Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

NN 102/2019 (25.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

HRVATSKI SABOR

2049

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/187

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 22. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Članak 1.

U Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: trgovačka društva i druge pravne osobe) koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija.«.

Članak 2.

U članku 4. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru, a klasificira se kao nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnost koja ima obilježje prekršaja i nepravilnost kod koje postoji sumnja na kazneno djelo.«.

Dosadašnje točke 10. do 13. postaju točke 11. do 14.

Dosadašnja točka 14. briše se.

U točki 23. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Sustav unutarnjih kontrola uspostavlja se radi osiguranja postupanja u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.«.

Članak 3.

U članku 7. točka e) mijenja se i glasi:

»e) upravljanje najznačajnijim rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva sadržanih u strateškim i drugim planovima«.

Članak 4.

U članku 19. riječi: »koji je sastavni dio pravilnika« brišu se.

Članak 5.

U članku 27. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Strateški plan unutarnje revizije donosi se svake tri godine i to do konca tekuće godine za sljedeće trogodišnje razdoblje, a godišnji plan unutarnje revizije donosi se svake godine i to do konca tekuće godine za sljedeću godinu.«.

Članak 7.

U članku 35. stavku 1. riječi: »uz suglasnost odgovorne osobe institucije utvrditi« zamjenjuju se riječima: »u dogovoru s rukovoditeljem unutarnje revizije predložiti«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rok provedbe preporuka iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti samo jednom, o čemu odluku donosi odgovorna osoba institucije.«.

Članak 8.

U članku 38. riječi: »uz odobrenje odgovorne osobe institucije« brišu se.

Članak 9.

U članku 41. stavku 2. točki h) iza riječi: »kontrola« dodaju se riječi: »ili pojedinog njegova dijela«.

Članak 10.

U članku 42. stavku 2. iza riječi: »Vladi Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »koja ga usvaja«.

Članak 11.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Odgovorna osoba institucije obvezna je sprječavati rizik nepravilnosti i poduzimati mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti u radu institucije.

(2) Odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuju osobu za nepravilnosti koja:

– zaprima prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija, koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima su imenovane

– procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlaže način postupanja u skladu s Pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka te

– priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

(3) Odgovorne osobe institucija iz nadležnosti ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su osobi za nepravilnosti u nadležnom tijelu do 28. veljače tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija.

(4) Odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor do 31. ožujka tekuće godine dostaviti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podatke o nepravilnostima u institucijama iz nadležnosti.

(5) Ministar financija pravilnikom utvrđuje obveze i način postupanja po prijavljenim/uočenim nepravilnostima, kriterije i sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti te način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucije.

(6) Zaposlenicima institucije koji prijave nepravilnost jamče se prava sukladno zakonu kojim je uređena zaštita prijavitelja nepravilnosti.

(7) Ako su nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni imati povjerljivu osobu sukladno zakonu kojim je uređena prijava nepravilnosti i zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu s ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(8) Ako je osoba za nepravilnosti ujedno i povjerljiva osoba, zaštita prijavitelja nepravilnosti provodi se sukladno zakonu i ostalim propisima kojim je uređena zaštita prijavitelja nepravilnosti.«.

Članak 12.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 5000,00 kuna do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

a) odgovorna osoba institucije ako ne uspostavi unutarnju reviziju (članak 23. i članak 24. stavci 1. i 2.)

b) odgovorna osoba institucije iz nadležnosti ministarstva i drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te iz nadležnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako nadležnom tijelu do 28. veljače tekuće godine ne dostavi godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, a koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija (članak 43. stavak 3.)

c) odgovorna osoba nadležnog ministarstva i drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor do 31. ožujka tekuće godine ne dostavi objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, a koje sadrži podatke o nepravilnostima koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podatke o nepravilnostima u institucijama iz nadležnosti (članak 43. stavak 4.).«.

Članak 13.

U članku 45. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) program izobrazbe u području razvoja sustava unutarnjih kontrola iz članka 19. ovoga Zakona«.

Točka e) briše se.

Dosadašnje točke f) do h) postaju točke e) do g).

Točka i) briše se.

Članak 14.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora dužna je u roku od godine dana od dana početka izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor odnosno stjecanja uvjeta za certificiranje prema uvjetima strukovnih organizacija steći stručno ovlaštenje, odnosno certifikat iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, a najkasnije u roku od dvije godine od dana rasporeda na radno mjesto.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka nije zbog opravdanih razloga u mogućnosti steći stručno ovlaštenje ili certifikat u roku iz stavka ovoga članka, rok prestaje teći i nastavlja se od dana prestanka opravdanog razloga.

(3) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku ne stekne stručno ovlaštenje ili certifikat, rasporedit će se na druge poslove primjerene njezinoj obrazovnoj kvalifikaciji i sposobnostima ili ako nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se osoba može rasporediti, status osobe uređuje se u svemu prema važećim pozitivnim propisima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 15.

Pravilnik iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) Osobe za nepravilnosti u ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su imenovane na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 141/06.) i na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15.) nastavljaju obavljati poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te ih odgovorna osoba institucije nije dužna ponovno imenovati sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako je odgovorna osoba institucije imenovala osobu za nepravilnosti na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 141/06.) i na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15.), a ta je institucija obvezna imati povjerljivu osobu sukladno zakonu kojim je uređena prijava nepravilnosti i zaštita prijavitelja nepravilnosti, danom stupanja na snagu ovoga Zakona povjerljiva osoba ujedno postaje i osoba za nepravilnosti te ima obveze osobe za nepravilnosti propisane ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(3) Ako odgovorna osoba institucije nije imenovala osobu za nepravilnosti, dužna je imenovati osobu za nepravilnosti najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) Svi postupci unutarnje revizije započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona završit će se po odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15.).

(2) Na osobe raspoređene na radno mjesto unutarnjeg revizora koje u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona nisu započele izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/61

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.