Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu

NN 103/2019 (28.10.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2065

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu.

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.914.157.3362.793.598.0982.710.426.54893,0197,02
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE79.133100.00056.23371,0656,23

UKUPNI PRIHODI2.914.236.4692.793.698.0982.710.482.78193,0197,02
3RASHODI POSLOVANJA2.425.540.3782.283.180.0002.139.824.57588,2293,72
4RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU262.675.538231.539.080206.914.12578,7789,36

UKUPNI RASHODI2.688.215.9162.514.719.0802.346.738.70087,3093,32

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK226.020.553278.979.018363.744.081160,93130,38


B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA155.993.86244.647.00041.473.93626,5992,89
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.169.311420.000.000419.089.309104,7399,78

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE114.528.87896.373.98296.373.98284,15100,00

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-96.373.9820-82.502.69085,61

NETO FINANCIRANJE-226.020.553-278.979.018-363.744.081160,93130,38
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.914.157.3362.793.598.0982.710.426.54893,0197,02
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna624.771.198426.377.623386.241.36861,8290,59
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU3.650.4444.653.00011.715.222320,93251,78
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija3.650.44411.715.222320,93
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna621.109.456421.684.623374.496.42060,2988,81
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna13.137.71714.864.622113,14
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna607.971.739359.631.79859,15
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika11.29840.00029.726263,1174,32
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika11.29829.726263,11
64Prihodi od imovine9.535.30911.750.0007.017.18973,5959,72
641Prihodi od financijske imovine8.394.63310.100.0005.585.53566,5455,30
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju193.54353.73727,76
6414Prihodi od zateznih kamata5.233.8702.737.13652,30
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika67.8245.7288,45
6416Prihodi od dividendi7.9097.24491,59
6419Ostali prihodi od financijske imovine2.891.4872.781.69096,20
642Prihodi od nefinancijske imovine1.111.8541.600.0001.385.691124,6386,61
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.110.2041.385.591124,81
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine1.6501006,06
643Prihodi od kamata na dane zajmove28.82250.00045.963159,4791,93
6436Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora28.82245.963159,47
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.206.706.3352.322.952.4752.288.333.827103,7098,51
652Prihodi po posebnim propisima2.206.706.3352.322.952.4752.288.333.827103,7098,51
6522Prihodi vodnog gospodarstva2.194.964.2202.227.847.196101,50
6526Ostali nespomenuti prihodi11.742.11560.486.631515,13
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija73.144.49432.518.00028.834.16439,4288,67
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna73.144.49432.518.00028.834.16439,4288,67
6631Tekuće donacije6.035.2496.063.499100,47
6632Kapitalne donacije67.109.24522.770.66533,93
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE79.133100.00056.23371,0656,23
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine79.133100.00056.23371,0656,23
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata79.133100.00056.23371,0656,23
7211Stambeni objekti79.13356.23371,06


