Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama

HRVATSKI SABOR

1928

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/136

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93. i 76/13.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Poslove osobnih stanja građana obavlja nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) kao povjerene poslove državne uprave.

Državne matice neposredno vode matičari.

Ministarstvo uprave utvrđuje i vodi jedinstveni informacijski sustav državnih matica te se brine za njegovo održavanje i nadogradnju.

Ministarstvo uprave je voditelj zbirke osobnih podataka državnih matica sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 9.a stavku 1. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 4.

U članku 27. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 1. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 6.

U članku 31. stavku 2. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 7.

U članku 36. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 8.

U članku 39. stavcima 2. i 3. riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima: »upravnog tijela«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 2. u prvoj rečenici riječ: »ureda« zamjenjuje se riječima »upravnog tijela«, a u drugoj rečenici riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 10.

U članku 47. riječ: »državni« briše se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine«, br. 26/08.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, br. 91/13.) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/131
Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac
rujan 2019.