Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Orle

NN 74/2019 (2.8.2019.), Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Orle

Općina Orle

1582

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15 –
ispr.), članka 20. stavak 1., članka 42. stavak 1. i članka 67. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17), te članka 28. Statuta Općine Orle (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Orle na 16. sjednici održanoj 19. 7. 2019. donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ORLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala.

Članak 4.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak u Republici Hrvatskoj sukladno zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Orle.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak je prihod proračuna Općine Orle.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. stavak 1. ove odluke je prodajna cijena pića po kojoj se prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascima propisanim za porez na potrošnju i predaje ga do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (uključujući i klijeti u kojima vlasnik nema prijavljeno stalno prebivalište).

Kućom za odmor, u smislu Zakona ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Ukoliko se zgrada koristi i kao gospodarski objekt i kao kuća za odmor, porez se razrezuje samo na dio zgrade koji se koristi za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se na objekte bruto površine veće od 20 m², uključujući sve etaže objekta.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor na vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Odlukom Općine mogu se propisati i druga oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja iz ovog članka podnosi se pismeno Općini Orle u roku 15 dana od dana primitka Rješenja te ih Općinsko vijeće može osloboditi plaćanja na prijedlog općinskog načelnika uz obrazloženje.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Prihod od poreza na kuće za odmor pripada Općini Orle.

Izmjene podataka vezane uz namjenu ili veličinu korisne površine kuće za odmor, evidentiraju se u bazi podataka na temelju zapisnika komunalnog redara.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza prenose se na Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Velika Gorica.

Porezi se prisilno naplaćuju prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (klasa: 410-01/02-01/02, urbroj: 238-36-01-02-01, od 12. 4. 2002.), Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza (klasa: 410-01/00-01/01, urbroj: 238/36-03-00-1 od 20. 12. 2000. i Odluka o općinskim porezima Općine Orle, klasa: 410-01/17-01/02, urbroj: 238/36-01-17-01, od 18. 10. 2017. godine Odluka o općinskim porezima Općine Orle, klasa: 410-01/17-01/02, urbroj: 238/36-01-17-01, od 15. 12. 2017. godine).

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Zagrebačke županije«, a dostaviti Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Orle.

Klasa: 410-01/19-01/05

Urbroj: 238/36-01-17-02

Orle, 19. srpnja 2019.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orle
Andrija Ščrbak, struč. spec. ing. logist., v. r.