Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

NN 70/2019 (24.7.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

1452

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/114

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 82/15.) u članku 5. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »nazivom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i korištenje profesionalnog naziva koji je posebnim propisima ograničen na nositelje određenih stručnih kvalifikacija te predstavlja jedan od načina obavljanja djelatnosti«.

U podstavku 8. točki d) iza riječi: »iskustvom« briše se zarez i riječi: »na temelju kojeg je nositelj stručne kvalifikacije stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije u državi članici«.

U podstavku 15. iza riječi: »kvalifikacija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i nadležno tijelo druge države članice«.

U podstavku 28. iza riječi: »EPC kartice« briše se točka.

Iza podstavka 28. dodaju se podstavci 29. i 30. koji glase:

»29. stručno osposobljavanje i usavršavanje – osposobljavanje i usavršavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa koji su, tamo gdje je to primjereno, nadopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem, odnosno pripravničkom ili stručnom praksom

30. odgovorna osoba u trgovačkom društvu – osoba koja se sukladno posebnom propisu o trgovačkim društvima smatra odgovornom.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. riječi: »kojima se utvrđuju stručne kvalifikacije za obavljanje reguliranih profesija« zamjenjuju se riječima: »o stručnim kvalifikacijama«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe ove glave ne primjenjuju se na državljane trećih zemalja.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. točki f) riječi: »mogu imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga sukladno članku 10. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »utječu na sigurnost pacijenata«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nadležno tijelo, osim dokumenata iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, može zatražiti i druge dokumente kada:

a) se takvi dokumenti zahtijevaju i od državljana Republike Hrvatske

b) ih nije moguće pribaviti na drugi način

c) je profesija različito regulirana u nekim dijelovima državnog područja ili

d) su razlike u takvoj regulativi opravdane zbog prevladavajućih razloga općeg interesa koji se odnose na javno zdravlje ili sigurnost primatelja usluga.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Nadležno tijelo dužno je ministarstvu nadležnom za rad dostavljati podatke o ukupnom broju zaprimljenih izjava i državama članicama poslovnog nastana osoba koje su podnijele izjavu iz stavka 2. ovoga članka.

(9) Nadležno tijelo dužno je dostavljati podatke iz stavka 8. ovoga članka jedanput godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju profesija koje mogu imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga, osim profesija na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz glave IV. ovoga Zakona, nadležno tijelo može provjeriti stručne kvalifikacije osobe prije prvog pružanja usluga.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako nadležno tijelo zbog opravdanih razloga ne može donijeti rješenje u roku iz stavka 3. ovoga članka, o tome će bez odgode obavijestiti osobu, vodeći pritom računa da se razlozi koji su doveli do kašnjenja odluke otklone u roku od mjesec dana od dana obavijesti o razlozima kašnjenja.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Nadležno tijelo mora omogućiti osobi pružanje usluga u roku od mjesec dana od dana donošenja rješenja o obvezi provjere kompetentnosti iz stavka 4. ovoga članka.«.

U stavku 9. riječi: »3., 4., 6. i 8.« zamjenjuju se riječima: »3., 4. i 6.«.

Članak 5.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Nadležno tijelo dužno je u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka potvrditi njegov primitak.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjim stavcima 4. i 5., koji postaju stavci 5. i 6., broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Potvrdu o autentičnosti iz stavka 6. ovoga članka nadležno tijelo dužno je dostaviti na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 10., broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«, a broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 11., broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Iza dosadašnjeg stavka 10., koji postaje stavak 12., dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Nadležno tijelo dužno je na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina u roku od dva mjeseca dostaviti dokaze iz točaka 1. d) i e) Priloga VII. Direktive.«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Bitno različit sadržaj iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva sadržaj osposobljavanja, odnosno stečene kompetencije odlučujuće za obavljanje profesije, a osposobljavanje kandidata pokazuje značajne sadržajne razlike od osposobljavanja koja su propisana u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 12. iza riječi: »ponovljenom roku« dodaju se riječi: »od šest mjeseci«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »razlozi« umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim u slučaju automatskog priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na temelju usklađivanja minimalnih uvjeta osposobljavanja iz poglavlja I. glave IV. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu kandidata iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana provedene dopunske mjere iz članka 18. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 8.

U članku 20. stavku 3. riječi: »se može« zamjenjuju se riječima: »će se«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 2. riječi: »primatelja usluga« zamjenjuju se riječju: »pacijenata«.

Članak 10.

