Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika

NN 90/2019 (25.9.2019.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

1789

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 61/2019), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Hrvatska komora socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora) podnosi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži naznaku godine za koju se podnosi te podatke o:

1. broju radnika zaposlenih u Komori i broj ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu

2. radu tijela Komore

– Skupštini Komore

– Nadzornom odboru Komore

– Upravnom odboru Komore

– predsjedniku i zamjeniku predsjednika Komore

– disciplinskim tijelima Komore

– drugim tijelima uređenim Statutom Komore

3. ukupnim brojčanim podacima iz odgovarajućih imenika, upisnika i evidencija koje vodi Komora na temelju javne ovlasti na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju se podnosi izvješće:

– Imenika socijalnih radnika

– Imenika socijalnih radnika vježbenika,

– upisnika članova Komore i

– upisnika socijalnih radnika koji obavljaju djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost

4. izvršavanju javne ovlasti Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broju donesenih rješenja o upisu socijalnih radnika u Komoru

– broju donesenih rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada uz naznaku broja osoba koje su pristupile i koje su položile ispit stručnih znanja i kompetencija pri Komori

– propisanoj razini specijalnosti u pojedinim područjima socijalnog rada u izvještajnom razdoblju, broju zaprimljenih i broju odbijenih zahtjeva, te broju donesenih rješenja o priznavanju specijalnosti za svaku pojedinu specijalnost

– broju donesenih rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti

– broju donesenih rješenja o privremenoj obustavi socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti i broju rješenja po pojedinom razlogu (bolest, vojna obveza, izabran je ili imenovan na stalnu dužnost u određenim tijelima državne vlasti odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i za taj rad prima plaću, zaposlio se u konzularnom ili diplomatskom predstavništvu ili zbog drugog opravdanog razloga)

– broju donesenih rješenja o prestanku obavljanja socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti i broju rješenja po pojedinom razlogu (na zahtjev socijalnog radnika koji obavlja djelatnost socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti ili po sili zakona)

– radu Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,

– broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik uz naznaku broja odbijenih zahtjeva, broja i vrste dopunskih mjera, te udio kandidata koji su zadovoljili na provjeri kompetentnosti, broju donesenih rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i broju donesenih rješenja o djelomičnom pristupu reguliranoj profesiji – socijalni radnik

– broju donesenih rješenja o privremenoj zabrani prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– broju donesenih rješenja o prestanku prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada i broju osoba po pojedinom razlogu prestanka prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada (smrt, trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, nastanak okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za upis u Imenik socijalnih radnika, ne ispunjavanje obveze stručnog usavršavanja iz članka 19. Zakona, na njegov zahtjev, teška povreda etičkog kodeksa djelatnosti socijalnog rada i ako mu je nakon obavljenog stručnog nadzora ili disciplinskom mjerom trajno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada)

– broju obavljenih stručnih nadzora nad radom ovlaštenih socijalnih radnika, broju obavljenih stručnih nadzora povodom zahtjeva Ministarstva i broju po službenoj dužnosti, te podatke o broju izrečenih pojedinih mjera, odnosnu broju određenih obveza dodatnog stručnog usavršavanja

– broju izdanih potvrda iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

5. drugim poslovima Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broj provedenih disciplinskih postupaka, broj teških i lakših povreda dužnosti socijalnog radnika po povredama te broj izrečenih pojedinih disciplinskih mjera

– broj članova koje Komora zastupa u zaštiti profesionalnih interesa

– broj kategoriziranih i vrednovanih stručnih skupova prijavljenih od strane drugih organizatora

– broj stručnih usavršavanja organiziranih od strane Komore, njihove teme te broj članova sudionika organiziranih stručnih usavršavanja po pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave

6. ukupnim sredstvima za rad Komore u godini za koju se podnosi Izvješće iz:

– članarine

– drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.

7. novim inicijativama i projektima Komore.

(2) Izvješće uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

1. prijedloge za unapređenje rada ovlaštenih socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj

2. datum, potpis predsjednika Komore i pečat Komore.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/26

Urbroj: 519-04-3-2/1-19-7

Zagreb, 11. rujna 2019.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.