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3
RASHODI POSLOVANJA2.425.540.3782.283.180.0002.139.824.57588,2293,72
31Rashodi za zaposlene145.568.867162.568.610157.666.514108,3196,98
311Plaće (Bruto)121.198.209135.338.000131.423.373108,4497,11
3111Plaće za redovan rad120.248.777129.994.992108,11
3112Plaće u naravi142.502167.461117,51
3113Plaće za prekovremeni rad362.045815.920225,36
3114Plaće za posebne uvjete rada444.885445.000100,03
312Ostali rashodi za zaposlene3.617.7223.939.0003.808.768105,2896,69
3121Ostali rashodi za zaposlene3.617.7223.808.768105,28
313Doprinosi na plaće20.752.93623.291.61022.434.373108,1096,32
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje18.701.77420.217.053108,10
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.051.1622.217.320108,10
32Materijalni rashodi957.331.3521.104.884.4001.071.344.571111,9196,96
321Naknade troškova zaposlenima8.094.1789.838.0008.371.173103,4285,09
3211Službena putovanja1.982.8242.115.184106,68
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.937.5535.093.711103,16
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.173.8011.162.27899,02
322Rashodi za materijal i energiju19.093.29325.592.00019.754.096103,4677,19
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.110.0994.922.46196,33
3222Materijal i sirovine1.193.921734.29261,50
3223Energija10.805.56813.004.947120,35
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.497.157750.20550,11
3225Sitni inventar i auto gume126.145117.63293,25
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća360.403224.55962,31
323Rashodi za usluge924.269.5921.056.120.4001.037.735.295112,2898,26
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza15.994.03428.418.428177,68
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja741.406.992803.148.229108,33
3233Usluge promidžbe i informiranja281.946312.750110,93
3234Komunalne usluge773.854808.231104,44
3235Zakupnine i najamnine6.848.7018.077.633117,94
3236Zdravstvene i veterinarske usluge261.743347.438132,74
3237Intelektualne i osobne usluge8.105.0968.347.539102,99
3238Računalne usluge6.865.5997.771.934113,20
3239Ostale usluge143.731.627180.503.113125,58
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa92.96640.0005.6516,0814,13
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa92.9665.6516,08
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.781.32313.294.0005.478.35694,7641,21
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.200.656176.98488,20
3292Premije i osiguranja1.142.216647.33756,67
3293Reprezentacija443.256466.855105,32
3294Članarine i norme309.211262.97585,05
3295Pristojbe i naknade1.955.8861.916.39297,98
3296Troškovi sudskih postupaka981.250564.47457,53
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja748.8481.443.339192,74
34Financijski rashodi43.150.64336.190.00034.666.01980,3495,79
342Kamate za primljene kredite i zajmove42.256.22135.000.00033.748.94579,8796,43
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.420.0057.226.84997,40
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora22.739.23515.589.82168,56
3428Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun12.096.98110.932.27590,37
343Ostali financijski rashodi894.4221.190.000917.074102,5377,07
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa820.669689.61684,03
3432Negativne tečajne razlike65.594225.431343,68
3433Zatezne kamate8.1592.02724,84
35Subvencije392.0001.705.6001.552.800396,1291,04
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru392.0001.705.6001.552.800396,1291,04
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru392.0001.552.800396,12
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna22.672.90642.452.37026.520.175116,9762,47
361Pomoći inozemnim vladama222.8321.950.000340.524152,8217,46
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)222.832340.524152,82
363Pomoći unutar općeg proračuna17.211.86235.502.37023.018.911133,7464,84
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.062.8181.257.098118,28
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna16.149.04421.761.813134,76
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0000-0,00
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.238.2124.000.0003.160.74060,3479,02
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava5.238.2123.160.74060,34
38Ostali rashodi1.256.424.610935.379.020848.074.49667,5090,67
381Tekuće donacije1.084.9881.170.0001.083.92399,9092,64
3811Tekuće donacije u novcu1.084.9881.083.92399,90
383Kazne, penali i naknade štete849.2531.600.000396.11146,6424,76
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama849.253396.11146,64
386Kapitalne pomoći1.254.490.369932.609.020846.594.46267,4990,78
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.254.490.369846.594.46267,49
        
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE262.675.538231.539.080206.914.12578,7789,36
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine16.958.39129.000.00016.237.84095,7555,99
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.958.39129.000.00016.237.84095,7555,99
4111Zemljište16.958.39116.237.84095,75
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine73.683.59659.041.00049.270.92566,8783,45
421Građevinski objekti42.467.93032.241.00035.210.67682,91109,21
4212Poslovni objekti5.456.2373.695.18167,72
4214Ostali građevinski objekti37.011.69331.515.49585,15
422Postrojenja i oprema14.007.81815.500.0006.970.14849,7644,97
4221Uredska oprema i namještaj2.204.7433.869.927175,53
4222Komunikacijska oprema250.930197.98478,90
4224Medicinska i laboratorijska oprema8.954.978591.4156,60
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.597.1672.310.82288,97
423Prijevozna sredstva895.5423.400.00000,000,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu225.54200,00
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu670.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina16.312.3067.900.0007.090.10143,4689,75
4262Ulaganja u računalne programe16.312.3067.090.10143,46
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.033.551143.498.080141.405.36082,2098,54
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.033.551143.498.080141.405.36082,2098,54
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.033.551141.405.36082,20B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100