U članku 22. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Nadležno tijelo dužno je na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina izdati potvrdu da kandidat ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »zdravstvene zaštite« dodaju se riječi: »u mreži javne zdravstvene službe«.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 8., 9., 10. i 11.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 12., broj: »9.« zamjenjuje se brojem: »10.«.

Dosadašnji stavci 12. i 13. postaju stavci 13. i 14.

Članak 11.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dokaz o stručnoj kvalifikaciji iz točke 5.1.4. Priloga V. Direktive potreban je za obavljanje djelatnosti opće/obiteljske medicine u mreži javne zdravstvene službe, osim za specijalizante obiteljske medicine, uz posjedovanje dokaza o:

a) završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine i

b) završenom posebnom stručnom usavršavanju u općoj medicini u trajanju od najmanje tri godine s punom satnicom obavljenom u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.«.

U stavku 2. iza riječi: »obavljanja djelatnosti opće/obiteljske medicine« dodaju se riječi: »u mreži javne zdravstvene službe«.

U stavku 4. riječi: »na dan pristupanja« zamjenjuju se riječima: »do dana pristupanja«.

Članak 12.

U članku 35. stavku 6. iza četvrte rečenice dodaje se peta rečenica koja glasi:

»Polaznici sudjeluju u djelatnostima predmetnog odjela primjerenima njihovu obrazovanju, što im omogućuje da nauče preuzeti odgovornost zdravstvene njege.«.

Članak 13.

U članku 36. stavku 2. iza druge rečenice dodaje se treća rečenica koja glasi:

»Obrazovna ustanova, odnosno visoko učilište koje provodi osposobljavanje za medicinske sestre odgovorne za djelatnost opće njege odgovorno je za usklađivanje teorijskog i kliničkog osposobljavanja tijekom cijelog obrazovnog, odnosno studijskog programa.«.

Članak 14.

U članku 37. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležno tijelo izdaje potvrdu da je primalja nakon stjecanja stručne kvalifikacije iz točke 5.5.2. Priloga V. Direktive tijekom odgovarajućeg razdoblja uspješno obavljala sve stručne poslove primalje u zdravstvenoj ustanovi koja ima odobrenje za obavljanje djelatnosti.«.

Članak 15.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Teorijsku i tehničku nastavu iz stavka 1. točke a) ovoga članka visoko učilište usklađuje tijekom cijelog studijskog programa s kliničkim osposobljavanjem iz stavka 1. točke b) ovoga članka, na način da se stečena znanja i vještine mogu usvojiti na odgovarajući način.«.

Članak 16.

U članku 43. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pripravnički staž iz stavka 1. točke b) ovoga članka obavlja se nakon završene prve tri godine studija. Najmanje godina dana pripravničkog staža nadopunjuje kompetencije stečene tijekom studija iz stavka 2. ovoga članka. Pripravnički staž odvija se u bilo kojoj državi pod nadzorom ovlaštenog kvalificiranog stručnjaka ili tijela koje su nadležna tijela matične države članice za to ovlastila, a ocjenjuje ga nadležno tijelo matične države članice.«.

Članak 17.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »čije je specijalističko usavršavanje« dodaju se riječi: »skraćene satnice«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležno tijelo priznaje državljanima Republike Hrvatske i državljanima drugih država članica stečeno pravo u vezi sa stručnom kvalifikacijom doktora medicine specijalista iz točaka 5.1.2. i 5.1.3. Priloga V. Direktive, kad je stručna kvalifikacija stečena na temelju zakonskih i drugih propisa u državi članici koji više nisu na snazi, ako je dokaz o stručnoj kvalifikaciji doktora medicine specijalista izdan prije datuma od kojeg je država članica domaćin prestala izdavati navedeni dokaz o stručnoj kvalifikaciji doktora medicine specijalista.«.

Članak 18.

U članku 52. stavku 1. riječ: »završili« zamjenjuje se riječju: »započeli«.

U stavku 2. točki a) iza riječi: »tri godine« dodaje se riječ: »uzastopno«.

Članak 19.

U članku 56. stavku 1. riječi: »stavkom 7.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 8.«.

Članak 20.

U članku 67. stavku 1. riječi: »te koja nije pod automatskim sustavom priznavanja u skladu s glavom IV. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 21.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »ne pruža« dodaju se riječi: »inozemnom nositelju stručne kvalifikacije koji se namjerava poslovno nastaniti u Republici Hrvatskoj«.

Članak 22.

