Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 72/2019 (31.7.2019.), Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1535

Na temelju članka 14., a u vezi s člankom 33. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18 i 114/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »NAPREDNA GEOTERMALNA ENERGANA S INTERNALIZACIJOM UGLJIKOVIH SPOJEVA AAT GEOTHERMAE« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 601.191.774,00 kuna.

III.

Investitor je trgovačko društvo AAT GEOTHERMAE d.o.o., Draškovićeva 17, 40325 Draškovec (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je privatni investicijski projekt i financira se privatnim kapitalom.

V.

Lokacija realizacije projekta je Grad Prelog, Međimurska županija.

VI.

Projekt predstavlja Pilotni projekt visoko učinkovite proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora geotermalnog resursa bez ispusta u okolinu. Projektom se predviđa korištenje energije na način da se kao energent upotrebljava geotermalna voda te da se proizvodi električna i toplinska energija u dvofaznom procesu kojom prilikom bi se nusprodukt CO2 pročišćavao i utiskivao nazad u bušotinu kako bi došlo do regeneracije sloja i kako bi se održao pritisak u bušotini. Realizacijom Projekta planira se otvoriti cca. 400 do 500 radnih mjesta. Projekt se financira privatnim kapitalom.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– ima procijenjenu vrijednost veću od 75.000.000,00 kuna

– pripada kategoriji investicijskih projekata koji uključuju aktivnosti u energetskom sektoru

– Projekt se odnosi na razvojno-inovacijske i infrastrukturne aktivnosti

– realizacijom se stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba

– primjenom suvremenih materijala i tehnologija u izgradnji i opremanju objekata pozitivno utječe na okoliš, te pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša

– pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti osnovne postupke i radnje koje su utvrđene kroz cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) koji obuhvaća:

– RUDARSTVO:

Građevinska dozvola za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja, sukladno faznosti realizacije projekta (obavljen javni uvid čeka se izdavanje)

Nositelj obveze: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja, sukladno faznosti realizacije projekta

Nositelj obveze: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Projekti izrade bušotine za bušotine Dr-3, Dr-4, Dr-5, Dr-6, Dr-7, Dr-8 i Dr-9

Nositelj obveze: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– ENERGETSKO POSTROJENJE:

Uporabne dozvole napredne geotermalne energane s internalizacijom ugljikovih spojeva, sukladno faznosti realizacije projekta

Nositelj obveze: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, ispostava Prelog

– ENERGETSKE DOZVOLE:

Elektroenergetska suglasnost (EES)

Nositelj obveze: HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec

Ugovor o korištenju mreže

Nositelj obveze: HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec

Ugovor o vođenje pogona s HEP-ODS om

Nositelj obveze: HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec

Ugovor o opskrbi električne energije

Nositelj obveze: Opskrbljivač na tržištu električne energije odabran od strane investitora

Ugovor o otkupu električne energije odnosno Ugovor o tržišnoj premiji

Nositelj obveze: Hrvatski operator tržišta energije – HROTE

Zahtjev za početak korištenja mreže (početak korištenja mreže i provedba pokusnog rada)

Nositelj obveze: HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec

Dozvola za trajni pogon elektrane s distribucijskom mrežom

Nositelj obveze: HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Nositelj obveze: Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA

Rješenje o statusu povlaštenog proizvođača

Nositelj obveze: Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA

– PRISTUPNA CESTA I ODVODNJA:

Uporabna dozvola za prilaznu cestu UK1 s oborinskom odvodnjom, na području lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec u k.o. Cirkovljan i k.o. Draškovec

Nositelj obveze: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, ispostava Prelog

– PODZEMNI KABELSKI VOD IZMEĐU ENERGETSKOG POSTROJENJA I SUSRETNOG POSTROJENJA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU:

Uporabna dozvola za građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – 35 Kv podzemni kabelski vod za priključak hibridne plinske energane s trafostanicom

Nositelj obveze: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, ispostava Prelog

– SUSRETNO POSTROJENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU:

Uporabna dozvola za susretno postrojenje

Nositelj obveze: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, ispostava Prelog.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/229

Urbroj: 50301-25/05-19-2

Zagreb, 25. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.