Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

NN 77/2019 (14.8.2019.), Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1625

Na temelju članka 547. stavka 15. i 16. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. kolovoza 2019. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI, I SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave financijskih izvještaja i revizorskog izvješća iz članka 547. stavka 1. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) kojima središnje druge ugovorne strane izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima,

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji središnje druge ugovorne strane iz članka 547. stavka 1. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18)

– te se propisuje kontni plan za središnje druge ugovorne strane.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18),

3. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.),

4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane,

5. Delegirana uredba (EU) br. 153/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane,

6. »središnja druga ugovorna strana« znači središnja druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, a koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu ili Uredbi (EU) br. 909/2014.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Središnja druga ugovorna strana je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, Zakona i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Središnja druga ugovorna strana je, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013, dužna primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) usvojene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda.

(3) Središnja druga ugovorna strana je dužna poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu (Prilog 2).

(4) Obveza provođenja nezavisne revizije iz područja:

– politike primitaka,

– sustava informacijske tehnologije,

– operacija poravnanja SDUS,

– procesa upravljanja rizicima SDUS, mehanizama unutarnje kontrole i

– računovodstvenih evidencija,

propisana je odredbama članka 8. stavak 4., članka 9. stavak 5. i članka 11. stavka 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013.

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Godišnje financijske izvještaje središnje druge ugovorne strane čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom toku,

4. Izvještaj o promjenama kapitala,

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Središnja druga ugovorna strana prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od središnje druge ugovorne strane zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 5.

(1) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora središnja druga ugovorna strana dužna je sastavljati sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu I ovog Pravilnika.

(2) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

1. dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala te

2. informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

(3) Središnja druga ugovorna strana koja je matično društvo dužna je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga I ovoga Pravilnika.

OBVEZE REVIZORA

Članak 6.

(1) Revizor je dužan nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi središnje druge ugovorne strane i dostaviti ga upravi središnje druge ugovorne strane i Hanfi.

(2) Revizor je dužan pisanim putem i bez odgode obavijestiti Hanfu o:

1) utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje mogu na bilo koji način ugroziti daljnje poslovanje središnje druge ugovorne strane;

2) okolnostima koje su razlog za ukidanje odobrenja za rad iz članka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012;

3) materijalno značajnoj razlici u procjeni rizika prisutnih u poslovanju središnje druge ugovorne strane i vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i stavki računa dobiti i gubitka središnje druge ugovorne strane;

4) težem kršenju internih akata središnje druge ugovorne strane;

5) znatnijoj slabosti u ustroju sustava unutarnjih kontrola središnje druge ugovorne strane ili propustima u primjeni sustava unutarnjih kontrola i

6) činjenicama koje bi mogle dovesti do mišljenja s rezervom, negativnog mišljenja ili suzdržavanja od izražavanja mišljenja na financijske izvještaje.

(3) Revizor je dužan pisanim putem obavijestiti Hanfu o svakoj činjenici iz stavka 2. ovoga članka za koju sazna u postupku obavljanja revizije financijskih izvještaja društva koje kontrolira središnju drugu ugovornu stranu.

(4) Dostava podataka iz stavaka 1. do 3. ovoga članka Hanfi ne znači kršenje revizorove obveze o čuvanju povjerljivih informacija koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.

SADRŽAJ REVIZIJE ZA POTREBE HANFE

Članak 7.

(1) Sukladno odredbama članka 547. stavka 10. Zakona, za potrebe Hanfe revizorsko društvo daje ocjenu o:

1) pridržavanju pravila o upravljanju rizicima iz Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući i primjenu politika primitaka;

2) obavljanju poslova funkcije kontrole rizika, funkcije praćenja usklađenosti i funkcije unutarnje revizije;

3) stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom i

4) pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi.

(2) Ocjena iz stavka 1. ovoga članka donosi se sukladno odredbama članaka 8. do 10. ovoga pravilnika.

Upravljanje rizicima

Članak 8.

(1) Revizor je dužan je ocijeniti adekvatnost upravljanja sljedećim rizicima:

– kreditnim rizikom,

– likvidnosnim rizikom,

– tržišnim rizicima,

– operativnim rizikom i

– ostalim rizicima kojima je središnja druga ugovorna strana značajnije izložena u poslovanju, a koji bi mogli utjecati na njeno sigurno i stabilno poslovanje.

(2) Ocjenu adekvatnosti upravljanja rizicima iz stavka 1. ovog članka revizor donosi na temelju procjene:

– ispunjavanja organizacijskih zahtjeva vezanih za upravljanje pojedinim rizikom,

– politika i procedura koje se odnose na upravljanje pojedinim rizikom,

– provođenja donesenih politika i procedura,

– adekvatnosti identificiranja, mjerenja i praćenja pojedinog rizika i

– adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola vezano uz upravljanje pojedinim rizikom.

Revizija kontrolnih funkcija

Članak 9.

