Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga

NN 72/2019 (31.7.2019.), Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1557

Na temelju članka 25. stavka 7. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupak ispitivanja neautomatskih vaga prilikom prve, redovne ili izvanredne ovjere.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku ispitivanja neautomatskih vaga koje se koriste za:

a) određivanje mase za potrebe trgovačkog poslovanja;

b) određivanje mase radi izračuna cestarina, carina, poreza, premija, kazni, naknada, naknada za štetu ili sličnih vrsta plaćanja;

c) određivanje mase radi primjene zakona i drugih propisa i radi davanja stručnog mišljenja tijekom sudskih postupaka;

d) određivanje mase u medicinskoj praksi odnosno za vaganje pacijenata u svrhu pregleda, dijagnoze i postupka liječenja;

e) određivanje mase radi pripreme lijekova po receptu u ljekarnama i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

f) određivanje iznosa za naplatu koji se temelje na masi u svrhu izravne javne prodaje kao i pripremanja pretpakiranih proizvoda.

Članak 2.

(1) Tehnički i mjeriteljski zahtjevi za neautomatske vage utvrđeni su odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16).

(2) Neutomatske vage koje su u uporabi mogu se podnositi na redovno ili izvanredno ovjeravanje sve dok zadovoljavaju zahtjeve na temelju propisa koji su bili na snazi u vrijeme stavljanja u uporabu.

(3) Neautomatske vage koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa koje je izdao Državni zavod za mjeriteljstvo mogu se staviti na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj do dana prestanka važenja rješenja o odobrenju tipa.

(4) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja utvrdi da vaga zadovoljava propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve ovlašteni će mjeritelj ovjeriti vagu.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA

Članak 3.

(1) Postupak ispitivanja neautomatskih vaga prilikom prvog, redovnog ili izvanrednog ovjeravanja opisan je u Dodatku I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Mjeriteljsko ispitivanje, dio postupka ispitivanja neautomatskih vaga, opisano je u Dodatku II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA

Članak 4.

(1) Sadržaj ispitnog izvješća opisan je u Dodacima III. i IV. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ispitno izvješće čuva se godinu dana nakon isteka ovjernog razdoblja.

(3) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje neautomatskih vaga utvrđeno je propisom kojim se utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila.

IV. TROŠKOVI OBAVLJANJA OVJERAVANJA

Članak 5.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove obavljanja ovjeravanja utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Tijela ovlaštena za poslove ovjeravanja neautomatskih vaga ovlaštena prije objave ovog Pravilnika moraju ispitna izvješća uskladiti s odrednicama Pravilnika u roku od godine dana od dana objave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/03

Urbroj: 558-01/1-19-1

Zagreb, 18. srpnja 2019.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

POSTUPAK ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA PRILIKOM PRVE, REDOVNE ILI IZVANREDNE OVJERE

Ovim Dodatkom propisuje se postupak ispitivanja vaga prilikom prvog, redovnog ili izvanrednog ovjeravanja kojim se utvrđuje zadovoljavaju li neautomatske vage propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

1. POJMOVI I DEFINICIJE

Pojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na neautomatske vage definirani su normom HRN EN 45501 – Mjeriteljski aspekti neautomatskih vaga, međunarodnom preporukom OIML R 76-1 i propisom koji uređuje mjeriteljske i temeljne zahtjeve za neautomatske vage.

Pojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na utege koji se koriste u postupcima ispitivanja neautomatskih vaga definirani su međunarodnom preporukom OIML R 111 i propisom koji regulira mjeriteljske i tehničke zahtjeve za utege.

2. OPREMA ZA ISPITIVANJE

2.1. Opći zahtjevi

Za ovjeravanje se mogu koristiti samo umjereni ili ovjereni utezi s dokazanom sljedivošću do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Osnovna svojstva utega (materijal izrade, svojstva površinskog sloja, gustoće…) moraju zadovoljiti zahtjeve važećih nacionalnih pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege koji moraju biti usklađeni s međunarodnom preporukom OIML R 111.

Dokaz sljedivosti utega su umjernice ili izvješća o ispitivanju koje u trenutku obavljanja ovjeravanja vage moraju biti dostupne ovlaštenom mjeritelju.

Prije početka ovjeravanja ovlašteni mjeritelj je dužan provjeriti količinu, razred točnosti i stanje utega ( neoštećenost utega i žigova) te obaviti uvid u valjanost umjernice ili izvješća o ispitivanju.

Ako je to potrebno ovlaštenom mjeritelju moraju biti dostupna i ostala pomagala ili mjerila potrebna za mjerenje ili izračun veličina koje utječu na rezultate vaganja ili potrebno trajanje postupka (npr. termometar, zaporni sat i sl.).

2.2. Utezi

Najveća dopuštena pogreška utega koji se upotrebljavaju za ovjeru vaga može iznositi najviše 1/3 najveće dopuštene pogreške vage za primijenjeno opterećenje.

2.2.1. Standardni utezi

U tablici 2.1. Odabir utega, u zavisnosti od razreda točnosti vage, broja ispitnih podjeljaka vage i nazivne mase upotrijebljenih utega prikazano je koji razred točnosti utega se primjenjuje u postupku ovjeravanja vage.

Tablica 2.1. Odabir utega

Razred točnosti vageBroj ispitnih podjeljaka vageRazred točnosti utega
≤ 50 kg>50 kg
≤ 3000M2
≤ 5000M1M1-2
≤ 10000M1
≤ 30000F2F2
≤ 100000F1F1
E2F1


Umjesto razreda točnosti utega određenih tablicom mogu se za ovjeravanje vaga primijeniti samo utezi višeg razreda točnosti.

a) Kod ovjeravanja vaga razreda točnosti s brojem ispitnih podjeljaka e većim od 5000 utezi razreda točnosti M1 predviđeni za ispitivanje moraju se ispitati prije svakog postupka ovjeravanja. Zato se preporuča da se takve vage ispituju s utezima razreda točnosti F2 i više.

b) Za ovjeru vaga razreda točnosti s utezima razreda točnosti E2 kod utvrđivanja pogrešaka točnosti u obzir se mora uzeti i mjerna nesigurnost navedena u priloženoj umjernici.

c) Kod mjerenja s utezima malih masa koji imaju veliko relativno odstupanje preporuča se zamjena malih utega jednim većim ili upotreba utega višeg razreda točnosti.

Najveće dopuštene pogreške utega prikazane su u Tablicama 2.2 i 2.3. u nastavku.

