Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

NN 87/2019 (13.9.2019.), Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1754

Na temelju članka 18. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se informacije i podaci, isprave i dokumenti koji se upisuju u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (dalje u tekstu: Registar OIEKPP), način njihova upisa, ustroj i vođenje Registra OIEKPP, postupak i rokovi za upis u Registar OIEKPP, sadržaj Registra OIEKPP, te obveze nadležnih tijela vezano uz upis i promjenu podataka u Registru OIEKPP.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonima kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, regulacija energetskih djelatnosti, tržište električne energije.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. automatski unos podataka iz informacijskih sustava obveznika unosa podataka – unos podataka prema standardima programske osnove na kojoj je ustrojen Registar OIEKPP,

2. Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) – neovisni regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti,

3. korisnik sustava – ovlaštena osoba obveznika unosa podataka koja upisuje odnosno pohranjuje podatke i dokumentaciju u Registar OIEKPP,

4. ministar ministar nadležan za energetiku,

5. Ministarstvo ministarstvo nadležno za energetiku,

6. nositelj projekta – fizička ili pravna osoba koja planira graditi i gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, upisana u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača,

7. operator distribucijskog sustava – pravna ili fizička osoba odgovorna za pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijske mreže na zadanom području, te za osiguravanje dugoročne sposobnosti mreže da zadovolji razumne zahtjeve za distribucijom električne energije,

8. operator prijenosnog sustava – pravna ili fizička osoba odgovorna za pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže na zadanom području i prekograničnih prijenosnih vodova prema ostalim mrežama te za osiguravanje dugoročne sposobnosti mreže da zadovolji razumne zahtjeve za prijenosom električne energije,

9. obveznik unosa podataka – tijelo nadležno za unošenje i pohranjivanje dokumenata u Registar OIEKPP,

10. operator tržišta električne energije – pravna osoba koja je odgovorna za organiziranje tržišta,

11. pohranjivanje unošenje dokumenata u Registar OIEKPP,

12. projekt projekt korištenja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije,

13. registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača – jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske,

14. upis upisivanje pojedinačnih podataka u Registar OIEKPP,

15. Upute za korištenje informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: Upute) – priručnik kojim su propisane standardne procedure o načinu korištenja i upisu informacija i podataka u Registar OIEKPP.

II. USTROJ I VOĐENJE REGISTRA OIEKPP

Članak 3.

(1) Ministarstvo ustrojava i vodi Registar OIEKPP, raspolaže svim unesenim podacima, te se brine o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija iz Registra OIEKPP, sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Registar OIEKPP se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za ustrojavanje Registra OIEKPP.

(4) Ministarstvo ima sve korisničke razine ovlaštenja vezano uz cjelokupni sadržaj Registra OIEKPP, te utvrđuje, dodjeljuje i oduzima korisničke razine ovlaštenja korisnicima sustava.

Dostupnost podataka

Članak 4.

(1) Pristup podacima u elektroničkom obliku omogućen je putem mrežne stranice Registra OIEKPP odnosno na web-adresi Ministarstva, u skladu s korisničkim ovlaštenjima.

(2) Ispis podataka iz stavka 1. ovoga članka nema svojstvo javne isprave.

(3) Podaci javno objavljeni na mrežnoj stranici Registra
OIEKPP ostaju trajno dostupni za pretraživanje.

(4) Uvid u javno objavljene podatke putem mrežne stranice Registra OIEKPP besplatan je, u skladu s uvjetima korištenja objavljenim na toj stranici.

(5) Ministarstvo nije dužno obrađivati zahtjeve drugih tijela vezano uz traženje agregiranih podataka iz Registra OIEKPP.

Povezivanje Registra OIEKPP s drugim informacijskim sustavima

Članak 5.

(1) Registar OIEKPP ustrojava, vodi i razvija Ministarstvo na način koji će, u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi, omogućiti povezivanje s registrima podataka koje vode tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

(2) Povezivanje s registrima podataka iz stavka 1. ovoga članka koje vode obveznici unosa podataka uključuje automatski upis podataka i automatsko pohranjivanje dokumenata i podataka u Registar OIEKPP.