(1) Revizor daje zasebnu ocjenu kontrolnih funkcija. Revizor je dužan procijeniti najmanje:

a) je li središnja druga ugovorna strana uspostavila stalne i djelotvorne kontrolne funkcije u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 153/2013,

b) je li središnja druga ugovorna strana organizirala funkciju unutarnje revizije kao poseban organizacijski dio, funkcionalno i organizacijski neovisnu o aktivnostima koje revidira i o drugim organizacijskim dijelovima središnje druge ugovorne strane,

c) je li središnja druga ugovorna strana uspostavila kontrolne funkcije tako da se izbjegne sukob interesa,

d) je li interni akt o kontrolnim funkcijama adekvatan te je li ga donijela uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora,

e) je li središnja druga ugovorna strana, razmjerno svojoj veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, za obavljanje poslova kontrolnih funkcija osigurala dovoljan broj osoba koje imaju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo,

f) jesu li godišnji planovi rada kontrolnih funkcija primjereni te jesu li doneseni u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013,

g) sastavljaju li kontrolne funkcije izvješća kontrolnih funkcija u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013,

h) sastavljaju li kontrolne funkcije izvješća o radu na način i u rokovima u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013,

i) obavljaju li kontrolne funkcije poslove u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013.

(2) Kada u skladu sa člankom 547. Zakona reviziju kontrolnih funkcija provodi unutarnji revizor, dijelove revizije iz stavka 1. ovoga članka, a koje se odnose na funkciju unutarnje revizije provodi Revizorski odbor.

Revizija informacijskog sustava

Članak 10.

(1) Revizor daje zasebnu ocjenu o stanju informacijskog sustava središnje druge ugovorne strane i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom središnje druge ugovorne strane.

(2) Revizor je dužan:

– služiti se metodama i postupcima za reviziju informacijskih sustava temeljenima na procjeni rizika,

– definirati obuhvat revizije informacijskog sustava temeljem procjene rizika prije početka obavljanja revizije informacijskog sustava

– definirati dubinu revizije informacijskog sustava ovisno o zatečenom stanju informacijskog sustava i

– provjeriti pridržava li središnje druga ugovorna strana odredbi Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013, a koje se odnose na informacijski sustav.

(3) Na temelju revizije informacijskog sustava revizor je dužan ukazati na značajne rizike kojima je središnje druga ugovorna strana izložena.

Revizija pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi

Članak 11.

(1) Revizijom izvješća koja se dostavljaju Hanfi revizor je dužan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvješća koja se dostavljaju sukladno Pravilniku o nadzornim izvještajima za središnje druge ugovorne strane.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost navedenih izvješća revizor je dužan provjeriti na uzorku, a na način da ocijeni jesu li ta izvješća sastavljena u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, Delegirane uredbe Komisije br. 153/2013, Delegirane uredbe Komisije br. 152/2013, Pravilnika o nadzornim izvještajima za središnje druge ugovorne strane, politikama i pravilima koje je propisala središnje druga ugovorna strana te jesu li na usporedivim stavkama usklađena s godišnjim financijskim izvješćima. Ocjena izvješća se izražava izjavom da su izvješća sastavljena u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, regulatornim tehničkim standardima i podzakonskim aktima Hanfe i da realno i objektivno odražavaju stanje središnje druge ugovorne strane.

Članak 12.

(1) Na temelju obavljene revizije iz članka 7. ovog Pravilnika revizor je dužan sastaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe.

(2) Revizorsko izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– zasebnu ocjenu o pridržavanju pravila o upravljanju rizicima,

– zasebnu ocjenu o adekvatnosti obavljanja poslova funkcije kontrole rizika, funkcije praćenja usklađenosti i funkcije unutarnje revizije

– zasebnu ocjenu o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom

– zasebnu ocjenu o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi.

– popis nedostataka koji su utvrđeni pri revizijskom pregledu područja iz članka 7. do 10. ovog Pravilnika,

– konstatacije glede ispunjavanja preporuka revizora iz proteklih godina,

– preporuke o poboljšanju politika, postupaka i procesa vezanih za upravljanje rizicima iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Revizorsko izvješće iz ovog članka sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA

Članak 13.

(1) Središnja druga ugovorna strana financijske izvještaje sastavlja i dostavlja za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovog Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti Hanfi financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine kako slijedi:

a) za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka ekuće godine do 30. ravnja tekuće godine,

b) za šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja ekuće godine do 31. srpnja tekuće godine,

c) za devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine do 31. listopada tekuće godine.

(4) Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti Hanfi nerevidirane godišnje financijske izvještaje u roku od mjesec dana po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(5) Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti Hanfi revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće te godišnje izvješće i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe, u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(6) Ako je središnja druga ugovorna strana matično društvo, dužna je pored izvještaja iz stavka 5. ovoga članka koji se Hanfi dostavljaju na pojedinačnoj osnovi, dostaviti Hanfi i izvještaje iz stavka 5. ovoga članka konsolidirane na razini grupe najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi u skladu sa člankom 14. ovoga pravilnika.

