski uredi (u daljnjem tekstu: Središnji ured) sukladno načelu efikasnosti može donijeti odluku o promjeni mjesne nadležnosti probacijskog ureda s obzirom na mjesto gdje se osoba uključena u probaciju nalazi ako za to postoje opravdani razlozi.

II. PROCJENA KRIMINOGENOG RIZIKA I TRETMANSKIH POTREBA OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU

Članak 2.

(1) Procjena kriminogenog rizika i tretmanskih potreba osoba uključenih u probaciju (u daljnjem tekstu: procjena) provodi se u svrhu određivanja sadržaja pojedinačnog programa postupanja kod izvršavanja zaštitnog nadzora i drugih probacijskih poslova sukladno smjernicama Središnjeg ureda i procjeni probacijskog službenika.

(2) Procjenu provodi probacijski službenik koji je prethodno završio program izobrazbe propisan ovim Pravilnikom.

(3) Procjena se temelji na analizi podataka iz sljedećih područja: kriminalnog ponašanja, obrazovanja, stručne osposobljenosti i zaposlenja, upravljanja financijama i prihodima, stila života i socijalnih veza, zlouporabe droga i alkohola, emocionalnog stanja i prilagodbe, ponašanja i stavova, zdravstvenog stanja, smještaja i drugih podataka koji mogu doprinijeti kvaliteti procjene.

(4) Za izradu procjene koriste se podaci dobiveni od osobe uključene u probaciju, podaci iz postojeće relevantne dokumentacije o osobi uključenoj u probaciju (presuda, rješenja, nalazi i mišljenja liječnika i drugih stručnjaka, izvješća centra za socijalnu skrb, izvješća o tijeku izvršavanja kazne zatvora i dr.), a po potrebi i informacije od članova njegove obitelji i drugih osoba koje bi mogle imati saznanja o podacima važnim za procjenu.

III. IZRADA POJEDINAČNOG PROGRAMA POSTUPANJA

Članak 3.

(1) Pojedinačni program postupanja (u daljnjem tekstu: program) izrađuje probacijski službenik na temelju razgovora s osobom uključenom u probaciju, kao i temeljem dokumentacije o osobi uključenoj u probaciju i drugim dostupnim podacima, te procjeni sukladno članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zakonski rok za izradu programa je 30 dana od dana početka rada s osobom uključenom u probaciju, s time da se kao početak rada uzima dan prvog razgovora probacijskog službenika s osobom uključenom u probaciju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka kod uvjetnog otpusta u kojem nije izrečen zaštitni nadzor početak roka za izradu programa počinje teći danom otpusta osuđenika s izdržavanja kazne zatvora.

(4) Program se evaluira ovisno o vrsti sankcije ili mjere koja je izrečena osobi uključenoj u probaciju, te se po potrebi čine izmjene i dopune programa.

(5) Osoba uključena u probaciju sudjeluje u izradi programa, njegovoj evaluaciji, kao i izradi njegovih izmjena i dopuna.

(6) Program postupanja, kao i njegove izmjene i dopune izrađuje probacijski službenik, a odobrava voditelj nadležnog probacijskog ureda.

(7) Program, kao i njegove izmjene i dopune, probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu.

Članak 4.

(1) Probacijski službenik će na jednostavan i razumljiv način upoznati osobu uključenu u probaciju sa ciljevima programa, koje ona svojim potpisom prihvaća.

(2) Osobi uključenoj u probaciju uručit će se primjerak programa ili njegov sažetak.

(3) O neprihvaćanju ciljeva programa probacijski ured će odmah izvijestiti nadležno tijelo.

IV. IZVJEŠĆA

Izvješća državnom odvjetniku i sudu

Članak 5.

(1) Izvješće u postupku odlučivanja o kaznenom progonu kao i o prijedlogu vrste i mjere kaznenopravne sankcije, odnosno kod odlučivanja suda o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije, sadrži podatke o konkretnim okolnostima koje su zatražene u zahtjevu državnog odvjetnika ili suda, dodatne podatke koje probacijski službenik procijeni korisnim za postupak odlučivanja te stručno mišljenje vezano uz svrhu traženja izvješća.

(2) Na zahtjev državnog odvjetnika ili suda, kao i temeljem procjene probacijskog službenika, izvješće može sadržavati procjenu kriminogenog rizika i tretmanskih potreba osobe uključene u probaciju.

Izvješća nadležnom tijelu kod odlučivanja o prekidu i uvjetnom otpustu

Članak 6.

(1) Konkretne okolnosti koje nadležno tijelo navede u svom zahtjevu, a odnose se na poslove iz djelokruga rada probacijske službe, probacijski ured utvrđuje analizom dostupne dokumentacije, odlaskom na teren, a po potrebi i razgovorom sa zatvorenikom u zatvoru odnosno kaznionici.

(2) Izvješće probacijskog ureda obvezno sadrži i provjeru mogućnosti prihvata na adresi koju navede zatvorenik.

Izvješća kaznionici odnosno zatvoru kod pogodnosti izlaska

Članak 7.

(1) Probacijski ured utvrđuje konkretne okolnosti iz djelokruga svojeg rada, sukladno zahtjevu kaznionice odnosno zatvora.

(2) Mogućnost prihvata na adresi koju navede kaznionica odnosno zatvor probacijski ured u pravilu utvrđuje odlaskom na teren.

V. IZVRŠAVANJE OBVEZA PO RJEŠENJU DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Članak 8.

(1) Po zaprimanju rješenja državnog odvjetnika o uvjetnoj odgodi ili odustanku od kaznenog progona uz preuzimanje ispunjenja izrečene obveze, odnosno rješenja suca pojedinca o prekidu kaznenog postupka uz uvjet ispunjenja obveze od strane osumnjičenika odnosno okrivljenika, probacijski ured bez odgode poziva osobu uključenih u probaciju i izrađuje program.