(3) Pristup Registru OIEKPP u skladu je s posebnim propisima dozvoljen putem drugih informacijskih sustava u svrhu razmjene podataka s javnim tijelima i ovlaštenim osobama te osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava.

(4) Sustav Registra OIEKPP izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom.

Obveznici unosa podataka

Članak 6.

(1) Obveznici unosa podataka u Registar OIEKPP su, osim Ministarstva, Agencija, operator tržišta električne energije, operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, sukladno odredbama članaka od 19. do 22. ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici unosa iz stavka 1. ovoga članka mogu poduzeti sve radnje u okviru svojeg ovlaštenja koje su neophodne za pristup sadržaju Registra OIEKPP i njegovo redovito korištenje.

(3) Čelnik obveznika unosa dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti popis osoba ovlaštenih za pristup Registru OIEKPP u elektroničkom obliku, te imenovati osobe koje će biti zadužene za korištenje Registra OIEKPP, odnosno upis podataka i pohranjivanje dokumenata.

(4) U slučaju promjene ovlaštenih osoba iz stavka 3. ovoga članka, čelnik obveznika unosa podataka ili korisnik sustava, dužan je o tome, elektroničkim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana od dana nastanka promjene.

Korisničke razine ovlaštenja

Članak 7.

(1) Ministarstvo dodjeljuje korisničke razine ovlaštenje za korištenje Registra OIEKPP obveznicima unosa podataka.

(2) Unos podataka u Registar OIEKPP obavljaju korisnici sustava.

(3) Korisniku sustava Ministarstvo dodjeljuje pristupne podatke kojima se korisnik sustava prijavljuje u Registar OIEKPP.

(4) Pristupni podaci unose se u skladu s Uputama, a svaki obveznik unosa podataka treba imati mogućnost nesmetanog i sustavnog unosa podataka u Registar OIEKPP.

(5) Korisnik sustava kad pristupa Registru OIEKPP ima različite korisničke razine ovlaštenja, ovisno o ovlaštenju koje dobije.

(6) Za korištenje Registra OIEKPP, korisnicima sustava dodjeljuje se prva ili druga korisnička razina ovlaštenja.

(7) Prva korisnička razina ovlaštenja uključuje: pregled, unos, brisanje i objavu informacija i podataka u Registru OIEKPP, dok druga korisnička razina ovlaštenja uključuje isključivo pregled Registra OIEKPP.

(8) Unos podataka od strane korisnika sustav obavlja se putem računala, upisom u predviđene obrasce, redoslijedom i načinom propisanim Uputama.

(9) Izmjena i/ili ažuriranje podataka i dokumenta o projektima i proizvodnim postrojenjima upisanim u Registar OIEKPP obavlja se od strane korisnika sustava bez odgode, nakon nastanka svake promjene koja je vezana uz projekt ili proizvodno postrojenje ili po izvršnosti upravnog akta ukoliko je istim donesena odluka o izmjeni podataka.

(10) Svakoj izmjeni i/ili ažuriranju podataka iz stavka 9. ovoga članka dodjeljuje se redni broj, datum i vrijeme, zapisuje se promjena te identifikacijski podaci korisnika sustava, koji je proveo izmjenu i/ili ažuriranje.

(11) Korisnici sustava Registra OIEKPP dužni su sa svim podacima i dokumenta o projektima i proizvodnim postrojenjima upisanim u Registar OIEKPP postupati nepristrano, objektivno i profesionalno te sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Registarski broj

Članak 8.

(1) Prilikom prvog upisa u Registar OIEKPP, sustav za svaki projekt ili proizvodno postrojenje generira jedinstvenu i nepromjenjivu identifikacijsku oznaku, odnosno registarski broj.

(2) Jednom dodijeljeni registarski broj pojedinom projektu ili proizvodnom postrojenju ne može se mijenjati niti dodjeljivati drugom projektu ili drugom proizvodnom postrojenju.

(3) Registarski broj sastoji se od:

1. rednog broja od pet znamenki,

2. broja godine upisa.

(4) Iza pet znamenki rednog broja, a ispred godine upisa stavlja se kosa crta (/).

Članak 9.

(1) Za vođenje Registra OIEKPP koriste se hrvatski i međunarodni standardi, norme, tehnički propisi i posebni šifrarnici.

