Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 89/2019 (20.9.2019.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

PLINACRO d.o.o.

1780

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-03/19-24/1, urbroj: 371-06-19-20) od 16. rujna 2019. godine (dalje u tekstu: Agencija), operator transportnog sustava donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18 i 31/19) u članku 1., iza riječi »opći uvjeti korištenja usluge transporta plina« dodaju se riječi »i metodologija za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu utvrđene energije plina na izlazima iz transportnog sustava«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječi »propisima Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima »ovim Mrežnim pravilima«.

Članak 3.

(1) U članku 3., stavku 2., točka 9. mijenja se i glasi:

»9. energetska suglasnost za priključenje na transportni sustav (dalje: energetska suglasnost) – isprava kojom se utvrđuju zajamčeni tehnički i tehnološki uvjeti priključenja na transportni sustav, a koju izdaje operator transportnog sustava na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevine koja se priključuje«.

(2) Točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11. do 21. postaju točke 10. do 20.

(3) Iza dosadašnje točke 21., koja postaje točka 20., dodaje se nova točka 21. koja glasi:

»21. kalibracijski plin – plinska smjesa akreditirana od strane nadležnog tijela za akreditaciju prema normi »HRN EN ISO/IEC 17025«, koja se sastoji od osnovnog plina (metana) i primjesa, a koja se koristi za kalibraciju opreme za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina«.

(4) Iza točke 24., dodaje se nova točka 25. koja glasi:

»25. mjesto uzorkovanja – lokacija uzorkovanja plina iz plinovoda, na kojoj je ugrađen mehanizam za uzorkovanje plina u svrhu utvrđivanja sastava i kvalitete plina«.

Dosadašnje točke 25. do 49. postaju točke 26. do 50.

(5) Dosadašnja točka 31. koja postaje točka 32. mijenja se i glasi:

»32. posebni uvjeti – uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje, koje utvrđuje operator transportnog sustava kao javnopravno tijelo u smislu propisa kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, na način propisan tim propisima, a u svrhu osiguranja sigurnosti transporta plinovodima u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje siguran transport plinovodima i ovim Mrežnim pravilima, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu«.

(6) Iza dosadašnje točke 49., koja postaje točka 50., dodaje se nova točka 51. koja glasi

»51. relevantno mjesto uzorkovanja za priključak – mjesto uzorkovanja kojemu je pridružen promatrani priključak i sa kojega se podaci o ogrjevnoj vrijednosti plina koriste u postupku izračuna isporučene energije plina na promatranom priključku«.

Dosadašnje točke 50. do 52. postaju točke 52. do 54.

(7) Dosadašnje točke 53. i 54. brišu se.

(8) Iza točke 72. dodaje se nova točka 73. koja glasi:

»72. uvjeti priključenja – uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje, koje utvrđuje operator transportnog sustava kao javnopravno tijelo u smislu propisa kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, na način propisan tim propisima i posebnim propisima kojima se uređuje tržište plina, u svrhu priključenja na plinski transportni sustav, a kojim uvjetima se određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja zahvata u prostoru, odnosno građevine na plinski transportni sustav, uključujući tehnički kapacitet«.

Dosadašnja točka 73. postaje točka 74.

Članak 4.

(1) U članku 6. stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi »e) izravni plinovod«.

(2) U stavku 2. iza točke d) dodaju se točke e) i f) koje glase:

»e) mjesto za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om,

f) izravni plinovod.«.

Članak 5.

Članak 10. briše se.

Članak 6.

(1) U članku 11. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi »a) uvjeti priključenja, odnosno posebni uvjeti«.

(2) U stavku 2., iza riječi »propisan« dodaju se riječi »propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i«.

Članak 7.

Naslov iznad članka i članak 12. mijenjaju se i glase:

»Uvjeti priključenja i posebni uvjeti

Članak 12.

(1) Projektant podnosi zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja odnosno posebnih uvjeta putem nadležnog upravnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja operatoru transportnog sustava podnosi nositelj energetske suglasnosti koji zahtijeva promjenu na postojećem priključku građevine priključene na transportni sustav.

(3) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja sadrži najmanje podatke o:

a) investitoru i/ili vlasniku građevine koja se planira priključiti na transportni sustav,

b) vrsti građevine koja se priključuje na transportni sustav,

c) položaju građevine, uključivo katastarsku česticu građevine koja se priključuje na transportni sustav,

d) priključnom kapacitetu građevine koja se priključuje na transportni sustav izraženom u kWh/h,

e) planiranom tlaku isporuke plina,

f) planiranim preuzimanjima plina iz transportnog sustava ili planiranim količinama plina koje predaje u transportni sustav, za razdoblje od deset godina te naznačenim maksimalnim i minimalnim količinama preuzimanja plina iskazima u kWh/h i kWh/god za svaku godinu

g) namjeni potrošnje plina

h) planiranom terminu priključenja građevine.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, podnositelj je uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja dužan priložiti akt kojim je odobrena gradnja.

(5) Na temelju uvjeta priključenja ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine.

(6) Uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i/ili elaborat koji je prema posebnom propisu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta.«

Članak 8.

(1) U članku 13. stavku 1. i 2. riječi »Energetski uvjeti« zamjenjuju se riječima »Uvjeti priključenja«.

(2) U stavku 1. točka c) mijenja se i glasi »c) mogućem mjestu priključenja i mogućem načinu izgradnje priključka«.

(3) Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Posebni uvjeti sadrže:

a) opće i tehničke uvjete izvođenja radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava,

b) situacijski prikaz s ucrtanim magistralnim plinovodima, instalacijama i objektima operatora transportnog sustava,

c) skice mogućih tehničkih rješenja križanja, paralelnog vođenja, minimalnih propisanih udaljenosti, posebnih mjera zaštite,

d) druge uvjete u skladu s posebnim propisima.

(4) Ako zbog izvođenja radova postoji mogućnost ograničenja ili obustave isporuke plina, operator transportnog sustava će istu navesti u posebnim uvjetima.«

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

(1) Uvjeti priključenja i posebni uvjeti u skladu s kojima je izrađen idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole, prestaju važiti danom prestanka važenja lokacijske dozvole.

(2) Uvjeti priključenja i posebni uvjeti u skladu s kojima je izrađen glavni projekt koji je sastavni dio građevinske dozvole, prestaju važiti danom prestanka građevinske dozvole.«.

Članak 10.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

(1) Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje uvjeta priključenja ima pravo prigovora protiv utvrđenih uvjeta priključenja.

(2) Prigovor se podnosi operatoru transportnog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja uvjeta priključenja.

(3) Operator transportnog sustava dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

(4) Protiv odluke operatora transportnog sustava iz stavka 3. ovog članka, projektant ima pravo podnijeti prigovor Agenciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište plina.«.

Članak 11.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

(1) Operator transportnog sustav rješenjem će obustaviti postupak ako na temelju dostavljenog zahtjeva iz članka 12. nije moguće utvrditi uvjete priključenja u skladu s ovim Mrežnim pravilima i drugim propisima kojima se uređuje tržište plina ili ako nakon provjere tehničkih i tehnoloških pretpostavki priključenja na zahtijevanoj lokaciji utvrdi da ne postoji mogućnost priključenja na transportni sustav.

(2) Na rješenje o obustavi postupka utvrđivanja uvjeta priključenja projektant ima pravo podnijeti žalbu Agenciji u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Članak 12.

U članku 17. riječi »Nositelj energetskih uvjeta« zamjenjuju se riječima »Investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na transportni sustav«.

Članak 13.