(2) Probacijski ured može pozvati osobu uključenu u probaciju pisanim putem ili telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

(3) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o rješenju, izrečenu obvezu, rok izvršavanja obveze i druge relevantne podatke iz rješenja, aktivnosti koje treba poduzeti, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(4) Program može sadržavati procjenu kriminogenih rizika i potreba osoba uključenih u probaciju, sukladno smjernicama Središnjeg ureda i procjeni probacijskog službenika.

(5) Izvješće koja probacijski ured dostavlja državnom odvjetniku sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o rješenju, izrečenu obvezu, rok izvršavanja obveze i druge relevantne podatke iz rješenja, te podatke o tijeku izvršavanja odnosno neizvršavanja programa.

(6) Na izvršavanje obveze obavljanja rada za opće dobro na slobodi, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje određuju izvršavanje rada za opće dobro po odluci suda.

(7) Na izvršavanje obveze podvrgavanja psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje određuju izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

(8) Na izvršavanje ostalih obveza po rješenju državnog odvjetnika, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje određuju izvršavanje posebnih obveza.

VI. IZVRŠAVANJE ZAŠTITNOG NADZORA

Tijek izvršavanja

Članak 9.

(1) Probacijski ured poziva osobu uključenu u probaciju pisanim putem ili telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

(2) Probacijski službenik će upoznati osobu uključenu u probaciju s načinom izvršavanja zaštitnog nadzora te njegovim pravima i obvezama, kao i ulogom probacijskog službenika.

(3) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečen zaštitni nadzor, rok izvršavanja zaštitnog nadzora i druge relevantne podatke iz odluke, procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene smanjenju rizika, resocijalizaciji i reintegraciji, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(4) Probacijski službenik je u osobnom kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje svakih 14 dana u prvih šest mjeseci, zatim najmanje jednom mjesečno do isteka 12 mjeseci zaštitnog nadzora, a nakon toga najmanje jednom u tri mjeseca do isteka roka za koji je zaštitni nadzor određen.

(5) Osobni kontakt realizirati će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured odnosno odlaskom probacijskog službenika na adresu stanovanja osobe uključene u probaciju.

(6) Probacijski službenik će odlaskom na adresu stanovanja osobe uključene u probaciju kontaktirati članove obitelji ili druge osobe s kojima osoba uključena u probaciju živi najmanje svaka četiri mjeseca tijekom prvih 12 mjeseci, a zatim najmanje jednom godišnje do isteka roka za koji je zaštitni nadzor određen.

Obavijest sudu o tijeku izvršavanja

Članak 10.

(1) Izvješće koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu na njegovo traženje i izvješće o neizvršavanju sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečen zaštitni nadzor, rok izvršavanja zaštitnog nadzora i druge relevantne podatke iz odluke, te podatke o tijeku izvršavanja odnosno neizvršavanja programa.

(2) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja sudu.

(3) Po isteku izvršenja zaštitnog nazora, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, roka za izvršenje rada za opće dobro, odnosno po izvršenju zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom sudu.

VII. IZVRŠAVANJE POSEBNIH OBVEZA

Početak izvršavanja

Članak 11.

(1) Probacijski ured poziva osobu uključenu u probaciju pisanim putem ili telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

(2) Probacijski službenik upoznati će osobu uključenu u probaciju s načinom izvršavanja posebne obveze te njegovim pravima i obvezama, kao i ulogom probacijskog službenika.

Članak 12.

(1) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene izvršavanju posebne obveze, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(2) Program može sadržavati procjenu kriminogenih rizika i potreba osoba uključenih u probaciju, sukladno smjernicama Središnjeg ureda i procjeni probacijskog službenika.

(3) Nadzor izvršavanja posebnih obveza nastavka obrazovanja ili osposobljavanja za određeno zanimanje, pronalaska zaposlenja koje odgovora stručnoj spremi ili razini obrazovanja, osposobljenosti i stvarnim mogućnostima obavljanja radnih zadataka osobe uključene u probaciju, te nadziranog raspolaganja prihodima u skladu s potrebama osoba koje je osoba uključena u probaciju po zakonu dužna uzdržavati, provodi se kroz razgovore s osobom uključenom u probaciju i uvidom u dokumentaciju koju je osoba uključena u probaciju dužna dostaviti na zahtjev probacijskog ureda.

(4) Nadzor izvršavanja posebnih obveza iz stavka 3. ovoga članka, može se provoditi i dolaskom probacijskog službenika u obrazovnu ustanovu ili pravnu osobu poslodavca, kroz kontakte s osobama koje provode obrazovanje ili osposobljavanje osobe uključene u probaciju, kroz razgovor s poslodavcem osuđenika, punoljetnim osobama koje je osuđenik po zakonu dužan uzdržavati te po potrebi sa zakonskim zastupnikom osobe uključene u probaciju.

(5) Probacijski službenik je u kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje jednom mjesečno, od toga u osobnom kontaktu najmanje jednom u tri mjeseca.

(6) Osobni kontakt realizirat će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured ili odlaskom probacijskog službenika na adresu osobe uključene u probaciju.

(7) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebne obveze na način utvrđen programom, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(8) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju posebne obveze, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanju obveze.

(9) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(10) Po isteku izvršenja posebne obveze, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(11) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

Liječenje ili nastavak liječenja koje je nužno radi otklanjanja zdravstvenih smetnji koje mogu poticajno djelovati za počinjenje novog kaznenog djela

Članak 13.