Tablica 2.2. NDP za utege nazivne mase do 50 kg

Nazivna masa± NDP u mg
E1E2F1F2M1M2
50 kg258025080025008000
20 kg103010030010003000
10 kg5,016501605001600
5 kg2,58,02580250800
2 kg1,03,01030100300
1 kg0,51,65,01650160
500 g0,250,82,58,02580
200 g0,100,31,03,01030
100 g0,050,160,51,65,016
50 g0,030,100,31,03,010
20 g0,0250,080,250,82,58,0
10 g0,0200,060,200,62,06,0
5 g0,0160,050,160,51,65,0
2 g0,0120,040,120,41,24,0
1 g0,0100,030,100,31,03,0
500 mg0,0080,0250,080,250,82,5
200 mg0,0060,0200,060,200,62,0
100 mg0,0050,0160,050,160,51,6
50 mg0,0040,0120,040,120,4-
20 mg0,0030,0100,030,100,3-
10 mg0,0030,0080,0250,080,25-
5 mg0,0030,0060,0200,060,20-
2 mg0,0030,0060,0200,060,20-
1 mg0,0030,0060,0200,060,20-Tablica 2.3. NDP za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

NDP utega (g) ovisno o broju podjeljaka (n) vage koju se ispituje
Nazivna masa utega (kg)10003000500010000
100± 30± 16± 10± 5
200± 60± 30± 20± 10
500± 160± 80± 50± 25
1000± 300± 160± 100± 50
2000± 600± 300± 200± 100
5000± 1600± 800± 500± 250


2.2.2. Utezi za ovjeravanje vaga posebnih oblika i namjene

Značajna odstupanja oblika i dimenzija utega dopuštena su iznimno u slučaju utega prilagođenih za ispitivanja i ovjeravanja vaga na kojima je otežano ispitivanje standardnim utezima. (npr. uteg u obliku košare za prijem utega za ispitivanja vaga ugrađenih kao dio transportne linije u klaonicama, utezi s kukama i alkama za vješanje na prijemnike tereta na kojima nije moguće ispitivanje standardnim utezima, i sl. ). Svi utezi specijalnih namjena moraju imati svojstva, oznake i natpise propisane za standardne utege istog razreda točnosti, a po potrebi i dodatne natpise i upute. Utezi posebnih oblika moraju imati umjernicu ili izvješće o ispitivanju.

2.2.3. Kolica poznate mase

Zbog sigurnog i olakšanog ovjeravanja pojedinih vrsta vaga (npr. željezničkih vaga) mogu se koristiti i kolica poznate mase. Takva kolica moraju biti unaprijed izvagana. Kolica i svi odvojivi dijelovi kolica moraju biti označeni istim serijskim brojem. Kao dokaz valjanosti kolica u postupku ovjeravanja vaga za kolica mora biti izdano ispitno izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili pravne osobe ovlaštene za poslove ovjeravanja mjerila mase. Prilog ispitnom izvješću mora biti nacrt kolica s popisom i ucrtanim položajem svih odvojivih dijelova. Vaganje ukupne mase kolica mora biti obavljeno na vagi s ispitnim podjeljkom najmanje 10 puta manjim od ispitnog podjeljka vage koja se ispituje ispitnim kolicima (isti pristup vrijedi i za druga ispitna pomagala koja zamjenjuju točno određenu količinu etalonskih utega). Rok valjanosti izvješća je jedna godina.

2.2.4. Dometni utezi

Dometni utezi su standardni utezi nazivne mase 1/10 e koji se upotrebljavaju za određivanje točke promjene pokazivanja (odnosno preklopa) kod svih vaga razreda točnosti i s elektronskim pokazivanjem rezultata vaganja osim za vage s elektronskim pokazivanjem koje imaju uređaj s dodatnim pokazivanjem s podjeljkom manjim ili jednakim 1/5 e.

Ako je to moguće umjesto dometnih utega za određivanje točke promjene pokazivanja može se koristiti i tzv. interna rezolucija. Po završetku postupka ispitivanja interna rezolucija u servisnom modu mora se onemogućiti.

Način utvrđivanja pogreške mora biti zapisan u ispitnom izvješću.

2.3. Mjerna naprava mehaničke vage najvećeg mjerenja većeg od 9000 kg

Da bi se olakšalo ispitivanje mehaničkih cestovnih i željezničkih vaga najvećeg mjerenja većeg od 9000 kg dopušta se prethodno ispitivanje mjerne naprave takvih vaga. Valjanost potvrde o ispitivanju mjerne naprave vage iznosi 5 godina.

2.4. Zamjenski tereti

Kada se ispitivanje vaga obavlja na mjestu uporabe, u postupku ispitivanja vaga mogu se upotrebljavati zamjenski tereti, koji zamjenjuju određenu količinu utega. U tom slučaju udio utega ne smije biti manji od 1/2 Max. Ako pri ispitivanju ponovljivosti pogreška nije veća od 0,3 e udio utega može biti smanjen do 1/3 Max. Udio utega se može dodatno smanjiti do 1/5 Max ako pogreška pri ispitivanju ponovljivosti nije veća od 0,2 e. Pogreška ponovljivosti se određuje pomoću tereta ili utega u blizini vrijednosti na kojoj će zamjenski teret biti primijenjen. Ispitivanja zamjenskim teretima mogu se obavljati na vagama Max > 1 t. U postupku ispitivanja se mogu upotrijebiti najviše 4 zamjenska tereta.

Zamjenski teret može se razlikovati od posljednjeg postignutog pokazivanja za najviše 15% ili 100 e, uzimajući pri tome kao kriterij obaveznog odabira manju od te dvije vrijednost. Ako se kao zamjenski teret koristi teretno vozilo vozač ne smije biti u kabini vozila. Motor vozila ne smije raditi.

Za ovjeru vaga kao zamjenski tereti se smiju koristiti samo tereti stalne mase koje omogućuju stabilnost pokazivanja. Npr. nije dopuštena uporaba prikolica s vlažnim građevinskim materijalom poput šljunka ili pijeska koji se cijedi ili ubrzano hlapi. Isto tako nije dopušteno kao zamjenski teret koristiti vozila natovarena živom stokom i autocisternama napunjenim tekućinama kojima je potrebno dugo vrijeme čekanja da bi se medij umirio i pokazivanje na pokazivaču vage stabiliziralo.

Zamjenski teret mora u cijelosti biti na prijamniku tereta i ne smije biti povezan s dijelovima vozila koji se nalaze izvan prijemnika tereta.

Zamjenski teret prilikom ispitivanja mehaničkih vaga tzv. skraćenim štafetnim postupkom (s prethodno ispitanom mjernom napravom vage) iznosi 4/5 najvećeg mjerenja vage.

Podaci o upotrijebljenim zamjenskim teretima moraju biti upisani u ispitno izvješće.

3. UTJECAJNE VELIČINE

Vaga mora biti postavljena ili ugrađena na način koji ne utječe na njenu funkcionalnost i mjerno-tehničke karakteristike.

Ispitivanje vage i utvrđivanje pogrešaka se obavlja u za nju predviđenim radnim uvjetima. Za vage razreda točnosti I moraju se primijeniti korekcije svih utjecajnih faktora koji utječu na ispitno opterećenje, između ostalih i utjecaj uzgona zraka. Ako je to predviđeno i izvedivo vaga razreda točnosti I se podešava prije početka ispitivanja. Ako je vaga podešena prije početka ispitivanja to se zapisuje u ispitnom izvješću.

