Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata

NN 74/2019 (2.8.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1579

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA POSEBNE SKUPINE STUDENATA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje se dodjeljuju posebnim skupinama studenata na temelju uvjeta za svaku pojedinu kategoriju stipendija.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pravo na državne stipendije iz članka 1. ovoga pravilnika imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

Članak 3.

Studenti iz članka 2. ovoga pravilnika mogu se prijaviti na natječaj za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama stipendija:

Kategorija 1 –     redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 –     redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 –     redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 –     redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 –     redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 –     redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 –     redoviti studenti roditelji.

Članak 4.

(1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata iz članka 3. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: Natječaj) ne mogu se prijaviti studenti:

a) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija;

b) koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu;

c) koji su u akademskoj godini prijave na Natječaj drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na Natječaj promijenili studijski program);

d) koji su dva puta mijenjali i stoga su tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;

e) koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani.

(2) U uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.

(3) Na Natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natječaj.

UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA, POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA RANG-LISTE

Članak 5.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 1 – studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe:

a) status redovitog studenta s liste studijskih programa za deficitarna zanimanja navedenih u tekstu Natječaja;

b) ostvareno minimalno 120 ECTS bodova u prethodnim akademskim godina za studente deficitarnih zanimanja (osim nastavničkog);

c) ostvareno minimalno 50 ECTS u prethodnoj akademskoj godini za studente deficitarnih nastavničkih studijskih programa;

d) prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

e) izjava o članovima obitelji – pod obitelj podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 1:

a) državne stipendije u kategoriji 1 dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svaki pojedini studijski program za deficitarno zanimanje naveden u tekstu Natječaja;

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

d) studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijskim programima, od kojih jedan nije na listi deficitarnih studijskih programa za deficitarna zanimanja, broj ostvarenih bodova iz stavka 2. ovoga članka množi se s 0,8 (ukupan broj bodova bit će 80% umnoška bodova iz stavka 2. ovoga članka).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 1 ostvaruju studenti:

a) koji imaju niži prihod po članu obitelji.

Članak 6.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 2 – studenti osobe s invaliditetom:

a) osobe koje imaju utvrđen status osobe s invaliditetom nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili rješenjem o ostvarenom pravu na temelju invaliditeta u sustavu socijalne skrbi (doplatak za pomoć i njegu ili osobna invalidnina).

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 2 :

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik);

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 2 ostvaruju studenti:

a) za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju;

b) viši postotak oštećenja organizma i/ili viši stupanj funkcionalnog oštećenja.

Članak 7.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 3 – studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom:

a) Sportaš Hrvatske I., II. ili III. kategorije, što se dokazuje rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih o kategorizaciji sportaša;

b) prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

c) Izjava o članovima obitelji – pod obitelj podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 3:

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik);

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 3 ostvaruju studenti:

a) koji imaju niži prihod po članu obitelji.

Članak 8.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 4 – studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja:

a) da je student kao dijete bio smješten u udomiteljsku obitelj ili obiteljski dom, odnosno da je student kao dijete bio na smještaju ili organiziranom stanovanju u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga dokazuje preslikom rješenja nadležnoga centra za socijalnu skrb.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 4:

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik);

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 4 ostvaruju studenti:

a) za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju;

b) za studente viših godina studija dodatna postignuća (rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi /znanstveni ili stručni/, kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine).

