Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN 97/2019 (11.10.2019.), Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1891

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19), u Prilogu I. u napomeni Tarifnog broja 2. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se ako se rješenje donosi po zahtjevu koji je podnesen elektroničkim putem u sustavu ePorezna.«.

Članak 2.

U Tarifnom broju 3. dodaje se napomena koja glasi:

»Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se ako je žalba podnesena elektroničkim putem u sustavu ePorezna.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/62

Urbroj: 50301-01/32-19-4

Zagreb, 10. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.