Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

NN 97/2019 (11.10.2019.), Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1896

Na temelju članka 127. stavaka 3. i 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POKRIĆU TROŠKOVA PLAĆA I DOPRINOSA VJEŽBENIKA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način i postupak pokrića troškova ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj plovidbi.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

2. Program je Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, a kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske

3. vježbenik je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište (rezident) i član je posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu u međunarodnoj plovidbi radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, stroja ili elektrotehnike sukladno odredbama pravilnika kojim su uređena zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca te za kojeg nije dodijeljena potpora hrvatskom brodaru odnosno poslodavcu temeljem Programa i koji nije dio ispunjavanja propisanih obveza brodara koji sudjeluje u hrvatskom sustavu poreza po tonaži broda

4. plovidbena služba je služba na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti

5. vježbenički staž označava razdoblje od 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodu u međunarodnoj plovidbi

6. posrednik je pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti u ime brodara ili raspoređivanjem pomoraca kod brodara i ima valjanu dopusnicu Ministarstva

7. troškovi ukrcaja vježbenika su troškovi plaće i obveznih doprinosa vježbenika tijekom trajanja vježbeničkog staža na brodovima u međunarodnoj plovidbi u čijem pokriću Ministarstvo sudjeluje temeljem odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti, način i postupak pokrića troškova ukrcaja vježbenika

Članak 4.

(1) Ministarstvo svake kalendarske godine najkasnije do 1. listopada objavljuje na svojim mrežnim stranicama Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje u pokriću troškova ukrcaja vježbenika u međunarodnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Pozivom će se odrediti broj vježbenika za čiji će ukrcaj na brodovima u međunarodnoj plovidbi Ministarstvo sudjelovati u pokriću troškova temeljem odredbi ovog Pravilnika, kao i detaljniji kriteriji za njihov odabir te dokumentacija koju moraju priložiti uz prijavu.

Članak 5.

(1) Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju kandidati sa završenom srednjom pomorskom školom ili završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem pomorskog usmjerenja, ne stariji od 30 godina.

(2) Prednost pri izboru imaju kandidati:

1) s višim stupnjem obrazovanja

2) među kandidatima u istom stupnju obrazovanja, oni koji su bili stipendisti Ministarstva

3) s višim prosjekom ocjena.

(3) Kandidati svoje prijave podnose Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objave Poziva.

Članak 6.

(1) Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti Privremeni popis izabranih kandidata u roku od sedam dana od dana isteka roka za prijavu na Poziv.

(2) Na Privremeni popis iz stavka 1. ovoga članka kandidati mogu podnijeti pisani prigovor u roku od sedam dana od dana njegove objave.

(3) Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti Konačan popis izabranih kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Privremenog popisa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Ministarstvo s izabranim kandidatima sklapa ugovore o pokriću troškova ukrcaja vježbenika u međunarodnoj plovidbi.

Članak 8.

(1) Izabrani kandidati dužni su ostvariti vježbenički staž u pokriću čijih troškova sudjeluje Ministarstvo temeljem odredbi ovoga Pravilnika putem posrednika.

(2) Putem pojedinog posrednika iz stavka 1. ovoga članka, vježbenički staž može istovremeno ostvariti najviše 20 % od ukupnog broja kandidata koji su izabrani temeljem istog Poziva.

(2) Izabrani kandidati su dužni ostvariti vježbenički staž u punom trajanju najkasnije do isteka 24 mjeseca od dana objave Konačnog popisa izabranih kandidata.

Članak 9.

(1) Ministarstvo isplaćuje vježbeniku sredstva za pokriće troškova ukrcaja na mjesečnoj razini, a u skladu s podacima koje Ministarstvu dostavi posrednik.

(2) Posrednik na mjesečnoj razini obavještava Ministarstvo o tijeku vježbeničkog staža vježbenika u proteklom mjesecu na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Posrednik odgovara Ministarstvu za istinitost i točnost podataka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Sredstva za pokriće troškova ukrcaja osiguravaju se u državnom proračunu, kao sredstva na razdjelu Ministarstva, za svaku proračunsku godinu posebno.

(2) Način raspodjele i iznos sredstava za pokriće troškova ukrcaja iz stavka 1. ovoga članka definirat će se svake kalendarske godine Pozivom, a vodeći računa o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Ministarstvo može objaviti Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje u pokriću troškova ukrcaja vježbenika u međunarodnoj plovidbi iz članka 4. ovoga Pravilnika za 2020. godinu neovisno o roku iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Ministarstvo će u 2019. godini objaviti Poziv za sufinanciranje vježbeničkog staža za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 1. studenoga 2019. godine.

(2) Iznimno od odredbe članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, na Poziv za sufinanciranje vježbeničkog staža iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti i vježbenici za koje su već dodijeljene potpore hrvatskim brodarima odnosno poslodavcima temeljem Programa kao i vježbenici koji su dio ispunjavanja propisanih obveza brodara koji sudjeluje u hrvatskom sustavu poreza po tonaži broda, ako su sami izvršili obvezu uplate svojih obveznih doprinosa za razdoblje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sufinanciranje vježbeničkog staža iz stavka 1. ovoga članka odnosi se isključivo na pokriće obveznih doprinosa vježbenika tijekom trajanja vježbeničkog staža.

(4) Iznos sufinanciranja vježbenika odredit će se ovisno o ukupnom broju ostvarenih dana ukrcaja svih kandidata koji su podnijeli prijavu Ministarstvu i raspoloživim sredstvima u državnom proračunu za 2019. godinu.

(5) Odredbe članaka od 4. do 9. i Priloga I. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sufinanciranje vježbeničkog staža iz ovoga članka.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/5

Urbroj: 530-03-1-2-1-19-3

Zagreb, 30. rujna 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

POTVRDA O TIJEKU VJEŽBENIČKOG STAŽA za mjesec ______ 20___.*

POSREDNIK (naziv i puna adresa)
Broj dopusnice
Kontakt osoba
Telefon, faks, mobitel i e-mail kontakt osobe
POPIS VJEŽBENIKA ZA KOJE SE TRAŽI SUFINANCIRANJE
Ime i prezime vježbenikaOIB vježbenikaIBAN broj računa vježbenikaUkrcan od
dana _______do dana _____
Ukupan broj dana plovidbeIme broda, IMO brojIznos za koji se traži sufinanciranje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture čuva povjerljivost osobnih podataka te onemogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim slubenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti vezanim uz narav posla koji obavljaju. Osobni podaci iz ovog dokumenta ne mogu se priopćavati trećim osobama bez izričite privole vlasnika podataka, osim i samo u slučajevima koji su izričito navedeni u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR (General Data Protection Regulation) koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018.) te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). S ustupljenim osobnim podacima će se postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Posrednik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom jamči za istinitost i točnost svih podataka koji su navedeni u potvrdi.
*Potvrda se popunjava za svaki mjesec pojedinačno.

______________________________________

mjesto i datum

_________________________________________

pečat i potpis ovlaštene osobe za zastupanje posrednika