Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 88/2019 (18.9.2019.), Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1767

Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. rujna 2019. donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18) iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Primjena pravne stečevine Europske unije

Ovim se Općim uvjetima u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzima Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 211, 14. 8. 2009)«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. sudionik promjene opskrbljivača – krajnji kupac i sudionik postupka promjene opskrbljivača,«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. sudionik postupka promjene opskrbljivača – novi opskrbljivač, postojeći opskrbljivač, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava i operator tržišta plina.

Članak 3.

U članku 4. stavku 6. riječi: »uvjeta opskrbljivača plinom« zamjenjuju se riječima: »uvjeta ugovora opskrbljivača plinom«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta« zamjenjuju se riječima: »o opskrbi plinom«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi: »o opskrbi plinom« zamjenjuju se riječima: »iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač plinom može, iznimno od članka 12. stavka 2. ovih Općih uvjeta, privremeno nastaviti opskrbu plinom fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih novčanih obveza.

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. riječi: »u obvezi javne usluge iz« zamjenjuju se riječima: »iz kategorije kućanstvo«.

Članak 8.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu kojom ga se poziva na naknadno ispunjenje obveze s rokom od najmanje deset dana, a opomena koju dostavlja krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo mora sadržavati i jasne informacije o tome na koji način krajnji kupac s poteškoćama u podmirenju računa može dobiti besplatne individualne savjete o mogućnostima podmirenja računa te postizanju optimalne potrošnje plina.«

U stavku 6. iza riječi: »jednog« dodaje se riječ: »radnog«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. podstavku 6. iza riječi: »mjesta« dodaje se zarez i riječi: »identičnu oznaci navedenoj u registru obračunskih mjernih mjesta,«.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

» – Naziv priključka, odnosno naziv izlaza iz transportnog sustava putem kojeg je na transportni sustav priključen operator distribucijskog sustava, odnosno krajnji kupac, identičnu nazivu navedenom u registru obračunskih mjernih mjesta,«.

Dosadašnji podstavci 12. – 23. postaju podstavci 13. – 24.

U dosadašnjem podstavku 23. koji postaje podstavak 24. iza riječi: »organizatora« dodaje se riječ »zatvorenog«.

U stavku 7. podstavku 2. iza riječi: »prethodnoj« dodaje se riječ: »kalendarskoj«.

U podstavku 3. riječi: »kao i povratak na opskrbu plinom u obvezi javne usluge,« brišu se.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – Informaciju o pravu krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo na povratak na opskrbu plinom u obvezi javne usluge,«.

Dosadašnji podstavci 4. – 7. postaju podstavci 5. – 8.

Članak 10.

U članku 24. stavku 5. iza riječi: »Ako po odluci opskrbljivača plinom ili operatora plinskog sustava na čiji je sustav« dodaju se riječi: »krajnji kupac«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 3. riječi: »u obvezi javne usluge«, brišu se.

Članak 12.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Registar obračunskih mjernih mjesta, kojeg uspostavlja i vodi operator tržišta plina, predstavlja jedinstveno mjesto za evidentiranje i ažuriranje podataka o svim obračunskim mjernim mjestima u Republici Hrvatskoj, u svrhu provedbe postupaka promjene opskrbljivača i potrebe raspodjele energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav, u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava te za potrebe praćenja i unaprjeđenja poslovnih procesa na tržištu plina.

(2) Podaci koji se vode u registru obračunskih mjernih mjesta su:

– identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta,

– status obračunskog mjernog mjesta,

– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,

– pravo na korištenje opskrbe u obvezi javne usluge,

– status zaštićenog krajnjeg kupca,

– status ugroženog krajnjeg kupca,

– oznaka tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta,

– priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta (kWh/h),

– godišnja potrošnja plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazana ukupno za cijelu prethodnu kalendarsku godinu i po mjesecima, a na temelju koje je određen tarifni model (kWh),

– status opremljenosti obračunskog mjernog mjesta opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana,

– isporučena količina plina, za svaki plinski dan, za obračunsko mjerno mjesto opremljeno opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana,

– udio isporučene energije plina kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i udio isporučene energije plina kupcu koji nije kućanstvo, za obračunsko mjerno mjesto na kojem se plinom opskrbljuje zajednička kotlovnica,

– udjeli isporučene energije plina krajnjem kupcu po opskrbljivačima, za obračunsko mjerno mjesto priključeno na transportni sustav u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovih Općih uvjeta,