(1) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, može sadržavati procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene smanjenju rizika, resocijalizaciji i reintegraciji, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(2) Prilikom upućivanja na izvršavanje posebne obveze, probacijski službenik liječniku za osobu uključenu u probaciju dostavlja uputnicu za izvršavanje, presliku sudske odluke i nalaze vještačenja, ukoliko je rađeno.

(3) Nadzor izvršavanja posebne obveze liječenja ili nastavka liječenja koje je nužno radi otklanjanja zdravstvenih smetnji koje mogu poticajno djelovati za počinjenje novog kaznenog djela provodi se uvidom u dokumentaciju koju je osoba uključena u probaciju dužna dostaviti probacijskom uredu na njegov zahtjev i kroz razgovore s osuđenikom.

(4) Nadzor izvršavanja posebne obveze, može se provoditi i putem kontakata s nadležnim osobljem zdravstvene ustanove u kojoj se osuđenik liječi odnosno s liječnikom osuđenika, članovima osuđenikove obitelji i drugih osoba za koje probacijski službenik procijeni da mogu dati korisne podatke vezano uz izvršavanje posebne obveze.

(5) Probacijski službenik je u osobnom kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje jednom mjesečno, iznimno rjeđe, ovisno o dinamici liječničkih kontrolnih pregleda.

(6) Osobni kontakt realizirat će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured ili odlaskom probacijskog službenika na adresu osobe uključene u probaciju.

(7) Na zahtjev nadležnog probacijskog ureda zdravstvena ustanova odnosno liječnik, dužni su dostaviti izvješće o tijeku liječenja osuđenika.

(8) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebne obveze na način utvrđen programom, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(9) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju posebne obveze, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanju obveze.

(10) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(11) Po isteku izvršenja posebne obveze, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(12) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

Odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim vrstama ovisnosti

Članak 14.

(1) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, može sadržavati procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene smanjenju rizika, resocijalizaciji i reintegraciji, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(2) Prilikom upućivanja na izvršavanje posebne obveze, probacijski službenik liječniku za osobu uključenu u probaciju dostavlja uputnicu za izvršavanje, presliku sudske odluke i nalaze vještačenja, ukoliko je rađeno.

(3) Nadzor izvršavanja posebne obveze odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim vrstama ovisnosti provodi se uvidom u dokumentaciju koju je osoba uključena u probaciju dužna dostaviti probacijskom uredu na njegov zahtjev i razgovorima s osuđenikom.

(4) Nadzor izvršavanja posebne obveze može se provoditi i putem kontakata s nadležnim osobljem zdravstvene ustanove u kojoj se osuđenik liječi odnosno razgovorom s liječnikom osuđenika, osobljem terapijske zajednice, druge ustanove ili pravne osobe u koju je osoba uključena u probaciju upućena na izvršavanje posebne obveze, članovima osuđenikove obitelji i drugih osoba za koje probacijski službenik procijeni da mogu dati korisne podatke vezano uz izvršavanje posebne obveze.

(5) Probacijski službenik je u osobnom kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje jednom mjesečno, iznimno rjeđe, ovisno o dinamici liječničkih kontrolnih pregleda.

(6) Osobni kontakt realizirati će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured ili odlaskom probacijskog službenika na adresu osobe uključene u probaciju.

(7) Na zahtjev nadležnog probacijskog ureda zdravstvena ustanova odnosno liječnik, dužni su dostaviti izvješće o tijeku liječenja osobe uključene u probaciju.

(8) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebne obveze na način utvrđen programom, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(9) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju posebne obveze, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanju obveze.

(10) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(11) Po isteku izvršenja posebne obveze, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(12) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

Nadzor izvršavanja posebnih obveza zabrane koje probacijska služba nadzire u suradnji s policijom

Članak 15.

(1) Ovim člankom propisuju se postupanja kojima se uređuje nadzor izvršavanja posebnih obveza zabrana, koje probacijski ured nadzire uz pomoć policije.

(2) Nadzor izvršavanja posebne obveze zabrane posjećivanja određenih mjesta, objekata i događaja koji mogu biti prilika ili poticaj za počinjenje novog kaznenog djela i zabrana druženja s određenom osobom ili grupom osoba koje bi osuđenika mogle navesti da počini kazneno djelo, zabrane zapošljavanja, podučavanja ili smještaja tih osoba, provodi se uz pomoć nadležne policijske uprave prema mjestu ili području na koje se zabrana odnosi, odnosno prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe uključene u probaciju.

(3) Nadzor izvršavanja posebne obveze zabrane napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana provodi se uz pomoć nadležne policijske uprave prema mjestu ili području na kojem se nalazi dom.

(4) Nadzor izvršavanja posebne obveze zabrane nošenja, posjedovanja i povjeravanja na čuvanje drugoj osobi oružja i drugih predmeta koji bi osuđenika mogli navesti na počinjenje kaznenog djela provodi se uz pomoć nadležne policijske uprave prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe uključene u probaciju, odnosno adrese na koju je osuđenik uvjetno otpušten.

(5) Nadzor izvršavanja posebne obveze provodi se kroz razmjenu informacija probacijskog ureda s nadležnom policijskom postajom i kontakte s osobom uključenom u probaciju.

(6) Osoba uključena u probaciju obvezna je javljati se nadležnom probacijskom službeniku najmanje jednom u tri mjeseca.

(7) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok i način izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke.

(8) Probacijski ured će po zaprimljenoj odluci suda pisanim zahtjevom zatražiti od nadležne policijske uprave da mu ažurno dostavlja sve podatke vezano uz eventualno kršenje izrečene zabrane od strane osobe uključene u probaciju, kako bi mogao obavijestiti nadležno tijelo.

(9) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebnu obvezu na način izrečen odlukom suda, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(10) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju posebne obveze, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanju obveze.

(11) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(12) Po isteku izvršenja posebne obveze, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(13) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

Ispunjavanje obveze uzdržavanja

Članak 16.

