Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

NN 82/2019 (4.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1709

Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 112/10) u članku 1. stavku 1., iza riječi: »utvrđuju se« dodaje se riječ: »metode«, a riječi: »odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi« zamjenjuju se riječima: »postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, postignuća za učenike u osnovnim i srednjim školama«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Definicije pojmova

(1) Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencijama, znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu, u skladu s unaprijed definiranim i prihvaćenim metodama i elementima. Vrednovanje obuhvaća tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje, vrednovanje naučenog. Vrednovanje za učenje služi unapređivanju i planiranju budućega učenja i poučavanja. Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju. Vrednovanje naučenog je ocjenjivanje razine postignuća učenika. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje ne rezultiraju ocjenom, nego kvalitativnom povratnom informacijom.

(2) Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u svrhu poticanja učenja i provjere postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja definiranih nacionalnim, predmetnim i međupredmetnim kuriklulumima, nastavnim programima te strukovnim i školskim kurikulumima. Uključuje sva tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog.

(3) Provjeravanje je procjena postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja u nastavnome predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.

(4) Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikovog rada.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Metode i elementi vrednovanja

(1) Metode i elementi vrednovanja postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola.

(2) Postignuća učenika pri izradi uratka, praktičnoga rada, pokusa, izvođenja laboratorijske i druge vježbe, nastupa (umjetničke: glazbene, plesne i likovne škole), vrednuju se različitim metodama u skladu s predmetnim kurikulumima.

(3) Metode i elemente vrednovanja u umjetničkim školama određuju stručna povjerenstva umjetničkih škola. Vrednovanje provodi ispitno povjerenstvo na javnim i internim nastupima te godišnjim ispitima.«

Članak 4.

U članku 5. u naslovu iza riječi: »Vrednovanje« dodaju se riječi: »postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija«.

U stavku 2. riječi: »Načine, postupke i elemente« zamjenjuju se riječima: »Metode, načine i postupke«.

U stavku 4. riječi: »Načini i postupci« zamjenjuju se riječima: »Metode, načini i postupci«

U stavku 6. riječi: »razrednim vijećem« zamjenjuju se riječima »predmetnim učiteljem i stručnim timom«.

U stavku 7. riječi: »razrednim vijećem« zamjenjuju se riječima: »predmetnim učiteljem i stručnim timom«.

Članak 5.

U članku 6. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. te se u istome iza riječi: »ocjenjuje se« dodaje riječ: »brojčano«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«, a iza riječi: »godine« umjesto zareza stavlja se točka te se brišu riječi: »u pravilu poslije ostvarenih obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine.

(2) Učitelj/nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.

(3) U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

(4) Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.«

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ponoviti pisanu provjeru« zamjenjuju se riječima: »i o njima dati povratnu informaciju učenicima«, a riječi: »O dogovorenome treba obavijestiti razrednika i stručnu službu škole.« se brišu.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole predmetni učitelj/nastavnik treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere te primjerenom obliku podrške učenicima za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda.«

Članak 9.

Članak 10. se briše.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«.

Stavak 2. se briše.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 11.

U članku 12. stavci 1. i 2. se brišu.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2. i 3.

Dosadašnji stavak 3., koji sada postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Učitelj/nastavnik svakog nastavnoga predmeta je na početku i tijekom nastavne godine dužan upoznati učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.«

Stavak 6. se briše.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se javno objavljuju na mrežnim stranicama škole.«

Članak 12.

U članku 13., stavku 1. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »vrednovanja«, a iza riječi »kao i« dodaje se riječ: »planirane metode,«.

Članak 13.

U članku 14., stavku 1. riječ: »ocjenjivanja« zamjenjuje se riječju: »vrednovanja«, a iza riječi »kao i« dodaje se riječ: »planirane metode,«.

U stavku 2. iza riječi: »O« dodaje se riječ: »metodama,«.

U stavku 4. iza riječi »razrednikom« briše se točka i dodaju se riječi: »ili predmetnim učiteljem/nastavnikom.«

Stavak 5. se briše.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: »U posljednjem tjednu« zamjenjuju se riječima: »U posljednja dva tjedna«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 2. riječi: »o čemu pisano obavještava ravnatelja i stručnu službu škole, roditelje i učenike« zamjenjuju se riječima: »a termini informativnih razgovora objavljuju se javno na mrežnim stranicama škole«.

U stavku 4. iza riječi: »kompetencija« dodaju se riječi: »ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda«, a iza riječi: »vladanju« briše se zarez i riječi: »a o terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, ravnatelja i stručne suradnike na početku školske godine«.

Stavci 5. i 6. se brišu.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/00040
Urbroj: 533-08-19-0001
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.