Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 70/2019 (24.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

1450

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/112

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o usklađivanju zakonodavstva država članica koji se odnose na obaveznu uporabu sigurnosnih pojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tona (SL L 373, 31. 12. 1991.), kako je izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2014/37/EU od 27. veljače 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima (SL L 59, 28. 2. 2014.),

2. Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.),

3. Direktiva 2002/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenog 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 92/6/EEZ o ugradnji i uporabi uređaja za ograničavanje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 327, 4. 12. 2002.),

4. Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe i putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/14/EEZ (SL L 226, 10. 9. 2003.)

5. Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (SL L 403, 30. 12. 2006.), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/645 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 112, 2. 5. 2018.),

6. Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. godine o sigurnosti cestovne infrastrukture (SL L 319, od 29. 11. 2008.),

7. Direktiva Komisije 2009/113EZ od 25. kolovoza 2009. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 223, 26. 8. 2009.),

8. Direktiva (EU) 2015/413 i Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (SL L 68/9, 13. 3. 2015.),

9. Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 127, 29. 4. 2014.),

10. Direktiva 2014/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (SL L 127, 29. 4. 2014.),

11. Direktiva 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 127, 29. 4. 2014.).

(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Komisije (EU) 2016/403 od 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 74, 19. 3. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) »brza cesta« je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolničke trake, koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu nema zaustavnih traka i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom. Iznimno, kada se radi o faznoj gradnji, može imati raskrižja u razini prema propisu iz članka 6. stavka 4. ovog Zakona,«.

Iza točke 101. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka 102. koja glasi:

»102) »vlasnik vozila« je osoba na koju je vozilo registrirano.«.

Članak 3.

U članku 32. iza stavka 4. dodaju se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 4.

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Znak pristupačnosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, na zahtjev stranke i na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja znaka pristupačnosti može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove prometa.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

Članak 5.

U članku 43. stavku 3. riječi: »u iznosu od 500,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 1.000,00«.

Članak 6.

U članku 45. stavku 4. riječi: »u iznosu od 500,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 1.000,00«.

Članak 7.

U članku 49. stavku 5. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 10. koji glase:

»(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(7) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(8) Vozaču se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.

(9) Vozaču se u evidenciju upisuju četiri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.

(10) Vozaču se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 53. stavku 3. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

U stavku 4. riječi: »u iznosu od 2.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. do 12. koji glase:

»(8) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(9) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(10) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.

(11) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.

(12) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.«.

U stavku 3. riječi: »u iznosu od 1.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 2.000,00«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 57. stavku 7. riječi: »u iznosu od 3.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(9) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka.«.

Članak 11.

U članku 59. stavku 5. riječi: »u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 10. koji glase:

»(6) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji na mjestu na kojem se prometom upravlja semaforima ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila ili povećava brzinu kretanja vozila ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla.

(7) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(8) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(9) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.

(10) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 12.

U članku 67. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(7) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 70. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 72. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(4) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 74. stavku 2. riječi: »u iznosu od 3.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(4) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 101. stavku 5. riječi: »u iznosu od 300,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 500,00«.

Članak 17.

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.«.

Članak 18.

U članku 127. stavku 4. riječi: »stavka 1. i 2.« brišu se.

Članak 19.

U članku 133. stavku 3. riječi: »u iznosu od 1.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 20.

U članku 134. stavku 5. riječi: »u iznosu od 2.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 21.

U članku 137. stavku 2. riječi: »u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(4) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 22.

U članku 140. stavku 5. riječi: »u iznosu od 2.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 141. stavku 2. riječi: »prve priključne ceste kojom« zamjenjuju se riječima: »prvog izlaza kojim«.

U stavku 3. riječi: »u iznosu od 500,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 1.000,00«.

Članak 24.

U članku 142. stavku 3. riječi: »kretati se na način da ne drži potreban razmak« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Vozač, kada se kreće vozilom iza drugog vozila istom prometnom trakom, mora voziti na udaljenosti koja nije manja od udaljenosti koju bi prešao brzinom kojom vozi u dvije sekunde (sigurnosni razmak) odnosno udaljenosti propisanom prometnim znakom.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pri povoljnim uvjetima vožnje, kada se vozi u koloni vozila koja se kreće manjom brzinom, udaljenost se može smanjiti, ali ne smije biti manja od udaljenosti koju vozilo, pri brzini kojom se kreću, može prijeći u jednoj sekundi.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječi: »u iznosu od 500,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 2.000,00«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., riječi: »odredbi stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »odredbama stavaka 3., 4. i 5.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje jedan negativni prekršajni bod ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka.«.

Članak 25.

U članku 150. iza riječi: »vojne policije« dodaje se zarez i riječi: »sigurnosno-obavještajnih agencija«.

Članak 26.

U članku 163. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavaka 4. do 7. ovoga članka.«.

Članak 27.

U članku 175. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila koji ne ostane na mjestu prometne nesreće.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

(5) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 28.

