Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1819

Na temelju članka 560. stavka 8. i članka 580. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. rujna 2019. donosi

PRAVILNIK

O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, format, rokovi i način dostave izvještaja koje je središnji depozitorij obvezan dostavljati Hanfi u skladu s člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392, a za potrebe članka 22. Uredbe (EU) br. 909/2014 te člankom 47. Uredbe (EU) br. 909/2014 te izvještaja koje je središnji depozitorij iz druge države članice obvezan dostavljati Hanfi za potrebe članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, i to:

1. periodičkih podataka iz članka 41. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392 od strane središnjeg depozitorija

2. statističkih podataka iz članka 42. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392 od strane središnjeg depozitorija

3. podataka o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 od strane središnjeg depozitorija, kao i

4. ostalih redovnih izvještaja o aktivnostima od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske u skladu sa člankom 560. stavkom 6. Zakona.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18),

3. Uredba (EU) br. 909/2014 je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira

5. Delegirana uredba (EU) br. 2017/390 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o određenim bonitetnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira i imenovane kreditne institucije koje pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa

6. Provedbena uredbe Komisije (EU) 2017/394 je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

7. Središnji depozitorij je središnji depozitorij vrijednosnih papira sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kako je definiran Zakonom.

8. Središnji depozitorij iz druge države članice je središnji depozitorij vrijednosnih papira sa sjedištem u drugoj državi članici, kako je definiran Zakonom, a koji pruža usluge u Republici Hrvatskoj.

9. Bez odgode je poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan, osim kada je drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu ili Uredbi (EU) br. 909/2014.

II. IZVJEŠTAVANJE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvještaji s informacijama za preispitivanje i ocjenu

Članak 3.

(1) Za potrebe članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, središnji depozitorij obvezan je dostaviti Hanfi izvještaj s informacijama iz članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavlja Hanfi u formatima predložaka iz Priloga II, Tablica 1., 2. i 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394, na godišnjoj osnovi, u roku od 4 (četiri) mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za koju se izvještaj dostavlja, na sljedeći način:

– izvještaj u formatu predložaka iz Priloga II, Tablice 1. i 3. dostavlja se Hanfi u elektroničkom obliku

– izvještaj u formatu predloška iz Priloga II, Tablice 2. dostavlja se Hanfi u pisanom obliku, sve u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Cjeloviti skup zadnjih revidiranih financijskih izvještaja CSD-a iz točke 1. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, nije potrebno dostaviti u skladu sa stavkom 2. ovoga Pravilnika pod uvjetom da je isti dostavljen Hanfi u skladu s Pravilnikom o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira te je u izvještaju iz druge alineje stavka 2. ovoga članka, potrebno naznačiti datum kada je isti dostavljen uz oznaku dokumenta pod kojim je isti dostavljen Hanfi u skladu s tim pravilnikom.

(4) Uz obvezu dostave izvještaja kako je propisano stavcima 1. i 2. ovoga članka na godišnjoj razini, središnji depozitorij obvezan je dodatno dostavljati Hanfi i izvještaje s informacijama iz članka 40. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, u odnosu na pojedine periodične informacije iz članka 41. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, i to sljedeće informacije i sljedećom dinamikom:

1. informaciju o dostavljenoj sažetoj verziji nerevidiranih financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine iz točke 2. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, uz naznaku datuma i oznaku dokumenta (jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije) pod kojim je isti dostavljen Hanfi u skladu s Pravilnikom o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira,

2. odluke uprave donesene na temelju savjeta odbora korisnika koje mogu imati materijalan utjecaj na poslovanje ili profil rizika središnjeg depozitorija, kao i odluke uprave kojima se nije slijedilo savjete odbora korisnika iz točke 3. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, bez odgode, ako odluka uprave negativno utječe ili je izgledno da će negativno utjecati na usklađenost središnjeg depozitorija s primjenjivim regulatornim okvirom ili na kapitalnu adekvatnost središnjeg depozitorija, a u ostalim slučajevima najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana donošenja odluke,