(1) U članku 18. stavcima 1., 3., 4. i 5. riječi »nositelj energetskih uvjeta« zamjenjuju se riječima »investitor ili vlasnik građevine«.

(2) U stavku 5. riječi »energetskim uvjetima« zamjenjuju se riječima »uvjetima priključenja«.

Članak 14.

U članku 24. stavku 1. i 2. riječ »prigovor« zamjenjuje se riječju »žalba« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

(1) U članku 28. stavci 2. do 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 7. do 15. postaju stavci 2. do 10.

(2) U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 3. brojka »7.« zamjenjuje se brojkom »2.«.

(3) U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 6. brojka »10.« zamjenjuje se brojkom »5.«.

(4) U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 10. brojka »14.« zamjenjuje se brojkom »9.«.

Članak 16.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

(1) Korisnik transportnog sustava koji je ugovorio kapacitete na ulazu u transportni sustav na interkonekciji dužan je osigurati da plin koji na interkonekciji ulazi u transportni sustav bude standardne kvalitete.

(2) Proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP dužan je osigurati da plin koji predaje u transportni sustav bude standardne kvalitete.

(3) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 2. dužan je osigurati da ogrjevna vrijednost predanog plina ne odstupa više ±5% od prosječne ogrjevne vrijednosti plina na pripadajućem ulazu, utvrđene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine ili ogrjevne vrijednosti plina koju je korisnik transportnog sustava najavio najkasnije pet radnih dana prije početka predaje plina u transportni sustav.

(4) Operator terminala za UPP iz stavka 2. dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti procjenu specifikacije kvalitete plina koji namjerava predati u transportni sustav najkasnije pet radnih dana prije početka predaje plina u transportni sustav te dostaviti izvještaj o kvaliteti i količini pretovarenog UPP-a nakon dovršetka pretovara.

(5) Korisnik transportnog sustava, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP koji predaje plin na ulazu u transportni sustav dužan je obavijestiti operatora transportnog sustava o svim okolnostima koje mogu utjecati na kvalitetu plina i to najkasnije pet radnih dana prije predvidive okolnosti, a bez odlaganja u slučaju nepredvidive okolnosti.

(6) Ako operator transportnog sustava utvrdi da se na pojedinom ulazu u transportni sustav predaje plin koji nije standardne kvalitete, korisnik transportnog sustava, koji je ugovorio kapacitete na tom ulazu, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP dužan je na poziv operatora transportnog sustava bez odlaganja poduzeti mjere kojima će, u najkraćem roku, osigurati predaju plina standardne kvalitete ili obustaviti predaju plina u transportni sustav, te o poduzetim i planiranim mjerama redovno obavještavati operatora transportnog sustava.

(7) U slučaju da korisnik transportnog sustava, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP ne postupi sukladno stavku 6. ovog članka, operator transportnog sustava ima pravo obustaviti preuzimanje plina u transportni sustav.

(8) Operator transportnog sustava dužan je obavijestiti krajnje kupce, operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava o okolnostima iz stavka 3. ovog članka.

(9) Korisnik transportnog sustava, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP koji je predao u transportni sustav plin izvan standardne kvalitete dužan je nadoknaditi sve troškove i štetu nastalu kod operatora transportnog sustava, operatora sustava skladišta plina, operatora distribucijskog sustava, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, korisnika transportnog sustava i krajnjeg kupca priključenog na transportni ili distribucijski sustav, kao posljedicu predaje plina izvan standardne kvalitete.

(10) Operator transportnog sustava će na zahtjev operatora distribucijskog sustava, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina, korisnika transportnog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na transportni ili distribucijski sustav koji je pretrpio štetu zbog plina izvan standardne kvalitete, istoga obavijestiti o korisniku transportnog sustava, proizvođaču prirodnog plina, operatoru sustava skladišta plina i/ili operatoru terminala za UPP koji je predao u transportni sustav plin izvan standardne kvalitete.«.

Članak 17.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Članak 42.

(1) Operator transportnog sustava prati kvalitetu plina u transportnom sustavu s ciljem sprečavanja pojave plina koji nije standardne kvalitete, radi utvrđivanja ogrjevne vrijednosti plina za izračun energije plina te radi informiranja o kvaliteti plina u transportnom sustavu.

(2) Operator transportnog sustava prati kvalitetu plina vlastitim sustavom za praćenje kvalitete plina, koji omogućuje evidentiranje i centralno prikupljanje podataka o kvaliteti prirodnog plina sa svih mjesta uzorkovanja, bez obzira na vlasništvo opreme za mjerenje parametara kvalitete plina, učestalost uzorkovanja i laboratorijskih analiza plina.

(3) Operator transportnog sustava svakog trećeg radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja na internetskoj stranici objavljuje za sva mjesta uzorkovanja srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za predmetno razdoblje.

(4) Operator transportnog sustava svakog radnog dana na internetskoj stranici objavljuje privremene podatke o srednjoj dnevnoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za prethodni plinski dan za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te količinski ponderiranu srednju dnevnu donju ogrjevnu vrijednost za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava.

(5) Operator transportnog sustava svakog trećeg radnog dana nakon isteka polumjesečnog razdoblja, na internetskoj stranici objavljuje privremene podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za polumjesečno razdoblje, za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te količinski ponderiranu srednju dnevvnu donju ogrjevnu vrijednost za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava.

(6) Operator transportnog sustava svakog trećeg radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza, na internetskoj stranici objavljuje konačne podatke o:

a) srednjoj dnevnoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti koja je korištena za izračun isporučene energije plina, za svaki plinski dan prethodnog mjeseca,

b) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od prvog do petnaestog dana u mjesecu,

c) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od šesnaestog do posljednjeg dana u mjesecu,

d) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje cijelog prethodnog mjeseca.

(7) Operator transportnog sustava svakog trećeg radnog dana u mjesecu, za prethodni mjesec, za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava, na internet stranici objavljuje konačne podatke o:

a) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za svaki plinski dan prethodnog mjeseca,

b) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od prvog do petnaestog dana u mjesecu,

c) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od šesnaestog do posljednjeg dana u mjesecu,

d) količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje cijelog prethodnog mjeseca.

(8) Količinski ponderirana srednja donja ogrjevna vrijednost za skupni izlaz iz transportnog sustava izračunava se dijeljenjem ukupne količine isporučene energije plina sa ukupnim obujmom plina isporučenim na svim fizičkim izlazima iz transportnog sustava koji čine skupni izlaz u promatranom vremenskom periodu.«.

Članak 18.

(1) Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi »Pružanje informacija za uravnoteženje«.

(2) U članku 47. stavku 3. riječi »na SUKAP-u« brišu se.

(3) Stavci 5. – 8. brišu se.

Članak 19.

Iza članka 47. dodaje se naslov iznad članka i članak 47.a koji glasi:

»Predviđanje preuzimanja plina

Članak 47.a

(1) Operator transportnog sustava, kao predviđajuća strana, izrađuje predviđanja preuzimanja plina u skladu s Uredbom BAL, primjenom Metodologije za predviđanje preuzimanja plina iz Priloga II. ovih Mrežnih pravila.

(2) U plinskom danu D-1, najkasnije do 12:00 sati, operator transportnog sustava, kao predviđajuća strana, omogućava svim opskrbljivačima i voditeljima bilančnih skupina pristup rezultatima predviđanja njihovih preuzimanja plina za plinski dan D.

(3) U plinskom danu D, operator transportnog sustava, kao predviđajuća strana, omogućava opskrbljivačima i voditeljima bilančnih skupina pristup ažuriranim predviđanjima njihovih preuzimanja plina za plinski dan D, dva puta u sljedećim rokovima:

a) prvo ažuriranje najkasnije do 13:00 sati i

b) drugo ažuriranje najkasnije do 17:00 sati.

