Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1639

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 65. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (»Narodne novine«, br. 20/17 i 58/18), iza članka 7. dodaje se članak 7.a s naslovom iznad njega, koji glase:

„1.4. Ured državnog tajnika za suradnju s Europskim parlamentom

Članak 7.a

Ured državnog tajnika za suradnju s Europskim parlamentom kao služba u sastavu Kabineta ministra obavlja stručne, protokolarne, administrativne i organizacijske poslove koji su u neposrednoj vezi s dnevnim aktivnostima državnog tajnika za suradnju s Europskim parlamentom, te njegovim planiranim aktivnostima kroz duže razdoblje; po nalogu državnog tajnika, u okviru njegovih ovlasti, koordinira i ostvaruje neposrednu suradnju sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, nadležnim upravama Ministarstva i Tajništvom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine i ostalim tijelima državne uprave kao i tijelima Europske unije, posebice Glavnim tajništvom Vijeća Europske unije i Europskim parlamentom; u suradnji s glasnogovornikom planira i priprema nastupe državnog tajnika u medijima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

U članku 23. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 3.

U članku 93. stavku 1. iza riječi: »strateškim ciljevima;« dodaju se riječi: »obavlja i koordinira strateško planiranje propisano Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske; obavlja poslove koordinatora za strateško planiranje za Ministarstvo, surađuje s Koordinacijskim tijelom i odgovoran je za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja te podnošenje izvješća sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;«, a riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

U stavku 2. iza točke: »9.2.4. Služba za financijsko planiranje, pripremu za izvršenje, kontrolu i izvješćivanje o proračunu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020;« dodaje se točka: »9.2.5. Služba za strateško planiranje.«.

Članak 4.

U članku 94. riječi: »koordinira procesom izrade strateškog plana Ministarstva;«, brišu se.

Članak 5.

Iza članka 96.a dodaje se članak 96.b s naslovom iznad njega, koji glase:

»9.2.5. Služba za strateško planiranje

Članak 96.b

Služba za strateško planiranje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obavljanje i koordinaciju strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske; obavlja poslove koordinatora za strateško planiranje za Ministarstvo, surađuje s Koordinacijskim tijelom i odgovorna je za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja te podnošenje izvješća sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 6.

U članku 97. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 7.

U članku 99. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 8.

U članku 100. stavku 1. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«, a iza riječi: »organizira održavanje vozila voznog parka Ministarstva;« dodaju se riječi: »provodi zakonske obveze iz područja obrambenih priprema;«.

Članak 9.

U članku 101. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 10.

U članku 103. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«, a iza riječi: »provodi protupožarnu zaštitu;« dodaju se riječi: »provodi zakonske obveze iz područja obrambenih priprema;«.

Članak 11.

U članku 136. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 12.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Ravnatelj je odgovoran je svoj rad nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj koji upravlja radom Uprave za političke poslove istovremeno obnaša dužnost političkog direktora Ministarstva.

Glavni tajnik Ministarstva upravlja radom Glavnog tajništva, a odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnik sektora u sastavu upravnih organizacija upravlja radom sektora, a odgovoran je za svoj rad ravnatelju, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad glavnom tajniku Ministarstva, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik samostalnog sektora upravlja radom samostalnog sektora, a odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora upravlja Sektorom za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i ujedno obnaša dužnost europskog korespondenta i direktora za sigurnosnu politiku, a za svoj rad odgovoran je ravnatelju, odnosno političkom direktoru, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu upravne organizacije upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, ravnatelju, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, glavnom tajniku, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj samostalne službe za unutarnju reviziju upravlja radom samostalne službe, a odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Glavni inspektor službe vanjskih poslova upravlja Inspektoratom službe vanjskih poslova, a za svoj rad odgovoran je nadležnom državnom tajniku i ministru.

Tajnik kabineta upravlja radom Kabineta ministra, a odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj službe u sastavu Kabineta ministra upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i tajniku Kabineta ministra.«.

Članak 13.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova u upravama, sektorima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Prilog II.) (»Narodne novine«, br. 20/17 i 58/18), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova u upravama, sektorima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu koji je prikazan u tablici koja se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Članak 14.