U članku 176. stavku 5. riječi: »u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci.

(7) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 181. stavku 8. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10., 11. i 12. koji glase:

»(10) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 8. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(11) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka.

(12) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 30.

U članku 193. stavku 2. riječi: »i snijeg na vozilu« zamjenjuju se riječima: »i snijeg, led ili vodu na vozilu.«

U stavku 6. riječi: »u iznosu od 700,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 1.000,00«.

Članak 31.

U članku 196. stavku 2. iza riječi: »pomagalima,« dodaju se riječi: »i postupati po uvjetima i ograničenjima«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbama stavaka 3. i 4. ovoga članka.«.

Članak 32.

U članku 198. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 33.

U članku 199. stavku 6. riječi: »u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00«.

U stavku 7. riječi: »u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00«.

U stavku 8. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

U stavku 9. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11. do 16. koji glase:

»(11) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(12) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje devet mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(13) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaje iz stavaka 8. i 9. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(14) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka.

(15) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju četiri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka.

(16) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavaka 8. i 9. ovoga članka.«.

Članak 34.

U članku 206. stavcima 8. i 9. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 35.

U članku 208. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. ovoga Zakona koristi sustav audiosnimanja i videosnimanja tehničkim uređajem u svrhu ujednačavanja standarda i kriterija provedbe vozačkih ispita te se videosnimanjem bilježe prometne situacije ispred vozila, a audiosnimanjem bilježi se komunikacija ovlaštenog ispitivača s kandidatom za vozača unutar ispitnog vozila.

(7) Ovlaštena stručna organizacija dužna je snimljene podatke dati na uvid na zahtjev ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(8) Audiosnimke i videosnimke iz stavka 6. ovoga članka čuvaju se godinu dana.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 9.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku.«.

Dosadašnji stavci 8. do 10. postaju stavci 11. do 13.

Članak 36.

U članku 211. stavku 4. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 10.«.

Članak 37.

U članku 216. stavku 1. točki 2. riječ: »minimalnu« zamjenjuje se riječju: »najnižu«.

U stavku 3. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(5) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 38.

U cijelom tekstu članka 217. riječ: »minimalna« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »najniža« u odgovarajućem padežu.

Članak 39.

U članku 223. stavku 3. riječi: »u iznosu od 2.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00«.

Članak 40.

U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vlasnik vozila odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije dati vozilo na upravljanje osobi za koju je mogao ili morao znati da nema pravo upravljati vozilom (upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, za vrijeme dok joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja vozilom ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ili mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili je isključena iz prometa, nema upisanu odgovarajuću kategoriju, upravlja vozilom bez pomagala ili ne postupa po uvjetima i ograničenjima navedenim u vozačkoj dozvoli, kojoj je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta), osobi za koju se na temelju njezina ponašanja može zaključiti da je pod utjecajem droga ili lijekova ili koja u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili je pod vidnim utjecajem alkohola ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati vozilom.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlasnik vozila dužan je, na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona, dati vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje.«.

U stavku 6. riječi: »u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00«.

U stavku 7. riječi: »u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00«, a riječi: »osoba kojoj je vozilo povjereno« brišu se.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Vozaču za kojeg se utvrdi osnovana sumnja u počinjenje prekršaja iz članka 49. stavka 5., članka 53. stavka 3., članka 59. stavka 6., članka 181. stavka 8., članka 199. stavaka 8. i 9., članka 216. stavka 3., članka 282. stavka 9., članka 286. stavaka 10. i 11. ili članka 289. stavka 4. ovoga Zakona, privremeno će se oduzeti vozilo kojim je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju, ako je već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen za prekršaje navedene u ovom stavku.«.

(9) Sud je dužan odluku o prekršaju i postupanju s privremeno oduzetim vozilom donijeti u roku od 15 dana.

(10) Troškove premještanja, smještaja i čuvanja privremeno oduzetog vozila snosi počinitelj prekršaja.«.

Članak 41.

U članku 244. stavku 4. riječi: »i međunarodna oznaka iz članka 243. stavka 2. ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 5. riječi: »ili međunarodna oznaka« brišu se.

U stavku 7. riječi: »ili međunarodna oznaka« brišu se.

Članak 42.

Članak 247. mijenja se i glasi:

»(1) Motorna i priključna vozila registrirana izvan teritorija Republike Hrvatske mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju: važeću prometnu dozvolu, dokaz o tehničkoj ispravnosti, registarske pločice koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano, međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu koju je izdalo nadležno tijelo države na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.

(2) Za motorna i priključna vozila registrirana u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, u svrhu slobodnog kretanja vozila u prometu na cestama, priznaje se dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila izdan u državi registracije vozila.