– naziv izlaza iz transportnog sustava na kojem se plin preuzima za krajnjeg kupca,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka operatora distribucijskog sustava na čiji je sustav priključen krajnji kupac,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka operatora transportnog sustava na čiji je sustav priključen operator distribucijskog sustava, odnosno krajnji kupac,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka korisnika sustava koji opskrbljuje krajnjeg kupca, kao i ostalih korisnika sustava u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovih Općih uvjeta,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka voditelja bilančne skupine čije je bilančne skupine krajnji kupac posredni član, kao i drugog voditelja bilančne skupine u slučaju zajedničke kotlovnice, iz koje se toplinska energija isporučuje kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i kupcu koji nije kućanstvo, odnosno ostalih voditelja bilančne skupine u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovih Općih uvjeta,

– datum početka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom,

– datum završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom te

– status korištenja javne usluge opskrbe plinom.

(3) Povijesni podaci koji se vode u registru obračunskih mjernih mjesta su:

– oznaka tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka korisnika sustava koji opskrbljuje krajnjeg kupca, kao i ostalih korisnika sustava u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovih Općih uvjeta,

– naziv, osobni identifikacijski broj i EIC oznaka voditelja bilančne skupine čije je bilančne skupine krajnji kupac posredni član, kao i drugog voditelja bilančne skupine u slučaju zajedničke kotlovnice, odnosno ostalih voditelja bilančne skupine u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovih Općih uvjeta,

– status korištenja javne usluge opskrbe plinom te

– godišnja potrošnja plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazana ukupno za cijelu kalendarsku godinu i po mjesecima (kWh).

(4) Povijesni podaci iz stavka 3. ovoga članka evidentiraju se za tri prethodne kalendarske godine.

(5) Operator plinskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je bez odlaganja unijeti, odnosno ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta sve podatke iz stavka 2. ovog članka, i to:

– u slučaju priključenja novog obračunskog mjernog mjesta na sustav kojim upravlja, pri čemu unosi podatak o procijenjenoj godišnjoj potrošnji plina na temelju koje je određen tarifni model obračunskog mjernog mjesta naveden u energetskoj suglasnosti, kao i procijenjenu godišnju potrošnju raspodijeljenu po mjesecima prema najboljoj praksi,

– u slučaju iz članka 10. ovih Općih uvjeta, a na temelju odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i ugovora o opskrbi plinom iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta kojeg je novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline sklopio s odabranim opskrbljivačem plina,

– u slučaju iz članka 11. ovih Općih uvjeta, a na temelju odgovarajuće isprave kojom se dokazuje vlasništvo građevine ili samostalne uporabne cjeline i odgovarajuće isprave o prijenosu ugovora o opskrbi plinom kojom je na treću osobu prenesen ugovor o opskrbi plinom iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta,

– u slučaju iz članka 12. i 13. ovih Općih uvjeta, a na temelju odgovarajuće isprave kojom se dokazuje pravno sljedništvo krajnjeg kupca i/ili vlasništvo građevine ili samostalne uporabne cjeline, te dokaza o podmirenju svih novčanih obaveza za obračunsko mjerno mjesto.

(6) Operator plinskog sustava, odnosno organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je voditi i bez odlaganja ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta podatke iz podstavaka 1. – 13. stavka 2. ovog članka za svako obračunsko mjerno mjesto priključeno na sustav kojim upravlja.

(7) Opskrbljivač plinom je dužan voditi i bez odlaganja ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta podatke iz podstavaka 18. – 21. stavka 2. ovog članka za svako obračunsko mjerno mjesto odnosno krajnjeg kupca kojeg opskrbljuje.

(8) Podatke o oznaci tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta te o godišnjoj potrošnji plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazanoj ukupno za cijelu prethodnu kalendarsku godinu i po mjesecima, potrebno je ažurirati svake godine do 8. veljače.

(9) Raspodjela godišnje potrošnje plina po mjesecima iz stavka 2. podstavka 9. ovog članka unosi se na način da se za obračunska mjerna mjesta za koja se provode mjesečna očitanja potrošnje upisuju mjesečna očitanja potrošnje, dok se u slučaju tromjesečnih i šestomjesečnih očitanja upisuju podaci o potrošnji dobiveni raspodjelom prema najboljoj praksi operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava.