Ministar vanjskih i europskih poslova će, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova u skladu s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/78

Urbroj: 50301-23/22-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA924
1.KABINET MINISTRA1
1.1.URED MINISTRA (služba)9
1.2.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA EUROPSKE POSLOVE (služba)7
1.3.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA POLITIČKE POSLOVE (služba)7
1.4.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA SURADNJU S EUROPSKIM PARLAMENTOM (služba)7
Kabinet ministra – ukupno31
2.UPRAVA ZA EUROPU1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.SEKTOR ZA EUROPSKE DRŽAVE1
2.1.1.SLUŽBA ZA SUSJEDNE EU ČLANICE10
2.1.2.SLUŽBA ZA SREDNJU, ISTOČNU I JUŽNU EUROPU11
2.1.3.SLUŽBA ZA ZAPADNU I SJEVERNU EUROPU10
2.2.SEKTOR ZA COREPER I1
2.2.1.SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO5
2.2.2.SLUŽBA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE, KONKURENTNOST, SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVLJE, OBRAZOVANJE I KULTURU5
2.2.3.SLUŽBA ZA PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETIKU I OKOLIŠ5
2.2.4.SLUŽBA ZA EUROPSKE MAKROREGIJE I EU FONDOVE6
2.3.SEKTOR ZA COREPER II1
2.3.1.SLUŽBA ZA EKONOMSKE I FINANCIJSKE POSLOVE5
2.3.2.SLUŽBA ZA PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE5
2.3.3.SLUŽBA ZA VIJEĆE ZA OPĆE POSLOVE I EUROPSKO VIJEĆE5
2.3.4.SLUŽBA ZA INSTITUCIONALNA PITANJA EU6
2.3.5.SLUŽBA ZA POTPORU KOORDINACIJE EUROPSKIH POSLOVA9
Uprava za Europu – ukupno88
3.UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SEKTOR ZA GOSPODARSKE ODNOSE1
3.1.1.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU BILATERALU20
3.1.2.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU MULTILATERALU6
3.2.SEKTOR ZA TRGOVINSKU I INVESTICIJSKU POLITIKU1
3.2.1.SLUŽBA ZA TRGOVINSKU POLITIKU9
3.2.2.SLUŽBA ZA INVESTICIJSKU POLITIKU8
3.2.3.SLUŽBA ZA IZVOZNU KONTROLU8
3.3.SEKTOR ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ1
3.3.1.SLUŽBA ZA RAZVOJNU POLITIKU7
3.3.2.SLUŽBA ZA HUMANITARNU POLITIKU6
3.3.3.SLUŽBA ZA PROVEDBU RAZVOJNIH I HUMANITARNIH PROJEKATA9
Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju – ukupno78
4.UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO1
4.1.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PREUZIMANJA PRAVNE STEČEVINE EU I NOTIFIKACIJU8
4.1.2.SLUŽBA ZA PRAVO EU I KOORDINACIJU POSTUPAKA ZBOG POVREDE PRAVA EU6
4.1.3.SLUŽBA ZA ZASTUPANJE RH PRED SUDOM EU6
4.2.SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO1
4.2.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNOPRAVNA PITANJA EU8
4.2.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE6
4.2.3.SLUŽBA ZA GRANICE6
4.3.SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU1
4.3.1.SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE10
4.3.2.SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE6
Uprava za međunarodnopravne poslove – ukupno62
5.UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROŠIRENJE EU1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU1
5.1.1.SLUŽBA ZA KANDIDATE I POTENCIJALNE KANDIDATE ZA EU9
5.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVE U PRISTUPNIM PREGOVORIMA S EU10
5.2.SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU1
5.2.1.SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU9
5.2.2.SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA6
Uprava za Jugoistočnu Europu i proširenje EU – ukupno38
6.UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SEKTOR ZA SJEVERNU, SREDNJU I JUŽNU AMERIKU1
6.1.1.SLUŽBA ZA SJEVERNU AMERIKU6
6.1.2.SLUŽBA ZA LATINSKU AMERIKU I KARIBE8
6.2.SEKTOR ZA EUROAZIJU, ISTOČNO PARTNERSTVO, AZIJU I OCEANIJU1
6.2.1.SLUŽBA ZA EUROAZIJU5
6.2.2.SLUŽBA ZA ISTOČNO PARTNERSTVO5
6.2.3.SLUŽBA ZA AZIJU I OCEANIJU7
6.3.SEKTOR ZA AFRIKU I BLISKI ISTOK1
6.3.1.SLUŽBA ZA BLISKI ISTOK, SJEVERNU AFRIKU I PERZIJSKI ZALJEV6
6.3.2.SLUŽBA ZA SUBSAHARSKU AFRIKU8
6.4.SEKTOR ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP)1
6.4.1.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP) I EU MJERE OGRANIČAVANJA5
6.4.2.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU (ZSOP)5
Uprava za političke poslove – ukupno61
7.UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST1
7.1.1.SLUŽBA ZA NATO8
7.1.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST8
7.1.3.SLUŽBA ZA MIROVNE MISIJE I OPERACIJE7
7.2.SEKTOR ZA UN I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE1
