Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

HRVATSKI SABOR

1921

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/129

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, br. 74/14. i 69/17.) u članku 16. stavku 1. riječi: »nadležni ured državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove izvlaštenja«.

U stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/124
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.