Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

NN 85/2019 (11.9.2019.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata

1745

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 78/15, 114/18), uz prethodne suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, klasa: 011-01/19-01/26, urbroj: 531-01-19-2 od 13. veljače 2019. godine, klasa: 360-01/19-02/153, urbroj: 531-04-19-5 od 16. svibnja 2019. godine i klasa: 360-01/19-02/355, urbroj: 531-04-2-19-4 od 13. kolovoza 2019. godine, Skupština Hrvatske komore arhitekata na 1. izvanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 26. kolovoza 2019. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine« broj 140/15, 43/17) članak 2. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova te stranih osoba koji obavljaju poslove regulirane profesije arhitektonske struke u svojstvu odgovorne osobe i krajobraznih arhitekata koji obavljaju poslove krajobrazne arhitekture, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te postupaju samostalno i odgovorno«.

Članak 2. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Komora zastupa i usklađuje zajedničke interese ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova, krajobraznih arhitekata te stranih osoba, pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, te se skrbi o tome da oni savjesno, u skladu sa zakonima i propisima, poštujući javni interes obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unaprjeđuju hrvatsku graditeljsku baštinu i vrsnoću izgrađenog okoliša«.

Članak 2.

Članak 3. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Obvezni članovi Komore su:

ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni voditelji građenja arhitektonske struke, ovlašteni voditelji radova arhitektonske struke, i strane osobe koji obavljaju poslove regulirane profesije arhitektonske struke u svojstvu odgovorne osobe u skladu s posebnim propisima.«

Članak 3.

Članak 7. točka 1. mijenja se i glasi:

»(1) čuva ugled struke, čast i prava ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke, ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke, stranih osoba koji obavljaju poslove regulirane profesije arhitektonske struke u svojstvu odgovorne osobe i krajobraznih arhitekata koji obavljaju poslove krajobrazne struke; unaprjeđuje i osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova i utvrđuje temeljna načela i pravila ponašanja u obavljanju i ispunjavanju obveza prema društvu, struci, naručiteljima i svojim zaposlenicima; skrbi da članovi Komore savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te ujedno promiče i njihove materijalne interese, a štiti i materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,«.

Članak 4.

U članku 13. stavak (4) alineja 4. riječ »Proračun« zamjenjuje se riječju: »Plan«.

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i osam (8) članova koje iz redova članova Skupštine bira Skupština Komore na izbornoj sjednici.

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest (12) članova Upravnog odbora sukladno mandatnim razdobljima iz čl. 18. st. 2. ovog Statuta predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to:

1) četiri člana iz PO-a Zagreb,

2) jedan član iz PO-a Dubrovnik,

3) jedan član iz PO-a Split,

4) jedan član iz PO-a Zadar,

5) jedan član iz PO-a Osijek,

6) jedan član iz PO-a Karlovac,

7) jedan član iz PO-a Varaždin

8) jedan član iz PO-a Rijeka i

9) jedan član iz PO-a Pazin.

(3) Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

(4) Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore.«

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Trajanje mandata članova Upravnog odbora utvrđuje se ovim člankom.

(2) Trajanje mandata člana Upravnog odbora utvrđuje se uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to na način i u sljedećem trajanju mandata:

– predsjednik Komore, četiri (4) godine,

– četiri člana iz PO-a Zagreb, četiri (4) godine,

– jedan član iz PO-a Dubrovnik, dvije (2) godine

– jedan član iz PO-a Split, dvije (2) godine

– jedan član iz PO-a Zadar, dvije (2) godine,

– jedan član iz PO-a Karlovac, dvije (2) godine,

– jedan član iz PO-a Varaždin, dvije (2) godine,

– jedan član iz PO-a Osijek, dvije (2) godine,

– jedan član iz PO-a Rijeka, dvije (2) godine,

– jedan član iz PO-a Pazin, dvije (2) godine.

(3) Članovi Upravnog odbora čiji mandat traje dvije godine mandata imaju jednaka prava kao svi ostali članovi Upravnog odbora kojima je mandat četiri godine, a za vrijeme trajanja njihovog mandata od dvije godine.