(2) Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj preuzeti su iz šifrarnika OIB sustava, odnosno iz šifrarnika Državne geodetske uprave.

(3) Šifre i nazivi naselja i ulica u Republici Hrvatskoj preuzeti su iz šifrarnika OIB sustava, odnosno iz šifrarnika Državne geodetske uprave.

(4) Za upis znakovlja (imena, prezimena, naziva i tvrtki) izvan hrvatskog latiničnog pisama koriste se međunarodni standardi za putne isprave (ICAO Document 9303 potvrđenog normom ISO/IEC 7501 Machine readble travel documents).

Način upisa i brisanja podataka te pohrane i objavljivanja isprava

Članak 10.

(1) Prvi upis u Registar OIEKPP-a vrši Ministarstvo na temelju energetskog odobrenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za izgrađena proizvodna postrojenja koja nisu upisana u Registar OIEKPP-a Ministarstvo vrši prvi upis na temelju uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava upotreba proizvodnog postrojenja, odnosno u slučaju proizvodnih postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama temeljem dokaza o trajnom priključenju na elektroenergetsku mrežu.

(3) Svaki spremljeni unos, izmjena ili brisanje podataka ostaju trajno zapisani u Registru OIEKPP, zajedno s identifikacijskim podacima korisnika sustava koji unosi, mijenja ili briše podatke, s datumom i vremenom unosa, odnosno promjene.

(4) Registar OIEKPP omogućava pregled povijesti zabilježenih unosa, izmjena ili brisanja podataka svim obveznicima unosa podataka.

(5) Projekt ili proizvodno postrojenje jednom uneseno u Registar OIEKPP ne može se ukloniti, već ostaje u Registru OIEKPP trajno pohranjeno pod svojim dodijeljenim registarskim brojem.

Članak 11.

(1) Obveznici unosa podataka dužna su, po službenoj dužnosti u Registar OIEKPP upisivati pohranjivati i objavljivati podatke sukladno odredbama članaka od 19. do 22. ovoga Pravilnika.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka obveznici unosa podataka dužni su, po službenoj dužnosti u Registar OIEKPP upisivati podatke o ispravama i pohranjivati isprave drugih javnih tijela, a na temelju kojih obveznici unosa podataka izdaju akte ili isprave, odnosno sklapaju ugovor.

(3) Obveza iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na isprave drugih javnih tijela koje su obveznici unosa podataka i ne odnosi se na isprave koje se pohranjuju u drugim registrima tijela javne vlasti.

(4) Obveznici unosa podataka dužni su upisati podatke, promjene podataka te pohraniti i objaviti isprave koje izdaju, odnosno donose, u roku od 7 dana od dana izdavanja, odnosno donošenja ili po dostavi isprava od strane drugog nadležnog tijela, odnosno u roku od 7 dana od dana izvršnosti upravnih akata na temelju kojih se upis vrši.

(5) U Registar OIEKPP se također upisuju i podaci o isteku važenja akata na temelju kojih su podaci upisani u Registar OIEKPP.

(6) Podaci se u Registar OIEKPP upisuju i temeljem zahtjeva elektroenergetskog subjekta ili druge fizičke ili pravne osobe uz koji je priložena odgovarajuća isprava temeljem koje se upis može izvršiti sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i odredbama ovoga Pravilnika.

Brisanje podataka

Članak 12.

(1) Obveznik unosa podataka dužan je brisati podatke u Registru OIEKPP po službenoj dužnosti ako su podaci prestali važiti, odnosno ako su prestali ispunjavati uvjete na temelju kojih je izvršen njihov upis u Registar OIEKPP.

(2) Brisanje projekta ili proizvodnih postrojenja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije iz Registra OIEKPP obavlja Ministarstvo.

(3) Brisanje podataka i projekata i/ili proizvodnih postrojenja provodi se tako da se svi upisi koji su brisani označavaju nevažećima, s time da ostaju evidentirani i trajno pohranjeni u Registru OIEKPP.

III. UNOS PODATAKA

Članak 13.

(1) Umjesto teksta, podaci propisani zakonom, upisuju se uporabom šifrarnika kojeg pripremaju verificiraju, mijenjaju i dopunjuju ovlaštene osobe Ministarstva.