Ispitivanja se obavljaju na postojanoj temperaturi (uobičajeno sobnoj, ako nije drugačije navedeno). Razlika između najveće i najmanje temperature izmjerene za vrijeme ispitivanja ne smije prelaziti 1/5 referentnog temperaturnog područja vage. Brzina promjene temperature ne smije biti veća od 5 ºC/h.

Ako se vaga koristi na drugoj lokaciji od one na kojoj je podešena, a utjecaj promjene gravitacijske konstante utječe na točnost pokazivanja, vaga se mora ponovo podesiti.

Za vrijeme ispitivanja vage utjecaj uređaja za automatsko postavljanje ništice i uređaja za praćenje ništice mora se eliminirati stavljanjem odgovarajućeg opterećenja na prijamnik tereta (osim za ispitivanja kada ti uređaji moraju biti uključeni). Masa prikladnog opterećenja za tu namjenu je najčešće između 2e i 10e.

Prije svakog ispitivanja vaga se mora jednom opteretiti do najvećeg mjerenja ili do najvećeg sigurnog opterećenja (opterećenja iznad najvećeg mjerenja vage za koje je dovoljno sigurno da neće izazvati oštećenja ili promjenu značajki mjerila).

Kod vaga s više mjernih područja, svako mjerno područje se mora ispitati kao zaseban uređaj. Ipak kod uređaja s automatskom promjenom mjernog područja ispitivanja se mogu kombinirati.

4. ISPITNO IZVJEŠĆE

Za vrijeme obavljanja ovjeravanja vaga vodi se ispitno izvješće. Sadržaj i oblik ispitnih izvješća propisan je Dodatkom III. i Dodatkom IV.

Ispitno izvješće propisano Dodatkom III. primjenjuje se za neautomatske vage razreda točnosti I, II, III i IIII najveće vrijednosti sposobnosti vaganja do 2000 kg, a ispitno izvješće propisano Dodatkom IV. primjenjuje se za sve ostale vage. Prilog izvješću o ovjeravanju u Dodatku IV. primjenjuje se pri ispitivanju točnosti pokazivanja mehaničkih neautomatskih vaga kod kojih je vrijednost najveće sposobnosti vaganja veća od 9000 kg u slučaju kada je prethodno ispitana mjerna naprava vage.

5. POSTUPAK OVJERAVANJA

Dijelovi postupka ovjeravanja su:

1. vizualni pregled

2. mjeriteljska ispitivanja

3. označivanje mjerila ovjernim oznakama i zaštita mjerila od promjene mjeriteljskih značajki

5.1. Vizualni pregled

5.1.1. Ovlašteni mjeritelj provjerava jesu li vage na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način ispravno označene slijedećim natpisima:

1. osnovni podaci proizvođača mjerila, broj potvrde o tipnom ispitivanju ili službenu oznaku, kada je primjenljivo,

2. oznake mjeriteljskih karakteristika vage od točke f) do točke m) samo ako je primjenjivo:

a) razred točnosti, uokviren ovalnom crtom ili dvjema vodoravnim crtama spojenim pomoću dva polukruga,

b) najveća vrijednost sposobnosti vaganja u obliku Max….,

c) najmanja vrijednost sposobnosti vaganja u obliku Min....,

d) vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice u obliku e=…,

e) tip, šarža i serijski broj, i prema potrebi,

f) za vage koje se sastoje od posebnih ili međusobno spojenih jedinica:

identifikacijska oznaka na svakoj jedinici,

g) vrijednost podjeljka ako je različita od e, u obliku d =…,

h) najveća dodana vrijednost tare, u obliku T = +…,

i) najveća oduzeta vrijednost tare, ako je različita od Max, u obliku T = -…,

j) vrijednost podjeljka tare, ako je različita od d, u obliku dT = …,

k) najveće sigurno opterećenje, ako je različito od Max, u obliku Lim…,

l) posebne temperaturne granice, u obliku …˚C/…˚C

m) odnos prijamnika tereta i tereta.

3. ostali natpisi i oznake prema rješenju o odobrenju tipa vage

4. ovjerne i zaštitne oznake moraju biti valjane i neoštećene.

Za zamjenu uništene ili trajno oštećene natpisne pločice vage potrebno je kontaktirati proizvođača, zastupnika ili distributera. Zabranjeno je ručno dopisivanje flomasterima, tintama i sl.

Iznimno se pri izvanrednoj ovjeri dopušta zamjena i izrada novih natpisnih pločica za vage koje su prvi puta ovjerene temeljem rješenja o odobrenju tipa mjerila kojeg je izdao Državni zavod za mjeriteljstvo.

Podaci iz točke 2. moraju biti usklađeni s podacima iz Tablice 5.1. i Tablice 5.2.

Tablica 5.1. Razredi točnosti vaga s jednim mjernim područjem

Tablica 5.2. Razredi točnosti vaga s više vrijednosti ispitnih podjeljaka

Ako uvjeti u točkama 1. i/ili 2. nisu ispunjeni, postupak ovjere se prekida sve dok nedostatci nisu otklonjeni.

Redovno se ovjeravaju samo vage koje imaju valjani ovjerni žig (prve ili redovne ovjere) i neoštećene zaštitne žigove. Vage koje ne zadovoljavaju zahtjev iz točke 4. mogu se ovjeriti samo temeljem zahtjeva ovlaštenog tijela za pripremu mjerila mase za ovjeravanje. Ako se ne može obaviti redovno ovjeravanje mjerila podnositelj zahtjeva se upućuje na popis ovlaštenih tijela za pripremu mjerila mase za ovjeravanje koji je objavljen na web stranicama DZM-a.

5.1.2. Ovlašteni mjeritelj mora provjeriti sljedeće:

1. sukladnost vage s rješenjem o odobrenju tipa mjerila i/ili potvrdom o sukladnosti,

2. ako je vaga sastavljena od više modula, da li su moduli i povezivanje modula u skladu s rješenjem o odobrenju tipa mjerila,

3. sukladnost perifernih jedinica koje su spojene, uključujući obradu podataka sa zahtjevima kako je navedeno u rješenju o odobrenju tipa,

4. da li je vaga ugrađena ili postavljena u radni položaj na čvrstu i stabilnu podlogu, treba li ju dodatno nivelirati te, da li je uređaj za postavljanje vage u horizontalni položaj osiguran i zaštićen,

5. da li je pokazivač rezultata vaganja kao i čitav postupak vaganja vidljiv i prodavaču i kupcu,

6. da li je vaga na odgovarajući način zaštićena od prevelikog utjecaja prašine, udara vjetra i gibanja zraka, vibracija, atmosferskih uvjeta kao i bilo kojih drugih utjecaja koji mogu utjecati na rezultate vaganja,

7. cjelovitost prikaza rezultata – za vage s računalom: prikaz mase, cijene i iznosa (ako se tiska etiketa provjeriti cjelovitost, točnost i sukladnost ispisa s pokazivanjem rezultata),

8. ako postoje provjeriti i dodatne pokazivače rezultata vaganja,

9. stanje vage – čistoću, istrošenost dijelova, oštećenja koja mogu utjecati na točnost vaganja,

10. softver: verzija i stanje osiguravajućih elemenata zaštite softverskog podešavanja mjeriteljskih značajki (ako je dostupno i primjenjivo),

11. postoje li vidljive modifikacije vage za moguću zlouporabu u postupku vaganja.

