Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

NN 104/2019 (30.10.2019.), Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

2088

Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 – Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se stručna zvanja za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te uvjeti i način njihova stjecanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. STRUČNA ZVANJA

Članak 3.

(1) Temeljna stručna zvanja su:

– konzervator

– konzervator – restaurator

(2) Viša temeljna stručna zvanja su:

– viši konzervator – restaurator i viši konzervator

– konzervator – restaurator savjetnik i konzervator savjetnik.

(3) Ostala stručna zvanja:

– restaurator tehničar i konzervator tehničar

– viši restaurator tehničar i viši konzervator tehničar

– viši restaurator tehničar specijalist i viši konzervator tehničar specijalist

– restaurator majstor i viši konzervator tehničar II. stupnja

– restaurator majstor specijalist i viši konzervator tehničar II. stupnja specijalist.

(4) Uz nazive navedenih stručnih zvanja dodaje se odgovarajuća struka ili područje uže specijalnosti.

Članak 4.

(1) Za stjecanje stručnog zvanja restaurator tehničar uvjeti su: odgovarajuće srednje obrazovanje umjetničkog ili prirodoslovno-
-tehničkog usmjerenja, jedna godina rada u užoj specijalnosti struke i položen stručni ispit za restauratora tehničara.

(2) Za stjecanje stručnog zvanja konzervator tehničar uvjeti su: odgovarajuće srednje obrazovanje humanističkog ili prirodoslovno--tehničkog usmjerenja, jedna godina rada u struci i položen stručni ispit za konzervatora tehničara.

Članak 5.

(1) Za stjecanje stručnog zvanja viši restaurator tehničar uvjeti su: srednje obrazovanje umjetničkog ili prirodoslovno-tehničkog usmjerenja, pet godina rada u užoj specijalnosti struke nakon stečenog stručnog zvanja restauratora tehničara i položen posebni dio stručnog ispita (poglavlje B.2. Znanja uže specijalnosti iz Programa stručnog ispita iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika) za višeg restauratora tehničara.

(2) Za stjecanje stručnog zvanja viši konzervator tehničar uvjeti su: srednje obrazovanje humanističkog ili prirodoslovno-tehničkog usmjerenja, pet godina rada u struci nakon stečenog stručnog zvanja konzervatora tehničara i položen stručni ispit (poglavlje B.2. Znanja uže specijalnosti iz Programa stručnog ispita iz Priloga 1. ovoga Pravilnika) za višeg konzervatora tehničara.

(3) Za stjecanje stručnog zvanja viši restaurator tehničar specijalist uvjeti su: preddiplomski restauratorski studij ili preddiplomski sveučilišni studij prema odgovarajućoj užoj specijalnosti, odnosno s njim izjednačen studij, jedna godina rada u užoj specijalnosti struke i položen stručni ispit za višeg restauratora tehničara specijalista.

(4) Za stjecanje stručnog zvanja viši konzervator tehničar specijalist uvjeti su: završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij humanističkog ili prirodoslovno-tehničkog usmjerenja, odnosno s njim izjednačen studij, jedna godina rada u struci i položen stručni ispit za višeg konzervatora tehničara specijalista.

(5) Iznimno, osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine ima odgovarajuće radno iskustvo od šest godina rada na kulturnom dobru i obrazovanje propisano za stjecanje stručnog zvanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, stječe stručno zvanje viši restaurator tehničar odnosno viši konzervator tehničar pod uvjetom da položi u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa propisane objedinjene stručne ispite za zvanja restaurator tehničar i viši restaurator tehničar, odnosno za stručna zvanja konzervator tehničar i viši konzervator tehničar.

Članak 6.

(1) Za stjecanje stručnog zvanja konzervator – restaurator uvjet je odgovarajući studij prema užoj specijalnosti: završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačen studij, jedna godina rada u užoj specijalnosti struke i položen stručni ispit za konzervatora-restauratora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za zvanje konzervator –
restaurator za koje postoji restauratorski studij užih specijalnosti uvjet je završeni restauratorski studij i jedna godina rada u toj užoj specijalnosti. Za uže specijalnosti koje se stječu restauratorskim studijem zvanje se stječe polaganjem dijela A programa stručnog ispita, koji je sadržan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, na temelju priložene dokumentacije o izvedenim radovima u roku od jedne godine.

(3) Za pristupnike s završenim restauratorskim studijem koji su radno iskustvo stekli u srodnoj užoj specijalnosti u odnosu na specijalnost stečenu visokim obrazovanjem zvanje konzervator – restaurator se stječe polaganjem programa stručnog ispita, dijela A. i B.2. uže specijalnosti u kojoj su stekli radno iskustvo, na temelju priložene dokumentacije o izvedenim radovima kroz razdoblje od jedne godine.

Članak 7.

(1) Za stjecanje stručnog zvanja konzervator uvjeti su: završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno s njim izjednačen studij, jedna godina rada u struci u Hrvatskom restauratorskom zavodu te pravnoj osobi osnovanoj za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara osnovanoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i položen stručni ispit za konzervatora.

(2) Stručno zvanje konzervator mogu steći i osobe koje imaju obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada i rade u upravi nadležnoj za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture ili Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba na poslovima zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka stručni ispit za stručno zvanje konzervator polažu u okviru državnog stručnog ispita tako da posebni dio stručnog ispit polažu prema posebnom programu koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture u skladu s ovim Pravilnikom, a koji se objavljuje na mrežnim stranicama toga Ministarstva.

Članak 8.

(1) Stručno zvanje restaurator majstor može steći osoba koja je nakon stjecanja stručnog zvanja viši restaurator tehničar najmanje pet godina obavljala stručne konzervatorsko-restauratorske poslove u tom zvanju te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 200 bodova sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Stručno zvanje viši konzervator tehničar II stupnja može steći osoba koja je nakon stjecanja stručnog zvanja viši konzervator tehničar najmanje pet godina obavljala stručne poslove u tom zvanju te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 200 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(3) Stručno zvanje restaurator majstor specijalist može steći osoba koja je nakon stjecanja stručnog zvanja viši restaurator tehničar specijalist najmanje pet godina obavljala stručne konzervatorsko-restauratorske poslove u tom zvanju te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 230 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Stručno zvanje viši konzervator tehničar II stupnja specijalist može steći osoba koja je nakon stjecanja stručnog zvanja viši konzervator tehničar specijalist najmanje pet godina obavljala stručne poslove u tom zvanju te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 230 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno, stručno zvanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka može steći i osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine, ima odgovarajuće radno iskustvo od jedanaest godina rada na kulturnom dobru, obrazovanje propisano za stjecanje stručnog zvanja iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 200 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisane objedinjene stručne ispite za stručna zvanja restaurator tehničar i viši restaurator tehničar, odnosno za stručna zvanja konzervator tehničar i viši konzervator tehničar.

(6) Iznimno, stručno zvanje iz stavka 3. i 4. ovoga članka može steći i osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine ima odgovarajuće radno iskustvo od šest godina rada na kulturnom dobru, obrazovanje propisano za stjecanje stručnog zvanja iz članka 5. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 230 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisani stručni ispit za stručna zvanja viši restaurator tehničar specijalist odnosno viši konzervator tehničar specijalist.