(2) Šifrarnici određeni za pojedini podatak razvrstani su po sljedećim grupama:

1. Obveznici unosa podataka

2. Područno ustrojstvo Republike Hrvatske

3. Pravni subjekti

4. Osobe (ovlaštene i opunomoćenici)

5. Vrste pravnih oblika

6. Vrste nadležnih osoba

7. Vrste koordinata

8. Grupe i tipovi proizvodnih postrojenja

9. Klasifikacija proizvodnih postrojenja

10. Kogeneracijske tehnologije

11. Vrste dokumenata

12. Vrste datuma vezanih uz dokumente nositelja projekata i nastup različitih relevantnih okolnosti

13. Vrste priloga

14. Razlozi za brisanje nositelja projekta,

15. Ostalo

Podaci, isprave i druga dokumentacija o projektima i proizvodnim postrojenjima

Članak 14.

Podaci o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije i o proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitim kogeneracijama, koji se upisuju u Registar OIEKPP su:

1. podaci o lokaciji projekta, odnosno proizvodnog postrojenja: županija, općina ili grad, adresa, katastarska općina, katastarska čestica,

2. podaci o instaliranoj električnoj snazi proizvodnog postrojenja [kW ili kVA],

3. podaci o instaliranoj toplinskoj snazi proizvodnog postrojenja [kW],

4. podaci o priključnoj električnoj snazi proizvodnog postrojenja [kW],

5. podaci o grupi kojoj pripada proizvodno postrojenje te drugi podaci o kategorizaciji proizvodnog postrojenja,

6. podaci o planiranoj godišnjoj proizvodnji električne energije [kWh] po kalendarskim godinama,

7. podaci o proizvedenoj količini električne energije [kWh] po kalendarskim godinama,

8. podaci o neto isporučenoj količini električne energije [kWh] po kalendarskim godinama,

9. podaci o korisnoj toplini [kWh] po kalendarskim godinama,

10. podaci o svim aktima i podaci iz navedenih akata izdanih od strane obveznika unosa podataka,

11. podaci o stjecanju, izmjeni i prestanku statusa povlaštenog proizvođača električne energije,

12. podaci o stjecanju i ostvarivanju prava na poticaje, temeljem ugovora o tržišnoj premiji, ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom te ugovora o otkupu električne energije sklopljenog temeljem tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

13. podaci o rekonstrukciji, revitalizaciji i/ili drugim izmjenama projekta ili proizvodnog postrojenja,

14. drugi podaci vezani uz gradnju i korištenje proizvodnih postrojenja

Podaci o nositeljima projekata, proizvođačima i povlaštenim proizvođačima električne energije

Članak 15.

Podaci o nositeljima projekata, proizvođačima i povlaštenim proizvođačima električne energije i toplinske energije, koji se upisuju u Registar OIEKPP su:

1. podaci o fizičkoj osobi nositelju projekta, proizvođaču odnosno povlaštenom proizvođaču električne energije, koji se sastoje od imena, prezimena, adrese, osobnog identifikacijskog broja i kontakt podataka,

2. podaci o pravnoj osobi nositelju projekta, proizvođaču odnosno povlaštenom proizvođaču električne energije, koji se sastoje od tvrtke – naziva trgovačkog društva, adrese, osobnog identifikacijskog broja, kontakt podataka,

3. podaci o ovlaštenim osobama u pravnoj osobi koji se sastoje od imena, prezimena, osobnog identifikacijskog broja, funkcije u pravnoj osobi, kontakt podataka.

Podaci o sustavu državnih potpora

Članak 16.

Podaci o sustavu državnih potpora za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, koji se upisuju u Registar OIEKPP su:

1. podaci o dodijeljenim i isplaćenim državnim potporama za pojedine projekte,

2. raspoložive kvote za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije temeljem uredbe kojom su utvrđene kvote za poticanje, u skladu s zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije,

3. podaci o programu državnih potpora za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija,

4. podaci o raspisivanju natječaja za dodjelu tržišne premije i natječajima za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom električne energije,

5. podaci o natječajima za dodjelu tržišne premije i natječajima za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom električne energije koji su u tijeku, uključujući i podatke o maksimalnim referentnim vrijednostima i maksimalnim zajamčenim otkupnim cijenama za pojedine grupe postrojenja za tekuću godinu,

6. podaci o provedenim natječajima za dodjelu tržišne premije i natječajima za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom električne energije;

7. podaci o ugovorima sklopljenim s operatorom tržišta električne energije i to o:

– ugovorima o tržišnoj premiji,

– ugovorima otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom,

– ugovorima o otkupu električne energije sklopljenim temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12, 121/12, 144/12) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15),

8. drugi podaci vezani za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

Podaci o natječajima gradnju proizvodnog postrojenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 17.