(10) Status obračunskog mjernog mjesta iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka može biti:

– aktivan – za obračunsko mjerno mjesto na kojem je plinomjer montiran na plinskoj instalaciji i u funkciji je na temelju ugovora o opskrbi,

– neaktivan – za obračunsko mjerno mjesto na kojemu je privremeno obustavljena opskrba plinom i/ili ne postoji sklopljen ugovor o opskrbi,

– zatvoren – za obračunsko mjerno mjesto za koje je prestala važiti energetska suglasnost i plinomjer je trajno demontiran s plinske instalacije.

(11) Status opremljenosti obračunskog mjernog mjesta opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u toku dana iz stavka 2. podstavka 10. ovog članka može biti:

– opremljen – oznaka DM (dnevno mjerenje) ili

– neopremljen – oznaka BDM (bez dnevnog mjerenja).

(12) Udjele isporučene energije plina u zajedničkim kotlovnicama iz stavka 2. podstavka 12. ovog članka određuje operator distribucijskog sustava u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

(13) Sudionici na tržištu plina imaju pristup podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta ovisno o svrsi pristupa i nadležnosti nad podacima, i to na način da:

– operator plinskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava imaju pravo pristupa samo podacima krajnjih kupaca priključenih na njihov sustav, u svrhu unosa i ažuriranja podataka iz stavka 2. ovog članka, a u skladu s odredbama stavka 5. i 6. ovoga članka, osim podatku o datumu završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom,

– opskrbljivač plinom ima pravo pristupa podacima samo za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca kojeg opskrbljuje plinom na temelju ugovora iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta, u svrhu unosa i ažuriranja podataka iz stavka 2. ovog članka, a u skladu s odredbama stavka 7. ovoga članka,

– novi opskrbljivač plinom ima pravo pristupa samo povijesnim podacima o godišnjoj potrošnji plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazanima ukupno za cijelu kalendarsku godinu i po mjesecima (kWh), u svrhu promjene opskrbljivača plinom za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca od kojeg je na raspolaganje dobio identifikacijsku oznaku obračunskog mjesnog mjesta i osobni identifikacijski broj.

(14) Agencija ima pravo pristupa svim podacima u registru obračunskih mjernih mjesta, u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.

(15) Sudionici na tržištu plina iz stavaka 6. i 7. ovoga članka su dužni sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom tržišta plina.

(16) Obrazac tipskog ugovora iz stavka 15. ovoga članka operator tržišta plina dužan je objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(17) Informacijski sustav operatora tržišta plina dostavlja obavijest o promjeni u registru obračunskih mjernih mjesta svim sudionicima na tržištu plina iz stavaka 6. i 7. ovoga članka koji, u skladu sa stavkom 13. ovoga članka, imaju pristup podacima za obračunsko mjerno mjesto za koje su promijenjeni podaci u registru obračunskih mjernih mjesta.

(18) Informacijski sustav operatora tržišta plina, 10 radnih dana prije datuma završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom, dostavlja postojećem opskrbljivaču plinom obavijest o datumu završetka isporuke plina, u slučaju da postojeći opskrbljivač plinom nije sklopio novi ugovor o opskrbi plinom i/ili nije produljio važenje postojećeg ugovora o opskrbi plinom te u skladu s time nije ažurirao datum završetka isporuke plina u registru obračunskih mjernih mjesta.

(19) Informacijski sustav operatora tržišta plina, sedam radnih dana prije datuma završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom, dostavlja operatoru distribucijskog sustava ili organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav priključen krajnji kupac, obavijest o datumu završetka isporuke plina za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca.

(20) Operator distribucijskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužan je, po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 19. ovog članka, u roku dva radna dana obavijestiti krajnjeg kupca da će, u slučaju da ne sklopi novi ugovor o opskrbi plinom i/ili ne produlji važenje postojećeg ugovora o opskrbi plinom, biti izvršena obustava isporuke plina na obračunskom mjernom mjestu tog krajnjeg kupca.

(21) Informacijski sustav operatora tržišta plina, jedan dan nakon datuma završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom, dostavlja operatoru distribucijskog sustava ili organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava, na čiji je sustav priključen krajnji kupac, obavijest da za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca nije sklopljen novi ugovor o opskrbi plinom i/ili nije produljeno važenje postojećeg ugovora o opskrbi plinom.

Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak promjene opskrbljivača za pojedino obračunsko mjerno mjesto, na temelju zahtjeva za promjenu opskrbljivača, započinje novi opskrbljivač pokretanjem postupka promjene opskrbljivača na informacijskom sustavu operatora tržišta plina, što se smatra prvim danom postupka promjene opskrbljivača.

(2) Zahtjev za promjenu opskrbljivača podnosi krajnji kupac, a između ostalog sadrži podatke o krajnjem kupcu, obračunskom mjernom mjestu, postojećem opskrbljivaču, novom opskrbljivaču, operatoru plinskog sustava ili organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen i datumu preuzimanja obrasca.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga 1. ovih Općih uvjeta koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta, a koji se preuzima iz informacijskog sustava operatora tržišta plina.

(4) Na temelju obrasca preuzetog iz informacijskog sustava operatora tržišta plina postupak promjene opskrbljivača može se pokrenuti najkasnije u roku od 45 dana od dana preuzimanja tog obrasca.

(5) Opskrbljivač plinom dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje obrasca zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Novi opskrbljivač plinom, nakon prekida postupka promjene opskrbljivača radi postojanja nepodmirenih dospjelih potraživanja, može pokretati postupak promjene opskrbljivača na informacijskom sustavu operatora tržišta plina korištenjem istog obrasca, u roku od 45 dana od dana preuzimanja tog obrasca.

(7) Nakon isteka roka od 45 dana od dana preuzimanja obrasca moguće je ponovno pokretanje postupka promjene opskrbljivača, ali uz preuzimanje novog obrasca i podnošenje novog zahtjeva za promjenu opskrbljivača od strane krajnjeg kupca.

(8) Opskrbljivač plinom dužan je krajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka omogućiti upoznavanje s ugovorom i uvjetima ugovora.

(9) Postupak promjene opskrbljivača i zahtjev iz stavka 2. ovog članka obvezni su i u slučaju kada krajnji kupac s istim opskrbljivačem raskida postojeći ugovor iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta i sklapa novi ugovor iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. ovih Općih uvjeta ili obrnuto, kao i u slučaju kada krajnjem kupcu ističe ugovor iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta te sklapa novi ugovor iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta sa novim opskrbljivačem.

(10) Do završetka postupka promjene opskrbljivača na pojedinom obračunskom mjernom mjestu krajnji kupac ne može za to obračunsko mjerno mjesto podnositi zahtjev za promjenu opskrbljivača drugim opskrbljivačima.

Članak 14.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Krajnji kupac može sklopiti ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača, a dužan ga je sklopiti najkasnije po završetku postupka promjene opskrbljivača.«

U stavku 2. riječ: »opskrbe« zamjenjuje se riječima: »isporuke plina«.

Članak 15.

U članku 31. stavku 3. iza riječi: »sudionike« dodaje se riječ: »postupka«.

Članak 16.

U članku 32. stavku 2. iza riječi: »sudionik« dodaje se riječ: »postupka«.

U stavku 3. iza riječi: »sudionik« dodaje se riječ: »postupka«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi: »Uloge krajnjeg kupca i sudionika postupka promjene opskrbljivača plinom«

U članku 35. stavku 2. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» – objavljuje poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje obrasca iz članka 29. stavka 3. ovih Općih uvjeta,

– objavljuje obrazac zahtjeva za prekid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača na svojoj mrežnoj stranici,«

Podstavci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

» – obavještava krajnjeg kupca o pokrenutom postupku promjene opskrbljivača, na prvi dan postupka promjene opskrbljivača,«

» – obavještava krajnjeg kupca o prekinutom ili o završenom postupku promjene opskrbljivača, do četvrtog radnog dana postupka promjene opskrbljivača,«

» – prije pokretanja postupka ili najkasnije do dana završetka postupka promjene opskrbljivača plinom krajnjem kupcu dostavlja odgovarajući ugovor.«.

U stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – nakon završetka postupka promjene opskrbljivača plinom obavlja konačni obračun isporučenog plina za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.«.

U stavku 5. iza riječi: »sudionika« dodaje se riječ: »postupka«.

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, transportni sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, pri čemu krajnji kupac mora očitati i upisati stanje plinomjera.

(3) Novi opskrbljivač na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, pribavlja podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca putem informacijskog sustava operatora tržišta plina te najkasnije do petog radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.