3. informacije o tekućim postupcima iz točke 4. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 dostavljaju se u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada se radi o postupku koji je središnji depozitorij izgubio, u kojem slučaju dostavlja informaciju bez odgode, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka presude ili rješenja, neovisno o pravomoćnosti,

4. informacije o tekućim postupcima iz točke 5. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (e) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 dostavljaju se u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada se radi o postupku koji je član uprave ili višeg rukovodstva središnjeg depozitorija izgubio, u kojem slučaju dostavlja informaciju bez odgode, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka presude ili rješenja, neovisno o njegovoj pravomoćnosti,

5. pravomoćne odluke iz članka 41. točke (f) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 donesene u postupcima iz točaka 3. i 4. ovoga stavka bez odgode, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana njihovog primitka,

6. presliku rezultata provedenih testova iz točke 6. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (g) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada su rezultati provedenog testiranja ukazali na materijalne nedostatke ili rizike u poslovanju središnjeg depozitorija ili kada se iz bilo kojeg razloga testiranje provodi izvanredno, u kojem slučaju dostavlja informacije bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana završetka testiranja,

7. izvješće o operativnim incidentima iz točke 7. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (h) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada se radi o događaju koji ukazuje na materijalne nedostatke ili rizike u poslovanju središnjeg depozitorija, u kojem slučaju dostavlja informacije bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana nastanka takvog događaja,

8. izvješće o funkcioniranju sustavu za namiru vrijednosnih papira iz točke 8. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (i) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada raspoloživost sustava na kvartalnoj razini padne ispod 99%, u kojem slučaju obavijest dostavlja bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana utvrđivanja pada raspoloživosti,

9. sažetak vrsta ručnih intervencija iz točke 9. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (j) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada je središnji depozitorij proveo ručnu intervenciju koja može imati materijalne posljedice na tržište i ulagatelje, u kojem slučaju obavijest dostavlja bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana izvršene intervencije,

10. informacije iz točke 10. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (k) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka koje sadrži pregled svih izmjena, rezultata i događaja na godišnjoj razini, osim u sljedećim slučajevima:

a. o svim izmjenama plana oporavka dostavlja informacije najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana izvršene izmjene

b. o svim bitnim izmjenama dostavlja informacije najkasnije 30 dana prije njihovog usvajanja,

11. informacije o slučajevima uskrate pristupa iz točke 12. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (m) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana odluke o uskrati pristupa,

12. izvješće o izmjenama veza, mehanizama i postupaka iz točke 13. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (n) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na godišnjoj osnovi, u sklopu izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, osim kada izmjena ima ili može imati negativan utjecaj na središnji depozitorij, njegove sudionike/članove ili tržište, u kojem slučaju obavijest dostavlja bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 dana od dana izvršene izmjene,

13. informacije o utvrđenim kršenjima iz točke 16. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (q) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 za svako tromjesečje, što je prije moguće, a najkasnije u roku od jednog mjeseca od proteka odnosnog tromjesečja, osim ako se radi o težem kršenju koje može imati negativne posljedice na središnji depozitorij, njegove sudionike ili na uredno funkcioniranje sustava namire vrijednosnih papira ili tržišta, u kojem slučaju obavijest dostavlja bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana utvrđenja kršenja,

14. informacije o disciplinskim mjerama iz točke 17. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (r) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 za svako tromjesečje, najkasnije u roku od jednog mjeseca od proteka odnosnog tromjesečja.

(5) Uz obvezu dostave izvještaja kako je propisano stavcima 1. i 2. ovoga članka na godišnjoj razini, središnji depozitorij obvezan je dodatno dostavljati Hanfi izvještaj s informacijama iz članka 40. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, u odnosu na statističke podatke iz članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, i na tromjesečnoj razini, najkasnije u roku od mjesec dana od proteka tromjesečja za koje se izvještava.