Članak 14.

(1) Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti Hanfi izvještaje zajedno s izvješćima iz članka 13. stavka 5. ovoga pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(2) Smatra se da je središnja druga ugovorna strana dostavila izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave izvještaja na način propisan stavkom 2. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana dužna je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Središnja druga ugovorna strana dužna je izvještaje iz stavka 1. dostaviti Hanfi i u pisanom obliku poštom.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 15.

(1) Središnja druga ugovorna strana dužna je objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 12. stavka 5. ovog Pravilnika.

(2) Središnja druga ugovorna strana dužna je na svojim internetskim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovog članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako središnja druga ugovorna strana posluje kraće od 5 godina.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-14

Zagreb, 8. kolovoza 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Antun Palarić, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA SDUS

Obrazac: A-SDUS-2 Izvještaj o financijskom položaju SDUS
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU SDUS na dan_________
AKTIVAu
kunama

Broj pozicijeOpis pozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa
izvještajni datum
1
Financijska imovina (∑od AOP2 do AOP5)1

a)100+101+102Novac2

b)razred 5Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG3

c)60Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit4

d)62Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku5

2
Potraživanja (AOP7+AOP8)6

a)12Potraživanja s osnove obavljenih usluga poravnanja7

b)11+14+15+
16+17
Ostala potraživanja8

4191Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda9

5190Odgođena porezna imovina10

601Nekretnine, postrojenja i oprema11

7042Ulaganja u nekretnine (MRS 40)12

800Nematerijalna imovina13

902+03+041+043+
051+052+09+3
Ostala imovina14

10
UKUPNO AKTIVA
AOP1+AOP6+∑od AOP9 do AOP14)
15


98Izvanbilančni zapisi (∑od AOP17 do AO19)16


9800+9830Prikupljeni iznosi nadoknade17


9801+9831Sredstva jamstvenog fonda18


ostalo iz skupine 98Ostale izvanbilančne stavke19

PASIVAu
kunama

Broj pozicijeOpis pozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa izvještajni datum
1

Kapital i rezerve

(AOP21 + AOP22 + AOP23 + AOP24 + AOP25+ AOP26 – AOP27 + AOP28 + AOP29)

20

a)90Upisani kapital21


901… od toga vlastita financijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja21.a

b)92Kapitalne rezerve22

c)91Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja23


910Zakonske rezerve23.a


911Statutarne rezerve23.b


912Ostale rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja23.c


913Rezerve za vlastite dionice/poslovne udjele23.d


914Rezerve za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja23.e

d)96Ostale rezerve24

e)95Rezerve fer vrijednosti25


950 + 955Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit25.a


951+952+
953+954
Ostale revalorizacijske rezerve25.b

f)930Zadržana dobit26

g)931Preneseni gubitak27

h)94Dobit ili gubitak tekuće godine28

i)
Nekontrolirajući interes29

2
Obveze (∑AOP31 do AOP40)30

a)200+201+
203+204
Obveze s osnove obavljenih usluga poravnanja31

b)21Obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove32

c)23Obveze za kamate33

d)25Obveze prema dobavljačima34

e)26Obveze prema zaposlenicima35

f)27Obveze za poreze i doprinose36

g)284Odgođena porezna obveza37

h)28 (osim 284 i 293)Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja38

i)293Rezerviranja39

j)ostalo iz skupine 2Ostale obveze40

3
UKUPNO PASIVA (AOP20+AOP30)41


99Izvanbilančni zapisi (∑AOP43 do AOP45)42


9900++9930Prikupljeni iznosi nadoknade43


9901+9931Sredstva jamstvenog fonda44


Ostalo iz skupine 99Ostale izvanbilančne stavke45
OznakaDodatak bilanciIKAPITAL I REZERVE (AOP47+AOP48)46


a)Pripisano imateljima kapitala matice47


b)Pripisano nekontrolirajućem interesu48


Napomena: Stavke pod brojem I.a. i I.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja


Obrazac: SD-SDUS-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI SDUS
za razdoblje ____________
u
kunama

Broj pozicijeOpis pozicijeAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje

70Prihodi od naknada za obavljene usluge poravnanja49


71Prihodi od naknada s osnove pristupu sustavu poravnanja50


46Rashodi vezani za obavljanje poslova poravnanja51

1
Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada za obavljene usluge poravnanja (AOP49+AOP50-AOP51)52