(4) Na osnovi prihvaćenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka sudionici postupka promjene opskrbljivača pokreću postupak promjene opskrbljivača provođenjem sljedećih koraka:

K1 Pokretanje postupka promjene opskrbljivača – novi opskrbljivač, uz prilaganje potpisanog Zahtjeva i upisivanje datuma početka i završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom u informacijski sustav operatora tržišta plina, pokreće postupak promjene na informacijskom sustavu operatora tržišta plina, što se smatra prvim danom postupka promjene opskrbljivača d1. Postojeći opskrbljivač i operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen zaprimaju obavijest o početku postupka promjene opskrbljivača plinom. Novi opskrbljivač isti dan obavještava krajnjeg kupca da je postupak promjene pokrenut,

K2 Potvrda o dospjelim nepodmirenim potraživanjima – postojeći opskrbljivač, po zaprimanju informacije o početku postupka promjene opskrbljivača iz koraka K1, najkasnije do četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, potvrđuje postojanje nepodmirenih dospjelih potraživanja na dan početka postupka promjene opskrbljivača plinom d1, uz prilaganje dokaza u informacijski sustav operatora tržišta plina. Ako postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne potvrdi postojanje nepodmirenih dospjelih potraživanja, smatra se da krajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih potraživanja. Ovisno o postojanju nepodmirenih dospjelih potraživanja, nastavlja se postupak promjene opskrbljivača (slijedi korak K4) ili se prekida postupak promjene opskrbljivača (slijedi korak K3),

K3 Prekid postupka promjene opskrbljivača – na temelju potvrde postojećeg opskrbljivača iz koraka K2 informacijski sustav operatora tržišta plina prekida postupak promjene opskrbljivača četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, a o čemu svi sudionici postupka promjene opskrbljivača zaprimaju obavijest u danu d4. Novi opskrbljivač isti dan obavještava krajnjeg kupca da je postupak promjene opskrbljivača prekinut,

K4 Potreba očitanja stanja plinomjera – postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o početku postupka promjene opskrbljivača, najkasnije do četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, u informacijskom sustavu operatora tržišta plina potvrđuje ili odbija stanje plinomjera očitano od krajnjeg kupca. Ako postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne odbije očitano stanje, smatra se da je suglasan sa stanjem plinomjera upisanim u informacijski sustav operatora tržišta plina (slijedi korak K6). Ako postojeći opskrbljivač u navedenom roku odbije očitano stanje, informacijski sustav operatora tržišta plina obavještava operatora plinskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen da je potrebno izvršiti očitanje stanja plinomjera krajnjeg kupca (slijedi korak K5),

K5 Očitanje stanja plinomjera – operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen, na dan početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača upisan u informacijski sustav operatora tržišta plina u koraku K1, očitava i unosi stanje plinomjera na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u informacijski sustav operatora tržišta plina. Ako je razdoblje između zaprimanja obavijesti iz koraka K4 i dana početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača kraće od pet radnih dana, operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen u informacijskom sustavu operatora tržišta plina naznačuje mogući dan očitanja koji ne može biti kasnije od pet radnih dana od datuma početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača upisanog u informacijski sustav operatora tržišta plina u koraku K1,

K6 Potvrda o datumu početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača i provedenom postupku promjene opskrbljivača – informacijski sustav operatora tržišta plina dostavlja obavijest svim sudionicima postupka promjene opskrbljivača, što se smatra danom završetka postupka promjene opskrbljivača plinom. Novi opskrbljivač isti dan obavještava krajnjeg kupca da je postupak promjene opskrbljivača završen.

(5) Postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o završetku postupka promjene opskrbljivača iz koraka K6, u roku od 30 radnih dana od dana početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

(6) Shematski prikaz postupka iz stavka 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Članak 19.

Naslov iznad članka 39. mijenja se i glasi: »Raskid sklopljenog ugovora i prekid postupka promjene opskrbljivača«.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Krajnji kupac ima pravo odustati od podnesenog zahtjeva za promjenu opskrbljivača za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača plinom, a prije završetka postupka promjene opskrbljivača plinom te zahtjev za odustanak od promjene opskrbljivača dostaviti novom opskrbljivaču.

(2) Novi opskrbljivač je dužan, po zaprimanju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, bez odgađanja u informacijski sustav operatora tržišta plina označiti prekid, uz prilaganje zaprimljenog zahtjeva, na temelju čega informacijski sustav operatora tržišta plina prekida pokrenuti postupak promjene opskrbljivača.