(3) Priključno vozilo koje nije registrirano mora na stražnjoj strani imati registarsku pločicu s ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motornog i priključnog vozila registriranog izvan Republike Hrvatske ako nema važeću prometnu dozvolu i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač vozila registriranog izvan teritorija Republike Hrvatske ako nema registarske pločice ili međunarodnu oznaku zemlje registracije ili ako vuče neregistrirano priključno vozilo koje nije označeno s ponovljenim brojem vučnog vozila.«.

Članak 43.

U članku 252. stavku 6. riječi: »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Članak 44.

U članku 263. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. i stavak 4. koji glase:

»(2) Stanica za tehnički pregled vozila dužna je osigurati videonadzor tehničkog pregleda vozila, odnosno cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice, i to za svaku tehnološku liniju zasebno u svrhu nadzora nad radom stanice za tehnički pregled vozila, a sustav videonadzora mora osigurati najmanje očitanje odnosno identifikaciju registarskih pločica na vozilima.

(3) Snimke iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se godinu dana.

(4) Stanica za tehnički pregled vozila dužna je podatke iz sustava videonadzora dati na uvid na zahtjev ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i stručne organizacije iz članka 273. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 45.

U članku 282. stavku 9. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(12) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka.«.

Članak 46.

U članku 283. stavku 1. iza riječi: »brzine kretanja vozila,« dodaju se riječi: »tehničkih uređaja,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Fotografija, videozapis s podacima o utvrđenoj brzini, elektronički zapis, tahografski zapis i zapisnik o očitanju na uređaju koji nema zapis ili brzinomjer služe kao dokaz o utvrđenoj brzini kretanja vozila.«.

U stavku 3. iza riječi: »mogu se koristiti« dodaje se riječ: »fotografija,«.

Članak 47.

U članku 285. stavku 1. točki 2. iza riječi: »upravljanja« dodaju se riječi: »ili ne postupa po uvjetima i ograničenjima upisanim u vozačkoj dozvoli«.

Članak 48.

Članak 286. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju.

(2) Negativni prekršajni bodovi iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani.

(3) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(4) Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(5) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.

(6) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola.

(7) Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.

(8) Nakon što su negativni prekršajni bodovi uzeti u obzir za donošenje rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka brišu se iz evidencije.

(9) Osoba iz stavaka 3. do 6. ovoga članka može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.

(10) Osoba iz stavka 9. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(11) Osoba iz stavka 7. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom, a prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(12) Vozaču koji je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavaka 10. i 11. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 49.

Članak 287. briše se.

Članak 50.

U članku 289. stavku 4. riječi: »u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 51.

Članak 296. mijenja se i glasi:

»(1) O izrečenim zaštitnim mjerama, negativnim prekršajnim bodovima, mjerama upozorenja, prometnim nesrećama i njihovim posljedicama te o vozačima vozila i vozilima ministarstvo nadležno za unutarnje poslove vodi evidenciju.

(2) Podaci o prekršajima i njihovim počiniteljima vode se na Informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i čuvaju se deset godina.

(3) Podaci o prometnim nesrećama i drugim događajima u prometu na cestama vode se na Informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i čuvaju se 15 godina.

(4) O podacima o prometnim nesrećama i drugim događajima u prometu na cestama, na zahtjev stranke, izdaje se potvrda.

(5) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove omogućit će na svojim mrežnim stranicama provjeru statusa vozačke dozvole, postojanje izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, postojanje izrečene sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i stanje negativnih prekršajnih bodova, elektroničkim putem temeljem serijskog broja vozačke dozvole.

(6) Podacima iz evidencija iz stavka 1. do 3. ovoga članka mogu se koristiti pravosudna tijela, upravna tijela koja vode prekršajni postupak te ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a podacima o vozilima mogu se koristiti stručna organizacija iz članka 273. ovoga Zakona i stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene za poslove registracije vozila.

(7) Statističkim evidencijama o prometnim nesrećama te o vozačima i vozilima mogu se osim tijela iz stavka 6. ovoga članka koristiti i zdravstvene i druge institucije, organizacije i tijela koja se bave pitanjima sigurnosti prometa te pravne i fizičke osobe koje obavljaju javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te provode javne ovlasti na temelju ovoga Zakona.

(8) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove dostavlja podatke o vozilima i vlasnicima vozila odnosno korisnicima vozila na temelju ugovora o leasingu nacionalnim kontakt-točkama drugih država članica Europske unije u svrhu istraživanja prometnih prekršaja vezanih uz sigurnost prometa na cestama.

(9) Ministar nadležan za unutarnje poslove propisuje pravilnikom vrstu i način dostave podatka iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 52.

U članku 297. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom počinje teći od izvršnosti odluke o prekršaju.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zaštitna mjera iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u evidenciju.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11. i 151/13.) i Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 156/08.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 54.

Stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.) dužna je uskladiti i organizirati svoju djelatnost i donijeti opće akte u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. te odredbi članka 216. stavka 1. točke 2. koji je izmijenjen člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona i članka 217. koji je izmijenjen člankom 38. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 23. svibnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/56

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
studeni 2022.