NETO FINANCIRANJE-244.175.449-375.353.000-377.615.373154,65100,60
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA155.993.86244.647.00041.473.93626,5992,89
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici270.0362.647.00000,000,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora270.0362.647.00000,000,00
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora270.03600,00
84Primici od zaduživanja155.723.82642.000.00041.473.93626,6398,75
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti155.723.82642.000.00041.473.93626,6398,75
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna155.723.82641.473.93626,63
5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.169.311420.000.000419.089.309104,7399,78
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova400.169.311420.000.000419.089.309104,7399,78
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.576.55213.700.00013.669.594530,5499,78
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru2.576.55213.669.594530,54
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora203.981.931188.700.000188.693.55092,51100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora203.981.931188.693.55092,51
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti193.610.828217.600.000216.726.165111,9499,60
5471Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna193.610.828216.726.165111,94II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 2018.INDEKS
1234=3/2*100
01HRVATSKE VODE2.934.719.0802.765.828.00994,25
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE258.663.610236.840.39391,56
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE237.563.610219.084.96392,22
3RASHODI POSLOVANJA237.563.610219.084.96392,22
31Rashodi za zaposlene162.568.610157.666.51496,98
311Plaće (Bruto)135.338.000131.423.37397,11
3111Plaće za redovan rad129.994.992
3112Plaće u naravi167.461
3113Plaće za prekovremeni rad815.920
3114Plaće za posebne uvjete rada445.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.939.0003.808.76896,69
3121Ostali rashodi za zaposlene3.808.768
313Doprinosi na plaće23.291.61022.434.37396,32
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje20.217.053
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.217.320
32Materijalni rashodi73.545.00060.289.62081,98
321Naknade troškova zaposlenima9.838.0008.371.17385,09
3211Službena putovanja2.115.184
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.093.711
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.162.278
322Rashodi za materijal i energiju8.032.0006.983.13286,94
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.535.297
3223Energija5.233.253
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje99.495
3225Sitni inventar i auto gume115.087
323Rashodi za usluge49.730.00041.400.08883,25
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.440.087
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.403.750
3233Usluge promidžbe i informiranja312.750
3234Komunalne usluge715.722
3235Zakupnine i najamnine7.775.233
3236Zdravstvene i veterinarske usluge347.438
3237Intelektualne i osobne usluge4.625.804
3238Računalne usluge7.771.934
3239Ostale usluge3.007.370
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.0005.65114,13
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.651
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.905.0003.529.57659,77
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.176.984
3292Premije i osiguranja609.497
3293Reprezentacija466.855
3294Članarine i norme262.975
3295Pristojbe i naknade1.627.654
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja385.611
34Financijski rashodi1.150.000914.90679,56
343Ostali financijski rashodi1.150.000914.90679,56
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa688.443
3432Negativne tečajne razlike225.431
3433Zatezne kamate1.032
38Ostali rashodi300.000213.92371,31
381Tekuće donacije300.000213.92371,31
3811Tekuće donacije u novcu213.923
     
K2000OPREMANJE5.700.0004.251.34874,59
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.700.0004.251.34874,59
422Postrojenja i oprema5.700.0004.251.34874,59
4221Uredska oprema i namještaj1.151.127
4222Komunikacijska oprema197.984
4224Medicinska i laboratorijska oprema591.415
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.310.822
     