(1) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene izvršavanju posebne obveze, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(2) Program može sadržavati procjenu kriminogenih rizika i potreba osoba uključenih u probaciju, sukladno smjernicama Središnjeg ureda i procjeni probacijskog službenika.

(3) Nadzor izvršavanja posebne obveze provodi se kroz razgovore s osobom uključenom u probaciju i uvidom u dokaze o uplati sredstava na određeni račun, koje je probacijskom uredu dužna dostaviti osoba uključena u probaciju.

(4) Probacijski službenik je u kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje jednom mjesečno, od toga u osobnom kontaktu najmanje jednom u tri mjeseca.

(5) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne izvršava posebnu obvezu na način određen programom, osobni kontakt realizirati će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured.

(6) Podatke o uplatama osobe uključene u probaciju, probacijski ured može zatražiti i od financijske agencije, kao i od oštećenika odnosno zakonskog zastupnika maloljetnog oštećenika.

(7) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebne obveze na način utvrđen programom, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(8) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju posebne obveze, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu, sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanju obveze.

(9) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(10) Po isteku izvršenja posebne obveze, roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(11) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

Redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu, policijskoj upravi ili drugom nadležnom tijelu

Članak 17.

(1) U okviru posebne obveze javljanja u probacijski ured program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena posebna obveza, rok i način izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke.

(2) Sadržaj rada probacijskog službenika kod posebne obveze javljanja u probacijski ured usmjerava se sukladno aktualnim potrebama koje navodi sama osoba uključena u probaciju.

(3) Kod posebne obveze javljanja u probacijski ured osoba uključena u probaciju je obvezna javiti se jednom u tri mjeseca dolaskom u ured, osim ako nadležno tijelo koje je odredilo posebnu obvezu ne odredi drugačije. Osoba uključena u probaciju se sukladno svojim potrebama u ured može javiti i češće.

(4) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne ispunjava posebnu obvezu javljanja u probacijski ured, ured će obavijestiti nadležno tijelo.

(5) O urednom tijeku izvršavanja posebne obveze javljanja u probacijski ured, ured će obavijestiti nadležno tijelo po isteku izvršavanja posebne obveze odnosno roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta.

(6) Kada nadležno tijelo odredi posebnu obvezu da se osuđenik javi u probacijski ured, obavit će se jednokratni razgovor s osuđenikom i o tome obavijesti nadležno tijelo.

VIII. IZVRŠAVANJE SIGURNOSNIH MJERA

Članak 18.

Probacijski ured nadležan je za nadzor izvršavanja sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti i obveznog psihosocijalnog tretmana.

Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje i obvezno liječenje od ovisnosti

Članak 19.

(1) Na izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Na izvršavanje sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Sigurnosna mjera obvezan psihosocijalni tretman

Članak 20.

(1) Sigurnosna mjera obvezan psihosocijalni tretman, provodi se sukladno Pravilniku kojim se uređuje izvršavanje psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja.

(2) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena sigurnosna mjera, rok izvršavanja posebne obveze i druge relevantne podatke iz odluke, procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene smanjenju rizika, resocijalizaciji i reintegraciji, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(3) Ukoliko se osoba uključena u probaciju upućuje na izvršavanje sigurnosne mjere kod pravne odnosno fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilnog ponašanja ili u zdravstvenu ustanovu, probacijski službenik dogovara tretman sa stručnjakom kojem je upućuje, te mu dostavlja uputnicu za izvršavanje, presliku sudske odluke i nalaze vještačenja, ukoliko je rađeno.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadzor izvršavanja sigurnosne mjere provodi se uvidom u dokumentaciju koju je osoba uključena u probaciju dužna dostaviti probacijskom uredu na njegov zahtjev i razgovore s osobom uključenom u probaciju.

(5) Na zahtjev nadležnog probacijskog ureda, pravna ili fizička osoba odnosno zdravstvena ustanova u koju je osoba uključena u probaciju upućena na psihosocijalni tretman, dužna je dostaviti izvješće o tijeku tretmana.

(6) Probacijski službenik je u osobnom kontaktu s osobom uključenom u probaciju najmanje jednom mjesečno, osim u slučaju kada se psihosocijalni tretman provodi u probacijskom uredu, koji se tada provodi sukladno standardima za provođenje psihosocijalnog tretmana.

(7) Osobni kontakt realizirat će se dolaskom osobe uključene u probaciju u probacijski ured.

(8) Nadzor izvršavanja sigurnosne mjere može se provoditi i kroz razgovore s članovima obitelji s kojima osoba uključene u probaciju živi te drugih osoba za koje probacijski službenik procijeni da mogu dati korisne podatke vezano uz izvršavanje sigurnosne mjere.

(9) Ukoliko osoba uključena u probaciju ne izvršava sigurnosnu mjeru na način utvrđen programom, probacijski ured će izvijestiti nadležno tijelo.

(10) Izvješće o izvršavanju ili neizvršavanju sigurnosne mjere, koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu na njegov zahtjev, sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečena sigurnosna mjera, rok izvršavanja sigurnosne mjere i druge relevantne podatke iz odluke, te podatak o tijeku izvršavanja.

(11) U prilogu izvješća, nadležnom tijelu potrebno je dostaviti relevantnu dokumentaciju.

(12) Po isteku izvršenja sigurnosne mjere, roka provjeravanja uvjetne odnosno djelomično uvjetne osude ili istekom rada za opće dobro, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom tijelu.

(13) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja nadležnom tijelu.

IX. IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Započinjanje izvršavanja

Članak 21.

(1) Probacijski ured poziva osobu uključenu u probaciju pisanim putem ili telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

(2) U prvom razgovoru s osobom uključenom u probaciju, probacijski službenik će je upoznati s načinom izvršavanja rada za opće dobro, njezinim pravima i obvezama.