Članak 9.

(1) Stručno zvanje viši konzervator – restaurator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog stručnog zvanja konzervator – restaurator, najmanje pet godina radila u užoj specijalnosti struke te je u tom razdoblju izvela radove iz područja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Osobi koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti potrebne godine radnog iskustva iz stavka 1. ovoga članka umanjuju se za dvije godine, a osobi koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti za jednu godinu.

(3) Iznimno, osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine ima odgovarajuće radno iskustvo od šest godina rada na kulturnom dobru i obrazovanje propisano za stjecanje odgovarajućeg temeljnog stručnog zvanja iz članka 6. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, stječe stručno zvanje viši konzervator – restaurator pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisani stručni ispit za stručno zvanje konzervator – restaurator. Stručni ispit za stručno zvanje konzervator – restaurator osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika polažu u dijelu A., a osobe iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika polažu u dijelu A. i B.2. uže specijalnosti u kojoj su stekli radno iskustvo.

Članak 10.

(1) Stručno zvanje viši konzervator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog stručnog zvanja konzervator, najmanje pet godina radila u struci te je u tom razdoblju izvela radove iz područja konzervatorske djelatnosti koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Osobi koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, potrebne godine radnog iskustva iz stavka 1. ovoga članka umanjuju se za dvije godine, a osobi koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, za jednu godinu.

(3) Iznimno, osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine ima odgovarajuće radno iskustvo od šest godina rada na kulturnom dobru i obrazovanje propisano za stjecanje odgovarajućeg temeljnog stručnog zvanja iz članka 7. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove iz područja konzervatorske djelatnosti koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, stječe stručno zvanje viši konzervator pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisani stručni ispit za stručno zvanje konzervator.

Članak 11.

(1) Stručno zvanje konzervator – restaurator savjetnik može steći osoba koja obavlja najsloženije poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz uvjet da je nakon stjecanja stručnog zvanja viši konzervator – restaurator najmanje pet godina radila u užoj specijalnosti struke te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 250 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine ima odgovarajuće radno iskustvo od jedanaest godina rada na kulturnom dobru i obrazovanje propisano za stjecanje odgovarajućeg temeljnog stručnog zvanja iz članka 6. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 400 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, stječe stručno zvanje konzervator – restaurator savjetnik pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisani stručni ispit za stručno zvanje konzervator – restaurator. Stručni ispit za stručno zvanje konzervator – restaurator osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika polažu u dijelu A., a osobe iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika polažu u dijelu A. i B.2. uže specijalnosti u kojoj su stekli radno iskustvo.

Članak 12.

(1) Stručno zvanje konzervator savjetnik može steći osoba koja obavlja najsloženije poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz uvjet da je nakon stjecanja stručnog zvanja viši konzervator najmanje pet godina radila u struci te da je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 250 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika

ili

osoba koja je od stjecanja zvanja višega konzervatora do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja konzervator savjetnik izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 500 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, osoba koja prilikom zasnivanja radnog odnosa u javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine, ima odgovarajuće radno iskustvo od jedanaest godina rada na kulturnom dobru i obrazovanje propisano za stjecanje odgovarajućeg temeljnog stručnog zvanja iz članka 7. ovoga Pravilnika te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 400 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, stječe stručno zvanje konzervator savjetnik pod uvjetom da u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa položi propisani stručni ispit za stručno zvanje konzervator.

III. STJECANJE STRUČNIH ZVANJA

Članak 13.

(1) Stručni ispit za stjecanje stručnih zvanja polaže se prema Programu stručnih ispita za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Programom stručnih ispita određuje se sadržaj, način izrade praktičnog stručnog rada i pisane radnje, te stručna literatura za svaku tematsku cjelinu općeg i posebnog dijela ispita.

(3) Povjerenstvo za stručne ispite utvrđuje popis stručne literature za predmete koji se polažu na ispitu. Popis stručne literature i njegove izmjene objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture i mrežnim stranicama Hrvatskog restauratorskog zavoda.

(4) Popis stručne literature može se dopuniti i izmijeniti najkasnije šest mjeseci prije polaganja ispita.

Članak 14.

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg dijela ispita A. i posebnog dijela ispita B.

(2) Opći dio ispita A. obvezan je za sve pristupnike.

(3) Opći dio ispita A. polaže se u pravilu usmeno i obuhvaća:

1. osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, zakonodavstvo Republike Hrvatske u području kulture, te međunarodne konvencije u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara kojih je potpisnica Republika Hrvatska

2. osnove poslovanja: upravljanje, organiziranje te izrada troškovnika.

(4) Posebni dio ispita B. polaže se u pravilu usmeno i obuhvaća:

a) B.1. Opći dio ispita

1. povijest, teorija i etička načela konzervatorsko-restauratorske djelatnosti

2. metode istraživanja i dokumentiranja, metodologije konzerviranja i restauriranja kulturnih dobara te poznavanje drugih znanosti vezanih uz posebnosti restauratorskih poslova koje pristupnik polaže.

b) B.2. Znanja uže specijalnosti i obuhvaća praktični stručni rad s pisanom radnjom te provjeru znanja uže specijalnosti.

Članak 15.

(1) Za polaganje stručnog ispita ministar nadležan za kulturu imenuje Povjerenstvo za stručne ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje ministar nadležan za kulturu iz reda stručnjaka za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Dva člana Povjerenstva su službenici ministarstva nadležnog za poslove kulture, od kojih je jedan pravne struke.

Članak 16.

Za obavljanje administrativnih poslova Povjerenstva Hrvatski restauratorski zavod imenuje tajnika.

Članak 17.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuće konzervatorsko-restauratorsko odnosno konzervatorsko zvanje, i s radnim iskustvom propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Stručni ispit organizira se najmanje dva puta godišnje, a rok prijave i vrijeme održavanja ispita (ispitni rok) objavljuje Hrvatski restauratorski zavod na svojim mrežnim stranicama.

Članak 18.

(1) U prijavi za polaganje stručnog ispita za pristupnike sa završenim restauratorskim studijem navode se podaci te prilažu dokumenti kojima se dokazuju ispunjeni preduvjeti za polaganje ispita, i to:

– ime i prezime, adresa stanovanja

– stručno zvanje s navedenom užom specijalnosti u kojoj je pristupnik obavljao konzervatorsko-restauratorske radove tijekom jedne godine

– dokaz o završenom restauratorskom studiju i užoj specijalnosti studija

– za pristupnike koji prijavljuju dopunski stručni ispit preslika potvrde o prethodno stečenom zvanju

– potvrda o zaposlenju i radnom mjestu koju izdaje poslodavac ako je pristupnik zaposlen

– dokaz o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima:

a) popis obavljenih konzervatorsko-restauratorskih poslova u prijavljenoj užoj specijalnosti na kulturnim dobrima sa sažetim opisom samostalno izvedenih radova ovjeren od poslodavca; u popisu treba navesti ime voditelja radova koji u smislu Zakona o zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u prijavljenoj užoj specijalnosti

b) potvrdu poslodavca o trajanju zaposlenja

c) potvrdu nadležnog konzervatorskog odjela ministarstva nadležnog za poslove kulture, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba na temelju izdanih prethodnih odobrenja, a za arhivsko gradivo, knjižnu građu i muzejsku građu potvrdu nadležnog arhiva, nadležne nacionalne, sveučilišne ili znanstvene knjižnice odnosno nadležnog muzeja o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje jedne godine u prijavljenoj užoj specijalnosti.