761 (osim 7611)Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti53


43 (osim 431)Realizirani gubici54

2
Neto realizirani dobici/gubici (AOP53-AOP54)55


760 (osim 7602)Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti56


42 (osim 421)Nerealizirani gubici i vrijednosno usklađenje57

3
Neto nerealizirani dobici/gubici (AOP56-AOP57)58

463-77Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke59

5439Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja60


72Prihodi od kamata61


45Rashodi od kamata62

6
Neto prihodi/rashodi od kamata (AOP61-AOP62)63


75Pozitivne tečajne razlike64


44Negativne tečajne razlike65

7
Neto tečajne razlike (AOP64-AOP65)66


73Prihodi od dividendi, udjela u dobiti i ostalih vrijednosnih papira67


ostalo iz skupine 7Ostali prihodi68

8
Ukupno ostali prihodi (AOP67+AOP68)69


410Amortizacija70


400Troškovi zaposlenika71


ostalo iz skupine 4Ostali rashodi72

9
Ukupno ostali rashodi (∑AOP70 do AOP72)73

10
Ukupni prihodi74

11
Ukupni rashodi75


80Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP74-AOP75)76


81Porez na dobit77

12
Dobit ili gubitak (AOP76-AOP77)78a)
Pripisano imateljima kapitala matice79

b)
Pripisano nekontrolirajućem interesu80

13
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP87)81


a)Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (∑AOP83 do AOP86)82


952+953

+954

Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina83


421-7602Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata84Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka85Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane86


b)Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP88+AOP89+
AOP90)
87


421-7602-63+77Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP88.a+AOP88.b)88– nerealizirani dobici/gubici88.a– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)88.bPromjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP89.a+AOP89.b)89– dobici/gubici89.a– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)89.bPorez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka90

14
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP78+AOP81)91

a)
Pripisano imateljima kapitala matice92

b)
Pripisano nekontrolirajućem interesu93

15
Reklasifikacijske usklade94Napomena: Stavke pod brojem 12.a., 12.b., 14.a. i 14.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: NT-SDUS-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ________________u
kunama

Opis pozicijeAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće
razdoblje
1Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti95


Primici s osnove obavljenih usluga poravnanja96


Primici od naknada s osnove pristupu sustavu poravnanja97


Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima98


Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak99


Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak100


Primici od prodaje financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit101


Izdaci od prodaje financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit102


Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se vodi po amortiziranom trošku103


Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se vodi po amortiziranom trošku104


Novac isplaćen dobavljačima105


Novac isplaćen zaposlenicima106


Primici od kamata107


Izdaci od kamata108


Primici od dividendi109


Plaćen porez na dobit110


Plaćeni ostali porezi i doprinosi111


Ostali primici iz poslovnih aktivnosti112


Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti113

2Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti114


Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine115


Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine116


Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva117


Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva118


Ostali primici iz investicijskih aktivnosti119


Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti120

3Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti121


Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva122


Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela123


Isplata dividendi ili udjela u dobiti124


Primici od kredita125


Izdaci za otplatu primljenih kredita126


Primici po izdanim financijskim instrumentima127


Izdaci po izdanim financijskim instrumentima128


Ostali primici iz financijskih aktivnosti129


Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti130

4Efekti promjene tečaja stranih valuta131

5

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP88+AOP89+ AOP90)

132

6Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja133

7Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP132+AOP133)134Obrazac: NT-SDUS-4b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ____________u
kunama

Opis pozicijeAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
1Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti135


Dobit ili gubitak prije oporezivanja136


Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine137


Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi138


Rezerviranja139


Prihodi od kamata140


Rashodi od kamata141


Umanjenje imovine142


Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih usluga poravnanja143


Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja144


Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak145


Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit146


Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku147


Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke148


Primici od dividendi149


Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive150


Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima151


Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima152


Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima153


Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose154


Povećanje/smanjenje ostalih obveza155


Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive156


Plaćen porez na dobit157

2Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti158


Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu159


Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu160


Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva161


Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja162

3Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti163


Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove164


Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima165


Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente166


Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva167


Isplata dividendi ili udjela u dobiti168


Povećanje/smanjenje ostalih stavki169

5Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP135+AOP158+AOP163)170

6Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja171

7Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP170+AOP171)172Obrazac: PK-SDUS-5 Izvještaj o promjenama kapitala
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAu
kunama
Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno
kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednosti za financijsku imovinu i obvezeOstale
rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 01. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


PRILOG 2.

KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE (SDUS)

0 NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1 NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2 OBVEZE

3 SITAN INVENTAR

4 RASHODI

5 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

6 OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA

7 PRIHODI

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

9 KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

0


NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

00

Dugotrajna nematerijalna imovina


000
Goodwill0000Vrijednost goodwill-a0001Ispravak vrijednosti


001
Aplikativni softwer0010Trošak ulaganja0011Akumulirana amortizacija0012Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


002
Licence, patenti i zaštitni znakovi0020Trošak ulaganja0021Akumulirana amortizacija0022Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


003
Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma0030Trošak ulaganja0031Akumulirana amortizacija0032Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


004
Ostala dugotrajna nematerijalna imovina0040Trošak ulaganja0041Akumulirana amortizacija0042Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

01

Dugotrajna materijalna imovina


010
Zemljišta0100Trošak ulaganja0101Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


011
Građevinski objekti0110Trošak ulaganja0111Akumulirana amortizacija0112Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