U članku 69. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Korištenje profesionalnog naziva ili odgovarajuće kratice te profesija koju obavljaju članovi strukovne organizacije ili drugog nadležnog tijela ili organizacije s popisa iz Priloga I. Direktive smatra se reguliranom profesijom.«.

Članak 23.

U članku 71. stavku 1. riječi: »može odobriti« zamjenjuju se riječima: »odobrit će«.

Članak 24.

U članku 74. stavku 2. točki d) riječi: »12. i 13.« zamjenjuju se riječima: »13. i 14.«.

Članak 25.

U članku 76. stavku 1. točki f) broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 26.

U članku 78. stavku 2. točki f) iza riječi: »pravnih akata proizašlih na temelju ovoga Zakona« stavlja se točka i briše riječ: »i«.

Točka g) briše se.

Članak 27.

U članku 80. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad te Jedinstvene kontaktne točke za usluge sukladno članku 78. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 81. stavku 4. riječi: »12. i 13.« zamjenjuju se riječima: »13. i 14.«.

Članak 29.

U članku 82. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nositelj stručnih kvalifikacija o kojemu se šalje upozorenje unutar IMI sustava obavještava se bez odgode pisanim putem o upozorenju odlukom.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. i stavci 8. i 9. koji glase:

»(7) U svrhu sprječavanja štetnih posljedica mogućeg neosnovano objavljenog upozorenja nositelj stručne kvalifikacije ima pravo prigovora na odluku o upozorenju iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Ako nositelj stručne kvalifikacije izjavi prigovor na odluku o upozorenju iz stavka 6. ovoga članka, odnosno žalbu protiv odluke o ograničenju ili potpunoj ili djelomičnoj zabrani obavljanja profesionalne djelatnosti, nadležno tijelo dužno je o prigovoru, odnosno žalbi obavijestiti nadležna tijela drugih država članica putem IMI sustava.

(9) U slučaju štete uzrokovane neosnovano objavljenim upozorenjem iz stavka 2. ovoga članka nositelj stručnih kvalifikacija ima pravo na naknadu štete prema općim propisima obveznog prava.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 10.

Članak 30.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Na postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama na odgovarajući način primjenjuju se odredbe glave III. ovoga Zakona, osim članka 19. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može zatražiti provjeru kompetentnosti, i to bez:

a) prethodne usporedbe programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za istu profesiju na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj i

b) utvrđivanja dopunskih mjera iz članka 18. ovoga Zakona.

(3) Na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama ne primjenjuju se odredbe glava IV. i V. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za profesije stečene u trećim zemljama za koje se provodi automatsko priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na temelju usklađivanja minimalnih uvjeta osposobljavanja iz poglavlja I. glave IV. ovoga Zakona nadležno tijelo dužno je utvrditi minimalne uvjete osposobljavanja iz odjeljaka 1.2., 1.3. i 1.4. ovoga Zakona.

(5) Dodatni i posebni uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama te način ispunjavanja tih uvjeta, kao i detaljniji postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama mogu se regulirati posebnim zakonom ili pravilnikom iz djelokruga nadležnih središnjih tijela državne uprave, odnosno općim aktima nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. podstavka 15. ovoga Zakona koje ona donose na temelju zakonskog ovlaštenja.

(6) Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije može zatražiti azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji su u pravima i dužnostima izjednačeni s hrvatskim državljanima, a u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe glave III. ovoga Zakona, osim članka 19. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 31.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo dopustit će pristup reguliranoj profesiji i bavljenje tom profesijom pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske, i to kandidatu koji:

a) je stekao stručnu kvalifikaciju u trećoj zemlji i

b) ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji, a što dokazuje potvrdom izdanom u toj državi članici.«.

Članak 32.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »priznavanja« dodaje se riječ: »stručnih«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Nadležno tijelo dužno je prije traženja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka zatražiti od centra za pomoć iz članka 75. ovoga Zakona provjeru akreditacije studijskog programa, odnosno akreditacije visokog učilišta na kojem je kandidat stekao obrazovnu kvalifikaciju u trećoj zemlji.

(5) Kada je kandidat studijski program završio na više visokih učilišta u trećoj zemlji, akreditacija se provjerava za svako visoko učilište, i to za svaku godinu provedenog obrazovanja.

(6) Ako studijski program, odnosno visoko učilište nije akreditirano, nadležno tijelo odbit će zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 8., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 11., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«, a broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 12., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 82/15.).

Članak 34.

Ministar nadležan za rad uskladit će Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice (»Narodne novine«, br. 123/15.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/40

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.