(3) Osoba uključena u probaciju vlastoručnim potpisom daje svoj pristanak na izvršavanje rada za opće dobro.

(4) Probacijski ured nije nadležan pribavljati pristanak za izvršavanje rada za opće dobro određen rješenjem državnog odvjetnika.

(5) Izjava o pristanku je vrsta zapisničke izjave koja se uzima za tu namjenu na posebno utvrđenom obrascu.

(6) Nakon pribavljanja pristanka za izvršavanje rada za opće dobro, temeljem strukturiranog razgovora s osobom uključenom u probaciju, probacijski službenik prikupit će relevantne podatke te ispuniti Obrazac za planiranje rada.

(7) Sukladno podacima iz Obrasca za planiranje rada, probacijski službenik kontaktira najprimjereniju ustanovu, pravnu osobu ili tijelo javne vlasti te dogovora početak i dinamiku rada.

(8) Osobe uključene u probaciju rad za opće dobro izvršavaju na pomoćnim poslovima unutar osnovne djelatnosti ustanove, pravne osobe ili tijela javne vlasti.

Upućivanje na rad za opće dobro

Članak 22.

(1) Kada je rad za opće dobro izrečene od strane suda ili kao obveza po rješenju državnog odvjetnika, probacijski ured izrađuje rješenje o upućivanju.

(2) Kada je uz rad za opće dobro izrečen zaštitni nadzor ili neka od sigurnosnih mjera čije izvršavanje nadzire probacijsko tijelo, probacijski ured za potrebe provođenja probacijskih poslova uz rješenje o upućivanju izrađuje i program.

Članak 23.

(1) Probacijski ured će rješenjem odrediti broj radnih sati, mjesto rada, početak rada za opće dobro i rok izvršavanja rada za opće dobro.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka broj radnih sati utvrđuje se sukladno broju radnih sati određenih u sudskoj odluci ili rješenju državnog odvjetnika.

(3) Kada u sudskoj odluci o kazni nije naveden broj radnih sati, probacijski ured utvrdit će broj radnih sati sukladno odredbama Kaznenog zakona o zamjeni kazne zatvora ili novčane kazne radom za opće dobro.

(4) Kada se u sudskoj odluci o kazni navodi da se vrijeme oduzimanja slobode uračunava u kaznu, potrebno je umanjiti broj radnih sati razmjerno vremenu oduzimanja slobode.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured dostavit će osobi uključenoj u probaciju, ustanovi, pravnoj osobi odnosno tijelu javne vlasti u kojem će se izvršavati sankcija, te nadležnom tijelu.

Članak 24.

(1) Probacijski ured s ustanovom, pravnom osobom ili tijelom javne vlasti u kojoj osoba uključena u probaciju izvršava rad za opće dobro, po potrebi, razmjenjuje informacije vezane uz izvršavanje ove sankcije odnosno obveze.

(2) Ustanova, pravna osoba ili tijelo javne vlasti u kojoj se izvršava rad za opće dobro dužna je voditi evidenciju o broju odrađenih sati rada za opće dobro i dostaviti ju nadležnom probacijskom uredu na njegov poseban zahtjev ili po završetku rada.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži: naziv i sjedište ustanove, pravne osobe ili tijela javne vlasti, podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o rješenju o upućivanju na rad, ime i prezime osobe koja vodi evidenciju, datum, vrijeme rada, broj odrađenih sati i opis poslova, bilješku o odnosu osobe uključene u probaciju prema radu, datum izdavanja evidencije te potpis odgovorne osobe i pečat ustanove, pravne osobe ili tijela javne vlasti.

Kriteriji za odabir ustanova, pravnih osoba i tijela javne vlasti i sklapanje ugovora

Članak 25.

(1) Ustanova, pravna osoba i tijelo javne vlasti u kojima se izvršava rad za opće dobro moraju svojom djelatnosti obuhvaćati poslove humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja kao i druge poslove od opće nacionalnog interesa i interesa za lokalnu zajednicu.

(2) Probacijski ured uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda sklapa ugovor o izvršavanju rada za opće dobro s ustanovama, tijelima javne vlasti i drugim pravnim osobama.

(3) Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka uređuju se prava i obveze ugovornih stranaka, vodeći pritom računa o kriterijima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O zaključenju kao i o raskidu ugovora probacijski ured dostavlja obavijest Središnjem uredu.

(5) Prava i obveze ugovorenih stranaka dodatno se uređuju i Protokolom o radu za opće dobro koji je sastavni dio Ugovora iz stavka 2. ovoga članka.

Tijek izvršavanja

Članak 26.

(1) Praćenje izvršavanja rada za opće dobro provodi se kroz kontakte probacijskog službenika i osobe uključene u probaciju, uvide u evidenciju o odrađenim radnim satima rada za opće dobro, redovite kontakte probacijskog službenika s predstavnikom ustanove, pravne osobe ili tijela javne vlasti, te obilasku osobe uključene u probaciju na mjestu izvršavanja rada.

(2) Temeljem izvršenih radnji iz stavka 1. ovoga članka probacijski službenik izrađuje službene zabilješke.

(3) U slučaju utvrđenih nepravilnosti u izvršavanju rada za opće dobro probacijski ured će bez odgode obavijestiti Središnji ured.

Izvještavanje o tijeku izvršavanja

Članak 27.

(1) Ustanova, pravna osoba ili tijelo javne vlasti će odmah pisanim putem izvijestiti probacijski ured ako osoba uključena u probaciju iz bilo kojeg razloga ne obavlja rad za opće dobro te će dostaviti evidenciju o broju odrađenih sati.