7.2.1.SLUŽBA ZA UN6
7.2.2.SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA6
7.2.3.SLUŽBA ZA REGIONALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INICIJATIVE5
7.2.4.SLUŽBA ZA GLOBALNA PITANJA5
Uprava za multilateralu i globalna pitanja – ukupno50
8.UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SEKTOR ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ, DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE1
8.1.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ13
8.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE14
8.2.SEKTOR ZA VIZE I STRANCE1
8.2.1.SLUŽBA ZA VIZE9
8.2.2.SLUŽBA ZA STRANCE10
Uprava za konzularne poslove – ukupno50
8.aUPRAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.a.1.SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1
8.a.1.1.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I CERTIFIKATE7
8.a.1.2.REGISTAR EU I NATO DOKUMENATA6
8.a.1.3.SLUŽBA ZA KRIPTO-KOMUNIKACIJU I DIPLOMATSKU POŠTU15
8.a.1.4.SLUŽBA ZA FIZIČKU I TEHNIČKU ZAŠTITU32
8.a.1.5.SLUŽBA ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA5
8.a.2.SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE1
8.a.2.1.SLUŽBA ZA RAČUNALNE MREŽE I SISTEMSKU PODRŠKU7
8.a.2.2.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU8
8.a.2.3.SLUŽBA ZA PODRŠKU KORISNICIMA8
8.a.2.4.SLUŽBA ZA TELEKOMUNIKACIJE5
Uprava za informacijsku sigurnost – ukupno97
9.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE1
9.1.1.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE10
9.1.2.SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE8
9.1.3.SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA14
9.1.4.SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU5
9.2.SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN1
9.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN7
9.2.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO29
9.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE5
9.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE, PRIPREMU ZA IZVRŠENJE, KONTROLU I IZVJEŠĆIVANJE O PRORAČUNU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 20208
9.2.5.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE5
9.3.SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE1
9.3.1.SLUŽBA ZA NABAVU12
9.3.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM10
9.4.SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
9.4.1.SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE33
9.4.2.SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU12
9.4.3.SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU22
Glavno tajništvo – ukupno187
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE1
10.1.SLUŽBA ZA ANALITIKU8
10.2.SLUŽBA ZA PRIPREMU JAVNIH NASTUPA5
Samostalni sektor za analitiku i političko planiranje – ukupno14
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMACIJU, INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU1
11.1.SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU I INFORMIRANJE O EU13
11.2.SLUŽBA ZA KULTURNU DIPLOMACIJU10
11.3.SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU10
Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću – ukupno34
12.DIPLOMATSKA AKADEMIJA (sektor)1
12.1.SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE12
12.2.SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU12
Diplomatska akademija – ukupno25
13.DIPLOMATSKI PROTOKOL (sektor)1
13.1.SLUŽBA ZA CEREMONIJAL I POSJETE9
13.2.SLUŽBA ZA PRIVILEGIJE I IMUNITETE9
Diplomatski protokol – ukupno19
14.TAJNIŠTVO PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020. (sektor)1
14.1.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I LOGISTIKU ZA POSLOVE PREDSJEDANJA24
14.2.SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA16
14.3.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KULTURNE AKTIVNOSTI ZA POSLOVE PREDSJEDANJA17
14.4.SLUŽBA ZA NABAVE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA7
Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 – ukupno65
15.INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA (služba)5
16.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
POSEBNI POLOŽAJI15
GLAVNI PRAVNI SAVJETNIK1
GLASNOGOVORNIK1
SAVJETNIK MINISTRA13


DIPLOMATSKE MISIJE I KONZULARNI UREDI550
Diplomatsko osoblje352
Administrativno-tehničko osoblje124
Djelatnici sigurnosti74
Namještenici0


UKUPNO SLUŽBA VANJSKIH POSLOVA1474
Ukupan broj službenika i namještenika u Ministarstvu924
Ukupan broj službenika i namještenika u DM/KU RH u inozemstvu550