012
Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)0120Trošak ulaganja0121Akumulirana amortizacija0122Ispravak vrijednosti


013
Transportni uređaji0130Trošak ulaganja0131Akumulirana amortizacija0132Ispravak vrijednosti


014
Ostala materijalna imovina0140Trošak ulaganja0141Akumulirana amortizacija0142Ispravak vrijednosti

02

Predujmovi za dugotrajnu imovinu


020
Zemljišta0200Predujmovi za zemljišta0201Zemljišta u pripremi0202Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


021
Građevinski objekti0210Predujmovi za građevinske objekte0211Građevinski objekti u pripremi-izgradnji0212Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


022
Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)0220Predujmovi za uredsku opremu (namještaj, računalna oprema)0221Uredska oprema (namještaj, računalna oprema) u pripremi0222Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


023
Aplikativni softver0230Predujmovi za aplikativni softver0231Aplikativni softver u pripremi0232Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)


024
Ostala dugotrajna imovina0240Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu0241Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu0242Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

03

Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima


031
Ulaganja u podružnice


032
Ulaganja u pridružena društva


033
Ulaganja u zajedničke pothvate


034
Ispravak vrijednosti

04

Ulaganja u nekretnine (MRS 40)


041
Zemljišta


042
Građevinski objekti


043
Ostala ulaganja u nekretnine

05

Ostala imovina


051
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (MSFI 5)


052
Ostala dugotrajna imovina

09

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

1


NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

10

Novac u banci i blagajni


100
Novčana sredstva na računu kod banaka (vlastita sredstva)1000Kunski žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)1001Prijelazni kunski žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)1002Devizni žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)1003Prijelazni devizni žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)1004Vlastita sredstva u HNB-u


101
Gotovina u blagajni1010Gotovina u blagajni (u HRK)1011Prolazni račun gotovine (u HRK)1012Gotovina u blagajni (u devizama)1013Prolazni račun gotovine (u devizama)


102
Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca1020Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca u HRK1021Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca u devizama

11

Jamstva, predujmovi i instrumenti plaćanja


110
Dan jamstveni polog1100Dan jamstveni polog SDUS u odnosu na međudjelovanja (interoperabilnost)1101Dan jamstveni polog ostalim društvima


111
Akreditivi


112
Čekovi


113
Mjenice


114
Dani predujmovi


115
Ostali instrumenti plaćanja


116
Ispravak vrijednosti

12

Potraživanja od članova poravnanja s osnove naknada


120
Potraživanja od članova u tuzemstvu


121
Potraživanja od članova u inozemstvu


122
Potraživanja od povezanih društava


124
Ispravak vrijednosti potraživanja

14

Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi i ostalih vlasničkih ulaganja


140
Potraživanja za kamate na zajmove1400Potraživanja14000Potraživanja u HRK14001Potraživanja u devizama14002Potraživanja s valutnom klauzulom1401Ispravak vrijednosti potraživanja


141
Potraživanja za kamate od dužničkih vrijednosnih papira1410Potraživanja14100Potraživanja u HRK14101Potraživanja u devizama14102Potraživanja s valutnom klauzulom1411Ispravak vrijednosti potraživanja


142
Potraživanja za kamate na depozite1420Potraživanja14200Potraživanja u HRK14201Potraživanja u devizama14202Potraživanja s valutnom klauzulom1421Ispravak vrijednosti potraživanja


143
Potraživanja za kamate po repo-ugovorima1430Potraživanja14300Potraživanja u HRK14301Potraživanja u devizama14302Potraživanja s valutnom klauzulom1442Ispravak vrijednosti potraživanja


144
Ostala potraživanja po stečenoj kamati1440Potraživanja14400Potraživanja u HRK14401Potraživanja u devizama14402Potraživanja s valutnom klauzulom1442Ispravak vrijednosti potraživanja


145
Potraživanja za dividende, udjele u dobiti i ostala vlasnička ulaganja1450Potraživanja14500Potraživanja u HRK14501Potraživanja u devizama14502Potraživanja s valutnom klauzulom1451Ispravak vrijednosti potraživanja

15

Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata

150Potraživanja od osoba na koje su izdvojeni poslovi SDUS
1500Potraživanja
15000Potraživanja u HRK
15001Potraživanja u devizama
15002Potraživanja s valutnom klauzulom
1501Ispravak vrijednosti


151Potraživanja od SDUS u odnosu međudjelovanja (interoperabilnost)
1510Potraživanja
15100Potraživanja u HRK
15101Potraživanja u devizama
15102Potraživanja s valutnom klauzulom
1511Ispravak vrijednosti


152
Potraživanja s osnove prodaje financijskih instrumenata1520Potraživanja15200Potraživanja u HRK15201Potraživanja u devizama15202Potraživanja s valutnom klauzulom1521Ispravak vrijednosti