– tri pisana izvješća s fotodokumentacijom o samostalno izvršenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnim dobrima

– dokumentaciju o eventualnom sudjelovanju na znanstvenim ili stručnim skupovima i objavljenim radovima, stručnom osposobljavanju i sl.

– dokaz o eventualno stečenom akademskom stupnju iz područja konzervatorske ili konzervatorsko restauratorske djelatnosti i primjerak ili sažetak doktorske disertacije odnosno magistarskog rada magistra znanosti.

(2) Pristupnici koji su konzervatorsko-restauratorske poslove obavljali u drugim državama članicama Europske unije dužni su priložiti potvrde institucije i nadležnog tijela države članice Europske unije o tim poslovima i njihovom ukupnom trajanju.

(3) Potvrda o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita prilaže se prije pristupanja ispitu.

(4) U slučaju kada je pristupnik radio kao dio konzervatorsko-restauratorskog tima, opis i mišljenje o njegovim radovima potvrđuje voditelj programa na kojem je radio.

(5) Prijavu za polaganje A. Općeg dijela, odnosno A. Općeg i B.2. Posebnog dijela ispita iz Priloga 1. ovog Pravilnika za pristupnike sa završenim restauratorskim studijem koji su radno iskustvo stekli u srodnoj užoj specijalnosti u odnosu na specijalnost stečenu visokim obrazovanjem, sa svim prilozima pristupnik podnosi Hrvatskom restauratorskom zavodu koji organizira postupak polaganja ispita prema pristiglim zahtjevima, najkasnije šest mjeseci prije ispitnog roka.

Članak 19.

(1) Pristupnik može odustati od polaganja prijavljenog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo najkasnije sedam dana prije ispitnog roka.

(2) Pristupniku će se odobriti odgoda polaganja stručnog ispita ako je zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti započeto polaganje ispita. O razlogu odgode pristupnik je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.

(3) Povjerenstvo će u slučaju iz stavka 2. ovoga članka pristupniku odobriti polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku.

(4) Pristupnik ima pravo na povrat uplaćene naknade ako je odustao od ispita sukladno stavku 1. ovoga članka.

(5) Ako je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne pristupi mu niti pravodobno odustane od polaganja ispita, nema pravo na povrat uplaćene naknade.

Članak 20.

(1) Za razmatranje prijava za konzervatore – restauratore sa završenim restauratorskim studijem ministar nadležan za kulturu utvrđuje Listu izvjestitelja na prijedlog unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove kulture u čijem djelokrugu je zaštita kulturne baštine.

(2) Prijave za polaganje ispita razmatra i prihvaća ili odbija Povjerenstvo na sjednici. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva. Primjerak zapisnika dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da prijava nije potpuna ili da neki od priloga nije valjan, Povjerenstvo će o tome obavijestiti pristupnika i odgoditi razmatranje prijave, do dopune u propisanom roku.

(4) Ako pristupnik u roku od mjesec dana od zaprimanja obavijesti o traženju Povjerenstva ne dostavi dopunu, prijava će se odbaciti odnosno odbiti.

(5) Povjerenstvo određuje izvjestitelja za svakog pojedinog pristupnika za izradu mišljenja o radu pristupnika na stručnim poslovima uže specijalnosti prema priloženoj dokumentaciji. Izvjestitelj se određuje sukladno tematskom području s Liste izvjestitelja.

(6) Izvjestitelj podnosi pisano izvješće Povjerenstvu u roku od mjesec dana od dana primitka pristupnikova zahtjeva i dokumentacije s obrazloženim mišljenjem o stručnoj sposobnosti i kvaliteti izvedenih radova.

(7) Povjerenstvo na temelju pisanog izvješća izvjestitelja odlučuje o prijedlogu za polaganje stručnog ispita za pristupnike sa završenim restauratorskim studijem. Odluka o svim pristupnicima donosi se na sjednici do ispitnog roka.

(8) U obavijesti o prihvaćanju prijave Povjerenstvo obavještava pristupnika o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita, najmanje dva tjedna prije održavanja ispita.

Članak 21.

(1) U prijavi za polaganje stručnog ispita za ostale pristupnike navode se podaci te prilažu dokumenti kojima se dokazuju ispunjeni preduvjeti za polaganje stručnog ispita, i to:

– ime i prezime, adresa stanovanja

– stručno zvanje s navedenom užom specijalnosti za koje se prijavljuje stručni ispit

– dokaz o završenoj školi ili fakultetu

– preslik potvrde o prethodno stečenom zvanju za pristupnike koji prijavljuju dopunski stručni ispit

– potvrda o zaposlenju i radnom mjestu koju izdaje poslodavac ako je pristupnik zaposlen

– dokaz o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima:

a) popis obavljenih konzervatorsko-restauratorskih odnosno konzervatorskih poslova na kulturnim dobrima sa sažetim opisom samostalno izvedenih radova

b) potvrdu poslodavca koji u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u prijavljenoj užoj specijalnosti

c) potvrdu nadležnog konzervatorskog odjela ministarstva nadležnog za poslove kulture, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba na temelju izdanih prethodnih odobrenja, a za arhivsko gradivo, knjižnu građu i muzejsku građu, potvrdu nadležnog arhiva odnosno nadležne nacionalne, sveučilišne ili znanstvene knjižnice odnosno nadležnog muzeja, o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim odnosno konzervatorskim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje jedne godine u prijavljenoj užoj specijalnosti.

– šest izvješća s fotodokumentacijom o samostalno izvršenim konzervatorsko-restauratorskim odnosno konzervatorskim radovima

– dokumentaciju o eventualnom sudjelovanju na znanstvenim ili stručnim skupovima i objavljenim radovima, stručnom osposobljavanju i sl.

– prijedlog praktičnog stručnog rada i temu pisane radnje ovjerenu od mentora s Liste mentora iz članka 30. ovoga Pravilnika.

(2) Pristupnici koji su konzervatorsko-restauratorske poslove obavljali u drugim državama članicama Europske unije dužni su priložiti potvrde institucije i nadležnog tijela države članice Europske unije o tim poslovima i njihovom ukupnom trajanju.

(3) Potvrda o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita prilaže se prije pristupanja ispitu.

(4) Prijavu za polaganje stručnog ispita sa svim prilozima najkasnije šest mjeseci prije ispitnog roka pristupnik podnosi Hrvatskom restauratorskom zavodu, koji organizira postupak polaganja stručnih ispita.

Članak 22.