(4) Ažuriranje predviđanja preuzimanja plina unutar plinskog dana D provodi se prema postupku opisanom u članku 4. Metodologije iz Priloga II. ovih Mrežnih pravila, uzimajući u obzir ažuriranu prognozu prosječne dnevne temperature za plinski dan D.

(5) Pružanje informacija o predviđanju preuzimanja plina ne smatra se pružanjem bilo kakvog specifičnog jamstva osim jamstva u pogledu dostupnosti tih informacija u obliku i na način predviđen ovim Mrežnim pravilima i Metodologijom iz Priloga II. ovih Mrežnih pravila.«.

Članak 20.

(1) U članku 51. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Ako su na trgovinskoj platformi operatora tržišta plina dostupne dvije ili više ponuda po istoj jediničnoj cijeni, prednost ima ponuda s većom količinom plina.

(8) Ako su na trgovinskoj platformi operatora tržišta plina dostupne dvije ili više ponuda po istoj jediničnoj cijeni i s istom količinom plina, prednost ima ponuda koja je zaprimljena ranije.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.

(2) U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. brojka »7.« zamjenjuje se brojkom »9.«.

Članak 21.

U članku 59. stavci 1. – 9. brišu se.

Dosadašnji stavci 10. – 19. postaju stavci 1. – 10.

Članak 22.

(1) U članku 73. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Opskrbljivač plinom je dužan ugovoriti kapacitet transportnog sustava na svakom izlazu iz transportnog sustava na kojem isporučuje plin za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupca na transportnom sustavu i/ili distribucijskom sustavu, koje opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini.«

Dosadašnji stavci 1. – 7. postaju stavci 2. – 8.

(2) U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka »3.« zamjenjuje se brojkom »4.«.

(3) U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »5.«, a riječi »tarifnim stavkama« zamjenjuju se riječju »cijeni«.

(4) U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »5.«.

(5) U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. brojka »2.« zamjenjuje se brojkom »3.«.

(6) Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaju se stavci 9. – 13. koji glase:

»(9) U slučaju kad na izlazu u RH koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, opskrbljivač koji opskrbljuje krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu nije ugovorio kapacitet na predmetnom izlazu u određenoj bilančnoj skupini za razdoblje u kojem opskrbljuje krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu, dužan je operatoru transportnog sustava platiti naknadu za korištenje transportnog sustava bez ugovorenog kapaciteta u roku od osam dana od izdavanja računa.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovog članka, utvrđena količina plina raspodijelit će se bilančnoj skupini kojoj pripada opskrbljivač plinom u skladu s podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta koji vodi operator tržišta plina, bez obzira što opskrbljivač nema ugovoren kapacitet na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u pripadni distribucijski sustav, u bilančnoj skupini navedenoj u registru obračunskih mjernih mjesta.

(11) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava iz stavka 9. ovog članka obračunava se kao umnožak kapaciteta transportnog sustava potrebnog za transport količine plina raspodijeljene opskrbljivaču u bilančnoj skupini iz stavka 9. ovog članka i cijene dnevnog kapacitetnog proizvoda na dan korištenja usluge transporta, uvećane za 200%, za svaki dan korištenja neugovorenog kapaciteta.

(12) Operator tržišta plina svakodnevno provjerava usklađenost podataka o raspodjeli kapaciteta transportnog sustava, koje dobiva u skladu s člankom 71. stavkom 13. ovih Mrežnih pravila, s podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta o pripadnosti obračunskog mjernog mjesta pojedinom opskrbljivaču u pojedinoj bilančnoj skupinu, na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.

(13) U slučaju neusklađenosti, odnosno izostanka rezervacije kapaciteta transportnog sustava iz stavka 12. ovog članka, operator tržišta plina obavještava, u plinskom danu D-1, najkasnije 2 sata prije isteka roka za rezervaciju kapaciteta, voditelja bilančne skupine i opskrbljivača o izostanku rezervacije kapaciteta za plinski dan D na pojedinom izlazu iz transportnog sustava.«

Članak 23.

U članku 77. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. – 11. koji glase:

»(6) Prije stjecanja ugovorenog kapaciteta u skladu s ovim člankom, stjecatelj je dužan dostaviti operatoru transportnog sustava sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije dva radna dana prije početka razdoblja na koje se trgovanje odnosi.

(7) Za prijenos ugovorenog kapacita na ulazu i/ili izlazu u RH, stjecatelj je dužan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku i iznosu propisanom člancima 7. i 8. OU iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila.

(8) Za prijenos ugovorenog kapaciteta na interkonekciji, stjecatelj je dužan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u obliku i iznosu propisanom člancima 7. i 9. OU iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila.

(9) Ako stjecatelj dostavlja sredstvo osiguranja plaćanja u obliku bankarske garancije, bankarska garancija mora vrijediti za cijelo razdoblje na koje se trgovanje odnosi te najmanje 60 dana nakon završetka tog razdoblja.

(10) Iznimno, umjesto dostavljanja novog sredstva osiguranja plaćanja, stjecatelj koji s operatorom transportnog sustava već ima sklopljen ugovor o transportu plina i/ili ugovor o transportu plina na interkonekciji, može pisanim putem od operatora transportnog sustava zatražiti da, kao sredstvo osiguranja plaćanja za prijenos ugovorenog kapaciteta, prihvati sredstvo već dostavljeno na temelju predmetnog ugovora o transportu plina i/ili ugovora o transportu plina na interkonekciji.

Operator transportnog sustava će prihvatiti zahtjev stjecatelja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) predmento sredstvo osiguranja plaćanja dostavljeno je u obliku novčanog depozita ili bankarske garancije i

b) iznos predmetnog sredstva osiguranja plaćanja dovoljan je za osiguranje plaćanja i kapaciteta koji je stjecatelj već ugovorio na primarnom tržištu i kapaciteta koji stječe trgovanjem na sekundarnom tržištu.

(11) Operator transportnog sustava može smanjiti traženi iznos sredstva osiguranja plaćanja ili stjecatelja osloboditi obveze dostavljanja sredstva osiguranja plaćanja, ako ocijeni da je iznos sredstava osiguranja plaćanja, koja je stjecatelj prethodno dostavio operatoru transportnog sustava za potrebe ugovoranja kapaciteta na primarnom tržištu, dovoljan i za osiguranje plaćanja kapaciteta koji stječe trgovanjem na sekundarnom tržištu.«.

Članak 24.

(1) U članku 79. stavci 4. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. i 7. postaju stavci 4. i 5.

(2) U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. iza riječi »članka« dodaju se riječi »a najkasnije 24 sata prije početka vremenskog razdoblja na koje se trgovanje odnosi«.

Članak 25.

(1) U članku 84. u alineji 6. riječi »specifičnoj točki transportnog sustava« brišu se.

(2) U alineji 9. iza riječi »mjesta« dodaju se riječi »i dokumentacije opreme za utvrđivanje kvalitete plina«.

Članak 26.

U članku 85. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Pretvorba vrijednosti obujma ili ogrjevne vrijednosti na druge referentne uvjete provodi se korištenjem faktora konverzije u skladu s normom »HRN EN ISO 13443 – Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti«.

(3) Preračunavanje iznosa donje ogrjevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri istim referentnim uvjetima izvodi se dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružuje se na tri decimalna mjesta.«

Članak 27.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Obračunsko mjerno mjesto

Članak 86.