(4) Članovi Upravnog odbora koji imaju mandat u druge dvije godine trajanja mandata zadržavaju mandat do isteka obnašanja dužnosti Upravnog odbora tog saziva.

(5) Odabir članova koji imaju mandat u prve dvije, odnosno druge dvije godine trajanja mandata od četiri godine vrši predsjednik Komore odlukom koju donosi na prvoj sjednici Upravnog odbora novog saziva ali tako da broj članova Upravnog odbora uvijek bude osam i predsjednik Komore.

(6) Upravni odbor Komore pravovaljano odlučuje, ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

(7) Upravni odbor Komore donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(8) Za svoj rad Upravni odbor Komore odgovara Skupštini.

(9) Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom.«

Članak 7.

U članku 19. točka 12. riječ »Proračun« zamjenjuje se riječju: »Plan«.

Točka 27. briše se.

Točke 28. do 33. postaju točke 27. do 32.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

(1) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore, iz redova članova Skupštine Komore.

(2) Za predsjednika Komore može biti biran član Komore koji najmanje 3 (tri) godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela Komore i koji je najmanje 5 (pet) godina član Komore.

(3) Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:

– Upravni odbor Komore,

– najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.

(4) Član Skupštine može se i samostalno kandidirati za predsjednika Komore, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 50 (pedeset) članova Komore.

(5) Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa.

(6) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.«

Članak 9.

U članku 24. točki 9. riječ »proračuna« zamjenjuje se riječju: »plana«.

Članak 10.

U članku 29. riječi »sjedištu obavljanja djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »prebivalištu ili redovnom boravištu.«.

Članak 11.

U članku 31. stavak (2) alineja 2. riječ »proračun« zamjenjuje se riječju: »plan prihoda i rashoda«.

Članak 12.

Članak 32. stavak (4) mijenja se i glasi:

»(4) Članovi ostalih tijela Komore biraju se na vrijeme od četiri godine, osim ako Statutom nije izričito drugačije predviđeno, i mogu biti ponovo birani.«

U članku 32. stavak (5) ispred alineje 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi:

» – ako se nalaze u statusu mirovanja«.

Dosadašnje alineje 1. do 4. postaju alineje 2. do 5.

Članak 13.

U članku 36. stavak 2. alineja 3. brišu se riječi: »arhitektonske struke«.

U članku 36. stavak 2. alineja 4. brišu se riječi: »arhitektonske struke«.

U članku 36. stavak 2. alineja 5. brišu se riječi: »koje su njezini članovi«.

U članku 36. stavak (3) iza alineje 6. dodaje se alineja koja glasi:

» – evidenciju krajobraznih arhitekata«.

Dosadašnja alineja 7. postaje alineja 8.

Članak 14.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Članak 37.

(1) Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u odgovarajući imenik, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje i ovim Statutom.

(2) Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom može se upisati u više imenika Komore, odnosno Imenik ovlaštenih arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova te steći pravo na uporabu više strukovnih naziva u obavljanju djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke i ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke.

(3) Upisom u Imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke.

(4) Upisom u imenike Komore smatra se da su članovi Komore prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

(5) Krajobrazni arhitekti upisuju se u Evidenciju krajobraznih arhitekata. Uvjeti za upis propisani su Pravilnikom o upisima u imenike, upisnike i evidencije HKA.«

Članak 15.

Članak 39. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Imenik ovlaštenih voditelja građenja, Imenik ovlaštenih voditelja radova i Imenik stranih ovlaštenih osoba propisani su Zakonom, Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Statutom.«

Članak 16.

U članku 40. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Odredba stavka (1) alineje 4. ovoga članka ne odnosi se na državne službenike Ministarstva zaposlene u nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici koja izrađuje prostorne planove.«

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

U članku 40. novi stavak (4) mijenja se i glasi:

»(4) Za vrijeme mirovanja članstva pečat i iskaznica ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista, ovlaštenog voditelja građenja arhitektonske struke i ovlaštenog voditelja radova arhitektonske struke pohranjuje se u Komori«.

Članak 17.

U članku 41. stavak (1) iza riječi »ovlaštenom arhitektu« brišu se riječi »ovlaštenom krajobraznom arhitektu«.