Članak 9.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 5 – daroviti mladi umjetnici:

a) ostvaren uspjeh na državnim ili međunarodnim natjecanjima u prethodnom glazbenom, likovnom ili umjetničkom obrazovanju, što se dokazuje potvrdom o ostvarenome uspjehu (pri tome se kao ostvareni uspjeh smatra osvajanje 1. nagrade na državnim natjecanjima u pojedinačnoj kategoriji, odnosno prvoga, drugoga ili trećega mjesta na međunarodnima natjecanjima u posljednje četiri školske/akademske godine);

b) za studente viših godina koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 55 ECTS bodova;

c) prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

d) Izjava o članovima obitelji – pod obitelj podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 5:

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik); iznimno, studentima koji su sukladno općem aktu visokog učilišta upisali prvu godinu studija kao iznimno darovite osobe koje zbog svoje dobi nisu još mogle završiti opće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a upisani su na visoko učilište u statusu mlađeg, odnosno posebno darovitoga kandidata, vrednuje se prosjek ocjena u srednjoj školi ostvaren u prethodnim školskim godinama;

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 5 ostvaruju studenti:

a) koji imaju niži prihod po članu obitelji.

Članak 10.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 6 – studenti bez oba roditelja:

a) student čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, što se dokazuje dostavom OIB-a ili JMBG-a roditelja, a podaci se preuzimaju iz Državne matice. U slučaju da nije riječ o državljanima RH, student to dokazuje preslikom potvrde/rješenja nadležnog tijela izvan RH.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 6:

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik);

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednosti za dodjelu državne stipendije za kategoriju 6 ostvaruju studenti:

a) za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju;

b) za studente viših godina studija dodatna postignuća (rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi /znanstveni ili stručni/, kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine).

Članak 11.

(1) Uvjeti za podnošenje prijave na Natječaj za kategoriju 7 – studenti roditelji:

a) da je student roditelj, što se dokazuje dostavom OIB-a ili JMBG-a djeteta/djece, a podaci se preuzimaju iz Državne matice. U slučaju da nije riječ o državljanima RH, student isto dokazuje rodnim listom ili preslikom potvrde/rješenja nadležnog tijela izvan RH;

b) prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

c) Izjava o članovima obitelji – pod obitelj podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Kriteriji za raspodjelu državnih stipendija za kategoriju 7:

a) rang-liste za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz obveznih predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik);

b) rang-liste za studente viših godina (na razini studija na kojoj su upisani) utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

c) rang-liste za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodno završene razine studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija na nižoj razini (koji može biti najviše 60 po godini studiranja).

(3) U slučaju istoga mjesta na rang-listi, prednost za dodjelu državne stipendije za kategoriju 7 ostvaruju studenti:

a) koji imaju niži prihod po članu obitelji.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 12.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog Natječaja u kojem se definira način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.

(2) Javni Natječaj raspisuje ministar nadležan za visoko obrazovanje do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.

(3) Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar. Povjerenstvo će o svom radu donijeti Poslovnik.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva. Sastav Povjerenstva objavljuje se u Natječaju.

Članak 13.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema rang-listi svih studenata prijavljenih na javni Natječaj koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije iz članka 3. ovoga pravilnika.

(2) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prikuplja, u svrhu utvrđivanja rang-liste, osobne podatke studenata koji su podnijeli prijavu na Natječaj.

(3) Ministarstvo od studenata kandidata za dodjelu državnih stipendija, na obrascima za prijavu na Natječaj, pribavlja privolu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka za svrhu iz stavka 2. ovoga članka te suglasnost za objavu osobnih podataka iz članka 16. stavka 2. ovoga pravilnika u svrhu osiguranja transparentnosti Natječaja.

(4) Obrada, čuvanje, zaštita, dostava i daljnje korištenje osobnih podataka studenata i članova obitelji mora biti u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Članak 14.

(1) Tekst Natječaja za svaku pojedinu kategoriju stipendija iz članka 3. ovoga pravilnika objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnim stranicama visokih učilišta.

(2) Prijave za kategorije stipendija 1. – 7. iz članka 3. ovoga pravilnika podnose se na posebnom elektroničkom obrascu dostupnom na adresi koja se objavljuje u sklopu Natječaja.

(3) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom i na način koji je definiran u Natječaju, u propisanome roku koji je naveden u Natječaju, a koji ne može biti kraći od 15 radnih dana.

(4) Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku neće se razmatrati.

(5) Dopuna dokumentacije koja stigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi neće se razmatrati.