(1) Prijavu za polaganje ispita razmatra Povjerenstvo na sjednici. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva. Primjerak zapisnika dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

(2) U postupku razmatranja prijave Povjerenstvo će provjeriti potpunost prijave i valjanost priložene dokumentacije. Ako utvrdi da prijava nije potpuna ili da neki od priloga nije valjan, Povjerenstvo će o tome obavijestiti podnositelja i odgoditi razmatranje prijave, do dopune u propisanom roku.

(3) Povjerenstvo upućuje dokumentaciju o izvršenim radovima na mišljenje konzervatoru – restauratoru uže specijalnosti s Liste izvjestitelja.

(4) Odluku o prijavi za polaganje ispita Povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 30 dana od krajnjeg roka prijave, o čemu se obavještava pristupnik.

(5) Ako je razmatranje prijave odgođeno, obavijest iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati navod o razlogu odgode i uputu za ispravak ili dopunu prijave, uključujući i uputu za odabir teme i mentora pristupnicima za temu stručnog, odnosno predmet praktičnog rada, ako je predložena tema ocijenjena neprihvatljivom.

(6) Ako pristupnik u roku od mjesec dana od zaprimanja obavijesti Povjerenstvu ne dostavi traženi ispravak, odnosno dopunu, Povjerenstvo neće prihvatiti prijavu za pristup polaganju ispita o čemu će pisano obavijestiti podnositelja, uz navođenje razloga za neprihvaćanje prijave.

(7) U obavijesti o prihvaćanju prijave Povjerenstvo obavještava podnositelja o uvjetima za izlazak na ispit i roku predaje stručne radnje.

(8) Pisanu radnju s pozitivnom ocjenom mentora u dva primjerka pristupnik je obvezan predati Povjerenstvu najkasnije mjesec dana prije ispitnog roka.

(9) O mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita pristupnici se obavještavaju najmanje dva tjedna prije održavanja ispita.

Članak 23.

(1) Pristupnik može odjaviti polaganje prijavljenog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo najkasnije sedam dana prije ispitnog roka, u kojem slučaju ima pravo na povrat uplaćene naknade.

(2) Pristupniku će se odobriti odgoda polaganja stručnog ispita ako je zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti započeto polaganje ispita. O razlogu odgode pristupnik je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.

(3) Povjerenstvo će u slučaju iz stavka 2. ovoga članka pristupniku odobriti polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku.

(4) Ako je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne pristupi mu niti pravodobno otkaže polaganje ispita, nema pravo na povrat uplaćene naknade.

Članak 24.

Sva dokumentacija, samostalna pisana izvješća i stručne radnje priložene prijavi za polaganje stručnog ispita čuvaju se u Hrvatskom restauratorskom zavodu sukladno pravilima arhivske struke.

Članak 25.

(1) Opći dio ispita polaže se u pravilu usmeno pred ispitivačem.

(2) Posebni dio ispita polaže se u pravilu usmeno pred ispitivačem i dva člana Povjerenstva.

(3) Uspjeh pristupnika ocjenjuju ispitivači i ispitu nazočni članovi Povjerenstva, te ga zapisnički konstatiraju u obrascu zapisnika ispita za svakog pristupnika. Obrazac zapisnika ispita utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(4) O ispitu se vodi zapisnik kojeg potpisuje predsjednik i ispitu nazočni članovi Povjerenstva. Primjerak zapisnika zaključnih rezultata i obrasce zapisnika za pojedinog pristupnika dostavljaju se u roku od 15 dana ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

Članak 26.

(1) Pristupnik koji ne položi jedan predmet općeg i/ili posebnog dijela ispita, može ponovno polagati taj dio stručnog ispita u primjerenom roku kojega odredi Povjerenstvo.

(2) Pristupnik koji ne položi više od dva predmeta stručnog ispita ponovno polaže sve predmete stručnog ispita.

Članak 27.

(1) Povjerenstvo na temelju uspjeha postignutog na općem dijelu ispita, posebnom dijelu ispita te ocjene praktičnog stručnog rada s pisanom radnjom utvrđuje ukupni uspjeh pristupnika.

(2) Za pristupnike sa završenim restauratorskim studijem Povjerenstvo na temelju uspjeha postignutog na općem dijelu ispita i na temelju obrazloženog mišljenja izvjestitelja utvrđuje ukupni uspjeh pristupnika.

(3) Za pristupnike sa završenim restauratorskim studijem koji su radno iskustvo stekli u srodnoj užoj specijalnosti u odnosu na specijalnost stečenu visokim obrazovanjem Povjerenstvo na temelju uspjeha postignutog na općem dijelu ispita, B.2. dijelu posebnog dijela ispita, te na temelju obrazloženog mišljenja izvjestitelja utvrđuje ukupni uspjeh pristupnika.

(4) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se sa: »položio« i »nije položio«.

(5) Povjerenstvo dostavlja zapisnik s utvrđenim uspjehom svakoga pristupnika ministarstvu nadležnom za poslove kulture u roku od 8 dana.

Članak 28.

(1) O položenom stručnom ispitu za stručno zvanje ministarstvo nadležno za poslove kulture pristupniku izdaje potvrdu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika kojim se utvrđuje da je pristupnik položio ispit.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove kulture izdaje tri primjerka potvrde, i to jedan primjerak potvrde dostavlja pristupniku, drugi poslodavcu, a treći Hrvatskom restauratorskom zavodu.

(3) Dokumentacija o stručnim ispitima trajno se čuva u Hrvatskom restauratorskom zavodu.

(4) Hrvatski restauratorski zavod vodi Evidenciju o stečenim stručnim zvanjima i višim stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj struci.

(5) U Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka upisuje se: redni broj, ime i prezime, datum i mjesto rođenja i adresa pristupnika, obrazovanje, naziv i sjedište pravne osobe u kojoj je zaposlen, naziv zvanja i specijalnosti te datum polaganja ispita i opći uspjeh na ispitu te naziv višeg stručnog zvanja i specijalnosti kao i datum, klasa i urbroj rješenja o stjecanju višeg stručnog konzervatorsko-restauratorskog zvanja.

Članak 29.

(1) Potvrde za stručna zvanja izdaju se za uže specijalnosti odnosno zanimanja:

– za zvanje konzervator – restaurator uže specijalnosti:

a) slike na različitim nosiocima

b) polikromirana drvena skulptura

c) arhivska i/ili knjižna građa, fotografije te umjetnine na papiru i/ili koži

d) predmeti od tekstila i/ili kože

e) predmeti zlatarskog i filigranskog obrta

f) predmeti umjetničkog obrta određenog materijala (metal, drvo, staklo, porculan, keramika, kost i drugi organski materijal)

g) zidno slikarstvo

h) kamena plastika

i) štuko

j) mozaik i inkrustacije od tvrdog kamena

k) predmeti iz arheološkog konteksta (metal, keramika, staklo, organski materijal)

l) etnografski predmeti od raznih materijala

m) namještaj

n) predmeti industrijskog dizajna

o) analogni i digitalni materijal umjetničkog i povijesnog karaktera (audio i video zapisi, dijapozitivi i drugo)

– za zvanje konzervator prema zanimanju:

a) povjesničar umjetnosti

b) arheolog

c) etnolog

d) arhitekt.

(2) Za odobravanje drugih zanimanja za zvanje konzervator, osim navedenih u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka, u svrhu stjecanja dvogodišnjeg radnog iskustva pristupnika u struci, ustanova u kulturi podnosi zahtjev s obrazloženjem Povjerenstvu koje zahtjev prosljeđuje unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove kulture u čijem je djelokrugu zaštita kulturne baštine koja odlučuje o zahtjevu u roku od 30 dana.

Članak 30.

(1) Ministar nadležan za kulturu utvrđuje Listu ispitivača za pojedina tematska područja, Listu mentora i Listu izvjestitelja.

(2) Za ispitivanje pojedinih tematskih područja Povjerenstvo određuje ispitivače s Liste ispitivača. Svakom pristupniku za stručni rad s pisanom radnjom Povjerenstvo određuje mentora s Liste mentora prema prijedlogu pristupnika, a za ocjenu izvješća o samostalno izvedenim radovima. Povjerenstvo određuje izvjestitelja s Liste izvjestitelja.

(3) Zadaća mentora je praćenje pristupnika u izradi stručnog rada s pisanom radnjom. Mentor podnosi Povjerenstvu pisano izvješće s mišljenjem o stručnoj radnji i radu pristupnika.

(4) Izvjestitelj podnosi Povjerenstvu pisano izvješće s mišljenjem o izvješćima pristupnika i stručnosti u radu pristupnika na osnovi pisanih izvješća.

(5) Ispitivač općeg dijela stručnog ispita može biti samo osoba koja ima završen pravni fakultet odnosno ekonomski fakultet.

(6) Ispitivač posebnog dijela stručnog ispita može biti osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu za tematsku cjelinu koju ispituje te stručno ili znanstveno zvanje u istom ili višem zvanju od stručnog ili znanstvenog zvanja pristupnika.

IV. DOPUNSKI STRUČNI ISPIT I PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 31.

(1) Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je položila stručni ili državni ispit za jedno od stručnih zvanja, a želi steći stručno zvanje za drugu užu specijalnost za koju je ostvarila potrebne uvjete.

(2) Dopunski stručni ispit može polagati i osoba koja je položila stručni ispit za jedno od stručnih zvanja, a želi steći drugo stručno zvanje za koje je ostvarila potrebne uvjete.

Članak 32.

(1) Prijavi za polaganje dopunskog stručnog ispita, uz ostale podatke i dokumente navedene u člancima 18. i 21. ovoga Pravilnika, pristupnik prilaže i dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaze o stečenim uvjetima za polaganje dopunskog stručnog ispita.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupak polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na polaganje dopunskog stručnog ispita.

(3) Dopunski stručni ispit koji se polaže zbog novostečenih uvjeta odnosno koji se polaže radi stjecanja druge uže specijalnosti sastoji se od posebnog dijela ispita i to iz poglavlja B.2. Znanja uže specijalnosti Programa stručnog ispita iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Postupak utvrđivanja ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za stručno zvanje provodi ministarstvo nadležno za poslove kulture.

V. STJECANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA

Članak 34.

(1) Viša stručna zvanja, viši konzervator – restaurator, viši konzervator, konzervator – restaurator savjetnik, konzervator savjetnik, restaurator majstor, viši konzervator tehničar II. stupnja, restaurator majstor specijalist i viši konzervator tehničar II. stupnja specijalist, rješenjem dodjeljuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Rješenje o dodjeli višeg stručnog zvanja dostavlja se Hrvatskom restauratorskom zavodu radi upisa u evidenciju iz članka 28. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 35.

(1) Stručno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje ministar nadležan za kulturu.

(2) Članovi Stručnog povjerenstva imenuju se iz redova stručnjaka sa dugogodišnjim znanstvenim, stručnim i praktičnim iskustvom s područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

(3) Sjednice Stručnog povjerenstva saziva predsjednik. O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva. Stručno povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

(4) Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Članak 36.

(1) Zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja kandidat podnosi Stručnom povjerenstvu.

(2) Postupak dodjele viših stručnih zvanja provodi se najmanje jedanput godišnje a objava roka za podnošenje zahtjeva objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture.

(3) Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće dokumente kojima se potkrjepljuje zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja, i to:

– ime, prezime i adresu stanovanja

– životopis

– preslik potvrde/rješenja o prethodno stečenom zvanju

– bibliografiju objavljenih radova i preslike sažetaka radova

– popis konzervatorsko-restauratorskih radova sa sažetim opisom izvedenih postupaka i osnovnim obrazloženjem konzervatorsko-restauratorskog pristupa (do 900 znakova po predmetu/objektu) ovjeren od strane poslodavca

– potvrdu poslodavca o trajanju zaposlenja

– potvrdu nadležnog konzervatorskog odjela ministarstva nadležnog za poslove kulture, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba o obavljenim poslovima na temelju izdanih prethodnih odobrenja i potvrdu poslodavca koju supotpisuje osoba koja u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u užoj specijalnosti ili potvrdu nadležnog arhiva, nadležne knjižnice odnosno nadležnog muzeja o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim poslovima za arhivsko gradivo, knjižnu građu i muzejsku građu, koja se izdaje na temelju popisa radova

– elaborate/stručna izvješća s dokumentacijom kojima se dokazuje ispunjavanje traženih stručnih i znanstvenih kriterija izraženih bodovima sukladno Stručnim i znanstvenim kriterijima iz Priloga 2. ovog Pravilnika (bodovi se dodjeljuju za svaki pojedini elaborat/stručno izvješće koji je priložen zahtjevu)

– ispunjenu tablica stručnih i znanstvenih kriterija izraženih u bodovima za stjecanje viših stručnih zvanja u koju su uvršteni konzervatorsko-restauratorski radovi za koje su priloženi elaborati/stručna izvješća i

– dokaz o stečenom akademskom stupanju doktora ili magistra znanosti iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti i primjerak ili sažetak doktorske disertacije odnosno magistarskog rada.

(4) Kandidati koji su konzervatorsko-restauratorske poslove obavljali u drugim državama članicama Europske unije dužni su priložiti potvrde institucije i nadležnog tijela države članice Europske unije o tim poslovima i njihovom ukupnom trajanju.

(5) Stručno povjerenstvo može tražiti od kandidata i drugu dokumentaciju potrebnu za prosudbu njegovog stručnog rada.

(6) Po završenom postupku dodjele viših stručnih zvanja predana dokumentacija se ne vraća.

Članak 37.

(1) Stručno povjerenstvo određuje izvjestitelja za svakog pojedinog kandidata sukladno tematskom području s Liste izvjestitelja.

(2) Listu izvjestitelja utvrđuje ministar nadležan za kulturu.

Članak 38.

(1) Izvjestitelj podnosi pisano izvješće Stručnom povjerenstvu u roku od 60 dana od dana primitka kandidatova zahtjeva i dokumentacije s obrazloženim mišljenjem o stručnoj sposobnosti, kvaliteti izvedenih radova i ispunjavanju stručnih i znanstvenih kriterija izraženih bodovima sukladno Stručnim i znanstvenim kriterijima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je priložena dokumentacija nedostatna izvjestitelj može u dogovoru sa Stručnim povjerenstvom obaviti očevid radi stručne prosudbe rada kandidata a Stručno povjerenstvo zatražiti stručno mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Članak 39.

(1) Stručno povjerenstvo obvezno je nakon primitka pisanog izvješća za kandidate iz članka 38. ovoga Pravilnika sazvati sjednicu na kojoj će razmotriti izvješće o kandidatu i njegovim radovima, znanstveni i stručni doprinos objavljenih ili izvedenih radova te odlučiti o prijedlogu za dodjelu odgovarajućeg višeg zvanja.

(2) Prijedlog o dodjeli višeg stručnog zvanja potpisuje predsjednik Stručnog povjerenstva.

Članak 40.

(1) Ako su ispunjeni ovim Pravilnikom propisani uvjeti za stjecanje višeg stručnog zvanja, Stručno povjerenstvo podnosi ministru nadležnom za kulturu prijedlog da donese rješenje kojim se usvaja zahtjev za stjecanje višeg stručnog zvanja iz članka 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako nisu ispunjeni ovim Pravilnikom propisani uvjeti za stjecanje višeg stručnog zvanja, Stručno povjerenstvo podnosi ministru prijedlog da donese rješenje kojim se zahtjev za stjecanje višeg stručnog zvanja iz članaka 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika odbija.

VI. NAKNADE

Članak 41.

(1) Pristupnici ispitu za stručno zvanje su obvezni uplatiti na račun Hrvatskog restauratorskog zavoda propisanu naknadu.

(2) Kandidati za dodjelu višeg stručnog zvanja su obvezni uplatiti na račun ministarstva nadležnog za poslove kulture propisanu naknadu.

(3) Sredstva za naknadu može osigurati poslodavac kod kojega je pristupnik ispitu odnosno kandidat za dodjelu višeg stručnog zvanja zaposlen.

Članak 42.

(1) Mentori i izvjestitelji iz ovog Pravilnika imaju pravo na naknadu po svakom pristupniku i kandidatu.

(2) Visinu naknada iz ovoga članka utvrđuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog Hrvatskog restauratorskog zavoda.

(3) Visinu troškova iz članka 41. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika i stavka 1. ovoga članka odlukom utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog restauratorskog zavoda.

(4) Visina troškova iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Javne ustanove koje obavljaju konzervatorsko-restauratorsku djelatnost uskladit će svoje akte s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 44.

Postupci za stjecanje stručnih zvanja započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 59/09, 117/12 i 57/13).

Članak 45.

(1) Osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno s njim izjednačen studij i do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, sukladno propisima koji su uređivali stjecanje stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, stekla je zvanje:

– viši restaurator tehničar prevodi se u stručno zvanje viši restaurator tehničar specijalist

– viši konzervator tehničar prevodi se u stručno zvanje viši konzervator tehničar specijalist

– restaurator majstor prevodi se u stručno zvanje restaurator majstor specijalist

– viši konzervator tehničar II. stupnja prevodi se u stručno zvanje viši konzervator tehničar II. stupnja specijalist.

(2) Prevođenje iz stavka 1. ovog članka obavit će se rješenjem ministarstva nadležnog za poslove kulture na zahtjev osobe koja je stekla predmetno zvanje.

Članak 46.

(1) Osoba koja do stupanja na snagu ovog Pravilnika ima završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno s njim izjednačen studij, tri godine radnog staža na poslovima iz područja konzervatorske djelatnosti u upravi nadležnoj za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture ili u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba i pozitivno mišljenje čelnika uprave nadležne za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture odnosno čelnika nadležnog tijela, kao i položen državni stručni ispit, može podnijeti zahtjev za stjecanje stručnog zvanja konzervator, a rješenje o stjecanju stručnog zvanja izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Osoba koja do stupanja na snagu ovog Pravilnika ima završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno s njim izjednačen studij, šest godina radnog staža na poslovima iz područja konzervatorske djelatnosti u upravi nadležnoj za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture ili u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a što je ovjerio čelnik uprave nadležne za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture odnosno čelnik nadležnog tijela, može podnijeti zahtjev za stjecanje stručnog zvanja viši konzervator, a rješenje o stjecanju stručnog zvanja izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(3) Osoba koja do stupanja na snagu ovog Pravilnika ima završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno s njim izjednačen studij, jedanaest godina radnog staža na poslovima iz područja konzervatorske djelatnosti u upravi nadležnoj za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture ili u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, te je u tom razdoblju izvela radove koji se mogu izraziti s najmanje 400 bodova sukladno Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a što je ovjerio čelnik uprave nadležne za konzervatorske poslove ministarstva nadležnog za poslove kulture odnosno čelnik nadležnog tijela, može podnijeti zahtjev za stjecanje stručnog zvanja konzervator savjetnik, a rješenje o stjecanju stručnog zvanja izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 59/09, 117/12 i 57/13).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/19-01/2746

Urbroj: 532-06-01-01/1-19-01

Zagreb, 25. listopada 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

PRILOG 1.

1.1. PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE KONZERVATOR I KONZERVATOR RESTAURATOR

A. OPĆI DIO ISPITA

1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, zakonodavstvo Republike Hrvatske u području kulture, te međunarodne konvencije u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara kojih je potpisnica i Republika Hrvatska

Sadržaj predmeta:

Ustav Republike Hrvatske, radno zakonodavstvo i propisi, zakonski propisi kojima se regulira područje kulture, posebno zaštite kulturnih dobara, Konvencije i preporuke UNESCO-a i Vijeća Europe u području zaštite kulturnih dobara.

2. Osnove poslovanja: upravljanje, organiziranje, financiranje.

Sadržaj predmeta:

Osnovni elementi organizacije rada, osnovni pojmovi u području javnog sektora, osnovna načela planiranja i izrade kalkulacije.

B. POSEBNI DIO ISPITA

Program posebnog dijela stručnog ispita obuhvaća opća znanja i znanja uže specijalnosti.

B.1. OPĆA ZNANJA

1. Povijest, teorija i etička načela konzervatorsko-restauratorske djelatnosti

Sadržaj predmeta:

Povijesni pregled i razvoj konzervatorske i restauratorske djelatnosti u svijetu i na području Hrvatske, te osnovna načela struke povezana s razvojem etičkih načela, koja pružaju uvid u važnost prosuđivanja povijesne, estetske i društvene dimenzije kulturnog dobra, a uz poštivanje njegovog fizičkog integriteta.

2. Metode istraživanja i dokumentiranja te postupci, metode i materijali u konzervatorskim i restauratorskim radovima

Sadržaj predmeta:

Poznavanje metoda istraživanja spomenika, interpretacija i komparacija nalaza, sinteza povijesno-umjetničkih, povijesnih i prirodno-znanstvenih analiza, a sa svrhom određivanja metodologije i odabira materijala za konzervatorsko-restauratorske radove, sistemi i načini dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih radova te arhiviranja prikupljene dokumentacije.

Preventivno konzerviranje – pasivne i aktivne mjere zaštite, uzroci propadanja i oštećivanja kulturnog dobra, poznavanje materijala, tehnike i tehnologije, poznavanje osnova i periodizacije povijesnih stilova, konzervatorski i restauratorski postupci.

B.2. ZNANJA UŽE SPECIJALNOSTI

Pristupnik može izabrati područja koja pripadaju zvanjima navedenim u članku 29. ovoga Pravilnika.

Praktični stručni rad i izrada pisane radnje u vezi s praktičnim stručnim radom

Tema stručne radnje mora biti u vezi s praktičnim stručnim radom kojeg je pristupnik odabrao, a mentor odobrio. Radnja mora pokazati poznavanje tehnologije i materijala u području u kojem pristupnik radi, te pružiti uvid u uspješnost njegove praktične vještine. Također mora pokazati stručnu utemeljenost i sposobnost kritičkog razmišljanja u odabiru odgovarajućih konzervatorsko-restauratorskih postupaka i metoda uz korištenje rezultata interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, kao i sposobnost sustavnog dokumentiranja radova. Radnja mora sadržavati minimalno 15 kartica teksta
(27 000 slovnih mjesta) te fotodokumentaciju i grafičke priloge.

1.2. PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJA VIŠI KONZERVATOR TEHNIČAR SPECIJALIST I VIŠI RESTAURATOR TEHNIČAR SPECIJALIST

Predmeti programa stručnog ispita za stjecanje zvanja viši konzervator tehničar specijalist i viši restaurator tehničar specijalist jednaki su predmetima programa stručnog ispita za konzervatora restauratora i konzervatora.

Praktični stručni rad i izrada pisane radnje u vezi s praktičnim stručnim radom jednaka je uvjetima navedenim u poglavlju 1.1. B.2.

Pristupnik može izabrati područja koja pripadaju zvanjima navedenim u članku 29. ovoga Pravilnika.

1.3. PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJA VIŠI KONZERVATOR TEHNIČAR I VIŠI RESTAURATOR TEHNIČAR

Predmeti programa stručnog ispita za stjecanje zvanja viši konzervator tehničar i viši restaurator tehničar jednaki su predmetima programa stručnog ispita za konzervatora restauratora i konzervatora.

Praktični stručni rad i izrada pisane radnje u vezi s praktičnim stručnim radom

Tema stručne radnje mora biti u vezi s praktičnim stručnim radom kojeg je pristupnik odabrao, a mentor odobrio. Radnja mora pokazati poznavanje tehnologije i materijala u području u kojem pristupnik radi, te pružiti uvid u uspješnost njegove praktične vještine. Također mora pokazati stručnu utemeljenost u odabiru konzervatorsko-restauratorskih postupaka i metoda, kao i sposobnost sustavnog dokumentiranja radova. Radnja mora sadržavati minimalno 10 kartica teksta (18000 slovnih mjesta) te fotodokumentaciju i grafičke priloge.

Pristupnik može izabrati područja koja pripadaju zvanjima navedenim u članku 29. ovoga Pravilnika.

1.4. PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJA KONZERVATOR TEHNIČAR I RESTAURATOR TEHNIČAR (SSS)

Predmeti programa stručnog ispita za stjecanje zvanja konzervator tehničar i restaurator tehničar (SSS) jednaki su predmetima programa stručnog ispita za konzervatora restauratora i konzervatora.

Praktični stručni rad i izrada pisane radnje u vezi s praktičnim stručnim radom

Tema stručne radnje mora biti u vezi s praktičnim stručnim radom kojeg je pristupnik odabrao a mentor odobrio. Radnja mora pokazati poznavanje tehnologije i materijala u području u kojem pristupnik radi, te pružiti uvid u uspješnost njegove praktične vještine. Radnja mora sadržavati minimalno 5 kartica teksta (9000 slovnih mjesta) te fotodokumentaciju i grafičke priloge.

Pristupnik može izabrati područja koja pripadaju zvanjima navedenim u članku 29. ovoga Pravilnika.

PRILOG 2.

2.1. STRUČNI I ZNANSTVENI KRITERIJI IZRAŽENI U BODOVIMA ZA STJECANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA

1) KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

Br.Vrsta radaBroj bodova
1.1.

Vođenje i izvedba najzahtjevnijih konzervatorsko-restauratorskih radova koji se ocjenjuju temeljem opsežnog izvještaja. Moraju biti zadovoljena dva od tri uvjeta:

– izvedena opsežna tehnička, humanistička (povijesno-umjetnička, povijesna, arhivska, arheološka, etnografska i dr.), konzervatorsko-restauratorska istraživanja

– koordinacija najmanje pet suradnika

– inovativna rješenja u primjeni metoda i postupaka

50
1.2.Izvedba konzervatorsko-restauratorskih radova koji se prosuđuju prema elaboratu ili stručnom izvješću20 – 40
1.3.Sudjelovanje pri izvedbi konzervatorsko-restauratorskih radova s izvještajem5 – 15
1.4.Provođenje mjera preventivnog konzerviranja20
1.5.

Izrada elaborata sa smjernicama i programom konzervatorsko-restauratorskih radova na konzervatorski zahtjevnom ili naročito značajnom objektu ili predmetu

Izrada programa preventivnog konzerviranja

25

20

1.6.

Vođenje konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i izrade elaborata s prijedlogom radova

Sudjelovanje u konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima sa zasebnim programom

25

10

1.7.

Stručni nadzor nad zahtjevnim ili opsežnim radovima

Sudjelovanje u nadzoru provedbe konzervatorsko-restauratorskih radova

Stručna pomoć drugim fizičkim i pravnim osobama

10 – 20
1.8.Revizija muzejskih zbirki10
1.9.Utvrđivanje posebnih uvjeta za konzervatorsko-restauratorske radove, utvrđivanje programa istražnih radova, upravljanje postupkom, stručni nadzor nad konzervatorsko-restauratorskim radovima, verifikacija stručne dokumentacije i izvedenih radova.10 – 30


2) KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKO ISTRAŽIVANJE, PROJEKTIRANJE, VOĐENJE KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I STRUČNI NADZOR NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA

Br.Vrsta radaBroj bodova
2.1.

Vođenje najzahtjevnijih konzervatorsko-restauratorskih radova na nepokretnom kulturnom dobru koje se ocjenjuje temeljem opsežnog izvještaja. Moraju biti zadovoljena dva od tri uvjeta:

– izvedeni opsežni građevinski, konzervatorsko-restauratorski i drugi radovi

– koordinacija najmanje tri sudionika

– inovativna rješenja u primjeni metoda i postupaka

50
2.2.Voditelj konzervatorsko-restauratorskih radova na nepokretnom kulturnom dobru10 – 30
2.3.Koordinator projekta / glavni projektant30
2.4.Stručni nadzor nad konzervatorsko-restauratorskim građevinskim radovima na nepokretnom kulturnom dobru10 – 25
2.5.

Projektant – izrada arhitektonskih i konstruktivnih projekata:

idejni projekt

glavni projekt

izvedbeni projekt10 – 15

20 – 40

15 – 20

2.6.

Projektant suradnik – suradnja pri izradi arhitektonskih i konstruktivnih projekata:

idejni projekt

glavni projekt

izvedbeni projekt


5

5 – 20

5 – 10

2.7.Izrada dokumentacije postojećeg stanja15 – 30
2.8.Utvrđivanje posebnih uvjeta za zaštitne radove na nepokretnom kulturnom dobru, utvrđivanje programa istražnih radova, upravljanje postupkom, stručni nadzor nad zaštitnim radovima, verifikacija stručne dokumentacije i izvedenih radova10 – 30


3) POSEBNI POSLOVI KONZERVATORSKE DJELATNOSTI

Br.Vrsta radaBroj bodova
3.1.Evidentiranje, dokumentiranje i vrednovanje kulturne baštine. Izrada prijedloga rješenja za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra.10 – 30
3.2.Utvrđivanje mjera zaštite kulturnih dobara, vođenje postupka i nadzor nad provođenjem mjera zaštite kulturnih dobara10 – 15
3.3.Izrada i/ili priprema međunarodne dokumentacije/izvješća međunarodnim tijelima o provođenju usvojenih međunarodnih dokumenata10 – 20
3.4.Predlaganje mjera unapređivanja konzervatorske djelatnosti i izrada propisa10 – 30


4) DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

Br.Vrsta radaBroj bodova
4.1.Sustavno prikupljanje i istraživanje dokumentacije te sređivanje podataka za kulturna dobra u koja su uključena istraživanja i sistematiziranja spoznaja iz različitih područja25
4.2.

Prikupljanje, istraživanje i sistematiziranje arhivske građe sa zasebnim izvještajem

Prikupljanje, uređivanje i posredovanje dokumentacijske građe za objekte, predmete ili stručne teme

10 – 20
4.3.Osmišljavanje i sudjelovanje na izradi muzejske/konzervatorske baze podataka5 – 25
4.4.Izrada konzervatorskih podloga, planova, elaborata za kulturno povijesne cjeline10 – 30
4.5.Izrada metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine, izrada dokumentacije potrebne za zaštitu kulturno-povijesnih cjelina te utvrđivanje ciljeva, smjernica, kriterija, standarda i mjera zaštite integralnih vrijednosti prostora10 – 30
4.6.Izrada konzervatorskih elaborata, studija i planova za pojedinačna kulturna dobra10 – 20
4.7.Izradu metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine10 – 30


5) STRUČNO-ORGANIZACIJSKA I SAVJETODAVNA DJELATNOST

Br.Vrsta radaBroj bodova
5.1.Sudjelovanje u stručno-savjetodavnom povjerenstvu imenovanom na državnoj ili na nižoj razini, ali za projekt od posebnog državnog interesa10
5.2.Upravljanje javnom ustanovom (po godini)5
5.3.Predsjedavanje profesionalnom stručnom udrugom i/ili međunarodnim i/ili državnim odborom, vijećem, povjerenstvom i dr. (po godini)3
5.4.Član upravljačkog tijela profesionalne stručne udruge i/ili međunarodnog i/ili državnog odbora, vijeća, povjerenstva i dr. (po godini)2
5.5.Sudjelovanje u radu stručnih komisija i povjerenstava iz djelokruga rada5 – 10
5.6.Organizacija stručnih usavršavanja, savjetovanja, manifestacija, događanja i dr.5
5.7.

Mentorstvo za praćenje praktičnog rada studenata (praksa)

Mentorstvo pripravnika

5

10

5.8.Stručna (konzervatorska) mišljenja i ekspertize2 – 5


6) PUBLIKACIJE

Br.Vrsta radaBroj bodova
6.1.

Stručna ili znanstvena knjiga iz područja djelatnosti

(do tri autora – svakom pripada predviđeni broj bodova; više od tri autora – stječe se polovica bodova)

20 – 40
6.2.Poglavlje u knjizi, monografskoj publikaciji ili katalogu izložbe iz područja djelatnosti5 – 10
6.3.Izložbena publikacija (deplijan, brošura) iz područja djelatnosti5
6.4.

Znanstveni članak

Stručni članak

20

15

6.5.Uredništvo stručne publikacije iz područja djelatnosti (član, tajnik uredništva, glavni urednik/ci, odgovorni urednik/ci)5 – 207) IZLAGANJA I PREDAVANJA

Br.Vrsta radaBroj bodova
7.1.

Sudjelovanje na znanstvenom i/ili stručnom skupu

– poster

– izlaganje domaće / međunarodno

5

10/15

7.2.

Predavanje ili ciklus predavanja na sveučilištu

– pojedinačno predavanje

– ciklus predavanja

5

10


8) STRUČNO USAVRŠAVANJE

Br.Vrsta radaBroj bodova
8.1.Specijalističko usavršavanje u konzervatorsko-restauratorskim odjelima muzejskih, galerijskih ili srodnih ustanova u trajanju dužem od jednog mjeseca (uz predočenje potvrde o uspješnom sudjelovanju i stručnog izvještaja o izvedenim radovima)15
8.2.Sudjelovanje na programima specijalističkog usavršavanja u trajanju manjem od jednog mjeseca (tečajevi i seminari, kraći stručni skupovi i radionice)5
8.3.

Završen doktorski studij iz užeg područja struke dr. sc.

Završen magistarski studij iz užeg područja struke mr. sc.

30

20


9) IZLOŽBENA DJELATNOST

Br.Vrsta radaBroj bodova
9.1.Stručna suradnja na realizaciji stalnog postava30
9.2.Stručni rad na dopunjavanju i izmjenama u stalnom postavu10
9.3.

Konzervatorsko-restauratorska tematska izložba ili povremena izložba iz područja djelatnosti

Autor / suautor (do tri autora – svakom pripada predviđeni broj bodova; više od tri autora – stječe se polovica bodova)

Suradnici

20

5 – 10

9.4.Kreiranje načina prezentiranja građe10 – 15
9.5.Rad na postavljanju stalnog postava10
9.6.Rad na izmjenama stalnog postava7
9.7.Rad na postavljanju izložbe5
9.8.Izrada izložbenih modela i scenografije5 – 10


10) NAGRADE

Br.Vrsta radaBroj bodova
10.1.Državna nagrada20
10.2.Nagrada strukovnih društava i udruga10


11) PROJEKTI

Br.Vrsta radaBroj bodova
11.1.

Projekti financirani sredstvima Europske unije, strukturnih fondova i zaklada

Glavni partner – voditelj

Glavni partner – članovi tima

40

10 – 20

11.2.

Projekti financirani sredstvima Europske unije, strukturnih fondova i zaklada

Partner – voditelj

Partner – članovi tima

30

5 – 15


Vrednuju se isključivo dovršeni projekti bez obzira na fazu evaluacije. Potrebno je navesti naslov i kratki opis projekta, izvor financiranja, te priložiti osnovni ugovor.