5.2. Mjeriteljska ispitivanja – standardni postupci

U postupku ovjeravanja vage obavljaju se sljedeća mjeriteljska ispitivanja (u mjeri koliko je to s obzirom na konstrukciju vage primjenjivo):

a) točnost uređaja za postavljanje ništice

b) ponovljivost

c) ekscentričnost

d) točnost pokazivanja rezultata vaganja

e) točnost uređaja za taru

f) test pokretljivosti

g) kod vaga sa neautomatskim ravnotežnim položajem: test osjetljivosti

h) za mobilne vage: test utjecaja nagiba.

Mjeriteljska ispitivanja, navedena od a) do h), opisana su u Dodatku II ovoga Pravilnika.

Ako je to navedeno u rješenju o odobrenju tipa mjerila ili izjavi o sukladnosti moraju se obaviti i druga ispitivanja. Dodatno se mogu obaviti i druga ispitivanja kada je to potrebno i primjenjivo (u slučajevima posebne konstrukcije vage, sumnje u rezultate vaganja … ).

Najveće dopuštene pogreške za redovnu i izvanrednu ovjeru su iste kao i za prvu ovjeru, osim ako se radi o izvanrednom ispitivanju mjerila u uporabi gdje se pri ispitivanju točnosti primjenjuje dvostruka vrijednost najveće dopuštene pogreške.

Najveće dopuštene pogreške
TeretNajveća dopuštena pogreška
razred
točnosti I
razred
točnosti II
razred
točnosti III
razred
točnosti
IIII
0 ≤ m ≤ 50000 e0 ≤ m ≤ 5000 e0 ≤ m ≤ 500 e0 ≤ m ≤ 50 e± 0,5 e
50000 e < m ≤ 200000 e5000 e < m ≤ 20000 e500 e < m ≤ 2000 e50 e < m ≤ 200 e± 1,0 e
200000 e < m20000 e < m ≤ 100000 e2000 e < m ≤ 10000 e200 e < m ≤ 1000 e± 1,5 e


5.3. Označavanje mjerila ovjernim i zaštitnim oznakama

Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da mjerilo zadovoljava propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

Na mjerilo se postavljaju državne ovjerne oznake u obliku žiga za utiskivanje i/ili u obliku naljepnice.

Također, na mjerilo se postavljaju i zaštitne oznake u obliku plombe ili naljepnice koje služe za zaštitu od neovlaštenog podešavanja ili utjecaja na komponente koje mogu utjecati na mjeriteljska svojstva vage, prema tipnom odobrenju i/ili certifikatu o sukladnosti.

Ako u rješenju o odobrenju tipa mjerila nisu navedena mjesta na kojima se mjerilo zaštićuje tada se mjerilo zaštićuje na spojnim elementima kućišta.

Pri podnošenju mjerila na izvanredno ovjeravanje podnositelj zahtjeva mora blokirati mogućnost kalibracije vage pomoću vanjske tipkovnice i/ili dodatnih priključaka.

Ako se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno«.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži, Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo dužni su izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom.

Državne ovjerne oznake, oznake za označavanje mjerila te sadržaj i oblik ovjernice utvrđeni su propisom kojim se utvrđuju vrsta, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila te ovjernih isprava.

DODATAK II.

MJERITELJSKA ISPITIVANJA – POJEDINAČNI OPIS

Postupci ispitivanja imaju za cilj odrediti ispunjavaju li vaga i njene značajke zahtjeve Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage ili je vagu potrebno podesiti ili servisirati.

Svaki od postupaka ispitivanja navedenih u nastavku opisan je pojedinačno ali se može kombinirati s ostalim postupcima kako bi čitav postupak ovjeravanja bio učinkovitiji. Preporučeni koraci pri ovjeravanju navedeni su u nastavku.

Ako je na vagama razreda točnosti (I) i (II) ostavljena mogućnost interne kalibracije tada se mjeriteljska ispitivanja obavljaju nakon obavljenog ciklusa interne kalibracije.

Prije početka bilo kojeg ispitivanja vage s digitalnim pokazivanjem vaga mora biti uključena najmanje 30 minuta.

1. ISPITIVANJE UREĐAJA S POSTAVLJANJEM NIŠTICE I PRAĆENJEM NIŠTICE

Poslije postavljanja ništice utjecaj njezinog odstupanja na rezultat vaganja ne smije biti veće od ± 0,25 e.

Utvrditi da li se radi o vagi s:

– neutomatskim pokazivanjem ili

– analognim pokazivanjem ili

– digitalnim pokazivanjem,

te temeljem načina pokazivanja obaviti prikladno ispitivanje. Za uređaje s digitalnim pokazivanjem dodatno obaviti ispitivanje rada uređaja za praćenje ništice.

1.1. Uređaj s neautomatskim pokazivanjem

Ovo ispitivanje se može obaviti u bilo kojem dijelu postupka ovjeravanja vage, budući da se prije svakog ispitivanja mora osigurati da je vaga u području ništice.

Nakon završetka bilo kojeg postupka ispitivanja, nakon uklanjanja tereta s prijamnika, samo treba provjeriti da li se pokazivanje u ravnotežnom položaju vratilo na ništicu unutar područja ± 0,25 e. Ako se pokazivanje nije vratilo u ništični položaj, dodaj teret u iznosu ± 0,25 e na prijamnik tereta. Ako se pokazivač pokaznog uređaj nakon toga prođe i trajno se zaustavi iznad ravnotežnog položaja vaga udovoljava zahtjevima a ako se pokazivač zaustavi ispod ravnotežnog položaja vaga ne udovoljava zahtjevima.

1.2. Uređaj s analogim pokazivanjem

Ovo ispitivanje se može obaviti u bilo kojem dijelu postupka ovjeravanja vage, budući da se prije svakog ispitivanja mora osigurati da je vaga u područje ništice.

Nakon uklanjanja tereta s prijemnika samo treba provjeriti da li se pokazivanje ništice vratilo unutar ± 0,25 e.

1.3. Uređaji s digitalnim pokazivanjem

Ispitivanje se obavlja samo pri prvoj ovjeri ili kada su obavljena podešavanja koja mogu utjecati na uređaj za postavljanje ništice ili uređaj za praćenje ništice.

1.4. Uređaj s neautomatskim i poluautomatskim postavljanjem ništice (samo pri prvoj ovjeri)

1. Pokrenuti uređaj za postavljanje ništice.

– opteretiti vagu etalonskim utezima unutar područja postavljanja ništice ili

– dodati dometne utege do točke prije prve promjene pokazivanja

2. Uređajem za postavljanje ništice ponovo postaviti pokazivanje na ništicu.

3. Dodati prikladan teret (oko 10 e) na prijamnik tereta da bi se izbjegao utjecaj uređaja za praćenje ništice.

4. Dodati dodatnih 0,25 e i ako pokazivanje ostane nepromijenjeno pređi na korak 5, a ako se pokazivanje promjeni i ustali na + 1 e vaga ne udovoljava zahtjevima.

5. Dodati dodatnih 0,5 e i ako se pokazivanje nakon toga promjeni i stabilizira na + 1 e vaga udovoljava zahtjevima. Ako pokazivanje ostane nepromijenjeno vaga ne udovoljava zahtjevima.

1.5. Uređaj s automatskim postavljanjem ništice (samo pri prvoj ovjeri)

1. Pokrenuti uređaj za postavljanje ništice.

– dodati teret oko 5 e

– uređaj dovesti u područje ništice i ukloniti teret

– pričekati oko 5 s da uređaj s automatskim postavljanjem ništice reagira i pokaže ništicu. (ako niti nakon 15 s uređaj ne pokaže ništicu vaga nema uređaj za automatsko postavljanje ništice i u tom slučaju treba obaviti ispitivanje uređaja za neautomatsko i poluautomatsko ispitivanje ništice)

2. Brzo dodati utege u iznosu 10 e na prijamnik tereta.

3. Dodati dodatnih 0,25 e i ako pokazivanje ostane nepromijenjeno preći na korak 4. Ako se pokazivanje promjeni i ustali na +1 e vaga ne udovoljava zahtjevima.

4. Dodati dodatnih 0,5 e i ako se pokazivanje promjeni i ustali na +1 e vaga udovoljava zahtjevima a ne udovoljava zahtjevima ako pokazivanje ostane nepromijenjeno.

1.6. Uređaj za praćenje ništice (samo pri prvoj ovjeri)

1. Pomoću uređaja za postavljanje ništice vagu dovesti u područje ništice.

2. Dodati 1 e na prijamnik tereta.

3. Ako se nakon 5 sekundi pokazivanje promjeni i ustali na 1 e uređaj udovoljava zahtjevima a ako pokazivanje ostane nepromijenjeno uređaj ne udovoljava.

2. ISPITIVANJE PONOVLJIVOSTI

Postupak ispitivanja ponovljivosti pokazivanja ima za cilj provjeriti da li vaga daje nepromjenjiv rezultat vaganja istog tereta ako se on postavlja na istu poziciju prijemnika tereta i važe nekoliko puta. Da bi rezultati ispitivanja ponovljivosti bili prihvatljivi, razlika između najvećeg i najmanjeg očitanog rezultata ne smije biti veća od apsolutne vrijednosti najveće dopuštene pogreške za primijenjeni teret. Npr. ako NDP za primijenjeni teret iznosi ± 1e tada je apsolutna vrijednost te pogreške | ±1 | e = 1e.

Ispitivanje ponovljivosti obavlja se teretom u iznosu približno 0,8 Max. Za vage razreda točnosti III i IIII ispitivanje ponovljivosti se obavlja slijedom od 3 uzastopna vaganja, dok je za vage razreda točnosti I i II potrebno obaviti 6 uzastopnih vaganja.

Rezultati vaganja se očitavaju kada je vaga opterećena i kada rasterećena vaga između vaganja dođe u položaj mirovanja. U slučaju da između vaganja postoji razlika u pokazivanju ništice, vaga se dovodi u položaj ništice bez određivanja iznosa pogreške oko ništice.

Ako je vaga opremljena uređajem za automatsko postavljanje ništice ili uređajem za praćenje ništice za vrijeme ispitivanja ponovljivosti oni moraju biti uključeni.

2.1. Vage s neautomatskim pokazivanjem

2.1.1. Vage s pomičnim utezima

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret na prijamnik tereta.

3. Pokazni uređaj dovesti u ravnotežni položaj koristeći utege ili utege na polugama i zapisati pokazivanje.

4. Ukloniti teret s prijamnika.

5. Ako nije u ništici pokazivanje dovesti u ništicu.

6. Postaviti teret na prijamnik tereta.

7. Pokazni uređaj dovesti u ravnotežni položaj koristeći utege ili utege na polugama i zapisati pokazivanje.

8. Ponoviti korake 4 do 7.

9. Utvrditi da li vaga udovoljava zahtjevima za ispitivanje ponovljivosti.

10. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

2.1.2. Ravnokrake vage

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret na prijamnik tereta.

3. Na prijamnik tereta dodavati utege sve dok se pokazni uređaj ne dovede u ravnotežni položaj i zapisati masu.

4. Ukloniti terete s oba prijamnika tereta.

5. Ako nije u ništici pokazivanje dovesti u ništicu.

6. Ponoviti korake 2 do 4.

7. Provjeriti da li je razlika pokazivanja mase primijenjenog tereta veće od apsolutne vrijednosti najveće dopuštene pogreške za taj teret.

8. Ponoviti korake 4 do 7.

9. Utvrditi da li vaga udovoljava zahtjevima za ispitivanje ponovljivosti.

10. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

2.2. Analogni pokazni uređaj

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret i zapisati pokazivanje.

3. Ukloniti teret.

4. Ako nije u ništici pokazivanje dovesti u ništicu.

5. Ponoviti korake 2 do 4.

6. Utvrditi da li vaga udovoljava zahtjevima za ispitivanje ponovljivosti.

7. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

2.3. Pokazni uređaj s digitalnim pokazivanjem

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti ispitni teret na vagu.

3. Dodavati dometne utege u iznosu od 0,1 e na teret sve dok se digitalno pokazivanje ne promjeni i postane stabilno.

4. Prema formuli izračunati vrijednost P = I+0,5e – dm (gdje je n broj dometnih utega nazivne mase 0,1 e koji je postavljen do stabilne promjene digitalnog pokazivanja a dometna masa dm = n x 0,1 e) . Zapisati izračunatu vrijednost.

5. Ukloniti ispitni teret s prijemnika.

6. Ako nije u ništici pokazivanje dovesti u ništicu.

7. Za vage razreda točnosti I i II korake 2 do 5 ponoviti još pet puta a za vage razreda točnosti III i IIII ponoviti još dva puta.

8. Utvrditi da li vaga udovoljava zahtjevima za ispitivanje ponovljivosti.

9. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

3. ISPITIVANJE EKSCENTRIČNIM OPTEREĆIVANJEM

Pokazivanje na različitim pozicijama prijamnika tereta mora udovoljiti zahtjevima najveće dopuštene pogreške za primijenjeno opterećenje. Savjetuje se uporaba utega veće nazivne mase umjesto više utega manje nazivne mase. Ako se za ispitivanje upotrebljava jedan uteg on se postavlja na sredinu segmenta, a ako se upotrebljava više utega oni se ravnomjerno raspoređuju po segmentu.

Za vage najvećeg mjerenja iznad 100 kg kod kojih pri ispitivanju ponovljivosti nije bilo promjena pokazivanja ništice ( nije uključivan uređaj za podešavanje ništice), prije pomicanju utega na slijedeći segment nije potrebno vagu rasterećivati.

3.1.Vaga s prijamnikom tereta s četiri ili manje oslonca

Ako drugim zahtjevima nije drugačije određeno primijenjeni teret odgovara 1/3 vrijednosti sume najveće vrijednosti sposobnosti vaganja i najveće vrijednosti dodane tare.

1.Podijeliti prijamnik tereta u 4 približno jednaka segmenta. Svakom segmentu pridružiti odgovarajući broj počevši s brojem 1 koji je najbliži lijevo od pozicije promatranja. Ostale segmente obilježiti u smjeru gibanja kazaljke na satu.

Slika 1. Položaji ispitnog tereta (x označava položaj promatranja)

2. Vagu dovesti u područje ništice.

3. Dodati 1/3 Max na položaj 1 prijamnika tereta. (Ako postoji dodana tara, vrijednosti Max dodati najveću vrijednost dodane tare)

4. Zapisati teret i pokazivanje.

5. Utvrditi da li je pokazivanje unutar NDP za primjenjeni teret.

6. Ukloniti teret.

7. Ponoviti korake 2 do 6 iznad svakog segmenta oslonaca.

8. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

9. Upisati rezultate u ispitno izvješće.

3.2. Vage s prijamnikom tereta s više od 4 oslonca

1. Utvrditi broj oslonaca prijamnika tereta n.

2. Podjeliti prijamnik tereta na n približno jednakih segmenata. Svakom segmentu pridružiti odgovarajući broj počevši s brojem 1 koji je najbliži lijevo od pozicije promatranja. Ostale segmente obilježiti u smjeru gibanja kazaljke na satu.

Slika 2. Položaji ispitnog tereta (x označava položaj promatranja)

3. Vagu dovesti u područje ništice.

4. Dodati 1/(n-1) Max na položaj 1 prijamnika tereta. (Ako postoji dodana tara, vrijednosti Max dodati najveću vrijednost dodane tare)

5. Zapisati teret i pokazivanje

6. Utvrditi da li je pokazivanje unutar NDP za primijenjeni teret

7. Ukloniti teret

8. Ponoviti korake 3 do 7 iznad svakog segmenta oslonaca

9. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

10. Upisati rezultate u ispitno izvješće.

3.3. Vaga s posebnim prijamnicima tereta

Kod vaga s prijamnikom tereta na kojem je pomak tereta zanemariv u odnosu na središte prijamnika tereta (npr. spremnik ili silos) ispitivanje ekscentričnim opterećenjem obavlja se teretom koji odgovara 1/10 Max (ako postoji dodana tara, vrijednosti Max dodati najveću vrijednost dodane tare).

1. Utvrditi broj oslonaca prijamnika tereta n. Podjeliti prijamnik tereta na n približno jednakih segmenata. Svakom segmentu pridružiti odgovarajući broj počevši s brojem 1 koji je najbliži lijevo od pozicije promatranja. Ostale segmente obilježiti u smjeru gibanja kazaljke na satu.

Slika 3. Položaji oslonaca na prijamniku tereta

2. Vagu dovesti u područje ništice.

3. Dodati 1/10 Max na položaj 1 prijamnika tereta. (Ako postoji dodana tara, vrijednosti Max dodati najveću vrijednost dodane tare)

4. Zapisati teret i pokazivanje

5. Utvrditi da li je pokazivanje unutar NDP za primijenjeni teret

6. Ukloniti teret

7. Ponoviti korake 2 do 6 iznad svakog segmenta oslonaca

8. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

9. Upisati rezultate u ispitno izvješće.

3.4. Vaga za vaganje kotrljajućih tereta

(željezničke vage, cestovne vage, vage ugrađene na jedan trak u klaonicama …)

Za ovo ispitivanje preporučuje se korištenje kotrljajućih tereta. Ako takvi tereti nisu na raspolaganju tada je za ispitivanje prikladan i odgovarajući statički teret.

1. U smjeru uobičajenog kretanja odrediti pozicije 1, 2 i 3 na početku, sredini i kraju prijamnika tereta.

123
x


Slika 4. Položaji ispitnog tereta

2. Opteretiti vagu u poziciji 2 (sredina prijamnika) do vrijednosti Max, rasteretiti vagu te dovesti vagu u područje ništice.

3. Na prijamnik tereta postaviti teret u iznosu 10 e.

4. Na način kako se uobičajeno dovodi teret na prijemnik vage na poziciju broj 1 postaviti teret u iznosu 0,8 Max (ako je to primjenjivo uvećan za iznos dodane vrijednosti tare).

5. Ukloniti 10 e. Zapisati količinu tereta L i pokazivanje I.

6. Pronaći točku promjene pokazivanja i zapisati ∆L. Ukloniti teret s prijamnika vage.

7. Ponoviti korake 3 do 6 i na pozicijama prijamnika označenih brojevima 2 i 3. Ispitivanje provesti i u suprotnom smjeru u slijedu pozicija 3, 2 i 1. Izračunati pogrešku.

8. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

9. Upisati rezultate u ispitno izvješće.

4. ISPITIVANJE TOČNOSTI

Ovim postupkom ispituje se točnost pokazivanja vage za nekoliko vrijednosti tereta unutar područja mjerenja vage. Pri opterećenju ili rasterećenju vage utezi se postavljaju postupno i ravnomjerno raspoređeni po prijamniku tereta.

Pri opterećenju ili rasterećenju vage mora biti isključen uređaj za praćenje ništice. To se postiže stavljanjem prikladnog dodatnog tereta (npr. 10 e) koji se za vrijeme opterećenja i rasterećenja sve vrijeme nalazi na prijamniku tereta. Budući je radno opterećenje vage između Min i Max ispitivanje se obavlja s najmanje 5 ispitnih tereta ravnomjerno raspoređenih unutar tog područja. Pri odabiru izabrati terete na svim točkama promjene vrijednosti NDP. Isti princip primijeniti i kod vaga s više vrijednosti podjeljka i vaga s više područja vaganja. Uključiti različite terete na kojim dolazi do uključivanja svih kombinacija utega da bi se obuhvatile sve mjerne ljestvice i područja na vagama s pomičnim ili dometnim utezima. Uključiti terete pri kojima dolazi do promjene vrijednosti podjeljka. Ne upotrebljavati teret na Max ako se na pokaznom uređaju prikazana vrijednost treperi. U tom slučaju preporučuje se upotreba tereta koji je za 5 e manji od Max.

Ispitivanje točnosti se provodi nakon ispitivanja ponovljivosti i ispitivanja ekscentričnosti posebno ako se za ispitivanje koriste zamjenski tereti.

4.1. Ispitivanje točnosti bez zamjenskih tereta

1. Odrediti ispitne terete.

2. Na ispitnom izvješću upisati vrijednosti ispitnih tereta.

3. Vagu dovesti u područje ništice.

4. Odrediti vrijednost pogreške u blizini ništice.

5. Primijeniti svaki teret u rastućem slijedu od Min do Max.

6. Utvrditi da li je pokazivanje unutar NDP za svaki primijenjeni teret.

7. Nakon primjene Max tereta dodati dometni teret u iznosu od 10 e da bi se provjerilo da li je dobro postavljena indikacija prekoračenja najvećeg dopuštenog mjerenja.

8. Uklanjati i primjenjivati terete u padajućem slijedu sve dok ne bude uklonjen i teret u vrijednosti Min.

9. Vrijednost pogrešaka pokazivanja korigirati uzimajući u obzir vrijednost pogreške na ništici Ec=E-E0.

10. Utvrditi da li su vrijednosti korigirane pogreške unutar NDP za svaki primijenjeni teret.

11. Provjeriti da li se vaga vratila unutar ± 0,5 e od vrijednosti ništice.

12. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

13. Zapisati rezultate u ispitno izvješće.

4.2. Ispitivanje točnosti upotrebom zamjenskih tereta (puni postupak)

U mnogim situacijama je teško osigurati zamjenski teret u iznosu koji je jednak masi etalonskih utega. Dopušteno je odstupanje zamjenskih tereta u odnosu na etalonske utege u iznosu do 100 e.

1. Odrediti ispitne terete.

2. Na ispitnom izvješću upisati vrijednosti ispitnih tereta.

3. Odrediti mase zamjenskih tereta.

4. Vagu dovesti u područje ništice. Odrediti vrijednost pogreške u blizini ništice. Za elektromehaničke vage na prijemnik tereta postaviti prikladnu količinu utega u iznosu 1 e ili do najviše 10e kako bi se isključio uređaj za praćenje ništice.

5. Primijeniti svaki teret u rastućem slijedu od Min do Max sve dok nije potrebna uporaba zamjenskog tereta.

6. Pri svakom povećanom ili umanjenom teretu utvrditi da li je pokazivanje unutar NDP za primijenjeni teret.

7. Kada se upotrijebi najveća količina etalonskih utega (L), zapisati pokazivanje (I) i nakon toga postepeno dodavati dometne utege po 0,1 e (∆L) sve dok ne dođe do trajne promjene pokazivanja na slijedeću veću vrijednost.

8. Utvrditi stvarnu pogrešku prema formuli:

E = I+0,5e-∆L-L

gdje je:

E – vrijednost pogreške za primijenjeni teret

I – pokazivanje

L – primjenjeni teret, i

∆L – suma dometnih utega potrebnih da se promjeni pokazivanje na slijedeću vrijednost mase

9. Ukloniti etalonske utege. Za elektromehaničke vage bitno je naglasiti da ranije postavljeni utezi kojima je isključen uređaj za praćenje ništice i dalje moraju ostati na vagi. Na vagi ostaju i ranije postavljeni ∆L – dometni utezi koji su bili upotrijebljeni da se promjeni pokazivanje u radu sa etalonskim utezima. Na prijemnik tereta postaviti zamjenski teret koji se od posljednjeg pokazivanja sa etalonskim utezima može razlikovati najviše za vrijednost mase u iznosu do 100 e. Zamjenski teret treba na prijemniku tereta biti postavljen što je bliže položaju u kojem su se nalazili etalonski utezi koje zamjenjuje. Polagano dodavati zamjenski teret u malim količinama sve dok se ne postigne točka promjene pokazivanja i stabilizira se na pokazivanju koje je bilo ranije. U ovom trenutku treba ukloniti dometne utege ∆L. Sada je vrijednost pogreške pokazivanja sa zamjenskim teretom približno ujednačena s vrijednošću pogreške pokazivanja koja je bila pri ispitivanju s etalonskim utezima.

10. Koristeći isti postupak kao i ranije upotrijebiti zamjenski teret i etalonske utege do vrijednosti slijedećeg zamjenskog tereta predviđenog za ispitivanje.

11. Nakon primjene Max tereta dodati dometni teret u iznosu od 10 e da bi se provjerilo da li je dobro postavljena indikacija prekoračenja najvećeg dopuštenog mjerenja.

12. Na prikladan način u padajućem slijedu postavljati terete sve dok i Min teret ne bude uklonjen s vage.

13. Vrijednost pogrešaka pokazivanja korigirati uzimajući u obzir vrijednost pogreške na ništici Ec = E-E0.

14. Utvrditi da li su vrijednosti korigirane pogreška unutar NDP za svaki primijenjeni teret.

15. Provjeriti da li se vaga vratila unutar ± 0,5 e ništice.

16. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

17. Zapisati rezultate u ispitno izvješće.

4.3. Ispitivanje točnosti mehaničkih cestovnih i željezničkih vaga upotrebom zamjenskih tereta (skraćeni postupak)

Postupak se može primijeniti samo u postupku ovjeravanja mehaničkih cestovnih i željezničkih vaga najveće sposobnosti vaganja iznad 9000 kg ako je mjerna naprava (poluga vage) prije početka postupka ispitana i ima valjanu potvrdu o ispitivanju.

1. Utarirati etalonski uteg nazivne mase 2e (vrijednost T1).

2. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

3. Na prijemnik tereta postaviti etalonske utege u iznosu 1/5 Max.

4. Skidanjem utariranih utega (T1) ili dodavanjem dodatnih utega za tariranje dovesti vagu u ravnotežni položaj. Novu vrijednost utariranih utega označiti kao (TN).

5. S prijemnika tereta ukloniti etalonske utege. Ako pokazivanje vage nije u ništici dodavanjem ili skidanjem utega za tariranje vagu dovesti u područje ništice. Novu vrijednost utariranih utega označiti s T2.

6. Odrediti razlike T1-TN i T2-TN. Izračunati srednju vrijednost te dvije razlike.

7. Pogrešku I mjernog područja (0 kg do 1/5 Max) predstavlja razlika između srednjih vrijednosti iz točke 6. i pogreške I mjernog područja naznačene u potvrdi o ispitivanju poluge vage (s1). Pogreška ne smije biti veća od ± 0,2 e.

8. Na prijemnik tereta postaviti nepoznati teret u iznosu oko 4/5 Max na taj način da nakon dodavanja utega u iznosu 1/5 Max svi pomični utezi na mjernim skalama budu u krajnjem položaju. Dovesti polugu u ravnotežni položaj.

9. Upisati vrijednost trenutno utariranih utega ponovo kao T1.

10. Na prijemnik tereta postaviti etalonske utege u iznosu 1/5 Max.

11. Skidanjem utariranih utega (T1) ili dodavanjem dodatnih utega za tariranje dovesti vagu u ravnotežni položaj. Novu vrijednost utariranih utega označiti kao (TN).

12. S prijemnika tereta ukloniti etalonske utege. Ako pokazivanje vage nije u ništici dodavanjem ili skidanjem utega za tariranje vagu dovesti u područje ništice. Novu vrijednost utariranih utega označiti s T2.

13. Odrediti razlike T1-TN i T2-TN. Izračunati srednju vrijednost te dvije razlike.

14. Pogrešku II mjernog područja (4/5 Max do Max) predstavlja razlika između srednjih vrijednosti iz točke 14. i pogreške II mjernog područja naznačene u potvrdi o ispitivanju poluge vage (s2). Pogreška ne smije biti veća od ± 0,2 e.

Ovaj postupak ispitivanja vodi se na posebnom obrascu koji se može priložiti standardnom izvješću u Dodatku I.

Datum izdavanja potvrde o ispitivanju mjerne naprave ne smije biti stariji od 5 godina.

4.4. Ispitivanje točnosti s uključenim uređajem za taru

Ispitivanje točnosti pokazivanja vage s uključenim uređajem za taru obavlja se sukladno postupcima opisanim u točkama 4.1. i 4.2. za jednu vrijednost tare . Vrijednost tare koja mora biti primijenjena iznosi oko 2/3 najveće tare za uređaje s dodanom vrijednosti tare (T=+…) odnosno 1/3 najveće tare za uređaje s oduzetom vrijednosti tare (T=-…).

5. ISPITIVANJE POKRETLJIVOSTI

Opisani postupak zbog jednostavnosti opisa koristi ispitni podjeljak e, iako ako vaga ima podjeljak d koji je manji od e tada se ispitni podjeljak zamjenjuje najmanjim podjeljkom. Prihvatljivo je i ispitivanje s istim teretom koji se koristi za ispitivanje ponovljivosti. Na zahtjev ovlaštenog mjeritelja ili mjeriteljskog inspektora ispitivanje se može obaviti i na dodatnim teretima.

5.1. Uređaj s neautomatskim pokazivanjem

Dodatni teret (∆L) u iznosu 0,4 NDP za primjenjeni teret kada se lagano postavi na ili ukloni s prijamnika tereta mora dovesti do vidljivog trajnog pomaka pokazivača ravnotežnog položaja (primijenjeni dodatni teret ne treba biti manji od 1 mg).

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret na prijamnik tereta.

3. Uređaj dovesti u ravnotežni položaj

4. Na prijamnik tereta lagano postaviti dodatni teret u iznosu 0,4 apsolutne vrijednosti NDP za teret koji je primijenjen.

5. Provjeriti ima li vidljivog pomaka na pokaznom uređaju.

6. Ukloniti teret

7. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

8. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

5.2. Uređaj s analognim pokazivanjem

Dodatni teret (∆L) u iznosu NDP za primjenjeni teret kada se lagano postavi na ili ukloni s prijamnika tereta mora dovesti do vidljivog trajnog pomaka pokazivača ravnotežnog položaja koji ne smije biti manje od 0.7 iznosa dodatnog tereta NDP (primijenjeni dodatni teret ne treba biti manji od 1 mg).

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret na prijamnik tereta i s upotrebom malog tereta dovedite pokazivač na oznaku (crtu).

3. Zapisati početno pokazivanje (I1).

4. Na prijamnik tereta lagano dodati teret u iznosu apsolutne vrijednosti NDP za primijenjeni teret.

5. Zapisati novo pokazivanje (I2).

6. Izračunati razliku dva pokazivanja (I2-I1).

7. Utvrditi da je razlika pokazivanja iz koraka 6 veća ili jednaka od 0,7 iznosa dodatnog tereta iz koraka 4.

8. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

9. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

5.3. Uređaj s digitalnim pokazivanjem

Dodatni teret u iznosu jednak 1.4 e ako se lagano postavi na ili ukloni s vage u uravnoteženom položaju mora dovesti do promjene početnog pokazivanja za vrijednost 1 e (primjenjuje se samo kod vaga s podjeljkom d ≥ 5 mg pri prvoj ovjeri).

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret i prikladnu količinu dometnih utega po 0,1 e (npr. 10 puta 0,1 e) na prijamnik tereta.

3. Zapisati početno pokazivanje.

4. Skidati dometke u iznosu 0,1 e sve dok se pokazivanje trajno ne promjeni.

5. Na prijamnik se vrati jedan dometni uteg nazivne mase 0,1 e.

6. Na prijamnik tereta se nježno postavi teret u iznosu 1,4 e.

7. Pokazivanje mora biti za 1 e veće od pokazivanja zapisanog u koraku 3.

8. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

9. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

6. ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI

Ovo ispitivanje se obavlja samo na uređajima s neautomatskim pokazivanjem.

Dodatni teret u iznosu apsolutne vrijednosti NDP za primijenjeni teret, dodan na prijamnik tereta u ravnotežnom položaju treba dovesti do trajnog otklona pokazivača za najmanje:

– 1 mm za vage razreda točnosti I ili II;

– 2 mm za vage razreda točnosti III i IIII s Max ≤ 30 kg; i

– 5 mm za vage razreda točnosti III i IIII s Max > 30 kg.

Ispitivanje se obavlja s najmanje dva različita tereta (preporučeno položaj ništice i Max).

Dodatni teret se na prijamnik tereta postavlja s beznačajnim dodirom kako bi se uklonio učinak praga pokretljivosti.

1. Pokazivanje vage dovesti u ništicu.

2. Postaviti teret na prijamnik tereta.

3. Vagu dovesti u ravnotežni položaj.

4. Dodati dodatni teret u iznosu NDP za primijenjeni teret.

5. Izmjeriti i zapisati trajan otklon pokazivača ravnotežnog položaja od ravnotežnog položaja bez dodatnog tereta.

6. Utvrditi da li je vaga udovoljila zahtjevima.

7. Rezultate upisati u ispitno izvješće.

7. ISPITIVANJE UTJECAJA NAGIBA

Ovo ispitivanje se obavlja kod mobilnih vaga razreda točnosti (II), (III) i (IIII) koje se rabe na otvorenom, mobilnih vaga koje se koriste u zatvorenim prostorijama sa neravnim površinama (skladišni viljuškari) te mobilnih vaga koje su postavljene ili ugrađene u vozilo (npr. poštanske vage postavljene vozilu, vage za vaganje otpada ugrađene na komunalnim vozilima, viljuškari, bolnički kreveti …).

Ispitivanje se obavlja pri graničnim vrijednostima nagiba. Ispitivanje uključuje provjeru zabrane tiskanja ili prijenosa podataka.

Vaga se naginje u četiri smjera: naprijed, nazad, lijevo i desno. Pri ispitivanju uređaj za namještanje ništice ili uređaj za praćenje ništice ne smiju biti uključeni.

Nakon namještanja ništice u referentnom položaju utvrđuje se pokazivanje (prije zaokruživanja) neopterećene vage i pokazivanje na dva ispitna tereta. Vaga se nakon toga naginje u novi položaj (bez namještanja ništice) i utvrđuje se ponovo pokazivanje neopterećene vage i dva ranije primijenjena tereta. Ovaj postupak se ponavlja pri nagibu vage u svim smjerovima.

Da bi se utvrdio utjecaj nagiba opterećene vage pokazivanje pri svi nagibima korigira se za odstupanje od ništice koje je vaga imala prije opterećenja.

DODATAK III.

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA BR. ____________

DODATAK IV.

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA BR. _________