K2001INFORMATIZACIJA10.900.0009.808.90189,99
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.900.0009.808.90189,99
422Postrojenja i oprema3.000.0002.718.80090,63
4221Uredska oprema i namještaj2.718.800
426Nematerijalna proizvedena imovina7.900.0007.090.10189,75
4262Ulaganja u računalne programe7.090.101
     
K2003POSLOVNE ZGRADE4.500.0003.695.18182,12
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.500.0003.695.18182,12
421Građevinski objekti4.500.0003.695.18182,12
4212Poslovni objekti3.695.181
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI455.000.000452.838.25499,52
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU21.000.00020.896.44399,51
34Financijski rashodi7.300.0007.226.84999,00
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.300.0007.226.84999,00
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.226.849
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova13.700.00013.669.59499,78
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru13.700.00013.669.59499,78
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru13.669.594
     
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA205.150.000204.283.37199,58
34Financijski rashodi16.450.00015.589.82194,77
342Kamate za primljene zajmove16.450.00015.589.82194,77
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora15.589.821
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova188.700.000188.693.550100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora188.700.000188.693.550100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora188.693.550
     
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI228.850.000227.658.44099,48
34Financijski rashodi11.250.00010.932.27597,18
342Kamate za primljene kredite i zajmove11.250.00010.932.27597,18
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti10.932.275
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova217.600.000216.726.16599,60
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti217.600.000216.726.16599,60
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna216.726.165
     
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.037.605.0001.015.133.12897,83
     
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA753.932.000747.242.74899,11
32Materijalni rashodi753.332.000747.106.33899,17
322Rashodi za materijal i energiju10.550.0007.779.96773,74
3223Energija6.931.907
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje650.710
3225Sitni inventar i autogume0
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća197.350
323Rashodi za usluge742.282.000739.031.66099,56
3231Usluge pošte, telefona i prijevoza76.096
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja738.477.848
3234Komunalne usluge26.475
3235Zakupnine i najamnine302.400
3237Intelektualne i osobne usluge52.638
3239Ostale usluge96.203
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000294.71158,94
3292Premije osiguranja37.840
3295Pristojbe i naknade254.665
3299Ostali nespomenuti troškovi2.206
38Ostali rashodi600.000136.41022,74
383Kazne, penali i naknade šteta600.000136.41022,74
3831Naknada štete fizičkim i pravnim osobama136.410
     
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE45.000.00044.929.24499,84
32Materijalni rashodi45.000.00044.929.24499,84
323Rashodi za usluge45.000.00044.929.24499,84
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja44.895.494
3239Ostale usluge33.750
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA66.689.00061.926.96792,86
32Materijalni rashodi64.063.40059.504.16792,88
323Rashodi za usluge63.278.40058.728.10092,81
3237Intelektualne i osobne usluge254.354
3239Ostale usluge58.473.746
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja785.000776.06798,86
3295Pristojbe i naknade560
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja775.507
35Subvencije1.705.6001.552.80091,04
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.705.6001.552.80091,04
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna50.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna50.00000,00
38Ostali rashodi870.000870.000100,00
381Tekuće donacije870.000870.000100,00
3811Tekuće donacije u novcu870.000
     
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA2.000.000518.13625,91
32Materijalni rashodi2.000.000518.13625,91
323Rashodi za usluge2.000.000518.13625,91
3239Ostale usluge518.136
     
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)145.000.000147.842.208101,96
32Mterijalni rashodi142.960.000146.582.942102,53
322Rashodi za materijal i energiju3.700.0003.387.16491,54
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.387.164
323Rashodi za usluge138.830.000142.951.558102,97
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza24.877.659
3237Intelektualne i osobne usluge2.394.251
3239Ostale usluge115.679.648
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.000244.22056,80
3295Pristojbe i naknade15.430
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja228.790
34Financijski rashodi40.0002.1685,42
343Ostali financijski rashodi40.0002.1685,42
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.173
3433Zatezne kamate995
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.0001.257.09862,85
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.0001.257.09862,85
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.257.098
     