Članak 18.

U članku 44. stavak (1) iza riječi »ovlašteni arhitekti« brišu se riječi »ovlašteni krajobrazni arhitekti«.

Članak 19.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni arhitekt urbanist

Članak 48.

(1) Ovlašteni arhitekt urbanist u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja obavlja stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni arhitekt urbanist može obavljati i poslove u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru sukladno zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje te posebnim zakonima i drugim propisima.

(3) Ovlašteni arhitekt urbanist može obavljati i druge stručne poslove prostornog uređenja u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom, kao što su izrada studija, analiza, elaborata, prostornih i urbanističkih projekata, prostornih i urbanističkih rješenja i sl.

(4) Ovlašteni arhitekt urbanist stručne poslove prostornog uređenja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu i/ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, zavodu za prostorno uređenje županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada, sukladno zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje te posebnim zakonima i drugim propisima.

(5) Ovlašteni arhitekt urbanist druge stručne poslove iz stavka 3. može obavljati i temeljem, ugovora o djelu, temeljem ugovora o autorskom djelu i sl.

(6) Ovlašteni arhitekt urbanist u vlastitom uredu za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može samostalno obavljati i poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ako ima položen odgovarajući stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu.«

Članak 20.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni arhitekt

Članak 49.

(1) Ovlašteni arhitekt u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova i djelatnosti građenja obavlja:

– poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta),

– poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera),

– poslove vođenja građenja,

– poslove projektantskog nadzora,

(2) Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) su:

– izrada arhitektonskih projekata: za zgrade, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu, te projekata instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje,

– izrada arhitektonskog projekta postojećeg stanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje,

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu za sve građevine s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva: sigurnost u slučaju požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe; zaštita od buke; gospodarenje energijom i očuvanje topline; održiva uporaba prirodnih izvora,

– izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje,

– izrada dijelova projekta uklanjanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje,

– nostrifikacija arhitektonskih projekata.

(3) Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) su:

– provođenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova koje je ovlaštena projektirati,

– provođenje stručnog nadzora izvođenja radova na zgradama koje je prema zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje ovlaštena projektirati građevinska struka, a za koje prema posebnom propisu nije potrebna kontrola glavnog projekta.

(4) Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova vođenja građenja su:

– obavljanje poslova vođenja građenja građevina i izvođenje radova koje je ovlaštena projektirati,

– obavljanje poslova vođenja građenja zgrada i izvođenja radova na zgradi koje prema zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje ovlaštena projektirati građevinska struka.

(5) Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova projektantskog nadzora su:

– provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova koje je ovlaštena projektirati.

(6) Osim navedenih stručnih poslova iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, ovlašteni arhitekt može obavljati i druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom kao i druge poslove temeljem posebnih zakona i drugih propisa, kao što su izrada studija, analiza, elaborata, idejnih i varijantnih arhitektonskih rješenja, izrada projekata unutarnjeg uređenja i sl.

(7) Ovlašteni arhitekt stručne poslove projektiranja, stručnog nadzora, vođenja građenja i projektantskog nadzora građenja utvrđene u stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka te druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom iz stavka 6. može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu i/ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih djelatnosti, sukladno zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje te posebnim zakonima i drugim propisima.

(8) Iznimno, ovlašteni arhitekt poslove projektantskog nadzora iz stavka 5. ovoga članka te druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom iz stavka 6. ovoga članka može obavljati i temeljem ugovora o djelu, temeljem ugovora o autorskom djelu i sl.

(9) Ovlašteni arhitekt u vlastitom uredu za samostalno obavljanje stručnih poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja može samostalno obavljati i stručne poslove izrade nacrta urbanističkih planova uređenja, ako ima položen odgovarajući stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja.

(10) Ovlašteni arhitekt može obavljati poslove upravljanja projektom gradnje i biti voditelj projekta, sukladno zakonu kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.«

Članak 21.

Podnaslov iznad članka 50. briše se.

Članak 50. briše se.

Članak 22.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke

Članak 51.

(1) Ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti građenja ovlašten je obavljati poslove inženjera gradilišta, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.