(2) Probacijski ured će pozvati osobu uključenu u probaciju, utvrditi razloge neobavljanja rada, upozoriti na posljedice neizvršavanja sudske presude odnosno preuzete obveze, o čemu će učiniti službenu zabilješku, a po potrebi izvijestiti nadležni sud odnosno državnog odvjetnika.

(3) Ako se osoba uključena u probaciju ne odazove pozivu iz stavka 2. ovoga članka, probacijski ured će o neodazivanju osobe uključene u probaciju izvijestiti nadležno tijelo.

Članak 28.

(1) Kada je rad za opće dobro u cijelosti izvršen, probacijski ured će nadležnom tijelu. dostaviti zaključno izvješće.

(2) Kada je rad za opće dobro izvršen u jednom dijelu, a osoba uključena u probaciju prestala je s daljnjim izvršavanjem, Probacijski ured će nadležnom tijelu dostaviti izvješće o neizvršavanju.

(3) Obavijest o izvršenom radu za opće dobro te podatak da se rad za opće dobro više ne može izvršavati, odnosno da je nastupila zastara izvršavanja rada za opće dobro, dostavlja se unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva pravosuđa nadležnoj za vođenje kaznene evidencije.

Odgoda i prekid izvršavanja rada za opće dobro

Članak 29.

(1) Rješenje o odgodi ili prekidu rada za opće dobro probacijski ured će donijeti nakon provedenog postupka u kojem će utvrditi postojanje razloga za odgodu ili prekid.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će dostaviti osobi uključenoj u probaciji i nadležnom tijelu.

(3) Probacijski ured će o odgodi ili prekidu rada pisanim putem obavijestiti ustanovu, pravnu osobu ili tijelo javne vlasti u kojem se izvršava rad za opće dobro.

X. IZVRŠAVANJE UVJETNOG OTPUSTA

Uvjetni otpust

Članak 30.

(1) Prilikom izrade programa obvezno će se razmotriti informacije dostavljene od strane kaznionice odnosno zatvora ili suca izvršenja o tijeku provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

(2) Izvješće o neizvršavanju programa uvjetnog otpusta probacijski ured će dostaviti i kaznionici odnosno zatvoru.

XI. PROBACIJSKI POSLOVI TIJEKOM I NAKON IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA

Prekid izdržavanja kazne zatvora

Članak 31.

(1) Osuđenik se tijekom trajanja prekida izdržavanja kazne zatvora (u daljnjem tekstu: prekid) obvezan javljati osobnim dolaskom u probacijski ured jednom tjedno, osim ako sudac izvršenja ne odredi drugačije.

(2) Tijek realizacije razloga za prekid probacijski službenik utvrđuje razgovorom s osuđenikom u probacijskom uredu.

(3) Osuđenik je probacijskom službeniku obvezan dostaviti dokumente vezano uz svrsishodnost trajanja prekida, kada je iste moguće pribaviti.

Pogodnosti izlaska

Članak 32.

(1) Zatvorenik se tijekom trajanja pogodnosti izlaska duljeg od tri dana obvezan jednom javiti u probacijski ured, osim kada upravitelj zatvora odnosno kaznionice odlukom o pogodnosti ne odredi drugačije.

(2) Odlazak u dom zatvorenika realizirat će se kod korištenja pogodnosti izlaska u trajanju duljem od dva tjedna.

(3) Probacijski ured nadzire ispunjavanje obveza (liječenje od ovisnosti, realizacija drugih posebnih programa, nastavak školovanja) utvrđenih pojedinačnim programom izvršavanja kazne zatvora, sukladno odluci upravitelja.

(4) U svrhu pripreme uvjetnog otpusta na zahtjev kaznionice odnosno zatvora realizirati će se tijekom pogodnosti izlaska razgovor sa zatvorenikom u probacijskom uredu.

Rad probacijskih službenika u zatvoru odnosno kaznionici

Članak 33.

(1) Probacijski službenici rade sa zatvorenicima kada je to potrebno radi izvršavanja pojedinog probacijskog posla naloženog od strane nadležnog tijela.

(2) Probacijski službenici zajedno sa službenicima tretmana u kaznionicama i zatvorima mogu raditi na pripremi zatvorenika za uvjetni otpust.

Sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora

Članak 34.

(1) Probacijski ured poziva osobu uključenu u probaciju pisanim putem ili telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

(2) Probacijski službenik će upoznati osobu uključenu u probaciju s načinom izvršavanja zaštitnog nadzora te njegovim pravima i obvezama, kao i ulogom probacijskog službenika.

(3) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečen zaštitni nadzor, rok izvršavanja zaštitnog nadzora i druge relevantne podatke iz odluke, procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba, aktivnosti koje treba poduzeti usmjerene smanjenju rizika, resocijalizaciji i reintegraciji, nositelje aktivnosti i rokove, te učestalost javljanja probacijskom službeniku.

(4) Prilikom izrade programa obvezno će se razmotriti informacije dostavljene od strane kaznionice odnosno zatvora o tijeku izvršavanja kazne zatvora.

(5) Probacijski ured će u provođenju ove sigurnosne mjere obavezno uspostaviti suradnju s policijom, a po potrebi i s ostalim institucijama.

(6) Razgovor probacijskog službenika s osobom uključenom u probaciju realizirat će se minimalno jednom mjesečno u probacijskom uredu ili na adresi stanovanja osobe uključene u probaciju.

(7) Probacijski službenik će odlaskom na adresu stanovanja osobe uključene u probaciju kontaktirati članove obitelji ili druge osobe s kojima osoba uključena u probaciju živi najmanje svaka četiri mjeseca tijekom prvih 12 mjeseci, a zatim najmanje jednom godišnje do isteka roka za koji je zaštitni nadzor određen.