153
Potraživanja s osnove poravnanja financijskih instrumenata1530Potraživanja15300Potraživanja u HRK15301Potraživanja u devizama15302Potraživanja s valutnom klauzulom1531Ispravak vrijednosti


154
Ostala potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata1540Potraživanja15400Potraživanja u HRK15401Potraživanja u devizama15402Potraživanja s valutnom klauzulom1541Ispravak vrijednosti


155
Potraživanja za oročene depozite (vlastita sredstva)1550Potraživanja15500Potraživanja u HRK15501Potraživanja u devizama15502Potraživanja s valutnom klauzulom1551Ispravak vrijednosti

16

Potraživanja od zaposlenika

17

Ostala potraživanja

19

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda


190
Odgođena porezna imovina


191
Ostali plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
2


OBVEZE

20

Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz poravnanje financijskih instrumenata


200
Obveze prema središnjim depozitorijima vrijednosnih papira2000Obveze u HRK2001Obveze u devizama2002Obveze s valutnom klauzulom


201
Obveza prema operateru uređenog tržišta ili MTP-a2010Obveze u HRK2011Obveze u devizama2012Obveze s valutnom klauzulom


202
Obveze prema SDUS u odnosu međudjelovanja (interoperabilnost)2020Obveze u HRK2021Obveze u devizama2022Obveze s valutnom klauzulom


203
Obveze prema osobama na koje su izdvojeni poslovi SDUS2030Obveze u HRK2031Obveze u devizama2032Obveze s valutnom klauzulom


204
Ostale obveze vezane uz poravnanje financijskih instrumenata2040Obveze u HRK2041Obveze u devizama2014Obveze s valutnom klauzulom

21

Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva


210
Obveza za primljene kredite2100Obveze u HRK2101Obveze u devizama2102Obveze s valutnom klauzulom


211
Obveza za primljene zajmove2110Obveze u HRK2111Obveze u devizama2112Obveze s valutnom klauzulom


212
Obveza za primljene predujmove2120Obveze u HRK2121Obveze u devizama2122Obveze s valutnom klauzulom


213
Obveze po osnovi repo ugovora2130Obveze u HRK2131Obveze u devizama2132Obveze s valutnom klauzulom


214
Ostale obveze s osnova primljenih sredstava2140Obveze u HRK2141Obveze u devizama2142Obveze s valutnom klauzulom

22

Obveze po izdanim financijskim instrumentima


220
Obveze za izdane obveznice


221
Obveze za izdane komercijalne zapise


222
Obveze po izvedenicama


223
Obveza po ostalim financijskim instrumentima


224
Obveza po izdanim instrumentima plaćanja

23

Obveze za kamate


230
Obveze za kamate za primljene kredite2300Obveze u HRK2301Obveze u devizama2302Obveze s valutnom klauzulom


231
Obveze za kamate za primljene zajmove2310Obveze u HRK2311Obveze u devizama2312Obveze s valutnom klauzulom


232
Obveze za kamate po osnovi repo ugovora2320Obveze u HRK2321Obveze u devizama2322Obveze s valutnom klauzulom


233
Obveze za kamate na osnovi ostalih financijskih instrumenata2330Obveze u HRK2331Obveze u devizama2332Obveze s valutnom klauzulom

24

Obveze s osnove kupnje financijskih instrumenata240Obveze u HRK241Obveze u devizama242Obveze s valutnom klauzulom

25

Obveze prema dobavljačima250Obveze u HRK251Obveze u devizama252Obveze s valutnom klauzulom

26

Obveze prema zaposlenicima


260
Obveze za neto plaće i naknade plaća


261
Obveze za dnevnice, terenski dodatak i prijevoz


262
Ostale obveze prema zaposlenicima

27

Obveze za poreze i doprinose


270
Obveze za bruto plaće i naknade plaća


271
Obveze za doprinose na plaće i naknada plaća


272
Obveze za porez iz plaća i naknada plaća i porez na porez


273
Obveze za porez iz dobiti


274
Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV


275
Ostale obveze prema državnim institucijama


276
Obveze za ostale doprinose

28

Ostale obveze


280
Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak2800Obveze za naknade članovima NO2801Obveze za naknade prema ugovorima (o djelu, povremeni poslovi)2802Obveze za doprinose iz drugog dohotka2803Obveze za poreze iz drugog dohotka


281
Obveze prema nadležnom tijelu2810Obveze s osnove naknade za nadzor2811Obveze s osnove ostalih naknada


282
Obveze za naknadu šteta


283
Obveze za sudske pristojbe i naknade


284
Odgođene porezne obveze

29

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja te rezerviranja


291
Odgođeno plaćanje troškova


292
Prihodi budućeg razdoblja


293
Rezerviranja za rizike i troškove
3


SITNI INVENTAR
4


RASHODI

40

Opći administrativni troškovi


400
Troškovi zaposlenika4000Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika4001Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće i naknade plaća4002Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz4003Ostali troškovi zaposlenika