(2) Ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke može, u okviru zadaća arhitektonske struke, obavljati poslove ovlaštenog voditelja radova.«

Članak 23.

Podnaslov iznad članka 52. briše se.

Članak 52. briše se.

Članak 24.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni voditelj radova arhitektonske struke

Članak 53.

Ovlašteni voditelj radova arhitektonske struke u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti građenja ovlašten je obavljati vođenje izvođenja građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća arhitektonske struke.«

Članak 25.

Podnaslov iznad članka 54. briše se.

Članak 54. briše se.

Članak 26.

Iza članka 54. dodaje se novi podnaslov i novi članak 54.a koji glase:

»Zadaće struke krajobrazne arhitekture

Članak 54.a

(1) Zadaće struke krajobrazne arhitekture u svojstvu suradnika osoba iz članka 49. stavka 2. su:

– izrada krajobraznih elaborata koji prethode izradi glavnog projekta,

– izrada krajobraznih elaborata i drugih stručnih podloga kao što su izrada studija, analiza, idejnih i varijantnih krajobraznih rješenja i sl.,

– suradnja u izradi arhitektonskih projekata za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu,

– suradnja u izradi iskaza procijenjenih troškova građenja za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu,

– suradnja u izradi arhitektonskog projekta postojećeg stanja za sve građevine iz članka 49. stavka 2.,

– suradnja u izradi arhitektonske snimke izvedenog stanja iz članka 49. stavka 2.,

– suradnja u izradi dijelova projekta uklanjanja za sve građevine iz članka 49. stavka 2.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka struka krajobrazne arhitekture može obavljati i druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom kao i druge poslove temeljem posebnih zakona i drugih propisa, kao što su izrada studija, analiza, elaborata, idejnih i varijantnih krajobraznih rješenja, izrada projekata za krajobrazno uređenje površina na kojima nema građevina i projekata krajobrazne arhitekture koji ne sadrže građevine i čija izrada nije regulirana propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje.«

Članak 27.

U članku 55. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke, ovlašteni voditelj radova arhitektonske struke i krajobrazni arhitekt nastavljaju obvezno stručno usavršavanje na način kontinuiranog praćenja razvoja graditeljske struke, te stjecanja novih znanja i vještina.«

Članak 28.

U članku 59. stavku (1) iza riječi »ovlašteni arhitekti« brišu se riječi »ovlašteni krajobrazni arhitekti«.

Članak 29.

U članku 60. stavku (1) iza riječi »ovlaštenog arhitekta« brišu se riječi »ovlaštenog krajobraznog arhitekta«

U članku 60. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni voditelji građenja, ovlašteni voditelji radova te strane ovlaštene osobe kojima je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova dužni su u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke kojom je takva mjera izrečena vratiti pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista, ovlaštenog voditelja građenja arhitektonske struke, ovlaštenog voditelja radova arhitektonske struke ili strane ovlaštene osobe«.

Članak 30.

U članku 71. stavak (1) riječ »proračunom« mijenja se riječju: »planom«.

U članku 71. stavak (2) riječ »proračunu« mijenja se riječju: »planu«.

U članku 71. stavak (3) riječ »proračunom« mijenja se riječju: »planom«.

U članku 71. stavak (4) riječ »proračun« mijenja se riječju: »plan«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Osobe koje su prema Statutu Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine« broj 140/15, 43/17) ispunjavale uvjete za obavljanje poslova ovlaštenih krajobraznih arhitekata ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova krajobraznih arhitekata prema ovom Statutu.

Članak 32.

Ova izmjena i dopuna Statuta, donesena uz prethodne suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, klasa: 011-01/19-01/26, urbroj: 531-01-19-2 od 13. veljače 2019. godine, klasa: 360-01/19-02/153, urbroj: 531-04-19-5 od 16. svibnja 2019. godine i klasa: 360-01/19-02/355, urbroj: 531-04-2-19-4 od 13. kolovoza 2019. godine, stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 010-04/19-01/02

Urbroj: 505-01-19-8

Zagreb, 26. kolovoza 2019.

Predsjednica HKA
Željka Jurković, dipl. inf. arh., v. r.