Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

NN 84/2019 (6.9.2019.), Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1727

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROŠIRENJU GEOGRAFSKOG PODRUČJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način podnošenja zahtjeva za proširenje provedbe uzgojnog programa domaćih životinja koje podnosi udruženje ili organizacija koja je priznata u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 i čiji je uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 u drugoj državi članici Europske unije, na vrstama domaćih životinja navedenim u članku 2. točki 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016.

(2) Ovaj Pravilnik provodi se u skladu sa sljedećom Uredbom:

– Uredba Komisije (EU) br. 1012/2016 оd 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja (»Uredba o uzgoju životinja«).

II. OBAVJEŠĆIVANJE O UZGOJNIM PROGRAMIMA KOJI SE PROVODE U DRŽAVAMA ČLANICAMA RAZLIČITIM OD DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE UZGOJNO UDRUŽENJE ILI UZGOJNA ORGANIZACIJA PRIZNATA I NJIHOVO ODOBRAVANJE

Obavješćivanje nadležnog tijela i odobrenje proširenja geografskog područja na državno područje Republike Hrvatske

Članak 2.

(1) Udruženje ili organizacija koja je priznata u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 i čiji je uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016 u drugoj državi članici Europske unije, može proširiti provedbu svog uzgojnog programa na državno područje Republike Hrvatske.

(2) Proširenje geografskog područja na prostor Republike Hrvatske provodi se na način kako je to opisano u članku 12. Uredbe Komisije (EU) br. 1012/2016.

(3) Na zahtjev ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uzgojno udruženje ili organizacija koja je proširila uzgojni program na državno područje Republike Hrvatske, kvartalno će dostavljati ažurirane informacije posebno u pogledu broja uzgajivača i uzgojno valjanih životinja na kojima se provodi uzgojni program.

Označavanje životinja rođenih na državnom području Republike Hrvatske i upisanih u matične knjige ili uzgojne upisnike druge države članice

Članak 3.

Uzgajivač koji sudjeluje u provedbi uzgojnih programa iz članka 2. ovoga Pravilnika dužan je poštivati odredbe nacionalnih propisa i propisa Europske unije kojima se uređuje područje označavanja, identifikacije i registracije domaćih životinja.

Obavješćivanje nadležnog tijela države članice o namjeri proširenja geografskog područja provedbe uzgojnih programa

Članak 4.

(1) Udruženje ili organizacija u Republici Hrvatskoj priznata u skladu sa člankom 5. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) i čiji je uzgojni program odobren u skladu sa člankom 6. Zakona, može proširiti provedbu svog uzgojnog programa na državno područje druge države članice Europske unije.

(2) Uzgojno udruženje ili organizacija priznata od strane Ministarstva, koja namjeravaju provoditi uzgojni program odobren u skladu sa člankom 6. Zakona i na uzgojno valjanim životinjama koje se drže u drugoj državi članici Europske unije, o planiranom proširenju svog geografskog područja obavješćuju Ministarstvo.

(3) Ministarstvo obavješćuje nadležno tijelo te druge države članice Europske unije najkasnije 90 dana prije planiranog datuma početka provođenja uzgojnog programa.

(4) Na zahtjev obaviještenog tijela, najmanje 60 dana prije planiranog datuma početka provođenja uzgojnog programa u toj drugoj državi članici, Ministarstvo će dostaviti presliku uzgojnog programa koji je odobren u skladu sa člankom 6. Zakona. Ukoliko obaviješteno tijelo zatraži prijevod na jedan od službenih jezika te druge države članice, prijevod će na zahtjev Ministarstva osigurati uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija koji podnose prijavu. Presliku uzgojnog programa prevedenog na jedan od službenih jezika te države članice dostavit će Ministarstvo nadležnom tijelu koje je prijevod zatražilo.

(5) Ministarstvo će uzgojno udruženje ili organizaciju koja je tražila proširenje uzgojnog programa na državno područje druge države članice obavijestiti o rezultatu obavijesti iz stavka 2. ovoga članka bez nepotrebne odgode. U slučaju odbijanja, Ministarstvo će uzgojnom udruženju ili organizaciji dati obrazloženje odbijanja nadležnog tijela države članice.

(6) Ministarstvo će obavijestiti nadležno tijelo druge države članice o promjenama u uzgojnom programu te će dostaviti na zahtjev istog tijela ažurirane informacije posebno u pogledu broja uzgajivača i uzgojno valjanih životinja na kojima se provodi uzgojni program.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/52
Urbroj: 525-14/0851-19-4
Zagreb, 20. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.