Podaci o natječajima za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije, te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, koji se upisuju u Registar OIEKPP su:

1. informacije o raspisivanju natječaja za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije, te infrastrukturnih građevina koji uključuju uvjete natječaja, proceduru i kriterije za ocjenu ponuda,

2. informacije o natječajima za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije, te infrastrukturnih građevina koji su u tijeku,

3. informacije o provedenim natječajima za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije, te infrastrukturnih građevina,

4. informacije o iskazanim interesima za koje se utvrdilo da postoje zapreke za gradnju,

5. odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 18.

Osim podataka iz članaka 14., 15., 16. i 17. ovoga Pravilnika, Registar OIEKPP sadrži i:

1. poveznice na propise kojima se uređuje energetski sektor, a posebice obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije,

2. upute, priručnike te druge informativne i obrazovne materijale povezane s poticanjem električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije,

3. poveznice na mrežne stranice javnih tijela koja imaju dužnosti i zadaće propisane zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovim Pravilnikom,

4. međunarodne sporazume koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama u cilju statističkih prijenosa određene količine energije iz obnovljivih izvora energije iz jedne države članice u drugu.

IV. DUŽNOSTI OBVEZNIKA UNOSA PODATAKA

Dužnost Ministarstva vezano uz upisivanje podataka, pohrane i objavljivanja isprava

Članak 19.

(1) Ministarstvo upisuje, pohranjuje i objavljuje u Registru
OIEKPP podatke, isprave i podatke iz isprava kako slijedi:

1. podatke o raspoloživim kvotama za poticanje,

2. rješenje o upisu izgrađenog proizvodnog postrojenja,

3. provedene javne natječaje u tijeku i raspisivanje natječaja za gradnju proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja na državnom zemljištu,

4. izdana energetska odobrenja te druge akte povezane s energetskim odobrenjima upisanim u Registar OIEKPP,

5. sve druge isprave i podatke dostavljene od strane drugih javnih tijela, te elektroenergetskog subjekta ili druge fizičke ili pravne osobe u skladu sa zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovim Pravilnikom.

(2) Ministarstvo može unijeti i druge podatke relevantne za nositelje projekata, proizvođače i povlaštene proizvođače električne energije i toplinske energije

Dužnost Agencije vezano uz upisivanje podataka, pohrane i objavljivanja isprava

Članak 20.

(1) Agencija upisuje, pohranjuje i objavljuje u Registru OIEKPP podatke, isprave i podatke iz isprava sukladno svojoj nadležnosti, koji obuhvaćaju:

1. rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,

2. djelomična rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju fazne ili etapne gradnje,

3. rješenja o prijenosu prava i obveza povlaštenog proizvođača na drugu osobu,

4. rješenja o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,

5. podatke o isteku roka na koji su rješenja iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka izdana,

6. rješenja o ukidanju, poništenju i utvrđenju ništavim rješenja iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka,

7. druge relevantne podatke.

(2) Osim podataka, isprava i podataka iz isprava iz stavka 1. ovoga članka, Agencija pohranjuje i sljedeće podatke povlaštenih proizvođača električne energije i podatke o proizvodnim postrojenjima za koja je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije:

1. tehnički opis proizvodnog postrojenja,

2. rješenja kojima se utvrđuje ukupna godišnja energetska učinkovitost,

3. rješenja kojima se utvrđuje ušteda primarne energije.

(3) Dokumente iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka Agencija upisuje samo za proizvodna postrojenja za koje se utvrđuje ukupna godišnja energetska učinkovitost ili ušteda primarne energije.

Dužnost operatora tržišta električne energije vezano uz upisivanje podataka, pohrane i objavljivanja isprava

Članak 21.

Operator tržišta električne energije upisuje, pohranjuje i objavljuje u Registru OIEKPP podatke, isprave i podatke iz isprava sukladno svojoj nadležnosti, koji obuhvaćaju:

1. podatke o provedenim javnim natječajima u tijeku i raspisivanju javnih natječaja za dodjelu tržišne premije i za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom,

2. informacije o državnim potporama za sustav poticanja proizvodnje električne energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja,

3. podatke o maksimalnim referentnim vrijednostima i maksimalnim zajamčenim otkupnim cijenama za pojedine skupine postrojenja za tekuću godinu,

4. podatke o sklapanju, izmjenama i raskidima ugovora sklopljenih s operatorom tržišta električne energije i to o:

– ugovorima o tržišnoj premiji,

– ugovorima o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom,

– ugovorima o otkupu električne energije sklopljenih temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12, 121/12, 144/12) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15),

5. godišnje podatke o proizvodnji i isplaćenim državnim potporama za pojedine projekte,

6. podatke o članstvu u EKO bilančnoj grupi za pojedine proizvođače,

7. ugovore i dodatke ugovora iz točke 4. ovoga stavka te raskide navedenih ugovora,

8. podatke o odabiru dobitnih ponuda na javnim natječajima za dodjelu tržišne premije i javnim natječajima za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom,

9. godišnje planove proizvodnje za proizvodna postrojenja,

10. druge isprave koje donosi, izdaje ili sklapa te podatke o kojima vodi evidenciju, vezane za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili visokoučinkovite kogeneracije.

Dužnost operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava vezano uz upisivanje podataka, pohranu i objavljivanje isprava

Članak 22.

(1) Operator prijenosnog sustava upisuje, pohranjuje i objavljuje u Registru OIEKPP, sukladno svojoj nadležnosti, sljedeće podatke i isprave o povlaštenim proizvođačima i proizvodnim postrojenjima koji obuhvaćaju:

1. elektroenergetsku suglasnost ili drugi odgovarajući akt sukladno propisima koji uređuju priključenje na elektroenergetsku mrežu,

2. predugovore i ugovore o priključenju na elektroenergetsku mrežu,

3. druge isprave i podatke o vezane za proizvodna postrojenja i povlaštene proizvođače električne energije.

(2) Operator distribucijskog sustava upisuje, pohranjuje i objavljuje u Registru OIEKPP, sukladno svojoj nadležnosti, sljedeće podatke i isprave o povlaštenim proizvođačima i proizvodnim postrojenjima koji obuhvaćaju:

1. elektroenergetsku suglasnost,

2. potvrdu o početku korištenja mreže u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja,

3. potvrda za trajni pogon ili potvrdu o promjeni statusa,

4. druge isprave i podatke.

Javno dostupni podaci

Članak 23.

(1) Javno dostupni podaci iz Registra OIEKPP objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva, u podatkovnom obliku te putem interaktivne karte.

(2) Javno dostupni podaci Registra OIEKPP u smislu ovoga Pravilnika su:

1. registarski broj projekta ili proizvodnog postrojenja,

2. datum upisa u Registar OIEKPP,

3. ime i prezime nositelja projekta fizičke osobe,

4. tvrtka, osobni identifikacijski broj, odnosno matični broj subjekta, te adresa sjedišta za nositelja projekta pravnu osobu, obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost,

5. podaci iz članaka 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ministarstvo je dužno u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti vođenje Registra OIEKPP u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici unosa podataka dužni su izvršiti pohranu akata, isprava i druge dokumentacije izdane od strane navedenih tijela ili dostavljene navedenim tijelima prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, te upis podataka iz navedenih akata, isprava i dokumentacije, koje se upisuju odnosno pohranjuju u Registar OIEKPP sukladno odredbama ovoga Pravilnika, u Registar OIEKPP u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2., te članci 18., 19., 20. i 21. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12).

Postupci u tijeku

Članak 26.

Postupci upisa u Registar OIEKPP koji su započeti na temelju Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12), a koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12), osim u slučajevima propisanim člankom 48. Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18) u kom slučaju se primjenjuje klasifikacija postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja sukladno Uredbi o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/19-01/59

Urbroj: 517-06-2-2-19-20

Zagreb, 31. srpnja 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.