(6) Informacije iz stavka 4. točaka 13. i 14. ovoga članka koje se dostavljaju na tromjesečnoj osnovi, mogu se dostavljati Hanfi i u sklopu jednog zajedničkog izvještaja.

(7) Pri sastavljanju i dostavi izvještaja iz stavka 4. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira postupa u skladu s odredbama članka 43. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.

(8) Izvještaje iz stavaka 4. i 5. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavlja Hanfi u formatu predložaka iz Priloga II, Tablica 1. do 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394, na sljedeći način:

– izvještaj u formatu predložaka iz Priloga II, Tablice 1. i 3. dostavlja se Hanfi u elektroničkom obliku

– izvještaj u formatu predloška iz Priloga II, Tablice 2. dostavlja se Hanfi u pisanom obliku, sve u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Izvještaji o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva

Članak 4.

(1) Središnji depozitorij dostavlja Hanfi izvješća s podacima o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva iz članka 47. Uredbe (EU) br. 909/2014, u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, u formi obrazaca iz Priloga ovog Pravilnika, na način i u rokovima kako je propisano stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(2) Središnji depozitorij za potrebe ispunjavanja obveza iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Hanfi izvještaje kako slijedi:

1. izvještaj s općim podacima, putem obrasca T_00.00_HR iz Priloga ovog Pravilnika

2. izvještaj o razini minimalnih kapitalnih zahtjeva iz članka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, putem obrasca T_01.00_HR iz Priloga ovog Pravilnika

3. izvještaj o razini kapitalnih zahtjeva za operativne, pravne i skrbničke rizike iz članka 4. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, putem obrasca T_02.00_HR iz Priloga ovog Pravilnika

4. izvještaj o razini kapitalnih zahtjeva za investicijski rizik iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, putem obrazaca T_03.00_HR, T_03.01_HR, T_03.02_HR, T_03.03_HR, T_03.04_HR, T_03.05_HR, T_03.06_HR i T_03.07_HR iz Priloga ovog Pravilnika

5. izvještaj o kapitalnim zahtjevima za poslovni rizik iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, putem obrasca T_04.00_HR iz Priloga ovog Pravilnika

6. izvještaj o kapitalnim zahtjevima za likvidaciju ili restrukturiranje iz članka 7. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/390, putem obrasca T_05.00_HR iz Priloga ovog Pravilnika.

(3) Izvještaje iz stavka 2. ovoga članka središnji depozitorij dostavlja Hanfi za svako polugodište, na sljedeći način:

– izvještaj sa stanjem na 30. lipnja poslovne godine na koju se izvještaj odnosi, najkasnije dva mjeseca od proteka izvještajnog datuma, u elektroničkom obliku,

– izvještaj sa stanjem na 31. prosinca poslovne godine na koju se izvještaj odnosi, najkasnije u roku od jednog mjeseca nakon što Glavna skupština usvoji izvješće Nadzornog odbora o ispitivanju, davanju suglasnosti i utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i izvještaja revizora za predmetnu godinu, u elektroničkom obliku, sve u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju pada kapitalnih zahtjeva ispod pragova propisanih Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/390, središnji depozitorij obavijest o padu ispod kapitalnih zahtjeva dostavlja Hanfi bez odgode, a izvještaje iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana pada ispod kapitalnih zahtjeva.

III. IZVJEŠTAJI SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE KOJI PRUŽA USLUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 5.

(1) Za potrebe članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice obvezan je dostaviti Hanfi redovne godišnje izvještaje o svojim aktivnostima na području Republike Hrvatske.

(2) Unutar godišnjeg izvještaja iz stavka 1. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice dostavlja podatke iz članka 41. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 točaka (b), (c), (d), (f), (g), (l), (m), (n), (q) i (r), s tim da se dostavljeni podaci posebno odnose na informacije vezano uz:

– prenosive vrijednosne papire čiji su izdavatelji pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji se prenosivi vrijednosni papiri vode i/ili se namiruju u sustavu središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

– sudionike sustava namire kojim upravlja središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice, a koji su pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– klijente sudionika sustava namire kojim upravlja središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice ili klijente središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice, a koji su fizičke ili pravne osobe sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su takvi klijenti poznati središnjem depozitoriju vrijednosnih papira iz druge države članice.