(1) Osnovne mjerene veličine na svim obračunskim mjernim mjestima su:

– obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto u radnim uvjetima, izražen u m3

– tlak plina na obračunskom mjernom mjestu, izražen u bar

– temperatura plina na obračunskom mjernom mjestu, izražena u °C.

(2) Osnovna izračunata veličina na svim obračunskim mjernim mjestima je:

– obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u m3 pri standardnim uvjetima.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 87. briše se.

Članak 29.

Iznad članka 93. dodaje se naslov koji glasi »Oprema za mjerenje obujma plina«.

Članak 30.

(1) U članku 98. stavku 1. riječ »povećanja« zamjenjuje se riječju »osiguranja«.

(2) Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 31.

U članku 100. točki d) iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi »certifikat kalibracijskog plina«

Članak 32.

Naslov iznad članka 101. mijenja se i glasi »Izvanredno ispitivanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme za mjerenje obujma plina«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 103. mijenja se i glasi »Zamjena mjerne opreme za mjerenje obujma plina«.

Članak 34.

(1) U članku 104. stavku 2. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi »e) metanski broj«.

(2) U stavku 3. riječi »specifičnoj točki transportnog sustava« zamjenjuju se riječima »mjestima uzorkovanja plina« i riječ »ovlaštenom« zamjenjuje se riječju »akreditiranom«.

(3) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Učestalost analiza u slučaju kontinuiranog utvrđivanja kvalitete plina opremom ugrađenom na mjestima uzorkovanja određena je na način da uređaji za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina provode minimalno jednu analizu uzorka plina na sat.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

(4) U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi »se dva puta mjesečno i to u razdoblju od trećeg do desetog dana u mjesecu i u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu« zamjenjuju se riječima »po potrebi«.

(5) Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaju se stavci 6. – 9. koji glase:

»6) Automatsko uzorkovanje plina za analizu provodi se u skladu s normom »HRN EN ISO 10715 – Prirodni plin – Upute za uzorkovanje« ili prema preporukama proizvođača mjerne opreme, ako norma nije primjenjiva.

(7) Određivanje sastava prirodnog plina provodi se u skladu s normom »HRN EN ISO 6974 – Prirodni plin – Određivanje sastava s određenom nesigurnošću plinskom kromatografijom«.

(8) Izračun relativne gustoće i ogrjevne vrijednosti plina provodi se u skladu s normom »HRN EN ISO 6976 – Prirodni plin – Izračunavanje toplinske vrijednosti, gustoće, relativne gustoće i Wobbeovoe značajke iz sastava«.

(9) Metanski broj izračunava se metodom u skladu s normom »HRN EN 16726 – Plinska infrastruktura – Kvaliteta plina – Grupa H«.«

Članak 35.

(1) U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Oprema za utvrđivanje kvalitete plina sastoji se od plinskog procesnog kromatografa za određivanje kemijskog sastava plina.«

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Oprema za utvrđivanje kvalitete plina može se sastojati i od opreme za mjerenje drugih parametara kvalitete plina, i to:

– procesnog analizatora točke rosišta vode

– procesnog analizatora točke rosišta ugljikovodika

– procesnog analizatora udjela sumpornih spojeva u plinu.«.

(3) Stavak 5. briše se.

(4) Dosadašnji stavci 2. – 4. postaju stavci 3. – 5.

(5) U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi »ugrađene na obračunskom mjernom mjestu« zamjenjuju se riječima »koju na obračunskom mjernom mjestu o svom trošku ugrađuje proizvođač, operator sustava skladišta ili operator terminala za UPP.«.

Članak 36.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Članak 106.

(1) Kontinuirano utvrđivanje kvalitete plina i ogrjevne vrijednosti za izračun energije plina predane na izlazima iz transportnog sustava obavlja se korištenjem opreme za utvrđivanje kemijskog sastava plina koja je ugrađena na mjestima uzorkovanja iz članka 42. ovih Mrežnih pravila.

(2) Lokacije mjesta uzorkovanja plina na transportnom sustavu u svrhu praćenja kvalitete plina i u svrhu izračuna energije plina, određuje operator transportnog sustava na način da se za svaki priključak određuje više relevantnih mjesta uzorkovanja.

(3) Primarno relevantno mjesto uzorkovanja za pojedini priključak u promatranom danu je ono mjesto uzorkovanja koje je na transportnom sustavu smješteno uzvodno ili nizvodno na plinovodu najbliže promatranom priključku.

(4) U slučaju kada podaci sa primarnog relevantnog mjesta uzorkovanja nisu dostupni ili su neispravni, za utvrđivanje kvalitete plina i ogrjevne vrijednosti za izračun isporučene energije plina privremeno se koristi podatak o utvrđenoj kvaliteti plina sa prvog raspoloživog i ispravnog zamjenskog mjesta uzorkovanja.

(5) Operator transportnog sustava na internetskoj stranici objavljuje i redovito ažurira:

a) popis svih mjesta uzorkovanja iz stavka 2. ovog članka,

b) popis svih priključaka sa pridruženim primarnim i zamjenskim relevantnim mjestima uzorkovanja

c) pravila korištenja podataka o kvaliteti plina i ogrjevnim vrijednostima za izračun energije isporučenog plina, utvrđenima na mjestima uzorkovanja.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka i članak 107. mijenja se i glasi:

»Redovno ispitivanje i kontrola opreme za utvrđivanje kvalitete plina

Članak 107.

(1) Operator transportnog sustava odgovoran je za pravodobno, pouzdano i točno utvrđivanje parametara kvalitete prirodnog plina.

(2) Operator transportnog sustava dužan je opremu za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina održavati u ispravnom stanju.

(3) Radne upute za provjeru ispravnosti opreme za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina dio su sustava za upravljanje kvalitetom (ISO 9001) operatora transportnog sustava.

(4) Ispravno funkcioniranje opreme za utvrđivanje kvalitete plina osigurava dnevna automatska kalibracija, koja se obavlja pomoću kalibracijskog plina.

(5) Za kalibraciju opreme za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina koristi se kalibracijski plin čiji je sastav što bliži prosječnom sastavu plina analiziranog na pojedinom mjestu uzorkovanja u prethodnoj godini.

(6) U slučaju kada oprema za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina nije u vlasništvu operatora transportnog sustava, operator transportnog sustava ima pravo zatražiti kontrolu opreme za utvrđivanje kvalitete prirodnog plina i sudjelovati u njenom provođenju.«

Članak 38.

Iza članka 107. dodaje se naslov iznad članka i članak 107.a koji glasi:

»Očitavanje obračunskih mjernih mjesta i izračun energije plina

Članak 107.a

(1) Operator transportnog sustava svakodnevno, za svaki sat u plinskom danu D, očitava obračunska mjerna mjesta sustavom za daljinsko očitavanje obračunskog mjerenja obujma plina, u svrhu utvrđivanja satnih količina plina.

(2) Operator transportnog sustava putem sustava za praćenje kvalitete plina u transportnom sustavu iz članka 39. ovih Mrežnih pravila, kontinuirano prikuplja podatke o sastavu plina i ogrijevnim vrijednostima plina na mjestima uzorkovanja na transportnom sustavu.

(3) Za izračun energije plina, iskazane u mjernoj jedinici energije (kWh/h), iznos obujma plina proteklog kroz pojedino obračunsko mjerno mjesto u jednom satu izražen u mjernoj jedinici (m3/h) pri standardnim uvjetima tlaka i temperature množi se s iznosom prosječne donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) utvrđene za pojedini plinski dan za relevantno mjesto uzorkovanja plina. Izračunata energija plina iskazuje se kao cjelobrojna vrijednost.

(4) Prosječna dnevna donja ogrjevna vrijednost za mjesto uzorkovanja za plinski dan izračunava se kao aritmetička srednja vrijednost rezultata analiza svih pojedinačnih uzorkovanja plina unutar promatranog plinskog dana, izražena u mjernoj jedinici kWh/m3 i zaokružena na šest decimalnih mjesta.

(5) Dnevna količina plina, iskazana u mjernoj jedinici kWh/d, izračunava se kao zbroj satnih količina kWh/h.

(6) Ako zbog tehničkih razloga podaci iz sustava za daljinsko očitavanje obračunskog mjerenja nisu dostupni ili nisu potpuni, operator transportnog sustava u svim dnevnim izvještajima iz članaka 114., 120., 121. i 128. ovih Mrežnih pravila za pojedinu bilančnu skupinu za predmetni izlaz iz transportnog sustava koristi nominaciju korištenja transporta plina pojedinog korisnika transportnog sustava u bilančnoj skupini.«

Članak 39.

Naslov iznad članka i članak 111. brišu se.

Članak 40.

Članci 115. i 116. brišu se.

Članak 41.

(1) U članku 119. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Operator transportnog sustava svaki radni dan, najkasnije do 10:00 sati, za prethodni plinski dan, daje na uvid proizvođaču prirodnog plina podatke o ukupno utvrđenoj energiji plina zasebno za svaki ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz mreže proizvodnih plinovoda proizvođača prirodnog plina.«.

(2) U stavku 2. brojke »8:30« zamjenjuju se brojkama »11:30«. Riječi »kWh/h« zamjenjuju se riječima »m3/sat«.

Članak 42.

Iza članka 119. dodaje se članak 119.a koji glasi:

»Članak 119.a

(1) U slučaju iz članka 109. stavka 5. ovih Mrežni pravila, operator transportnog sustava daje na uvid proizvođaču prirodnog plina ili krajnjem kupcu podatke o ukupno utvrđenoj energiji plina za plinski dan D najkasnije do 11:00 sati plinskog dana D+1.

(2) U slučaju iz članka 109. stavka 5. ovih Mrežnih pravila proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac, svakodnevno, radnim i neradnim danima, najkasnije do 12:00 sati, dostavlja operatoru transportnog sustava podatke o raspodijeljenoj energiji plina za korisnike transportnog sustava u pojedinoj bilančnoj skupini za prethodni plinski dan.

(3) Ako proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac ne dostavi podatke iz stavka 2. ovog članka do 12:00 sati, operator transportnog sustava raspodjeljuje utvrđenu energiju plina proporcionalno udjelu pojedine zadnje prihvaćene nominacije u sumi svih zadnje prihvaćenih nominacija.«.

Članak 43.

(1) U članku 120. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

(2) U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. brojka »2.« zamjenjuje se brojkom »1.«.

Članak 44.

Iza članka 120. dodaju se članci 120.a i 120.b koji glase:

»Članak 120.a

(1) Operator transportnog sustava svakodnevno do 10:00 sati plinskog dana D+1, za plinski dan D, omogućuje operatoru distribucijskog sustava i organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava pristup dnevnom izvještaju koji sadrži sljedeće podatke:

a) izmjerenu količinu plina i utvrđenu energiju plina za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava, za svaki sat prethodnog dana, izraženu u kWh/h i m3/h,

b) prosječnu dnevnu donju ogrjevnu vrijednost, za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava, izraženu u kWh/m3.

(2) Operator transportnog sustava svakodnevno do 10:00 sati plinskog dana D+1, za plinski dan D, omogućuje operatoru tržišta plina pristup dnevnom izvještaju koji sadrži sljedeće podatke:

a) utvrđenu energiju plina za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav, izraženu u kWh/d,

b) prosječnu dnevnu donju ogrjevnu vrijednost, za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav, izraženu u kWh/m3.«.

Članak 120.b

(1) Operator tržišta plina svakodnevno do 12:00 sati omogućava operatoru transportnog sustava pristup podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina za svakog pojedinog korisnika transportnog sustava u pojedinoj bilančnoj skupini po svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav, izražene u kWh/d, a koju je proveo u skladu s Metodologijom iz Priloga II. ovih Mrežnih pravila i odredbama mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

(2) U slučaju da razmjena podataka između operatora transportnog sustava i operatora tržišta plina nije moguća ili da podaci iz stavka 1. ovog članka nisu raspoloživi, operator transportnog sustava provodi raspodjelu proporcionalno udjelu zadnje prihvaćene nominacije pojedinog korisnika iz pojedine bilančne skupine u sumi svih zadnje prihvaćenih nominacija za pripadni izlaz iz transportnog sustava odnosno skupni izlaz iz transportnog sustava.«.

Članak 45.

(1) U članku 121. stavcima 1. i 3. brojke »10:00« i brojke »11:00« zamjenjuju se brojkama »14:00«.

(2) U stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi »e) prosječna dnevna ogrjevna vrijednost po pojedinom priključku, izraženo u kWh/m3«.

Članak 46.

Iza članka 123. dodaje se članak 123.a koji glasi:

»Članak 123.a

(1) Operator transportnog sustava trećeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dostavlja proizvođaču prirodnog plina podatke o ukupno utvrđenoj energiji plina zasebno za svaki ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz mreže proizvodnih plinovoda proizvođača prirodnog plina.

(2) Proizvođač prirodnog plina, najkasnije do četvrtog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dostavlja operatoru transportnog sustava podatke o korištenju ugovorenog kapaciteta transportnog sustava zasebno za svaki ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz mreže proizvodnih plinovoda proizvođača prirodnog plina. Podatak o korištenju ugovorenog kapaciteta utvrđuje se na temelju očitanja obračunskih mjernih mjesta te se iskazuje za svaki plinski dan prethodnog mjeseca u m3/dan.«.

Članak 47.

U članku 124. stavku 2. riječi »članku 116.« zamjenjuju se riječima »članku 119.a stavku 3. ovih Mrežnih pravila.«.

Članak 48.

(1) U članku 125. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 1. do 4.

(2) U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. brojka »3.« zamjenjuje se brojkom »2.«.

Članak 49.

Iza članka 125. dodaju se članci 125.a, 125.b i 125.c koji glase:

»Članak 125.a

(1) Operator transportnog sustava do trećeg radnog dana u tekućem mjesecu omogućuje operatoru distribucijskog sustava i organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava pristup mjesečnom izvještaju za prethodni mjesec koji sadrži sljedeće podatke:

a) izmjerene dnevne količine plina i utvrđenu dnevnu energiju plina za svaki plinski dan prethodnog mjeseca na svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, izraženo u kWh/d i m3/d,

b) utvrđenu prosječnu dnevnu donju ogrjevnu vrijednost za svaki plinski dan prethodnog mjeseca na svakom izlazu iz transportnog sustava u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, izraženu u kWh/m3.

(2) Operator transportnog sustava do trećeg radnog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec omogućava operatoru tržišta plina pristup mjesečnom izvještaju koji sadrži sljedeće podatke:

a) utvrđenu dnevnu energiju plina za svaki plinski dan prethodnog mjeseca na svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, izraženu u kWh/d,

b) utvrđenu prosječnu dnevnu donju ogrjevnu vrijednost, za svaki plinski dan prethodnog mjeseca na svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, izraženu u kWh/m3.

(3) Ako operator distribucijskog sustava i operator zatvorenog distribucijskog sustava ima saznanja da podaci navedeni u izvještaju iz stavka 1. ovog članka nisu valjani, ima pravo o istome obavijestiti operatora transportnog sustava u roku od jednog radnog dana od zaprimanja izvještaja iz stavka 1. ovog članka te zatražiti dodatnu kontrolu podataka.(4) U slučaju da se utvrdi pogreška u podacima sukladno stavku 3. ovog članka, operator transportnog sustava će izraditi korekciju podataka iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 125.b

Operator tržišta plina do četvrtog radnog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, omogućava operatoru transportnog sustava pristup podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina za svakog pojedinog korisnika transportnog sustava u pojedinoj bilančnoj skupini po svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav, za svaki pojedini dan prethodnog mjeseca, a koju je proveo u skladu s Metodologijom iz Priloga II. ovih Mrežnih pravila i odredbama mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

Članak 125.c

U slučaju da operator transportnog sustava ne zaprimi podatke o raspodijeli dnevno preuzete energije plina, iz članka 125.b ovih Mrežnih pravila, operator transportnog sustava izrađuje mjesečni izvještaj prema podacima iz dnevnih izvještaja.«.

Članak 50.

(1) U članku 128. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Operator transportnog sustava jedan radni dan nakon zaprimanja podataka iz članka 125.b ovih Mrežnih pravila, u tekućem mjesecu, omogućava voditelju bilančne skupine pristup mjesečnom izvještaju, koji sadrži sljedeće podatke za svaki plinski dan prethodnog mjeseca:«

(2) U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Operator transportnog sustava jedan radni dan nakon zaprimanja podataka iz članka 125.b ovih Mrežnih pravila u tekućem mjesecu, omogućava operatoru tržišta plina i Agenciji pristup mjesečnom izvještaju, koji sadrži sljedeće podatke:«

Članak 51.

Članak 143. briše se.

Članak 52.

Iza članka 146. dodaje se naziv priloga »Prilog I.«

Članak 53.

(1) U Prilogu I. članku 7. stavku 4. točka d) mijenja se i glasi »d) predmet osiguranja s naznakom broja svakog Ugovora na koji se predmetna bankarska garancija odnosi«.

(2) Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako je Korisnik ugovorio dva ili više godišnjih standardnih kapacitetnih proizvoda, za razdoblje od dvije ili više plinskih godina, dužan je za prvi godišnji standardni kapacitetni proizvod dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu i rokovima propisanima člankom 8. i 9. ovih OU. Za ostale ugovorene godišnje standardne kapacitetne proizvode Korisnik je dužan prije početka svake naredne plinske godine, obnoviti i/ili nadopuniti sredstvo osiguranja plaćanja sukladno rokovima i iznosima propisanima u članku 8. i 9.ovih OU.«.

(3) Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»8) Bankarska garancija koja je dostavljena kao sredstvo osiguranja plaćanja obnavlja se:

a) dostavljanjem nove bankarske garancije, ili

b) produženjem važenja postojeće bankarske garancije i, prema potrebi, dopunom iznosa sukladno iznosima propisanima u članku 8. i 9, ovih OU.«

Dosadašnji stavci 8. – 15. postaju stavci 9. – 16.

(4) U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. iza riječi »obnovi« dodaju se riječi »ili ne nadopuni« i iza riječi »stavku 7.« dodaju se riječi »i 8.«.

(5) U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. brojka »12.« zamjenjuje se brojkom »13.«.

(6) U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 16. iza riječi »ne dostavi« dodaje se zarez i riječi »ne nadopuni«.

Članak 54.

U Prilogu I. članak 9. mijenja se i glasi:

»Sredstva osiguranja plaćanja iz ugovora o transportu plina na interkonekciji

Članak 9.

(1) Korisnik koji želi sudjelovati na aukciji godišnjih ili tromjesečnih standardnih kapacitetnih proizvoda dužan je, najkasnije 3 radna dana prije početka aukcije Operatoru dostaviti aukcijsko jamstvo, u obliku bankarske garancije ili novčanog depozita, u iznosu od 10% ukupne naknade, bez PDV-a, za sve godišnje odnosno tromjesečne kapacitetne proizvode koje namjerava ugovoriti na predmetnoj aukciji.

(2) Korisnik koji želi sudjelovati na aukciji tromjesečnih standardnih kapacitetnih proizvoda, a prethodno je Operatoru dostavio sredstvo osiguranja plaćanja za ranije ugovorene standardne kapacitetne proizvode, može ranije dostavljeno sredstvo osiguranja plaćanja koristiti umjesto aukcijskog jamstva, ako raspoloživi iznos ranije dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja odgovara potrebnom iznosu aukcijskog jamstva.

Ako je Korisnik dostavio sredstvo osiguranja plaćanja u obliku bankarske garancije, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) tromjesečni standardni kapacitetni proizvodi koji se namjeravaju ugovoriti odnose se na isti ugovor o transportu plina na interkonekciji, na temelju kojeg je dostavljena bankarska garancija i

b) rok važenja ranije dostavljene bankarske garancije odgovara roku važenja aukcijskog jamstva iz stavka 3. ovog članka.

Za potrebe ispunjavanja uvjeta iz ovog stavka, Korisnik može nadopuniti iznos i/ili produžiti rok važenja dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja.

(3) Ako je Korisnik dostavio aukcijsko jamstvo u obliku bankarske garancije, ta bankarska garancija mora vrijediti do početka plinske godine na koju se odnosi prvi godišnji standardni kapacitetni proizvod koji namjerava ugovoriti na aukciji, odnosno do početka tromjesečnog razdoblja na koje se odnosi prvi tromjesečni standardni kapacitetni proizvod koji namjerava ugovoriti. Odredbe članka 7. stavka 4. i 5. na odgovarajući način primjenjuju se na bankarsku garanciju koja se dostavlja kao aukcijsko jamstvo.

(4) Operator će Korisniku vratiti aukcijsko jamstvo kad mu Korisnik dostavi sredstvo osiguranja plaćanja za prvi ugovoreni godišnji standardni kapacitetni proizvod, odnosno prvi ugovoreni tromjesečni kapacitetni proizvod, sve u skladu sa stavkom 7., 8. i 9. ovog članka.

(5) Ako je Korisnik dostavio aukcijsko jamstvo u obliku novčanog depozita, isto može prenamijeniti u sredstvo osiguranja plaćanja nadoplatom do vrijednosti potrebne za sredstvo osiguranja plaćanja sukladno rokovima i iznosima iz stavka 8. i 9. ovog članka.

Ako Korisnik ne dopuni novčani depozit u skladu s rokovima i iznosima iz stavka 8. i 9. ovog članka, smatrat će se da nije dostavio sredstvo osiguranja plaćanja.

(6) Korisnik koji je u posljednjih 12 mjeseci uredno i u roku izvršavao svoje obveze iz ugovora o transportu plina na interkonekciji, može umjesto dostavljanja novog sredstva osiguranja plaćanja, obnoviti već dostavljeno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu s rokovima i iznosima iz stavaka 8. i 9. ovog članka.

(7) U slučaju prenamjene, odnosno obnavljanja sredstva osiguranja plaćanja, Korisnik je dužan Operatoru dostaviti potpisan i ovjeren pisani zahtjev, koji čini Prilog 3. Ugovora o transportu plina na interkonekciji. Operator transportnog sustava objavljuje obrazac zahtjeva na internetskoj stranici.

(8) Korisnik je dužan Operatoru dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u sljedećem roku:

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije tri radna dana prije početka plinske godine na koju se odnosi ugovoreni proizvod,

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije tri radna dana prije početka tromjesečnog razdoblja na koje se odnosi ugovoreni proizvod,

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije jedan radni dan prije početka aukcije,

d) za dnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije jedan radni dan prije početka aukcije i

e) za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije jedan radni dan prije početka aukcije.

(9) Korisnik je dužan Operatoru dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najmanje u sljedećem iznosu uvećanom za PDV:

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – u iznosu od tri mjesečne naknade za godišnji standardni kapacitetni proizvod koji je ugovorio,

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – u iznosu od dvije mjesečne naknade za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod koji je ugovorio,

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – u iznosu mjesečne naknade za standardni kapacitetni proizvod koji namjerava ugovoriti,

d) za dnevni standardni kapacitetni proizvod – u iznosu mjesečne naknade za dnevni standardni kapacitetni proizvod koji namjerava ugovoriti,

e) za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod – u iznosu mjesečne naknade za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod koji namjerava ugovoriti.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka Korisnik koji nije rezident nije dužan sredstvo osiguranja plaćanja uvećati za iznos PDV-a.

(11) Ako Korisnik dostavi Operatoru sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu većem od onog propisanog ovim člankom, Operator će mu na njegov zahtjev vratiti razliku:

a) uplatom razlike na poslovni račun Korisnika, ako je sredstvo osiguranja plaćanja dostavljeno u obliku novčanog depozita, i/ili

b) vraćanjem dostavljene bankarske garancije, pod uvjetom da je Korisnik dostavio novu bankarsku garanciju ili položio novčana sredstva na depozitni račun, barem u iznosu iz stavka 9. ovog članka.

(12) Pri dostavljanju aukcijskog jamstva, odnosno sredstva osiguranja plaćanja, Korisnik je dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o aukcijskom jamstvu/sredstvu osiguranja plaćanja na interkonekciji (Izjava INT), koja predstavlja Prilog 2. ugovoru o transportu plina na interkonekciji.

U Izjavi INT Korisnik mora naznačiti oblik aukcijskog jamstva, odnosno sredstva osiguranja plaćanja koje dostavlja te dati Operatoru uputu o raspodjeli iznosa dostavljenog aukcijskog jamstva, odnosno sredstva osiguranja plaćanja po pojedinoj aukcijskog platformi.

Operator transportnog sustava objavljuje obrazac Izjave INT na internetskoj stranici.

(13) Korisnik ima pravo promijeniti raspodjelu iznosa iz stavka 12. ovog članka, pod uvjetom da o novoj raspodjeli pisanim putem obavijesti Operatora najkasnije tri sata prije aukcije na kojoj namjerava sudjelovati.

(14) Na temelju dostavljenih Priloga iz stavaka 7. i 12. ovog članka te dostavljenog aukcijskog jamstva, odnosno sredstva osiguranja plaćanja utvrđuje se kreditni limit Korisnika na pojedinoj aukcijskog platformi.

(15) Korisnik može sudjelovati na aukcijama do iznosa kreditnog limita iz stavka 14. ovog članka.

(16) Korisniku koji je na aukciji ugovorio određeni standardni kapacitetni proizvod, raspoloživi iznos aukcijskog jamstva ili sredstava osiguranja plaćanja umanjuje se na odgovarajući način, sukladno stavku 9. ovog članka te se sukladno tome umanjuje i kreditni limit.

Korisnik može sudjelovati na sljedećoj aukciji s tako umanjenim kreditnim limitom.

(17) Korisnik može povećati kreditni limit na pojedinoj aukcijskoj platformi dostavljanjem novog aukcijskog jamstva, odnosno sredstva osiguranja plaćanja ili dopunom postojećeg, sukladno rokovima i iznosima iz stavaka 8. i 9. ovog članka.«.

Članak 55.

Iza Priloga I. dodaje se Prilog II. »Metodologija za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski sustav«, koji čini sastavni dio ovog propisa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

(1) Iznimno od članka 42. ovih Izmjena i dopuna, do 1. travnja 2020. godine, operator transportnog sustava daje na uvid proizvođaču prirodnog plina ili krajnjem kupcu podatke do 8:30 sati plinskog dana D+1, a proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac dostavlja operatoru transportnog sustava podatke, svakodnevno, radnim i neradnim danima do 9:00 sati.

(2) Iznimno od članka 45. stavka 1. ovih Izmjena i dopuna, do 1. travnja 2020. godine, operator transportnog sustava omogućava voditelju bilančne skupine te operatoru tržišta plina i Agenciji pristup dnevnom izvještaju do 10:00 sati plinskog dana D+1.

(2) Iznimno od članka 50. ovih Izmjena i dopuna, do 1. travnja 2020. godine, operator transportnog sustava omogućava pristup mjesečnom izvještaju voditelju bilančne skupine do 12 sati 11. dana u mjesecu te operatoru tržišta plina i Agenciji do 16 sati 13. dana u mjesecu.

Članak 57.

(1) Stupanjem na snagu članka 44. ovih Izmjena i dopuna prestaje važiti članak 120.

(2) Stupanjem na snagu članaka 125.b i 125.c koji su dodani člankom 49. ovih Izmjena i dopuna, prestaje važiti članak 125.

Članak 58.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. listopada 2019., osim članka 19., članka 22. stavka 6., članka 41. i članka 55. ovih Izmjena i dopuna, koji stupaju na snagu 1. travnja 2020., članka 120.b koji je dodan člankom 44. ovih Izmjena i dopuna, koji stupa na snagu 2. travnja 2020. te članaka 125.b i 125.c koji su dodani člankom 49. ovih Izmjena i dopuna, koji stupaju na snagu 1. svibnja 2020.

Klasa: PL-19/2973

Urbroj: UP/IP-19-5

Zagreb, 18. rujna 2019.

Predsjednik Uprave
Ivica Arar, dipl. iur., v. r.

PRILOG II.

METODOLOGIJA ZA PREDVIĐANJE PREUZIMANJA PLINA I RASPODJELU ENERGIJE PLINA NA IZLAZIMA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA KOJI SU ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
(u daljnjem tekstu: Metodologija)

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđuju se način predviđanja preuzimanja plina i način raspodjele energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ujedno ulazi u distribucijske sustave ili zatvorene distribucijske sustave.

(2) U slučaju kad su transportni sustav i hidraulička cjelina pojedinog distribucijskog sustava međusobno povezani preko skupnog izlaza u smislu ovih Mrežnih pravila, predviđanje preuzimanja plina i raspodjela energije plina obavlja se za taj skupni izlaz.

Članak 2.

Odredbe ove Metodologije primjenjuju predviđajuća strana, operator tržišta plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava.

1. Predviđanje preuzimanja prirodnog plina

Članak 3.

(1) Predviđajuća strana provodi predviđanje preuzimanja plina u dva koraka.

(2) U prvom koraku predviđaju se ukupna preuzimanja plina za plinski dan D na pojedinom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav.

(3) U drugom koraku predviđaju se preuzimanja plina za dan D za pojedinog opskrbljivača u pojedinoj bilančnoj skupini (u daljnjem tekstu: OPS-BS).

Članak 4.

(1) Predviđanje ukupnih preuzimanja plina provodi se primjenom jedinstvenih standardnih profila potrošnje na pojedinom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, na sljedeći način:

gdje je:

PD predviđeno preuzimanje plina za plinski dan D za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav (kWh)

G prosječno dnevno preuzimanje plina na pojedinom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav (kWh)

a, b, c i d parametri modela predviđanja iz članka 5. ove Metodologije

TD prognozirana prosječna dnevna temperatura za plinski dan D za koji se izračunava predviđanje, izražena u °C.

(2) Ako je PD <0, tada je PD = 0.

(3) Prosječno dnevno preuzimanje plina (G) izračunava se za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, kao ukupno preuzimanje plina u protekloj plinskoj godini podijeljeno s brojem dana plinske godine.

Članak 5.

