Pravilnik o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici

NN 76/2019 (9.8.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1606

Na temelju članka 140. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOME UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOME OBLIKU – e-MATICI

Članak 1.

U Pravilniku o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici (»Narodne novine«, broj 86/15) u članku 3. stavku 2. briše se točka te se dodaje zarez i riječi: »a njezin sastavni dio predstavljaju evidencije pedagoške dokumentacije propisane Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-09/00076

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.