Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 87/2019 (13.9.2019.), Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1751

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 i 57/17), (u daljnjem tekstu: Poslovnik Vlade), u članku 11. stavku 4. riječi: »središnjih državnih ureda,« brišu se.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. zarez i riječi: »središnji državni uredi« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Poslovnika Vlade riječi: »pomoćnik ministra« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »ravnatelj državne upravne organizacije« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »glavni ravnatelj državne upravne organizacije« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »zamjenici ravnatelja u državnim upravnim organizacijama« zamjenjuju se riječima: »zamjenici glavnog ravnatelja u državnim upravnim organizacijama«.

Članak 4.

Sukladno članku 69. stavku 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), pomoćnici ministra zadržavaju sve dužnosti i ovlasti iz Poslovnika Vlade do imenovanja ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstava.

Članak 5.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavaka 2., 3., 4. i 5. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-18/01

Urbroj: 50301-01/31-19-7

Zagreb, 12. rujna 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.