(3) Uz godišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice obvezan je dostaviti Hanfi i statističke informacije iz članka 42. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, a koje se odnose na subjekte i instrumente iz stavka 2. ovoga članka. Statističke informacije iz članka 42. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, a koje se odnose na subjekte i instrumente iz stavka 2. ovoga članka obvezan je dostavljati i polugodišnje.

(4) Hanfa od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice može zatražiti i dostavu revidiranih financijskih izvještaja iz članka 41. točke a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, uključujući one konsolidirane na razini grupe.

(5) Središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice dužan je Hanfu bez odgode obavijestiti o operativnim incidentima iz članka 41. točke (h) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 ako se radi o događaju koji može materijalno utjecati na provođenje namire instrumenata iz stavka 2. ovog članka ili koji može materijalno utjecati na stabilnost financijskog tržišta u Republici Hrvatskoj, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana operativnog incidenta.

(6) Središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice dužan je Hanfu bez odgode obavijestiti o ručnim intervencijama iz članka 41. točke (j) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 kada takva intervencija može imati materijalne posljedice na tržište i ulagatelje u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju obavijest dostavlja bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana izvršene intervencije.

(7) Izvještaje iz stavaka 1. do 6. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske dostavlja Hanfi u formatu predloška iz Priloga II, Tablica 1. do 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394, u pisanom obliku u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(8) Na zahtjev nadležnog tijela matične države članice središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz te države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske, a temeljem članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, Hanfa dostavlja izvještaje iz članka 1. i 2. ovoga članka tom nadležnom tijelu matične države članice.

IV. IZVJEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 6.

(1) Izvješća iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, a za koje je propisano da se dostavljaju u elektroničkom obliku, dostavljaju se Hanfi potpisani naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(2) Izvješća iz članka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, a za koje je propisano da se dostavljaju u pisanom obliku, dostavljaju se Hanfi neposredno ili poštom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) Izvješća iz članka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika potpisuje Uprava središnjeg depozitorija ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave središnjeg depozitorija, odnosno Uprava središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske. U slučaju da središnji depozitorij, odnosno središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske ovlasti drugu fizičku osobu za potpisivanje izvješća, dužan je Hanfi dostaviti punomoć u obliku papirnatog dokumenta, kao i bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika za potpisivanje.

(4) Potpisnik izvještaja iz stavka 3. ovoga članka smatra se odgovornom osobom središnjeg depozitorija, odnosno središnjeg depozitorija vrijednosnih iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske, koja u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u izvješću.

(5) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave izvještaja na način propisan stavkom 1. ovoga članka, središnji depozitorij dužan je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Središnji depozitorij dužan je izvještaje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(6) Hanfa je ovlaštena od središnjeg depozitorija, odnosno središnjeg depozitorija vrijednosnih iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske zatražiti bilo kakve dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka.

Članak 7.

(1) Središnji depozitorij dužan je voditi evidenciju o svim izvješćima iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika te ih čuvati u razdoblju od 10 godina.

(2) Središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice dužan je voditi evidenciju o svim izvješćima iz članka 5. ovoga Pravilnika koja se odnose na usluge i aktivnosti koje pruža na području Republike Hrvatske te ih čuvati u razdoblju od 10 godina.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izvještaje iz članka 3. stavka 5., članka 4. stavak 3. točke 1. i članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika prvi put na sljedeće izvještajno razdoblje tijekom godine u poslovnoj godini donošenja rješenja iz članka 732. stavka 4. Zakona.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-18

Zagreb, 26. rujna 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

Obrazac AK-SDVP – IZVJEŠTAJ O ADEKVATNOSTI KAPITALA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE