Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

NN 84/2019 (6.9.2019.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

DRŽAVNI INSPEKTORAT

1730

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18) glavni državni inspektor Državnog inspektorata donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled službene značke inspektora Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: inspektori), način i postupak njihova izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica inspektora Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, u standardnom ISO ID-1 formatu, veličine 85,6×53,98 mm te sadrži elektronički kontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka i beskontaktni čip. Izrađena je od polikarbonatnog materijala, u kombinaciji boja (6/2): CMYK, Pantone 545 C, UV crvena/Pantone 545 C + Cyan, s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju UV zaštitu, zaštitnu pozadinu s linijskim rasterom i mikrotekst.

(2) Obrasci iskaznica: glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata (obrazac »A«), zamjenika glavnog državnog inspektora (obrazac »B«), pomoćnika glavnog državnog inspektora (obrazac »C«), pročelnika područnog ureda (obrazac »D«) i ostalih inspektora (obrazac »E«) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:

1. grb Republike Hrvatske u boji

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«

3. natpis: »DRŽAVNI INSPEKTORAT«

4. elektronički kontaktni čip

5. naziv:

– »SLUŽBENA ISKAZNICA GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA«

– »SLUŽBENA ISKAZNICA ZAMJENIKA GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA«

– »SLUŽBENA ISKAZNICA POMOĆNIKA GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA«

– »SLUŽBENA ISKAZNICA PROČELNIKA PODRUČNOG UREDA« ili

– »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA«

6. mjesto za fotografiju veličine 20×25 mm

7. ime i prezime i

8. broj značke.

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži:

a) tekst: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je: fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i druge prostorije i prostore, luke, privremena radilišta, izvođenje radova, objekte namijenjene za rad s pripadajućim prostorima, prostorijama i instalacijama; stambene prostorije i prostore u kućanstvima ili stambene zgrade u kojima se obavlja djelatnost odnosno rad, proizvode, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila prijevozna sredstva, poslovne knjige, registre, evidencije, audio i video zapise, mrežne stranice, računalne programe, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe zatražiti i pregledati javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.), uzimati izjave od predstavnika nadziranih osoba, kao i od sudionika zatečenih u nadzoru i/ili drugih osoba zatečenih na mjestu nadzora, svjedoka te obavljati i druge radnje u skladu s posebnim propisom.«

b) datum izdavanja iskaznice

c) evidencijski broj i

d) mjesto za pečat Državnog inspektorata i potpis glavnog državnog inspektora.

Članak 4.

(1) Elektronički kontaktni čip iz članka 3. stavka 1. točka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

b) identifikacijski certifikat

c) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i

d) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu iskaznice.

(2) Kvalificirani pružatelj usluge povjerenja osigurava izdavanje certifikata sukladno pravilima i postupcima pružanja usluga certificiranja.

Članak 5.

(1) Službena značka inspektora Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala, podloga je mjedena, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60×55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu značke, na pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »DRŽAVNI INSPEKTORAT«. Grb Republike Hrvatske i niklani prsten nalaze se na podlozi s hrvatskim pleterom, koji je izveden u mjedenom reljefu. Na vršnom dijelu značke istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela značke proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan četveroznamenkasti broj značke.

(4) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled značke inspektora Državnog inspektorata (obrazac F) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

Članak 7.

Iskaznice i značke, s pripadajućim kožnim povezom, izdaje Državni inspektorat.

Članak 8.

(1) Državni inspektorat vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sve bitne podatke, a najmanje:

– redni broj

– ime i prezime inspektora

– OIB inspektora

– evidencijski broj iskaznice

– broj značke

– datum preuzimanja iskaznice i značke

– datum vraćanja iskaznice i značke

– rubriku za napomene.

(3) Prilikom preuzimanja odnosno vraćanja iskaznice i značke nadređenom državnom službeniku inspektor potpisuje izjavu o preuzimanju odnosno vraćanju iskaznice i značke, koja se sastavlja u tri primjerka, od kojih se jedan uručuje inspektoru, jedan dostavlja u Središnji ured Državnog inspektorata, a jedan pohranjuje u pismohrani.

Članak 9.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora Državnog inspektorata.

Članak 10.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu i/ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog državnog službenika.

(2) Do izdavanja nove iskaznice i/ili značke inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu i značku.

(3) Pisana ovlast iz stavka 2. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente iz članka 3. ovog Pravilnika.

(4) Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su iskaznica i/ili značka izgubljeni, ili na drugi način nestali i proglasi ih se nevažećima.

(5) U slučaju kada je gubitak ili nestanak iskaznice i/ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice ili značke snosi sam inspektor.

Članak 11.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba u Državnom inspektoratu ili koji bude raspoređen na drugo službeničko mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili o rasporedu na drugo službeničko mjesto, iskaznicu i značku predati neposredno nadređenom državnom službeniku.

(2) Nadređeni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu iskaznicu i/ili značku dostaviti u Središnji ured Državnog inspektorata.

(3) Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka se poništava, a značka pohranjuje u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

(4) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i/ili značka u slučaju privremenog udaljenja iz službe na temelju odredaba posebnog zakona, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost zlouporabe službene dužnosti.

(5) Privremeno oduzeta iskaznica i/ili značka pohranjuje se i čuva u Središnjem uredu Državnog inspektorata do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ovisno o ishodu postupka, odnosno po prestanku opravdanih razloga iz stavka 4. ovoga članka, iskaznica se vraća inspektoru ili se poništava, a značka se vraća inspektoru ili se pohranjuje u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/14 i 57/14)

– Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 28/11, 120/12 i 116/16)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, br. 99/13)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, br. 56/15)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (»Narodne novine«, br. 142/12)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (»Narodne novine«, br. 142/12)

– Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 32/06, 17/07 i 109/12)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora (»Narodne novine«, br. 45/14)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada (»Narodne novine«, br. 59/14)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (»Narodne novine«, br. 42/14)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 156/14 i 34/18)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, br. 90/14 i 34/18)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine«, br. 114/10 i 142/12)

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2020., a u odnosu na glavnog državnog inspektora, prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/9
Urbroj: 443-01-01/4-19-1
Zagreb, 29. kolovoza 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

OBRAZAC ISKAZNICE

Obrazac A
prednja stranastražnja strana
 
Obrazac B
prednja stranastražnja strana
 
Obrazac C
prednja stranastražnja strana


Obrazac D
prednja stranastražnja strana
 
Obrazac E
prednja stranastražnja strana


OBRAZAC SLUŽBENE ZNAČKE

OBRAZAC F