401
Troškovi materijala


402
Troškovi reprezentacije i propagande


403
Troškovi službenog putovanja


404
Ostali troškovi usluga


405
Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)


406
Ostali administrativni troškovi

41

Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine i ulaganja


410
Amortizacija


411
Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine


412
Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i ovisna društva

42

Nerealizirani gubici i vrijednosno usklađenje


420
Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka – osim izvedenica


421
Vrijednosno usklađenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


422
Vrijednosno usklađenje kredita, depozita, dužničkih vrijednosnih papira i financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku


423
Nerealizirani gubici od izvedenica

43

Realizirani gubici


430
Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak


431
Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


432
Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku


433
Realizirani gubici od prodaje ostalih financijskih instrumenata


434
Realizirani gubici temeljem pokrića DW-a (default waterfall)


439
Vrijednosno usklađivanje po ostalim osnovama

44

Negativne tečajne razlike


440
Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj


441
Ostale negativne tečajne razlike

45

Rashodi po osnovi kamata


450
Rashodi od kamata s osnove kredita i zajmova


451
Rashodi od kamata s osnove repo ugovora o prodaji i ponovnoj kupnji


452
Ostali rashodi od kamata

46

Troškovi usluga vezani za obavljanje poslova poravnanja


461
Troškovi usluga4610Usluge – revizorske,odvjetničke,računovodstvene4611Troškovi održavanja4612Poštanski troškovi4613Telekomunikacijske usluge4614Troškovi najma4615Premije osiguranja4616Ostale usluge


462
Bankarski troškovi, troškovi platnog prometa i ostale usluge4620Troškovi platnog prometa4621Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge4622Troškovi usluga uređenog tržišta4623Troškovi usluga MTP4624Troškovi usluga središnjeg depozitorija


463
Upravni, sudski troškovi i takse


464
Troškovi naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga


465
Troškovi obrazovanja i stručnog osposobljavanja


466
Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)


467
Troškovi za poslove koji su delegirani na treće osobe


468
Ostali troškovi

47

Ostali rashodi, rezerviranja za nepredviđene obveze


470
Ostali rashodi4700Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima4701Troškovi rezerviranja za sudske sporove4702Ostali troškovi
5


VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

50

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti


500
Vlasnički financijski instrumenti5000Ulaganja u HRK5001Ulaganja u devizama5002Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)


501
Dužnički financijski instrumenti5010Ulaganja u HRK5011Ulaganja u devizama5012Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)


502
Ostali financijski instrumenti5020Ostali financijski instrumenti HRK5021Ostali financijski instrumenti u devizama5022Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)5023Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

51

Izvedenice


510
Ugrađene izvedenice5100Ugrađene izvedenice u HRK51000Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa51001Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)51002Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument51003Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable51004Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj – jednosmjerna valutna klauzula5101Ugrađene izvedenice u devizama51010Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa51011Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj51012Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument51013Izvedenice koje se odnose na ostale varijable


511
Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite5110Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u HRK51100Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa51101Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj51102Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument51103Izvedenice koje se odnose na ostale varijable5111Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u devizama51110Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa51111Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj51112Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument51113Izvedenice koje se odnose na ostale varijable
6


Ostala financijska imovina

60

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


600
Vlasnički financijski instrumenti6000Ulaganja u HRK6001Ulaganja u devizama6003Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)


601
Dužnički financijski instrumenti6010Nominalni iznos60100Nominalni iznos u HRK60101Nominalni iznos u devizama60102Nominalni iznos s valutnom klauzulom6011Premija ili diskont6012Dospjelo6019Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)


602
Ostali financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit6020Nominalni iznos60201Nominalni iznos u HRK60202Nominalni iznos u devizama60203Nominalni iznos s valutnom klauzulom6021Premija ili diskont6022Dospjelo6029Ispravak vrijednosti

61

Zajmovi i potraživanja


610
Potraživanja za dane kredite i zajmove6100Potraživanja61000Potraživanja u HRK61001Potraživanja u devizama61002Potraživanja s valutnom klauzulom6101Ispravak vrijednosti


611
Potraživanja s osnova repo ugovora6110Potraživanja61100Potraživanja u HRK61101Potraživanja u devizama61102Potraživanja s valutnom klauzulom6111Ispravak vrijednosti


612
Ostali zajmovi i potraživanja za financijske instrumente6120Potraživanja61200Potraživanja u HRK61201Potraživanja u devizama61202Potraživanja s valutnom klauzulom6121Ispravak vrijednosti

62

Financijska imovina koja se vodio po amortiziranom trošku


620
Dužnički financijski instrumenti6200Nominalni iznos62000Nominalni iznos u HRK62001Nominalni iznos u devizama62002Nominalni iznos s valutnom klauzulom6201Premija ili diskont6202Dospjelo6209Ispravak vrijednosti


621
Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća6210Nominalni iznos62101Nominalni iznos u HRK62102Nominalni iznos u devizama62103Nominalni iznos s valutnom klauzulom6211Premija ili diskont6212Dospjelo6219Ispravak vrijednosti


63
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
7


PRIHODI

70

Prihodi od naknade s osnove obavljanja usluga poravnanja na razini transakcija


700
Prihodi od naknada za poravnanje


701
Prihodi od naknada za namiru financijskih instrumenata


702
Prihodi od naknada za namiru novčanih sredstava


703
Prihodi od naknada za prijenos kolaterala


704
Ostali prihodi od naknada s osnove obavljanja usluga poravnanja na razini transakcija

71

Prihodi od naknada s osnove pristupa sustavu poravnanja


710
Prihodi od naknada za pristup sustavu poravnanja


711
Prihodi od naknada za održavanje računa pozicija


712
Prihodi za naknada za upravljanje i administriranje kolateralom


713
Prihodi od naknada za povredu pravila poravnanja


714
Ostali prihodi od naknada s osnove pristupa sustavu poravnanja

72

Prihodi od kamata


720
Prihodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata


721
Prihodi od kamata s osnove ostalih kredita i zajmova


722
Prihodi od kamata s osnove repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji


723
Prihodi od kamata s osnove depozita


724
Ostali prihodi od kamata

73

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

74

Amortizacija premije(diskonta) financijskih instrumenata s fiksnim dospijećem

75

Pozitivne tečajne razlike


750
Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj


751
Ostale pozitivne tečajne razlike

76
760
Nerealizirani dobici7600Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka – osim izvedenica7601Nerealizirani dobici od izvedenica7602Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit7603Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke


761
Realizirani dobici7610Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka7611Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit7612Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku7612Realizirani dobici od prodaje ostalih financijskih instrumenata

77

Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

78

Ostali prihodi

79

Razlika prihoda i rashoda
8


FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

80

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

81

Porez na dobit

82

Dobit ili gubitak poslije operezivanja

9


KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

90

Kapital


900
Uplaćeni i upisani temeljni kapital901Vlastita financijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja


902
Vlastite dionice

91

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja


910
Zakonske rezerve


911
Statutarne rezerve


912
Ostale rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja


913
Rezerve za vlastite dionice/poslovne udjele


914
Rezerve za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja

92

Kapitalne rezerve


920
Kapitalne rezerve ostvarene prodajom vlastitih dionica


921
Kapitalni dobitak/gubitak ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica


922
Ostale kapitalne rezerve

93

Zadržana dobit, preneseni gubitak


930
Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja


931
Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja

94

Dobit ili gubitak tekuće godine


940
Dobit tekuće godine


941
Gubitak tekuće godine

95

Rezerve fer vrijednosti


950
Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit9500Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine i ostalih financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit9501Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim financijskim instrumentima po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit9502Efekt odgođenog poreza po nerealiziranim dobicima/gubicima financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


951
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje


952
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine


953
Revalorizacija nematerijalne imovine


954
Revalorizacija ostale imovine i ulaganja


955
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96

Ostale rezerve


98

Aktivni izvanbilančni zapisi


980
Novčana sredstva članova poravnanja i njihovih klijenata9800Sredstva članova poravnanja i njihovih klijenata – prikupljeni iznosi nadoknade (margin)9801Sredstva članova poravnanja – prikupljeni doprinosi za jamstveni fond9802Potraživanja za kamatu prema kreditnim institucijama9803Sredstva korištena za potrebe likvidnosti9804Ulaganja u depozite – obrnuti repo9805Potraživanja za repo ugovore (ulaganje depozita margina /jamstvenog fonda)9806Potraživanja za kamate na novčana sredstva9807Kamate ostvarene od kolaterala


981
Potraživanja od članova poravnanja i njihovih klijenata


982
Potraživanja od središnjeg depozitorija


983
Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata9830Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata – iznosi nadoknade (margin)9831Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata – jamstveni fond9832Kamate na financijske instrumente članova poravnanja


984
Garancije


985
Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)


986
Repo-ugovori (kolateral)


987
Višak kolaterala koji članovi prosljeđuju CCP-u kod individualnih klijenata


989
Ostala aktivna izvanbilančna evidencija

99

Pasivni izvanbilančni zapisi


990
Obveza prema članovima poravnanja i njihovim klijentima za primljena novčana sredstva9900Iznosi nadoknade (margin)9901Jamstveni fond9903Obveze prema članovima s osnove kamata


991
Ostale obveze prema članovima poravnanja i njihovim klijentima


992
Obveza prema središnjem depozitoriju


993
Obveza prema članovima poravnanja i njihovim klijentima s osnove primljenih financijskih instrumenata9930Iznosi nadoknade (margin)9930Jamstveni fond


994
Obveza za garancije


995
Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)


996
Obveze vezane uz repo-ugovore


997
Obveze za višak kolaterala koji članovi prosljeđuju CCP-u kod individualnih klijenata


999
Ostala pasivna izvanbilančna evidencija