Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

HRVATSKI SABOR

1920

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/128

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Članak 1.

U Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13.) u članku 4. točki 5. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje pravne pomoći.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječ: »uredi« zamjenjuje se riječima: »upravna tijela«.

U stavku 2. riječi: »Uredi su ovlašteni« zamjenjuju se riječima: »Upravna tijela su ovlaštena«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

U stavku 6. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »Nadležni ured je ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo«, a u drugoj rečenici riječi: »nadležni ured je ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo je upravno tijelo«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

U stavku 2. riječi: »Ured je dužan« zamjenjuju se riječima: »Upravno tijelo je dužno«.

U stavku 3. riječi: »ured je dužan« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo je dužno«.

U stavku 4. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. riječi: »Ured je ovlašten« zamjenjuju se riječima: »Upravno tijelo je ovlašteno«.

U stavku 2. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 8. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 8.

U članku 20. stavcima 3. i 4. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

U stavcima 2. i 3. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 2. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

U stavku 3. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

U stavku 3. riječ: »Ured« zamjenjuje se riječima: »Upravno tijelo«.

Članak 12.

U članku 29. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 13.

U članku 31. stavku 1. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

U stavku 2. riječ: »Ured« zamjenjuje se riječima: »Upravno tijelo«.

Članak 14.

U članku 38. stavku 3. riječ: »Uredi« zamjenjuje se riječima: »Upravna tijela«.

Članak 15.

U članku 39. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »uredu« zamjenjuje se riječima: »upravnom tijelu«.

Članak 16.

U članku 41. stavku 3. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

U stavku 4. podstavku 2. riječi: »pružao ured« zamjenjuju se riječima: »pružalo upravno tijelo«.

Članak 17.

U članku 42. stavku 1. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

U stavku 2. riječ: »ured« zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo«.

Članak 18.

U članku 44. stavku 1. riječ: »uredi« zamjenjuje se riječima: »upravna tijela«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, br. 64/14. i 20/16.) i Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći (»Narodne novine«, br. 64/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 20.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/123

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.