(1) Operator transportnog sustava, kao predviđajuća strana, na internet stranici objavljuje:

a) podatke o pripadnosti pojedinog izlaza iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, pojedinoj meteorološkoj zoni (MZ01 – MZ18) i

b) paramtere a, b, c i d modela predviđanja za pojedinu meteorološku zonu

(2) Operator transportnog sustava, kao predviđajuća strana, pribavlja podatke o prognoziranoj prosječnoj dnevnoj temperaturi za dan D za svaku meteorološku zonu od Državnog hidrometeorološkog zavoda, u danu D-1 te dva puta u danu D.

Članak 6.

Drugi korak postupka predviđanja iz članka 4. stavka 1. ove Metodologije, provodi se na način da se predviđanja ukupnih preuzimanja plina za dan D iz članka 4. raspodjeljuju pojedinom OPS-BS proporcionalno njegovom udjelu u ukupno preuzetim količinama plina za dan D-3, na pojedinom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav.

2. Raspodjela energije plina

Članak 7.

Raspodjelu utvrđene energije plina na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, na OPS-BS provodi operator tržišta plina za svaki plinski dan na temelju sljedećih podataka:

– utvrđena dnevna energija plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ulazi u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav,

– pripadnosti pojedinog obračunskog mjernog mjesta (dalje: OMM) opskrbljivaču i bilančnoj skupini,

– izmjerena potrošnja plina obračunskih mjernih mjesta s dnevnim mjerenjem (OMM DM) na distribucijskim sustavima,

– dnevni gubitak plina na distribucijskom sustavu,

– koeficijenti udjela kategorije kupca i tarifnog modela u pojedinoj hidrauličkoj cjelini distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava za obračunska mjerna mjesta bez dnevnog mjerenja (OMM BDM)

– udjeli potrošnje kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge i udjeli potrošnje ostalih kupaca na OMM DM zajedničkih kotlovnica za koje postoji potreba raspodjele isporučene energije plina na dvije bilančne skupine.

Članak 8.

(1) Koeficijent udjela kategorije kupca i tarifnog modela (dalje: koeficijent udjela) izražava prosječni udio koji OMM BDM promatrane kategorije kupca unutar jednog tarifnog modela ima u godišnjoj potrošnji plina svih OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava.

(2) Koeficijent udjela izračunava se odvojeno za kupca iz kategorije kućanstvo i odvojeno za kategoriju kupca koji nije kućanstvo unutar svakog pojedinog tarifnog modela.

(3) Za potrebe izračuna koeficijenta udjela iz stavka 2. ovog članka, obračunska mjerna mjesta preko kojih se plinom opskrbljuju zajedničke kotlovnice svrstavaju se u onu kategoriju kupaca koja ima udio potrošnje na tom obračunskom mjernom mjestu veći od 50 %.

(4) Koeficijent udjela izračunava se prema formuli:

gdje je:

Km,n – koeficijent udjela kategorije kupca m i tarifnog modela n

m kategorija kupca (kupac iz kategorije kućanstvo ili kupac koji nije kućanstvo)

n tarifni model (TM1 do TM5)

∑Gm, n suma godišnje potrošnje svih kupaca bez dnevnog mjerenja iz promatrane hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, iz kategorije kupaca m i tarifnog modela n (kWh).

jm,n – broj OMM BDM iz kategorije kupaca m i tarifnog modela n unutar promatrane hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava

GDS – ukupna godišnja potrošnja svih OMM BDM iz tarifnih modela TM1 do TM5 unutar promatrane hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava (kWh), iz prethodne kalendarske godine.

(5) Koeficijent udjela zaokružuje se na 10 decimalnih mjesta.

Članak 9.

(1) Koeficijent udjela svakodnevno izračunava operator tržišta plina za svaku pojedinu hidrauličku cjelinu svakog distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, temeljem podataka koji su dostupni u registru obračunskih mjernih mjesta i kontinuirano se ažuriraju sukladno odredbama općih uvjeta opskrbe plinom.

(2) Operator tržišta plina izračunava dnevne gubitke plina za plinski dan D za svaku promatranu hidrauličku cjelinu svakog distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava prema sljedećoj formuli:

Qgp = MOTS × Gp

gdje je:

Qgp – količina gubitaka plina za plinski dan D (kWh)

MOTS – ukupna energija plina utvrđena za plinski dan D na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav (kWh)

Gp – stopa gubitaka plina iz prethodnog razdoblja obračuna gubitaka za distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav kojem pripada hidraulička cjelina, a koja je utvrđena sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

(3) Operator tržišta plina izračunava dnevnu energiju plina preuzetu na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava prema sljedećoj formuli:

QBDM = MOTS – Qgp – ∑QDM

gdje je:

QBDM – energija plina za plinski dan D preuzeta na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava (kWh)MOTS – ukupna energija plina utvrđena za plinski dan D na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav ili zatvoreni distribucijski sustav (kWh)

Qgp – količina gubitaka plina za plinski dan D za hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava (kWh)

∑QDM – ukupna količina plina koju je operator distribucijskog sustava izmjerio, ili u slučaju kvara na OMM DM procijenio, sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, za plinski dan D, na svim OMM DM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava (kWh)

(4) Operator tržišta plina izračunava za plinski dan D udio svakog OPS-BS u energiji plina preuzetoj na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava prema sljedećoj formuli:

gdje je

Uk udio para k OPS-BS u energiji plina za plinski dan D preuzetoj na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava

k oznaka para OPS-BS hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava

jk,m,n broj OMM BDM iz kategorije kupaca m i tarifnog modela n unutar promatrane hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, za svaki k par OPS-BS

Km,n koeficijent udjela kategorije kupca m i tarifnog modela n

m kategorija kupca (kupac iz kategorije kućanstvo ili kupac koji nije kućanstvo)

n tarifni model 1 do 5 (TM1 do TM5)

(5) Operator tržišta plina raspodjeljuje energiju plina preuzetu na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, za svaki plinski dan D, za svakog OPS-BS prema sljedećoj formuli:

QBDM,k = QBDM × Uk

gdje je:

k oznaka para OPS-BS hidrauličke cjeline

QBDM,k energija plina preuzeta na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, raspodijeljena k paru OPS-BS

QBDM energija plina za plinski dan D preuzeta na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava (kWh)

Uk udio k para OPS-BS u energiji plina za plinski dan D preuzetoj na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline

(6) Operator tržišta plina izračunava ukupnu raspodijeljenu energiju plina za svaki OPS-BS, unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, isključujući gubitke plina, prema sljedećoj formuli:

Qk = QBDM,k + QDM,k

gdje je:

Qk ukupna raspodijeljena energija plina za svaki k par OPS-BS, isključujući gubitke plina

QBDM,k energija plina preuzeta na svim OMM BDM unutar hidrauličke cjeline distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava,raspodijeljena k paru OPS-BS

QDM,k energija plina izmjerena na svim OMM DM za k par OPS-BS

(7) Gubici plina iz stavka 2. ovog članka raspodjeljuju se opskrbljivaču kojemu operator distribucijskog sustava, sukladno mrežnim pravilima distribucijskog sustava plaća naknadu za gubitke plina u distribucijskom sustavu.

Članak 10.

Podaci o raspodijeljenoj energiji plina iz članka 9. ove Metodologije, a koji se koriste za mjesečne izvještaje u skladu s odredbama ovih Mrežnih pravila, smatraju se konačnim izvještajem na temelju kojeg operator tržišta plina izrađuje obračune u skladu s pravilima o organizaciji tržišta plina, a operator transportnog sustava obračun naknade za korištenje transportnog sustava u skladu s ovim Mrežnim pravilima.