(3) Po prekidu iz stavka 2. ovoga članka, postojeći opskrbljivač i novi opskrbljivač te operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava zaprimaju obavijest informacijskog sustava operatora tržišta plina o prekidu postupka promjene opskrbljivača plinom.

(4) Na temelju obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, novi opskrbljivač dužan je isti dan obavijestiti krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka da je postupak promjene opskrbljivača plinom prekinut.

(5) Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača ima pravo i jednostrano raskinuti novi ugovor o opskrbi plinom, bez naknade, u roku od 14 dana od dana sklapanja novog ugovora, a zahtjev za raskid ugovora dostavlja se novom opskrbljivaču.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka potrebno je provesti novi postupak promjene opskrbljivača.«

Članak 20.

U članku 41. stavku 4. iza riječi: »operator plinskog sustava« dodaju se riječi: »operator terminala za UPP,«.

U stavku 5. riječi: »ukapljeni prirodni plin« zamjenjuju se riječju: »UPP«.

Članak 21.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operator plinskog sustava, operator mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om, operator terminala za UPP i operator zatvorenog distribucijskog sustava dužni su sustavno održavati razinu kvalitete opskrbe plinom, pratiti pokazatelje ispunjavanja kvalitete opskrbe, voditi evidenciju propisanih podataka, te provoditi propisane mjere za poticanje kvalitete opskrbe plinom, u skladu s ovim Općim uvjetima.«

Članak 22.

PRILOG 1. zamjenjuje se PRILOGOM 1. koji je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.

Članak 23.

U PRILOGU 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, u Tablici 1. Praćenje općih standarda kvalitete opskrbe, Točka R.br. 16., briše se.

U Tablici 2.     Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe Točka R.br. 13. mijenja se i glasi:

13KVALITETA USLUGEPRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAVMaksimalni rok izdavanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja
(15 dana)
Ostvareni broj dana od zaprimanja zahtjeva do izdavanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja ili do obustave postupka za pojedini zahtjev unutar garantiranog standardaOPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAinvestitor priključka0 kuna/danuZa svaki zahtjev prate se podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email), zahtjevu (tlačni razred, dan zaprimanja zahtjeva, dan kompletiranja zahtjeva, dan izdavanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja, broj dana od kompletiranja zahtjeva do izdavanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja ili do obustave postupka) i ostvarenom broju dana van garantiranog standarda


U Tablici 2. Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe Točka R.br. 22. mijenja se i glasi:

22KVALITETA USLUGENALOG ZA NASTAVKOM ISPORUKE PLINA NAKON PODMIRIVANJA OBVEZAMaksimalni rok za podnošenje naloga operatoru plinskog sustava na čiji je sustav priključen krajnji kupac za ponovnu uspostavu isporuke plina
(1 radni dan)
Ostvareni broj radnih dana od dana podmirivanja obveza do podnošenja naloga operatoru distribucijskog sustava unutar garantiranog standardaOPSKRBLJIVAČ PLINOMkrajnji kupac0 kuna/danZa svaki nalog prate se podaci o krajnjem kupcu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i podaci o nalogu (naziv operatora distribucijskog sustava, dan podmirenja obveza, dan podnošenja zahtjeva za nastavak isporuke plina, broj radnih dana od podmirenja obveza do podnošenja zahtjeva za nastavak isporuke plina)


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

Članak 24.

(1) Povijesni podaci o tarifnom modelu, opskrbljivaču plinom, voditelju bilančne skupine i statusu korištenja opskrbe u obvezi javne usluge iz članka 27. stavka 3. podstavaka 1. do 4. Općih uvjeta vode se od dana uspostave registra obračunskih mjernih mjesta, odnosno od 1. listopada 2018.

(2) Povijesni podaci o potrošnji plina iz članka 27. stavka 3. podstavka 5. Općih uvjeta vode se od 1. siječnja 2016. godine.

Članak 25.

Iznimno od članka 29. stavka 3. Općih uvjeta, zahtjev za promjenu opskrbljivača plinom može se do 30. listopada 2019. podnijeti i prilaganjem obrasca Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom iz Priloga 1. Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18).

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2019., osim izmjene odredbe članka 17. stavka 2. Općih uvjeta opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18) koja stupa na snagu 1. svibnja 2020.

Klasa: 310-03/19-22/2

Urbroj: 371-04-19-24

Zagreb, 16. rujna 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA PLINOM

Postupak promjene opskrbljivača plinom

Postupak promjene opskrbljivača plinom (nastavak)

Obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom