Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 96/2019 (9.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

HRVATSKI SABOR

1862

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. rujna 2019.

Klasa: 011-01/19-01/119

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 25. rujna 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14. i 73/17.), u članku 2. iza riječi: »(SL L 265/9 od 9. 10. 2009.)« dodaju se riječi: »i Provedbena direktiva Komisije (EU) 2018/1581 оd 19. listopada 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 2009/119/EZ u pogledu metoda izračunavanja obveza držanja zaliha (SL L 263/57 od 22. 10. 2018.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. naftni derivati – proizvodi dobiveni iz nafte (rafinerijski plin, etan, ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzini, avionski benzini, mlazno gorivo benzinskog tipa, mlazno gorivo kerozinskog tipa, drugi kerozini, plinska ulja / dizelska goriva, loživa ulja, white spirit (specijalni teški benzin) i SBP, maziva, bitumeni, parafinski voskovi, naftni koks i drugi proizvodi)«.

U točki 26. riječi: »Prilogu C odjeljku 3.1.« zamjenjuju se riječima: »Prilogu A odjeljku 3.4.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kvalitetu i količinu nafte i naftnih derivata u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta kontrolira pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste, sukladno uredbi kojom se uređuje kvaliteta tekućih naftnih goriva, tehničkoj praksi koja se primjenjuje za kvalitetu nafte i normama koje propisuju način mjerenja i obračuna količina robe.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 3. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja«, a riječi: »31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 3. riječi: »31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske mogu se čuvati na državnom području druge države sukladno nacionalnom zakonodavstvu te države.«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Obvezne zalihe drugih država mogu se čuvati na državnom području Republike Hrvatske na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva. Ministarstvo je dužno prije davanja odobrenja zatražiti mišljenje Agencije.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10., riječi: »na temelju međudržavnih sporazuma« brišu se.

Članak 7.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode energetski inspektori Državnog inspektorata, sukladno nadležnosti utvrđenoj posebnim propisom.«.

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je energetski subjekt ako:

1. pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnese zahtjev za pristup transportnom sustavu, uz ispunjavanje tehničkih uvjeta pristupa i priključenja, ne omogući pristup na nepristran i razvidan način prema načelu pregovornog pristupa treće strane (članak 5. stavak 1.)

2. ne postupa u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima se uvodi radna obveza u slučaju izvanrednog poremećaja u opskrbi tržišta nafte i naftnih derivata ili radi sprečavanja nastanka izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (članak 10. stavak 7.)

3. ne formira i ne obnavlja operativne zalihe kada proizvodi, opskrbljuje, unosi ili uvozi naftne derivate, isključujući tranzit (članak 13. stavak 4.)

4. na zahtjev Agencije ne izda skladišnicu za obvezne zalihe koje je primila na skladištenje (članak 16. stavak 4.)

5. ovlaštenom predstavniku Agencije ne osigura slobodan pristup skladištu i stavljanje na uvid cjelokupne dokumentacije iz koje je nedvojbeno vidljivo dnevno stanje skladišta i stanje obveznih zaliha (članak 16. stavak 5.)

6. ne omogući ovlaštenim predstavnicima Europske komisije pregled obveznih zaliha, kada za Agenciju skladišti zalihe (članak 16. stavak 6.)

7. ne čuva sve dokumente, podatke i statističke sažetke koji se odnose na vrstu, količinu, kvalitetu i razmještaj obveznih zaliha, najmanje pet godina od dana njihova nastanka, kada za Agenciju skladišti zalihe (članak 16. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno pravna osoba koja je energetski subjekt ako započne obavljati ili obavlja djelatnost kontrole kvalitete i količinu nafte i naftnih derivata u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta, a nije akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste (članak 8. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka fizička osoba koja je energetski subjekt.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. ovoga članka fizička osoba.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je energetski subjekt.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(7) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu iz stavka 1. ovoga članka koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(8) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu iz stavka 3. ovoga članka koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

(9) Uz novčanu kaznu za prekršaj zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti može se izreći i odgovornoj osobi u pravnoj osobi energetskom subjektu u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.«.

Članak 9.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je energetski subjekt ako:

1. ne dostavlja Ministarstvu podatke o uvozu, odnosno unosu nafte i naftnih derivata koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kvalitetu nafte i naftnih derivata, podatke o cijenama naftnih derivata bez naknada, trošarina i poreza, kao i o cijenama naftnih derivata sa svim uključenim naknadama, trošarinama i porezima (članak 12. stavak 1.)

2. ne dostavlja Ministarstvu podatke o planiranim, započetim i završenim investicijskim projektima, podatke o energetskom postrojenju ili dijelovima energetskog postrojenja u slučaju privremenog ili trajnog prestanka rada, podatke o planiranim remontima energetskih postrojenja te podatke o svim ostalim događajima koji mogu utjecati na opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata (članak 12. stavak 2.)

3. ne dostavlja Ministarstvu podatke o stanju operativnih zaliha na teritoriju Republike Hrvatske (članak 13. stavak 5.)

4. ne dostavlja Ministarstvu do 31. siječnja svake godine izvješće o proizvedenim, uvezenim, odnosno unesenim, prerađenim i isporučenim količinama nafte i naftnih derivata u prethodnoj godini te izvješće o ostvarenom proizvodnom programu rafinerija u prethodnoj godini te planiranom uvozu odnosno unosu nafte i proizvodnom programu za tekuću godinu (članak 17. stavak 1.)

5. ne dostavlja Ministarstvu do 31. siječnja svake godine preliminarno izvješće o uvezenim, odnosno unesenim i isporučenim količinama naftnih derivata u prethodnoj godini i planiranom uvozu, odnosno unosu naftnih derivata za tekuću godinu (članak 17. stavak 2.)

6. ne dostavlja Ministarstvu do 31. siječnja svake godine izvješće o isporučenim količinama naftnih derivata u prethodnoj godini (članak 17. stavak 3.)

7. ne dostavlja Ministarstvu do 31. siječnja svake godine izvješće o prevezenim količinama sirove nafte i naftnih derivata te o prometu sirove nafte i naftnih derivata kroz skladišta u prethodnoj godini (članak 17. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba koja je energetski subjekt.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je energetski subjekt.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se Agencija ako ne vodi registar o količini, strukturi, razmještaju i raspoloživosti obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te statističke sažetke, odnosno ako Ministarstvu ne dostavlja statističke sažetke (članak 14. stavak 5.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba Agencije.

(6) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu iz stavka 1. ovoga članka koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(7) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu iz stavka 2. ovoga članka koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

(8) Uz novčanu kaznu za prekršaj zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti može se izreći i odgovornoj osobi u pravnoj osobi energetskom subjektu u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 43/16.).

Članak 11.

Na obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za koje su sklopljeni međudržavni sporazumi o čuvanju obveznih zaliha, a koji su važeći na dan stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe tih međudržavnih sporazuma i odredbe Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14. i 73/17.).

Članak 12.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14. i 73/17.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2., članka 4. i članka 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/77

Zagreb, 20. rujna 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.