(8) O provođenju ove mjere probacijski ured će obavijestiti nadležni sud svaka četiri mjeseca te zaključno po isteku mjere.

(9) Izvješće koje probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu na njegovo traženje i izvješće o neizvršavanju sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o odluci nadležnog tijela kojom je osobi uključenoj u probaciju izrečen zaštitni nadzor, rok izvršavanja zaštitnog nadzora i druge relevantne podatke iz odluke, te podatke o tijeku izvršavanja odnosno neizvršavanja programa.

(10) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osobu uključenu u probaciju sa sadržajem izvješća o ostvarivanju programa koje dostavlja sudu.

XII. PROBACIJSKI INFORMACIJSKI SUSTAV I OSOBNIK OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU

Vođenje matice

Članak 35.

Probacijski uredi upisuju podatke u Probacijski informacijski sustav (u daljnjem tekstu: PIS) za osobe uključene u probaciju iz područja njihove nadležnosti.

Upis podataka u probacijski informacijski sustav

Članak 36.

(1) Upis u PIS obavlja se po službenoj dužnosti odmah po primitku pravomoćne i izvršne presude ili rješenja o izrečenoj obvezi ili zahtjeva nadležnog tijela, a najkasnije u roku od 24 sata odnosno prvi sljedeći radni dan.

(2) Upis u PIS obavljaju upravni referenti, odnosno probacijski službenici svaki u svom djelokrugu rada, u probacijskom uredu.

Članak 37.

Podaci koji se unose u PIS mogu se koristiti samo u službene svrhe.

Sadržaj podataka u PIS-u

Članak 38.

Probacijski uredi prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke o osobama uključenim u probaciju.

Članak 39.

U Probacijski informacijski sustav upisuju se sljedeće grupe podataka:

1. podaci o osobi

2. podaci o predmetu

3. podaci o kaznenim/prekršajnim djelima

4. podaci o zatvorskoj kazni

5. podaci o sankciji/sigurnosnoj mjeri/obvezi/posebnoj obvezi

6. prethodna kažnjavanja (ranija kažnjavanost)

7. podaci o žrtvi

8. rokovi

9. procjena rizika i Pojedinačni program postupanja

10. kontakti

11. dokumenti.

Članak 40.

Središnji ured može, ukoliko se za to ukaže potreba, mijenjati sadržaj unutar upisnih grupa podataka.

Osobnik

Članak 41.

(1) Probacijski ured za osobu uključenu u probaciju vodi osobnik u digitalnom obliku koji sadrži prethodno navedene podatke i dokumentaciju potrebna za praćenje zakonitog izvršavanje sankcije, mjere ili obveze.

(2) Osim u digitalnom obliku probacijski uredi svu dokumentaciju potrebnu za praćenje zakonitog izvršavanje pojedine sankcije, mjere ili obveze spremaju u omot spisa neupravnog predmeta.

XIII. SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA

Službena iskaznica

Članak 42.

(1) Središnji ured izdaje i vodi evidenciju o službenim iskaznicama.

(2) Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: Iskaznica) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini nje­gov sastavni dio (Prilog 1.)

Članak 43.

Službena iskaznica je, prema kategoriji obavljanja poslova, tipa »A« i »B«.

Članak 44.

(1) Službena iskaznica službenika Središnjeg ureda, koji prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja u probacijskim uredima te provodi nadzor nad radom probacijskih ureda, je tipa »A«.

(2) Službena iskaznica probacijskih službenika koji izvršavaju probacijske poslove u probacijskim uredima je tipa »B«.

Članak 45.

Službena iskaznica tipa »A« sadrži:

a) na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske,

– natpis »Republika Hrvatska Ministarstvo pravosuđa«,

– mjesto za fotografiju veličine 30×35 mm na lijevoj strani,

– naziv: »Službena iskaznica«,

– ime i prezime,

– »A« i broj službene iskaznice.

b) na poleđini tekst:

– »Nositelj ove iskaznice ovlašten je prikupljati podatke o osobama uključenim u probaciju, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba te probacijskih ureda i od njih zatražiti dostavu dokumentacije. Ovlašten je provoditi nadzor nad izvršavanjem probacijskih poslova u probacijskim uredima.«,

– datum izdavanja,

– mjesto za potpis i pečat Ministarstva pravosuđa.

Članak 46.

Službena iskaznica tipa »B« sadrži:

a) na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske,

– natpis »Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, naziv probacijskog ureda«,

– mjesto za fotografiju veličine 30×35 mm na lijevoj strani,

– naziv: »Službena iskaznica«,

– ime i prezime,

– »B« i broj službene iskaznice.

b) na poleđini tekst:

– »Nositelj ove iskaznice ovlašten je prikupljati podatke o osobama uključenim u probaciju, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije sukladno Zakonu o probaciji«,

– datum izdavanja,

– mjesto za potpis i pečat Ministarstva pravosuđa.

Službena značka

Članak 47.

(1) Službena značka probacijskog službenika (u daljnjem tekstu značka) izrađena je od metala, okruglog je oblika promjera 55 mm, a sastoji od tri koncentrične kružnice koje u donjem dijelu presjeca lenta koja nije unutar oblika pravilne kružnice. Službena značka izrađena je u reljefu.

(2) Na vanjskom rubu značke koji je zlatne boje, reljefno je istaknuti ukras hrvatskog pletera te se na vrhu nalaze reljefno istaknuta slova RH (Republika Hrvatska). U središtu službene značke na zrakasto okruglom polju srebrne boje nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm.

(3) U gornjem dijelu srednjeg kružnoga prstena srebrne boje, između podloge zlatne boje i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »MINISTARSTVO PRAVOSUĐA« »PROBACIJSKI SLUŽBENIK«. Na donjem dijelu službene značke proteže se lenta srebrne boje koja djelomično pokriva podlogu u zlatnoj boji i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke.

(4) Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce ili vijak s navojem i pripadajućom maticom.

(5) Obrazac značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini nje­gov sastavni dio (Prilog 2.)

Članak 48.

(1) Iskaznica i značka nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamno plave je boje, dvostrukog preklopa, a svaki je preklop dimenzija 110 x 80 mm.

(3) Na vanjskoj strani gornjeg preklopa zlatnom bojom utisnut je grb Republike Hrvatske iznad kojega su utisnute riječi: »MINISTARSTVO PRAVOSUĐA«.

Gubitak, uništenje ili otuđenja službene iskaznice ili službene značke

Članak 49.

(1) Gubitak, uništenje ili otuđenje službene iskaznice ili službene značke, probacijski službenik je dužan prijaviti Središnjem uredu.

(2) Nova službena iskaznica ili službena značka izdaje se nakon što je gubitak, uništenje ili otuđenje oglašeno u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja i izdavanja nove službene iskaznice ili službene značke snosi probacijski službenik koji je službenu iskaznicu ili službenu značku izgubio, uništio ili koja mu je otuđena.

Članak 50.

Službenik kojemu prestaje državna služba u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva pravosuđa nadležnoj za probacijske poslove u čijem sastavu su i probacijski uredi dužan je u roku od 8 dana službenu značku i/ili službenu iskaznicu predati Središnjem uredu.

XIV. PROGRAMI IZOBRAZBE

Članak 51.

(1) Izobrazba probacijskih službenika organizira se kroz obvezne uvodne i specijalizirane programe na temelju procjene potreba.

(2) Analizu potreba za izobrazbom probacijskih službenika provodi Središnji ured.

Uvodni programi

Članak 52.

(1) Uvodni programi su programi namijenjeni novoprimljenim službenicima.

(2) Uvodni programi se provode najkasnije do godinu dana od dana početka rada novog službenika.

Specijalizirani programi

Članak 53.

(1) Specijalizirani programi usmjereni su na stjecanje dodatnih specifičnih znanja i vještina potrebnih za jačanje profesionalne osposobljenosti i učinkovitosti u obavljanju probacijskih poslova.

(2) Specijalizirani programi obuhvaćaju izobrazbu iz sljedećih područja:

a) provođenje sankcija i mjera u zajednici

b) metode procjena osoba uključenih u probaciju

c) motivacijski intervju

d) rad sa specifičnim skupinama osoba uključenih u probaciju (počinitelji kaznenih djela s elementima nasilja, ovisnici, počinitelji kaznenih djela seksualnog karaktera itd.)

e) znanja iz kriminologije i penologije

f) druga relevantna područja za obavljanje probacijskih poslova.

Programi izobrazbe

Članak 54.

Programe izobrazbe probacijskih službenika donosi pomoćnik ministra pravosuđa nadležnog za probacijske poslove, na prijedlog i u skladu s potrebama koje utvrđuje Središnji ured.

Organizacija i provedba izobrazbe

Članak 55.

Izobrazba probacijskih službenika može se organizirati i provoditi putem predavanja, seminara, tečajeva, radionica, studija, okruglih stolova, konferencija, vježbi, stručne prakse te drugih odgovarajućih načina kojima se najbolje mogu ostvariti postavljeni ciljevi pojedine vrste izobrazbe.

Članak 56.

(1) Izobrazbu probacijskih službenika prema ovom Pravilniku provode probacijski službenici sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i s najmanje četiri godine rada na odgovarajućim poslovima, koji su rješenjem pomoćnika ministra pravosuđa nadležnog za probacijske poslove imenovani za predavače, instruktore i trenere.

(2) Radi osiguranja potrebne razine stručnosti i specifičnih znanja, u provedbi programa izobrazbe pojedine zadaće mogu se povjeriti i visoko obrazovnim ustanovama i drugim stručnjacima za pojedina područja.

XV. MEĐURESORNI ODBOR

Osnivanje i sastav

Članak 57.

(1) Ministarstvo pravosuđa može osnovati Međuresorni odbor za potrebe koordinacije i unaprjeđenja kvalitete obavljanja probacijskih poslova (u daljnjem tekstu: Međuresorni odbor).

(2) Ministarstvo pravosuđa može u slučaju prestanka potrebe za radom Međuresornog odbora isti privremeno ili trajno ukinuti.

Članak 58.

(1) Članovi Međuresornog odbora su predstavnici probacije, zatvorskog sustava, policije, sudova, državnog odvjetništva, sustava socijalne skrbi, akademske zajednice, a po potrebi i drugih relevantnih sudionika u izvršavanju probacijskih poslova.

(2) Međuresornim odborom predsjedava njegov predsjednik koji je iz redova unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za probacijske poslove, ili zamjenik predsjednika u slučaju odsutnosti predsjednika.

Način rada Međuresornog odbora

Članak 59.

(1) Međuresorni odbor zasjeda na sjednicama zatvorenim za javnost.

(2) Sjednice Međuresornog odbora održavaju se u prostorijama ministarstva nadležnog za pravosuđe i to prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

(3) Sjednica Međuresornog odbora može se održati i u prostorijama drugog službenog tijela.

(4) Uvjete za rad Međuresornog odbora osigurava Ministarstvo pravosuđa.

(5) Rad Međuresornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Članak 60.

Međuresorni odbor jednom godišnje o svom radu izvješćuje ministra pravosuđa.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljana probacijskih poslova (»Narodne novine«, br. 29/13.).

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-11/19-18/1
Urbroj: 514-08-02-01/1-19-03
Zagreb, 5. srpnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

PRILOG 1.

SLUŽBENA ISKAZNICA


PRILOG 2.

SLUŽBENA ZNAČKA