Članak 15.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija Natječaja sukladno člancima 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga pravilnika utvrđuje rang-liste državnih stipendija za svaku kategoriju iz članka 3. ovoga pravilnika.

(2) Rang-liste Povjerenstvo objavljuje najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Članak 16.

(1) Rang-liste studenata, za svaku kategoriju stipendija iz članka 3. ovoga pravilnika, koji su se prijavili na Natječaj, s naznakom studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Rang-liste iz stavka 1. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, ukupan broj ostvarenih bodova.

(3) U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

(4) Primjedba iz stavka 3. ovoga članka neće biti prihvaćena ako je do pogreške u utvrđivanju rang-liste došlo zbog nevaljane prijave na Natječaj, u skladu s odredbama članka 14. stavaka 4. i 5. ovoga pravilnika.

(5) Povjerenstvo razmatra primjedbe zaprimljene u roku te najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje primjedbe predlaže ministru listu kandidata za svaku kategoriju državne stipendije kojima je prihvaćena primjedba.

(6) Povjerenstvo može, ovisno o raspoloživim sredstvima, predložiti ministru snižavanje praga za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija.

ODLUKA O DODJELI DRŽAVNIH STIPENDIJA

Članak 17.

(1) Ministar će na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne kategorije na temelju rang-liste iz članka 16. stavka 1. Sastavni dio Odluke su rang-liste iz članka 16. stavka 1. ovoga pravilnika.

(2) Kvote u sklopu svake pojedinačne kategorije propisuju se Natječajem. Povjerenstvo zadržava pravo raspodjele planiranih kvota stipendija u sklopu pojedinih kategorija u skladu s brojem prijava.

(3) Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba ministar će donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga.

(4) Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

(5) Studenti imaju rok od sedam dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva da prihvate Uvjete stipendiranja u Sustavu državnih stipendija.

(6) Ako student u roku navedenom u stavku 4. ovoga članka ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju te će se obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendije poslati prvome sljedećem studentu na rang-listi do ispunjenja kvote.

Članak 18.

(1) Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Ako se stipendija financira iz ostalih izvora, student može nastaviti primati tu stipendiju, ali mu primitak te stipendije ulazi u izračun dohodovnoga cenzusa. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student korisnik neke druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, studentu će se ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije dobije državnu stipendiju.

(4) Ako se utvrdi da student uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je obvezan vratiti do tada isplaćena sredstva.

(5) Ako student upiše mirovanje ili izgubi status redovitoga studenta, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja daljnja isplata državne stipendije. Student se obvezuje izvršiti povrat onoga dijela novčanih sredstava isplaćenih na ime državne stipendije na koji nema pravo zbog nastanka promijenjenih okolnosti.

(6) Na obavijest iz stavka 4. i 5. ovoga članka student može uputiti primjedbu u roku od osam dana od dana dostave obavijesti, o kojoj će odlučiti Ministarstvo.

(7) Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci iz Izjave o članovima obitelji i njihovih prihoda ne odgovaraju stvarnom stanju obitelji studenta, tada se obustavlja isplata državne stipendije i izvršava povrat novčanih sredstava ako su isplaćena studentu u ime stipendije.

Članak 19.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna do 15. u mjesecu.

(2) Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja.

Članak 20.

Za provedbu Natječaja iz članka 13. ovoga pravilnika Ministarstvo ustrojava elektronički sustav prijave.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 604-01/19-01/00006

Urbroj: 533-04-19-0018

Zagreb, 25. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

PRILOG 1.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA

SIF_NOP_PRMOPIS
01Primici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice koji su obračunani nakon 1. siječnja 2018. i primici na osnovi ugovora životnog osiguranja.
02Primici na osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici na osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
22Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.
28*

Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa.

*Napomena: Osim stipendija iz javnih izvora sukladno čl. 18. st. 1.

35Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
38Primici fizičkih osoba na osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima prema kojima se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.
42Primici na osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.