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ11.500.0008.153.76770,90
32Materijalni rashodi11.500.0008.153.76770,90
322Rashodi za materijal i energiju3.310.0001.603.83348,45
3222Materijal i sirovine734.292
3223Energija839.787
3225Sitni inventar i autogume2.545
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća27.209
323Rashodi za usluge8.050.0006.491.76080,64
3231Usluge telefona,pošte i prijevoza24.586
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.371.137
3234Komunalne usluge66.034
3239Ostale usluge30.003
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja140.00058.17441,55
3295Pristojbe i naknade6.949
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.225
     
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU7.000.0003.695.88352,80
32Materijalni rashodi7.000.0003.695.88352,80
323Rashodi za usluge6.950.0003.684.74953,02
3237Intelektualne i osobne usluge1.020.492
3239Ostale usluge2.664.257
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.00011.13422,27
3295Pristojbe i naknade11.134
     
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.484.000824.17512,71
32Materijalni rashodi5.484.000564.47410,29
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.484.000564.47410,29
3296Troškovi sudskih postupaka564.474
38Ostali rashodi1.000.000259.70125,97
383Kazne, penali i naknade šteta1.000.000259.70125,97
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama259.701
     
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.183.450.4701.061.016.23489,65
     
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA172.000.000160.324.22293,21
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države20.988.37012.427.16159,21
361Pomoći inozemnim vladama1.950.000340.52417,46
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)340.524
363Pomoći unutar općeg proračuna18.038.37012.086.63767,01
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna12.086.637
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.00000,00
38Ostali rashodi7.513.5506.491.70186,40
386Kapitalne pomoći7.513.5506.491.70186,40
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru6.491.701
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini143.498.080141.405.36098,54
451Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima143.498.080141.405.36098,54
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.405.360
     
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE195.000.000189.758.02197,31
38Ostali rashodi195.000.000189.758.02197,31
386Kapitalne pomoći195.000.000189.758.02197,31
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru189.758.021
     
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA194.600.000188.823.31097,03
38Ostali rashodi194.600.000188.823.31097,03
386Kapitalne pomoći194.600.000188.823.31097,03
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru188.823.310
     
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA13.500.00013.214.60097,89
38Kapitalne pomoći13.500.00013.214.60097,89
386Kapitalne pomoći trgovačkim društvima13.500.00013.214.60097,89
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru13.214.600
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)29.000.00016.237.84055,99
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine29.000.00016.237.84055,99
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva29.000.00016.237.84055,99
4111Zemljište16.237.840
     
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA18.030.00015.943.69688,43
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države10.414.0009.675.17692,91
363Pomoći unutar općeg proračuna10.414.0009.675.17692,91
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna9.675.176
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.616.0006.268.52082,31
421Građevinski objekti7.616.0006.268.52082,31
4214Ostali građevinski objekti6.268.520
     
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA531.320.470456.649.68285,95
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.000.0003.160.74079,02
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava4.000.0003.160.74079,02
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3.160.740
38Ostali rashodi496.995.470428.241.96786,17
386Kapitalne pomoći496.995.470428.241.96786,17
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru428.241.967
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.325.00025.246.97583,25
421Građevinski objekti20.125.00025.246.975125,45
4214Ostali građevinski objekti25.246.975
422Postrojenja i oprema6.800.00000,00
423Prijevozna sredstva3.400.00000,00
     
K2060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE20.000.00019.944.72899,72
38Ostali rashodi20.000.00019.944.72899,72
386Kapitalne pomoći20.000.00019.944.72899,72
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru19.944.728
     
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA5.000.000120.1352,40
38Ostali rashodi5.000.000120.1352,40
386Kapitalne pomoći5.000.000120.1352,40
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru120.135
     
K2062SANACIJA KLIZIŠTA5.000.00000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države5.000.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.00000,00